Thông tư số 78/2011/TT-BNNPTNT quy định chi tiết thi hành Nghị định số 117/2010/NĐ-CP về tổ chức và quản lý hệ thống rừng đặc dụng

Rate this post

Qarkorja nr. 78/2011/TT-BNNPTNT që detajon zbatimin e Dekretit Nr. 117/2010/ND-CP për organizimin dhe menaxhimin e sistemit pyjor me përdorim të veçantë

Qarkorja nr. 78/2011/TT-BNNPTNT e Ministrisë së Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural: Detaje për zbatimin e Dekretit Nr. 117/2010/ND-CP datë 24 dhjetor 2010 të Qeverisë për organizimin dhe menaxhimin e special- përdorni sistemin pyjor.

RRETHOREN
Rregullore të detajuara për zbatimin e Dekretit Nr. 117/2010/ND-CP datë 24 dhjetor 2010
të Qeverisë për organizimin dhe menaxhimin e sistemit pyjor me përdorim të veçantë
_________________

Në bazë të Dekretit Nr. 01/2008/ND-CP të datës 3 janar 2008 të Qeverisë për përcaktimin e funksioneve, detyrave, kompetencave dhe strukturës organizative të Ministrisë së Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural; Dekreti nr. 75/2009/ND-CP i datës 10 shtator 2009 i Qeverisë për ndryshimin e nenit 3 të Dekretit Nr. 01/2008/ND-CP datë 3 janar 2008;

Në zbatim të Dekretit të Qeverisë Nr. 117/2010/ND-CP datë 24 dhjetor 2010 për organizimin dhe menaxhimin e sistemit pyjor me përdorim të veçantë;

Ministria e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural detajon zbatimin e Dekretit Nr. 117/2010/ND-CP si më poshtë:

Neni 1. Fusha e rregullores dhe subjektet e zbatimit

1. Gama e rregullimit

Kjo Qarkore udhëzon dhe detajon një sërë nenesh të Dekretit të Qeverisë Nr. 117/2010/ND-CP, datë 24 dhjetor 2010 për organizimin dhe menaxhimin e sistemit pyjor me përdorim të veçantë (më tej shkurtuar si: Dekreti nr. 117/2010 /ND-CP).

2. Subjektet e aplikimit

Kjo qarkore zbatohet për agjencitë shtetërore, organizatat, komunitetet e banuara, familjet dhe individët në vend; vietnameze jashtë shtetit; organizatat dhe individët e huaj të angazhuar në veprimtari që lidhen me organizimin dhe menaxhimin e sistemit pyjor me përdorim të veçantë.

Neni 2. Planifikimi i pyjeve me përdorim të veçantë të përcaktuar në nenin 7, nenin 8, nenin 9 të dekretit nr. 117/2010/ND-CP.

1. Planifikimi i pyjeve me përdorim të veçantë

a) Planifikimi i pyjeve me përdorim të veçantë do të bazohet në përcaktimet e pikës 1 të nenit 9 të dekretit nr. 117/2010/ND-CP.

b) Bordi i menaxhimit të pyjeve me përdorim të veçantë organizon hartimin e një plani për ruajtjen dhe zhvillimin e pyjeve me përdorim të veçantë për çdo periudhë 10-vjeçare; Gjatë çdo planifikimi zhvillimor, nëse është e nevojshme, rishikohen planet hapësinore.

c) Për pyjet me përdorim të veçantë që nuk janë planifikuar deri në vitin 2020, në vitin 2011 dhe 2012, pyjet me përdorim të veçantë do të zhvillojnë plane ruajtjeje dhe zhvillimi për periudhën 2011-2020. Afati për përfundimin dhe miratimin Miratimi i planit është jo më vonë se dhjetori 2012. .

d) Për pyjet me përdorim të veçantë pa bord menaxhues, Departamenti i Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural cakton Departamentin e Mbrojtjes së Pyjeve për të organizuar planifikimin e këtyre pyjeve me përdorim të veçantë.

dd) Emri i raportit të planifikimit: Raporti i planifikimit për ruajtjen dhe zhvillimin e qëndrueshëm të pyjeve me përdorim të veçantë deri në vitin 2020.

e) Përmbajtja kryesore e raportit të planifikimit:

– Vlerësimi i gjendjes aktuale të natyrës, ekonomike, sociale, mbrojtjes kombëtare, sigurisë, burimeve natyrore, karakteristikave të ekosistemit dhe biodiversitetit, burimeve gjenetike biologjike, relikeve historike etj., kulturës, peizazhit;

– Argumentimi i këndvështrimit, përcaktimi i objektivave të organizimit, menaxhimit, ruajtjes dhe përdorimit të qëndrueshëm të pyjeve me përdorim të veçantë;

– Planifikimi i nënndarjeve funksionale: zonë rreptësisht e mbrojtur; nënndarja e restaurimit ekologjik; shërbim-nëndarje administrative;

– Planifikimet për mbrojtjen e pyjeve, restaurimin e ekosistemit, ruajtjen e biodiversitetit; mbrojnë dhe zbukurojnë peizazhin natyror, vlerat kulturore, historike dhe mjedisore; ruajtja dhe baza e të dhënave; shpëtimi i krijesave; programe kërkimore shkencore;

– Planifikimi i zhvillimit të infrastrukturës për menaxhimin, mbrojtjen, parandalimin dhe luftimin e zjarreve në pyje; sistemi i rrugëve, rrugët e patrullimit; punime infrastrukturore teknike turistike dhe zyre; kufiri i pyllit me përdorim të veçantë; sistem informacioni pyjor për përdorim të veçantë;

Tham Khảo Thêm:  Nghị định 116/2021/NĐ-CP 06 đối tượng được hỗ trợ 95% chi phí cai nghiện ma túy tự nguyện

– Planifikimi i zhvillimit të ekoturizmit;

– Organizimi i aktiviteteve monitoruese për: ndryshimet në burimet pyjore; Biodiversiteti; restaurimi i ekosistemit; përdorimi i burimeve natyrore dhe i shërbimeve mjedisore të pyjeve me përdorim të veçantë;

– Planifikimi i trajnimeve për zhvillimin e burimeve njerëzore dhe aftësitë në ruajtjen e ekosistemit, biodiversitetin, zhvillimin e komunitetit;

– Planifikimi për zhvillimin e zonave buferike;

– Vlerësoni kapitalin investues për çdo artikull, kapitalin total të investimit, përcaktoni burimin e kapitalit dhe periudhën e investimit.

g) Dosja e paraqitjes për vlerësimin e një raporti të planifikimit të pyjeve për përdorim të veçantë përfshin:

– Raporti i Drejtorit të Bordit të Administrimit të Pyjeve për përdorim të Veçantë ose i Drejtorit të Departamentit të Mbrojtjes së Pyjeve Provinciale (origjinali);

– Raportin e planifikimit të përcaktuar në pikën e, këtë pikë (origjinali);

– Hartat përfshijnë: hartat e gjendjes aktuale të burimeve (pyll, ligatina, det) dhe toka të pyjeve me përdorim të veçantë; harta planifikuese për ruajtjen dhe zhvillimin e pyjeve me përdorim të veçantë; harta e planit të përgjithshëm për ndërtimin e infrastrukturës së pyjeve me përdorim të veçantë; harta e planifikimit për zhvillimin e ekoturizmit dhe shërbimet mjedisore pyjore me përdorim të veçantë; harta e shtrirjes, shkalla, kufiri dhe planifikimi i investimeve për zhvillimin e zonës bufer (kopje).

Në varësi të madhësisë së sipërfaqes së pyllit me përdorim të veçantë, bordi i menaxhimit të pyjeve me përdorim të veçantë zgjedh harta të përshtatshme me të njëjtën shkallë 1/5000 ose 1/10,000 ose 1/25,000 sipas sistemit të referencës VN2000.

Bordi drejtues do të dorëzojë aplikacionin 01 drejtpërdrejt ose me postë në Departamentin e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural (për pyjet me përdorim të veçantë nën menaxhimin e lokalitetit) ose Departamentin e Përgjithshëm të Pylltarisë (për pyjet me përdorim të veçantë nën menaxhimin e tij). menaxhimi).

h) Agjencia që vlerëson dosjen dhe vendos të miratojë planifikimin e pyjeve me përdorim të veçantë nën menaxhimin e saj.

Departamenti i Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural do të marrë dosjen e planifikimit dhe do t’ia paraqesë Komitetit Popullor të provincës për të krijuar një Këshill për vlerësimin e dosjes së planifikimit, duke përfshirë përfaqësues të departamenteve dhe degëve krahinore, si dhe një sërë organizatash shkencore dhe subjekte të lidhura. ; Drejtori i Departamentit të Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural është Kryetar i Këshillit.

Koha për të përfunduar vlerësimin nuk do të kalojë njëzet (20) ditë pune nga data në të cilën Departamenti i Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural pranon një aplikacion të vlefshëm. Në rast se dosja është e pavlefshme, brenda tri (03) ditëve pune Departamenti i Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural duhet të njoftojë Bordin Menaxhues të pyllit me përdorim të veçantë për përfundimin.

– Departamenti i Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural përmbledh dosjen pas vlerësimit dhe ia paraqet për konsensus Ministrisë së Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural. Dosja përfshin: Raportin e Departamentit të Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural; Raport mbi planifikimin e pyjeve me përdorim të veçantë dhe dokumentet përkatëse (nëse ka). Koha për të plotësuar përgjigjen me shkrim nuk do të kalojë pesëmbëdhjetë (15) ditë pune nga data e pranimit të dosjes së vlefshme. Në rast se aplikacioni nuk është i vlefshëm, Ministria e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural duhet të njoftojë Departamentin e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural për plotësimin brenda tri (03) ditëve të punës nga data e pranimit të aplikacionit.

– Komitetet Popullore Krahinore vendosin të miratojnë planifikimin e pyjeve me përdorim të veçantë sipas rezultateve të vlerësimit të Departamentit të Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural dhe pëlqimit me shkrim të Ministrisë së Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural.

Tham Khảo Thêm:  Quyết định 45/QĐ-UBND Sửa đổi việc thu phí tham quan danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử trên địa bàn thành phố Hà Nội

Koha për të përfunduar miratimin e planifikimit të pyjeve me përdorim të veçantë dhe kthimin e rezultateve nuk i kalon pesëmbëdhjetë (15) ditë pune nga data e pranimit të dosjes.

i) Agjencia që vlerëson dosjen dhe vendos miratimin e planifikimit të pyjeve me përdorim të veçantë nën menaxhimin qendror.

– Departamenti i Përgjithshëm i Pylltarisë merr dosjen e planifikimit dhe ia paraqet Ministrisë së Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural për ngritjen e Këshillit të Vlerësimit të Planifikimit të përbërë nga: përfaqësues të agjencive në varësi të Ministrisë së Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural; përfaqësues të një sërë organizatash shkencore dhe njësive përkatëse; Drejtuesi i Drejtorisë së Përgjithshme të Pyjeve është Kryetar i Këshillit.

Koha për të përfunduar vlerësimin nuk do të kalojë njëzet (20) ditë pune nga data kur Departamenti i Përgjithshëm i Pyjeve merr dosjen e vlefshme. Në rast se dosja është e pavlefshme, brenda tri (03) ditëve të punës Departamenti i Përgjithshëm i Pylltarisë duhet të njoftojë Bordin Drejtues për përfundimin e pyjeve me përdorim të veçantë.

– Departamenti i Përgjithshëm i Pylltarisë sintetizon dosjen pas vlerësimit dhe ia paraqet Ministrisë së Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural për miratim të planifikimit të pyjeve me përdorim të veçantë.

Koha për të përfunduar miratimin e planifikimit të pyjeve me përdorim të veçantë dhe kthimin e rezultateve nuk i kalon pesëmbëdhjetë (15) ditë pune nga data e marrjes së raportit dhe dosjes së Drejtorisë së Përgjithshme të Pyjeve.

k) Në rast se gjatë procesit të planifikimit ka përmbajtje që duhen përshtatur në krahasim me vendimin për themelimin e pyjeve me përdorim të veçantë të autoriteteve kompetente, agjencitë përgjegjëse duhet të konsultohen me autoritetet kompetente për të vendosur për krijimin e atë pyll me përdorim të veçantë përpara miratimit të planifikimit.

l) Për pyjet me përdorim të veçantë me planifikim të miratuar para hyrjes në fuqi të kësaj Qarkoreje, nëse nuk ka nevojë për rregullim të planifikimit, nuk kërkohet planifikim i ri deri në skadimin e periudhës së miratuar të planifikimit.

m) Fondet për formulimin e planifikimit të pyjeve me përdorim të veçantë: Buxheti vendor siguron financimin për planifikimin e pyjeve me përdorim të veçantë nën menaxhim vendor; Buxheti qendror siguron financimin për planifikimin e pyjeve me përdorim të veçantë nën menaxhimin qendror.

2. Planifikimi i pyjeve me përdorim të veçantë në nivel provincial

a) Planifikimi i pyjeve me përdorim të veçantë në nivel provincial do të zbatohet vetëm në lokalitetet me dy (02) ose më shumë pyje me përdorim të veçantë.

b) Në zbatim të planifikimit të pyjeve me përdorim të veçantë në nivel provincial, siç parashikohet në pikën 1, neni 8, të dekretit nr. 117/2010/ND-CP, nëse nuk ka masterplan kombëtar për sistemin pyjor me përdorim të veçantë, Planifikimi ose strategjia për mbrojtjen dhe zhvillimin e pyjeve dhe rezultatet e rishikimit dhe riplanifikimit të tre llojeve të pyjeve janë miratuar.

c) Departamenti i Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural organizon formulimin e planifikimit të pyjeve me përdorim të veçantë në nivel provincial deri në vitin 2020.

d) Afati kohor për përfundimin dhe miratimin e planifikimit është qershor 2013.

dd) Emri i raportit të planifikimit: Raporti i ruajtjes dhe planifikimit të zhvillimit të pyjeve me përdorim të veçantë në nivel provincial deri në vitin 2020.

e) Përmbajtja dhe përbërja e kërkesës për vlerësim dhe dorëzimit për miratim të planifikimit duhet të jetë në përputhje me dispozitat e pikës 2; Pika c, d pika 3, neni 8 i Dekretit Nr. 117/2010/ND-CP.

Tham Khảo Thêm:  Quyết định 821/QĐ-BGDĐT Quản lý in, cấp phôi bằng tốt nghiệp trung học cơ sở, trung học phổ thông

g) Agjencia që vlerëson dosjen dhe vendos të miratojë planifikimin e pyjeve me përdorim të veçantë në nivel provincial.

Departamenti i Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural do të marrë dosjen e planifikimit dhe do t’ia dorëzojë atë Komitetit Popullor të provincës për të krijuar një Këshill për vlerësimin e dosjes së planifikimit, duke përfshirë përfaqësues të departamenteve dhe degëve krahinore, si dhe një sërë organizatash shkencore dhe subjekte të lidhura. ; Drejtori i Departamentit të Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural është Kryetar i Këshillit.

– Koha për të përfunduar vlerësimin e planifikimit nuk duhet të kalojë njëzet (20) ditë pune nga data e pranimit të dosjeve të vlefshme. Në rast se dosja është e pavlefshme, brenda tri (03) ditëve pune nga data e marrjes së dosjes, Komiteti Popullor i nivelit krahinor duhet të njoftojë për plotësimin Departamentin e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural.

– Koha maksimale që Ministria e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural të shqyrtojë dhe të japë mendime me shkrim për planifikimin e ruajtjes dhe zhvillimit të pyjeve me përdorim të veçantë në nivel provincial nuk duhet të kalojë pesëmbëdhjetë (15) ditë pune nga data e marrjes. dosjet e transferuara nga Komiteti Popullor i krahinës. Dosja përfshin: Raportin e Komitetit Popullor Krahinor; Raportet e planifikimit dhe dokumentet përkatëse. Në rast se dosja është e pavlefshme, brenda tri (03) ditëve pune nga data e marrjes së dosjes, Ministria e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural duhet të njoftojë për plotësim Komitetin Popullor të nivelit krahinor.

– Koha që Komiteti Popullor i krahinës të përfundojë miratimin e planifikimit nuk duhet të kalojë pesëmbëdhjetë (15) ditë pune nga data e marrjes së pëlqimit me shkrim të Ministrisë së Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural.

3. Planifikimi i sistemit kombëtar pyjor me përdorim të veçantë

a) Bazuar në masterplanin kombëtar të sistemit pyjor me përdorim të veçantë, të respektohen përcaktimet e pikës 1, nenit 7 të dekretit nr. 117/2010/ND-CP.

b) Drejtoria e Përgjithshme e Pyjeve organizon hartimin e masterplanit kombëtar për sistemin pyjor me përdorim të veçantë deri në vitin 2020, me vizion deri në vitin 2030.

c) Afati kohor për përfundimin e krijimit dhe miratimit të planifikimit është dhjetor 2013.

d) Emri i raportit të planifikimit: Raport mbi planifikimin për ruajtjen dhe zhvillimin e sistemit pyjor me përdorim të veçantë në shkallë vendi deri në vitin 2020, vizioni deri në vitin 2030.

dd) Përmbajtja e planifikimit, vlerësimi dhe miratimi: në përputhje me pikën 2; Pikat c, d, pika 3, neni 7 i Dekretit Nr. 117/2010/ND-CP.

e) Vlerësimi dhe dorëzimi i miratimit të planifikimit

Ministria e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural themelon Këshillin e Vlerësimit të Planifikimit të përbërë nga: përfaqësues të ministrive, degëve, organizatave dhe njësive shkencore përkatëse. Drejtuesi i Ministrisë së Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural është Kryetar i Këshillit.

Koha për përfundimin e vlerësimit dhe dorëzimin tek Kryeministri për shqyrtim dhe miratim të planifikimit nuk do të kalojë njëzet (20) ditë pune nga data e pranimit të dosjes së vlefshme.

Sa në dosjen e dokumentit të Departamentit të Arsimit Thay për të parë më shumë detaje

Kategoria: Dokumente – Tekst

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết Thông tư số 78/2011/TT-BNNPTNT quy định chi tiết thi hành Nghị định số 117/2010/NĐ-CP về tổ chức và quản lý hệ thống rừng đặc dụng . Đừng quên truy cập Cakhia TV kênh trực tiếp bóng đá số 1 Việt Nam hiện nay để có những phút giây thư giãn cùng trái bóng tròn !

Related Posts

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Lịch sử – Địa lí 4 sách Chân trời sáng tạo

Cùng đọc bài viết với Phòng Giáo dục và Đào tạo Sa Thầy Đáp án bài tập ôn luyện sách Lịch sử – Địa lý 4 Chân…

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Tin học 8 sách Chân trời sáng tạo

Cùng đọc bài viết với Phòng Giáo dục và Đào tạo Sa Thầy Câu trả lời câu hỏi đào tạo khoa học máy tính 8 cuốn sách…

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Lịch sử – Địa lí 8 sách Chân trời sáng tạo

Cùng đọc bài viết với Phòng Giáo dục và Đào tạo Sa Thầy Đáp án câu hỏi rèn luyện Lịch sử – Địa lý 8 sách Những…

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp 8 sách Chân trời sáng tạo

Cùng đọc bài viết với Phòng Giáo dục và Đào tạo Sa Thầy Đào tạo Câu hỏi trắc nghiệm Đáp án về Hoạt động trải nghiệm nghề…

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Giáo dục công dân 8 sách Chân trời sáng tạo

Cùng đọc bài viết với Phòng Giáo dục và Đào tạo Sa Thầy Giáo dục Công dân Huấn luyện Trắc nghiệm Câu trả lời 8 cuốn sách…

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Âm nhạc 8 sách Chân trời sáng tạo

Cùng đọc bài viết với Phòng Giáo dục và Đào tạo Sa Thầy Đáp Án Giáo Trình Đào Tạo Âm Nhạc 8 Cuốn Chân Trời Sáng Tạo….

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *