Văn bản hợp nhất 03/VBHN-BGDĐT Hợp nhất Thông tư về Điều lệ Trường Tiểu học

Rate this post

Dokumenti i konsoliduar 03/VBHN-BGDĐT

Konsolidimi i Qarkoreve për Kartën e Shkollës Fillore

Më 28 gusht 2018, Ministri i Arsimit dhe Trajnimit ka nxjerrë Dokumentin e Unifikuar 03/VBHN-BGDĐT në vitin 2016 që rregullon vlerësimin e nxënësve të shkollave fillore. Përmbajtja e dokumentit të konsoliduar përfshin: Organizimin dhe menaxhimin e shkollës; programet edukative dhe aktivitetet edukative; mësuesi; nxënës; prona e shkollës; shkolla, familja dhe shoqëria. Më poshtë është përmbajtja e detajuar, ju lutemi referojuni asaj.

Po shikoni: Dokumenti i konsolidimit 03/VBHN-BGDĐT Qarkore konsoliduese mbi Kartën e Shkollës Fillore

MINISTRIA E ARSIMIT DHE TRAJNIMIT
—-

REPUBLIKA SOCIALISTE E VIETNAMIT
Pavarësi – Liri – Lumturi
—————

Numri: 03/VBHN-BGDĐT

Hanoi, ditë 28 muaj 9 vit 2016

RRETHOREN
ÇËSHTJE RREGULLORE MBI VLERËSIMIN E NXËNËSVE TË SHKOLLËS SË KOSOVËS

Qarkorja nr. 30/2014/TT-BGDDT, datë 28.08.2014 e Ministrit të Arsimit dhe Arsimit për shpalljen e Rregullores për vlerësimin e nxënësve të shkollave fillore, në fuqi nga 15 tetor 2014, e rishikuar Ndryshuar ose plotësuar me:

Qarkorja nr. 22/2016/TT-BGDDT e datës 22 shtator 2016 e Ministrit të Arsimit dhe Arsimit që ndryshon dhe plotëson një sërë nene të Rregullores për vlerësimin e nxënësve të shkollave fillore të shpallur së bashku me qarkoren nr. 30/2014/TT- BGDĐT datë 28 gusht 2014 të Ministrit të Arsimit dhe Trajnimit, në fuqi nga 6 nëntor 2016.

Në bazë të Dekretit Nr. 36/2012/ND-CP të datës 18 prill 2012 të Qeverisë për përcaktimin e funksioneve, detyrave, kompetencave dhe strukturës organizative të ministrive dhe agjencive të nivelit ministror;

Në bazë të Dekretit të Qeverisë Nr. 32/2008/ND-CP datë 19 mars 2008 që përcakton funksionet, detyrat, kompetencat dhe strukturën organizative të Ministrisë së Arsimit dhe Trajnimit;

Në bazë të Dekretit të Qeverisë Nr. 75/2006/ND-CP i datës 2 gusht 2006 që detajon dhe udhëzon zbatimin e një sërë nenesh të Ligjit për Arsimin; Dekreti nr. 31/2011/ND-CP i datës 11 maj 2011 i Qeverisë që ndryshon dhe plotëson një sërë nenesh të Dekretit të Qeverisë Nr. 75/2006/ND-CP datë 2 gusht 2006 që rregullon shpenzimet duke detajuar dhe udhëzuar zbatimin të një numri nenesh të Ligjit për Arsimin; Dekreti nr. 07/2013/ND-CP datë 9 janar 2013 i Qeverisë për ndryshimin e pikës b, pikës 13, nenit 1 të dekretit të qeverisë nr. 31/2011/ND-CP datë 11 maj 2011 për ndryshimin e Dekretit të Qeverisë Nr. ndryshimin dhe plotësimin e një numri nenesh të Dekretit të Qeverisë Nr.75/2006/ND-CP datë 2 gusht 2006 që detajojnë dhe udhëzojnë zbatimin e një sërë nenesh të Ligjit për Arsimin;

Me propozim të drejtorit të Departamentit të Arsimit Fillor,

Ministri i Arsimit dhe Arsimit nxjerr Qarkoren për shpalljen e Rregullores për vlerësimin e nxënësve të shkollave fillore.

Neni 1. Të nxirret së bashku me këtë Qarkore Rregullore për vlerësimin e nxënësve të shkollave fillore.

Neni 2. Kjo Qarkore hyn në fuqi nga data 15 tetor 2014. Kjo Qarkore zëvendëson Qarkoren nr.32/2009/TT-BGDDT datë 27 tetor 2009 të Ministrit të Arsimit dhe Arsimit për nxjerrjen e kësaj Qarkoreje.Rregullorja për vlerësimin dhe notimin e shkollës fillore nxënësit.

Neni 3. Shefi i Zyrës, Drejtori i Departamentit të Arsimit Fillor, Drejtori i Departamentit të Testimit dhe Akreditimit Arsimor, Drejtuesit e njësive përkatëse në kuadër të Ministrisë së Arsimit dhe Trajnimit, Drejtorët e Departamenteve të Arsimit dhe Trajnimit përgjegjës për zbatimin e kësaj Qarkoreje.

Marrësit:
– Zyra e Qeverisë (për botim në Fletoren Zyrtare);
– Faqja e internetit e Ministrisë së Arsimit dhe Trajnimit;
– Ruaj: VT, PC, Departamenti i Arsimit të Përgjithshëm.

VERIFIKIMI I TEKSTIT FITNES

MINISTRI
Phung Xuan Nha

Tham Khảo Thêm:  Thông tư 19/2014/TT-BNV Hướng dẫn công tác đào tạo, bồi dưỡng viên chức

RREGULLORE
VLERËSIMI I NXËNËSVE TË KOSOVËS

(Lëshuar së bashku me Qarkoren për shpalljen e Rregullores për vlerësimin e nxënësve të shkollave fillore)

Kapitulli I

RREGULLA TË PËRGJITHSHME

Neni 1. Fusha e rregullores dhe subjektet e zbatimit

1. Ky dokument përshkruan vlerësimin e nxënësve të shkollave fillore, duke përfshirë: përmbajtjen dhe mënyrën e vlerësimit, si dhe përdorimin e rezultateve të vlerësimit.

2. Ky dokument vlen për shkollat ​​fillore; klasat fillore në shkollat ​​e mesme me klasa të ndryshme dhe shkolla speciale; institucione të tjera arsimore që zbatojnë programin e arsimit të përgjithshëm të shkollës fillore; organizatat dhe individët që marrin pjesë në aktivitetet e arsimit fillor.

Neni 2. Vlerësimi i nxënësve të shkollave fillore

Vlerësimi i nxënësve të shkollave fillore të përmendura në këtë Rregullore është veprimtaria e vëzhgimit, monitorimit, shkëmbimit, testimit dhe komentimit të procesit të të nxënit dhe aftësimit të nxënësve; këshillimin, udhëheqjen dhe motivimin e studentëve; komente cilësore ose sasiore për rezultatet e të mësuarit, trajnimit, formimit dhe zhvillimit të disa kompetencave dhe cilësive të nxënësve të shkollave fillore.

Neni 3. Qëllimi i vlerësimit

1. Ndihmoni mësuesit të përshtatin dhe të rinovojnë metodat dhe format e organizimit të veprimtarive të mësimdhënies dhe të nxënit pikërisht në proces dhe në fund të çdo faze mësimore dhe arsimore; të zbulojë menjëherë përpjekjet dhe përparimin e nxënësve për të motivuar, inkurajuar dhe zbuluar vështirësitë që nuk mund të kapërcehen vetë për të udhëhequr dhe ndihmuar; të bëjë një vlerësim të saktë të avantazheve dhe kufizimeve të spikatura të secilit student në mënyrë që të ketë zgjidhje në kohë për të përmirësuar cilësinë dhe efikasitetin e aktiviteteve mësimore dhe trajnuese të studentëve; kontribuojnë në arritjen e qëllimeve të arsimit fillor.

2. Ndihmojini nxënësit të kenë aftësinë për të vetë-rishikuar3, për të marrë pjesë në komente4; vetë-studimi, vetë-rregullimi i stilit të të mësuarit; komunikimi dhe bashkëpunimi; Të etur për të mësuar dhe praktikë për t’u përmirësuar.

3. Ndihmojë prindërit ose kujdestarin e nxënësit (në tekstin e mëtejmë prindërit e nxënësit) që të marrin pjesë në vlerësimin e procesit mësimor dhe rezultateve, trajnimit, procesit të formimit dhe zhvillimit të kapaciteteve dhe cilësisë së nxënësit.fëmijët e tyre; bashkëpunojnë në mënyrë aktive me shkollën në aktivitetet e edukimit të nxënësve.

4. Ndihmoni administratorët e arsimit në të gjitha nivelet që të drejtojnë menjëherë aktivitetet arsimore, të inovojnë metodat e mësimdhënies dhe metodat e vlerësimit për të arritur efektivitetin arsimor.

Neni 4. Kërkesa për vlerësim

1. Vlerësimi për përparimin e nxënësve; i kushtojnë rëndësi të madhe motivimit dhe inkurajimit të përpjekjeve të nxënësve në mësim dhe trajnim; ndihmoni studentët të zhvillojnë potencialin e tyre maksimal; sigurojnë afate kohore, drejtësi dhe objektivitet.

2. Vlerësimi gjithëpërfshirës i nxënësve përmes vlerësimit të nivelit të njohurive standarde, shkathtësive dhe disa shprehjeve të aftësive dhe cilësive të nxënësve sipas qëllimeve të arsimit fillor.

3. Vlerësim i rregullt me ​​komente, vlerësim periodik sipas pikëve të kombinuara me komente; kombinon vlerësimin e mësuesve, nxënësve dhe prindërve, në të cilin vlerësimi i mësuesit është më i rëndësishmi.

4. Vlerësoni përparimin e nxënësve, mos i krahasoni nxënësit me nxënës të tjerë, mos u bëni presion nxënësve, mësuesve dhe prindërve të nxënësve.

kapitulli II

PËRMBAJTJA DHE METODAT E VLERËSIMIT

Neni 5. Përmbajtja e vlerësimit

Tham Khảo Thêm:  Thông tư 166/2018/TT-BQP Quy định về phục vụ Lễ Quốc tang và Lễ tang cấp Nhà nước

1. Të vlerësojë procesin mësimor, përparimin dhe rezultatet e të nxënit të nxënësve sipas standardeve të njohurive dhe aftësive të çdo lënde dhe veprimtarive të tjera edukative sipas planprogramit të arsimit fillor.

2. Vlerësimi i formimit dhe zhvillimit të kapaciteteve dhe cilësive të nxënësve:

a) Kapaciteti: vetëshërbim, vetëmenaxhimi; bashkëpunojnë; vetë-studimi dhe zgjidhja e problemeve;

b) Cilësitë: studioni shumë, punoni shumë; besim, përgjegjësi; ndershmëria, disiplina; unitet, dashuri.

3. (shfuqizuar)

Neni 6. Vlerësimi i rregullt

1. Vlerësimi i rregullt është vlerësim në procesin e të mësuarit dhe aftësimit mbi njohuritë, aftësitë, qëndrimet dhe disa shprehje të aftësive dhe cilësive të nxënësve, i cili kryhet sipas ecurisë përmbajtësore të lëndëve, lëndëve dhe veprimtarive arsimore. Vlerësimet e rregullta ofrojnë reagime për mësuesit dhe studentët për të mbështetur, për të bërë rregullime në kohë dhe për të promovuar përparimin e nxënësve drejt qëllimeve të arsimit fillor.

2. Vlerësimi i rregullt i të nxënit:

a) Mësuesit përdorin fjalë për t’u treguar nxënësve se çfarë është e drejtë dhe e gabuar dhe si ta korrigjojnë atë; të shkruajë komente në fletoret e nxënësve ose në produktet mësimore kur është e nevojshme, të marrë masa specifike për të ndihmuar në kohën e duhur;

b) Nxënësit vetë-rishikojnë dhe marrin pjesë në komentimin e produkteve mësimore të juve dhe grupit tuaj në procesin e kryerjes së detyrave mësimore për të mësuar dhe për të bërë më mirë;

c) Inkurajoni prindërit e nxënësve të diskutojnë me mësuesit rreth komenteve dhe vlerësimit të nxënësve në format e duhura dhe të bashkëpunojnë me mësuesit për të inkurajuar dhe ndihmuar nxënësit të studiojnë dhe praktikojnë.

3. Vlerësimi i rregullt i kapacitetit dhe cilësisë:

a) Mësuesit bazuar në manifestimet e ndërgjegjësimit, aftësive dhe qëndrimeve të nxënësve në çdo kapacitet dhe cilësi të komentojnë dhe marrin masa në kohë për të ndihmuar;

b) Nxënësve u lejohet të rishikojnë veten dhe të marrin pjesë në komentimin e miqve dhe grupeve të miqve mbi manifestimet e çdo kapaciteti dhe cilësie për të përmirësuar veten;

c) Inkurajoni prindërit e nxënësve të shkëmbejnë dhe të koordinohen me mësuesit për të inkurajuar dhe ndihmuar nxënësit të praktikojnë dhe zhvillojnë aftësitë dhe cilësitë e tyre.

Neni 7.11 (shfuqizuar)

Neni 8.12 (shfuqizuar)

Neni 9.13 (shfuqizuar)

Neni 10. Vlerësimi periodik14

1. Vlerësimi periodik është vlerësimi i rezultateve arsimore të nxënësit pas një periudhe studimi dhe trajnimi, për të përcaktuar shkallën e kryerjes së detyrës mësimore të nxënësit në krahasim me standardet e përcaktuara të njohurive dhe aftësive në shkollën fillore të arsimit të përgjithshëm. programin dhe formimin dhe zhvillimin e aftësive dhe cilësive të nxënësve.

2. Vlerësimi periodik i të nxënit

a) Në mes të semestrit të parë, në fund të semestrit të parë, në mes të semestrit të dytë dhe në fund të vitit shkollor, mësuesit bazohen në procesin e rregullt të vlerësimit dhe në standardet e njohurive dhe aftësive për të vlerësuar nxënësit për secilin. lënda.veprimtaritë edukative në këto nivele:

– Përfundojnë me sukses: kryejnë mirë kërkesat mësimore të lëndës ose veprimtarisë arsimore;

– Plotësoni: plotësoni kërkesat mësimore të lëndës ose veprimtarisë arsimore;

– E papërfunduar: disa kërkesa mësimore të lëndës ose veprimtarisë edukative nuk janë plotësuar;

b) Në fund të semestrit të parë dhe në fund të vitit shkollor, për lëndët: Vietnamisht, Matematikë, Shkencë, Histori dhe Gjeografi, Gjuhë të Huaja, Informatikë, Gjuhë Etnike, bëhen teste periodike;

Tham Khảo Thêm:  Thông tư 16/2013/TT-BTC Hướng dẫn thực hiện việc gia hạn, giảm khoản thu Ngân sách Nhà nước theo Nghị quyết 02/NQ-CP về giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường, giải quyết nợ xấu

Për klasat 4 dhe 5, ka një test periodik për Vietnamisht dhe Matematikë në mes të semestrit të parë dhe të dytë;

c) Testi periodik në përputhje me standardet e njohurive, aftësive dhe orientimit për zhvillimin e kapaciteteve, duke përfshirë pyetjet dhe ushtrimet e hartuara sipas niveleve të mëposhtme:

– Niveli 1: njohin dhe kujtojnë njohuritë dhe aftësitë e mësuara;

– Niveli 2: të kuptojë njohuritë dhe aftësitë e mësuara, të paraqesë dhe të shpjegojë njohuritë në kuptimin personal;

– Niveli 3: di të zbatojë njohuritë dhe aftësitë e mësuara për të zgjidhur probleme të njohura dhe të ngjashme në studim dhe jetë;

– Niveli 4: zbatoni njohuritë dhe aftësitë e mësuara për të zgjidhur probleme të reja ose për të dhënë reagime të arsyeshme në mësim dhe jetë në mënyrë fleksibël;

d) Testi korrigjohet, komentohet nga mësuesi, shënohet me 10 pikë, nuk jepet 0 pikë, nuk jepet pikë dhjetore dhe u kthehet nxënësve. Rezultatet e testeve periodike nuk përdoren për të krahasuar një student me një tjetër. Nëse rezultatet e testit në fund të gjysmëvjetorit të parë dhe në fund të vitit shkollor janë jonormale në krahasim me vlerësimin e rregullt, mësuesi i sugjeron shkollës që nxënësit të bëjnë një test tjetër për të vlerësuar siç duhet rezultatet e të nxënit të nxënësit.lindur.

3. Vlerësimi periodik i kapacitetit dhe cilësisë

Në mesin e semestrit të parë, në fund të semestrit të parë, në mes të semestrit të dytë dhe në fund të vitit shkollor, mësuesi i klasës së shtëpisë do të bazohet në manifestimet që lidhen me ndërgjegjësimin, aftësitë dhe qëndrimet në procesin e vlerësimit të rregullt. e progresit të nxënësit Formimi dhe zhvillimi i aftësive dhe cilësisë së çdo nxënësi, të përmbledhura sipas niveleve të mëposhtme:

a) Mirë: plotëson mirë kërkesat arsimore, manifestohet qartë dhe shpesh;

b) I kënaqur: plotësimi i kërkesave arsimore, shfaqur por jo shpesh;

c) Të bëhen përpjekje: kërkesat arsimore nuk janë plotësuar plotësisht, shprehja është e paqartë.

Neni 11.15 (shfuqizuar)

Neni 12. Vlerësimi i nxënësve me aftësi të kufizuara dhe nxënësve në klasa fleksibël

Vlerësoni studentët me aftësi të kufizuara dhe studentët në klasa fleksibël që garantojnë të drejtën e tyre për kujdes dhe arsimim.

1. Studentët me aftësi të kufizuara që marrin arsim gjithëpërfshirës do të vlerësohen në të njëjtën mënyrë si studentët pa aftësi të kufizuara me përshtatjen e kërkuar ose siç kërkohet nga plani arsimor individual.

2. Nxënësit me aftësi të kufizuara që marrin arsim special vlerësohen sipas rregullores për arsimin special ose sipas planit individual të arsimit.

3. Për nxënësit që studiojnë në klasa fleksibël: mësuesit bazohen në komente dhe vlerësime të rregullta përmes seancave fleksibël në klasë dhe rezultateve të vlerësimit periodik të lëndëve matematikore dhe vietnameze, sipas përcaktimeve të nenit 10 të kësaj rregulloreje.

…………………………

Dokumenti është ende i disponueshëm, ju lutemi shkarkoni skedarin e dokumentit për të parë përmbajtjen më të detajuar

Kategoria: Dokumente – Tekst

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết Văn bản hợp nhất 03/VBHN-BGDĐT Hợp nhất Thông tư về Điều lệ Trường Tiểu học . Đừng quên truy cập Cakhia TV kênh trực tiếp bóng đá số 1 Việt Nam hiện nay để có những phút giây thư giãn cùng trái bóng tròn !

Related Posts

Nghị định 29/2023/NĐ-CP Quy định mới về tinh giản biên chế

Nghị định 29/2023/NĐ-CP Quy định mới về tinh giản biên chế Ngày 03/6/2023, Chính phủ ban hành Nghị định 29/2023/NĐ-CP quy định về tinh giản biên chế….

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Lịch sử – Địa lí 4 sách Chân trời sáng tạo

Cùng đọc bài viết với Phòng Giáo dục và Đào tạo Sa Thầy Đáp án bài tập ôn luyện sách Lịch sử – Địa lý 4 Chân…

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Tin học 8 sách Chân trời sáng tạo

Cùng đọc bài viết với Phòng Giáo dục và Đào tạo Sa Thầy Câu trả lời câu hỏi đào tạo khoa học máy tính 8 cuốn sách…

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Lịch sử – Địa lí 8 sách Chân trời sáng tạo

Cùng đọc bài viết với Phòng Giáo dục và Đào tạo Sa Thầy Đáp án câu hỏi rèn luyện Lịch sử – Địa lý 8 sách Những…

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp 8 sách Chân trời sáng tạo

Cùng đọc bài viết với Phòng Giáo dục và Đào tạo Sa Thầy Đào tạo Câu hỏi trắc nghiệm Đáp án về Hoạt động trải nghiệm nghề…

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Giáo dục công dân 8 sách Chân trời sáng tạo

Cùng đọc bài viết với Phòng Giáo dục và Đào tạo Sa Thầy Giáo dục Công dân Huấn luyện Trắc nghiệm Câu trả lời 8 cuốn sách…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *