Thông tư số 80/2011/TT-BTC Quy định về điều kiện đăng ký và hoạt động của đại lý làm thủ tục hải quan

Rate this post

Thông tư 80/2011/TT-BTC

Quy định về điều kiện đăng ký và hoạt động của đại lý làm thủ tục hải quan

Thông tư số 80/2011/TT-BTC của Bộ Tài chính: Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định Chính phủ số Nghị định 14/2011/NĐ-CP ngày 16/02/2011 của Chính phủ quy định điều kiện đăng ký và hoạt động hải quan. đại lý làm sạch.

Bạn đang xem: Thông tư số. 80/2011/TT-BTC Quy định điều kiện đăng ký và hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan

TÀI CHÍNH
—————

Con số: 80/2011/TT-BTC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
độc lập-Tự do-Hạnh phúc

————————

Hà Nội, ngày 09 tháng 6 năm 2011

nhà tròn
Chỉ đạo thực hiện một số điều của Nghị định số 14/2011/NĐ-CP
ngày 16/02/2011 của Chính phủ về điều kiện đăng ký
và hoạt động của đại lý làm thủ tục hải quan
______________________

Căn cứ Luật Hải quan ngày 29 tháng 6 năm 2001 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Hải quan ngày 14 tháng 6 năm 2005;

Căn cứ Nghị định của Chính phủ số Nghị định 14/2011/NĐ-CP ngày 16/02/2011 của Chính phủ quy định điều kiện đăng ký và hoạt động của đại lý hải quan;

Căn cứ Nghị định số Nghị định số 118/2008/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;

Căn cứ Nghị quyết số Nghị quyết 25/NQ-CP ngày 02 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về việc đơn giản hóa 258 thủ tục hành chính thuộc chức năng quản lý của các Bộ, ngành;

Bộ Tài chính hướng dẫn một loạt nội dung đối với điều kiện đăng ký và hoạt động của đại lý hải quan như sau:

Tham Khảo Thêm:  Nghị định 53/2016/NĐ-CP Quy định về lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng công ty cổ phần, góp vốn chi phối Nhà nước

PHẦN I
HƯỚNG DẪN CHUNG

Điều 1. Lĩnh vực điều chỉnh, đối tượng thực hiện

1. Phạm vi điều chỉnh:

Thông tư này hướng dẫn việc đăng ký và hoạt động của đại lý hải quan theo quy định tại Nghị định số

2. Đối tượng áp dụng:

a) Thông tư này áp dụng đối với đại lý làm thủ tục hải quan (sau đây: đại lý hải quan), nhân viên của đại lý hải quan, người có hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu (sau đây gọi chung là “đại lý hải quan”), chủ hàng, cơ quan hải quan khi làm thủ tục hải quan thủ tục và tổ chức, cá nhân có liên quan quy định tại Nghị định của Chính phủ số Nghị định 14/2011/NĐ-CP ngày 16/02/2011 của Chính phủ quy định điều kiện đăng ký và hoạt động của đại lý làm thủ tục hải quan.

b) Thông tư này không áp dụng đối với trường hợp chủ hàng tự làm thủ tục hải quan và người được chủ hàng ủy quyền khai và làm thủ tục hải quan cho từng chuyến hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.

Điều 2. Hoạt động của đại lý hải quan

1. Trong quá trình làm thủ tục hải quan, đại lý hải quan (Giám đốc hoặc người được Giám đốc ủy quyền theo quy định của pháp luật) phải ký hợp đồng đại lý với chủ hàng; được khai, ký tên, đóng dấu vào tờ khai hải quan, ký sao các chứng từ thuộc hồ sơ hải quan và thực hiện các nhiệm vụ có liên quan trên cơ sở hợp đồng đại lý đã ký với chủ hàng quy định tại Điều 8 Nghị định số. 14/2011/NĐ-KP ngày 16/02/2011.

Tham Khảo Thêm:  Nghị định 106/2012/NĐ-CP Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

2. Đối với đại lý hải quan có chi nhánh ở các tỉnh, thành phố khác, đại diện chi nhánh nếu được Giám đốc đại lý hải quan uỷ quyền thì được khai, ký tên, đóng dấu vào tờ khai hải quan quy định tại điểm 1 Điều này với điều kiện chi nhánh phải . phải có con dấu riêng và có ít nhất một (01) đại lý hải quan. Giám đốc đại lý hải quan chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc ủy ​​quyền này.

3. Khi làm thủ tục hải quan, đại lý hải quan phải nộp một (01) bản hợp đồng đại lý (chỉ nộp một (01) bản trong thời hạn hiệu lực của hợp đồng cho Chi cục Hải quan nơi làm thủ tục hải quan). Hải quan kiểm tra, đối chiếu các công việc đã thỏa thuận trong hợp đồng đại lý theo quy định tại Điều 8 Nghị định số 14/2011/NĐ-CP ngày 16/02/2011 với bộ hồ sơ hải quan.

Điều 3. Kiểm tra, giám sát hoạt động của cơ quan hải quan

1. Mỗi quý một lần (tuần thứ hai của tháng đầu quý sau), đại lý hải quan báo cáo tình hình hoạt động theo mẫu số (gọi tắt là Cục Hải quan tỉnh) nơi đại lý hải quan có đủ điều kiện hoạt động.

2. Cục Hải quan tỉnh, thành phố có trách nhiệm theo dõi, kiểm tra, tổng hợp báo cáo Tổng cục Hải quan (Cục Giám sát quản lý về hải quan) tình hình làm thủ tục hải quan của đại lý hải quan và kiến ​​nghị. , kiến ​​nghị những vấn đề cần thiết cho sự phát triển của hoạt động đại lý hải quan.

Tham Khảo Thêm:  Quyết định 1358/QĐ-TTCP Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Thanh tra Chính phủ

3. Tổng cục Hải quan có trách nhiệm thông báo (trên trang thông tin điện tử của Tổng cục Hải quan và bằng văn bản) cho các Chi cục Hải quan tỉnh, thành phố về trường hợp Sở Kế hoạch và Đầu tư bổ nhiệm đại lý hải quan. tiếp tục hoạt động hoặc không còn quyền hoạt động đại lý hải quan thì bị thu hồi thẻ công chức hải quan.

Như trong file tài liệu của Bộ Giáo dục Thầy để xem chi tiết hơn

Chuyên mục: Văn bản – Văn bản

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết Thông tư số 80/2011/TT-BTC Quy định về điều kiện đăng ký và hoạt động của đại lý làm thủ tục hải quan . Đừng quên truy cập Cakhia TV kênh trực tiếp bóng đá số 1 Việt Nam hiện nay để có những phút giây thư giãn cùng trái bóng tròn !

Related Posts

Nghị định 157/2018/NĐ-CP Tăng lương tối thiểu vùng từ ngày 1/1/2019

Nghị định 157/2018/NĐ-CP Tăng lương tối thiểu vùng từ 1/1/2019 Ngày 16/11/2018, Chính phủ ban hành Nghị định 157/2018/NĐ-CP quy định mức lương tối thiểu vùng đối…

Nghị định 29/2023/NĐ-CP Quy định mới về tinh giản biên chế

Nghị định 29/2023/NĐ-CP Quy định mới về tinh giản biên chế Ngày 03/6/2023, Chính phủ ban hành Nghị định 29/2023/NĐ-CP quy định về tinh giản biên chế….

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Lịch sử – Địa lí 4 sách Chân trời sáng tạo

Cùng đọc bài viết với Phòng Giáo dục và Đào tạo Sa Thầy Đáp án bài tập ôn luyện sách Lịch sử – Địa lý 4 Chân…

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Tin học 8 sách Chân trời sáng tạo

Cùng đọc bài viết với Phòng Giáo dục và Đào tạo Sa Thầy Câu trả lời câu hỏi đào tạo khoa học máy tính 8 cuốn sách…

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Lịch sử – Địa lí 8 sách Chân trời sáng tạo

Cùng đọc bài viết với Phòng Giáo dục và Đào tạo Sa Thầy Đáp án câu hỏi rèn luyện Lịch sử – Địa lý 8 sách Những…

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp 8 sách Chân trời sáng tạo

Cùng đọc bài viết với Phòng Giáo dục và Đào tạo Sa Thầy Đào tạo Câu hỏi trắc nghiệm Đáp án về Hoạt động trải nghiệm nghề…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *