Thông tư số 67/2011/TT-BGDĐT Ban hành quy định về tiêu chuẩn đánh giá trường Tiểu học

Rate this post

Thông tư 67/2011/TT-BGDĐT

Ban hành quy định chuẩn đánh giá trường tiểu học

Thông tư số 67/2011/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo: Ban hành quy định về chuẩn đánh giá trường tiểu học.

Bạn đang xem: Thông tư số. 67/2011/TT-BGDĐT ban hành quy định chuẩn đánh giá trường tiểu học

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

____________

Con số: 67/2011/TT-BGDĐT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

độc lập-Tự do-Hạnh phúc
________________________

Hà Nội, ngày 30 tháng 12 năm 2011

nhà tròn

Ban hành quy định chuẩn đánh giá trường tiểu học
_______________________

Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2005; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục ngày 25 tháng 11 năm 2009;

Căn cứ Nghị định của Chính phủ số Nghị định 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục; Nghị định số Nghị định số 31/2011/NĐ-CP ngày 11 tháng 5 năm 2011 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định Chính phủ số Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục;

Căn cứ Nghị định số Nghị định số 178/2007/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;

Tham Khảo Thêm:  Bản đăng ký Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh cho giáo viên năm 2021

Căn cứ Nghị định số Nghị định số 32/2008/NĐ-CP ngày 19 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục,

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quyết định:

Điều 1. Ban hành kèm theo Thông tư này Quy định chuẩn đánh giá trường tiểu học.

Điều 2. Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 14 tháng 02 năm 2012.

Thông tư này là cơ sở để thay đổi, bổ sung hoặc công bố văn bản thay thế Quyết định số Quyết định số Quyết định số 04/2008/QĐ-BGDĐT ngày 04 tháng 02 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc công bố quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục tiểu học; Quyết định số Quyết định số 55/2007/QĐ-BGDĐT ngày 28/09/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc xác định mức chất lượng tối thiểu của trường tiểu học; 1741/BGDĐT-GDTrH ngày 05/3/2009 văn bản số. Thông tư số Thông tư số 43/2006/TT-BGDĐT ngày 20 tháng 10 năm 2006 của Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn thanh tra toàn diện nhà trường, cơ sở giáo dục khác và thanh tra hoạt động sư phạm của giáo viên áp dụng đối với trường tiểu học).

Điều 3. Chánh Văn phòng, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan trong Bộ Giáo dục và Đào tạo; Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này.

Tham Khảo Thêm:  Quyết định 1910/QĐ-TLĐ Quy định thu, chi, quản lý tài chính công đoàn cơ sở

Người nhận:

– Văn phòng Chính phủ;
– Văn phòng Đại hội;
– Ban Tuyên giáo TƯ;
– Uỷ ban GD-ĐT của Quốc hội;
– Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan trực thuộc Chính phủ;
– Kiểm soát nhà nước;
– Vụ Pháp chế (Bộ Tư pháp);
– Như Điều 3;
– Thông báo;
– Website Chính phủ;
– Website Bộ Giáo dục và Đào tạo;
– Lưu: VT, Vụ PC, Cục KT&CLGD.

KT. Bộ

TRỢ LÝ

(Đã ký)

nguyễn vinh hiển

Chuyên mục: Văn bản – Văn bản

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết Thông tư số 67/2011/TT-BGDĐT Ban hành quy định về tiêu chuẩn đánh giá trường Tiểu học . Đừng quên truy cập Cakhia TV kênh trực tiếp bóng đá số 1 Việt Nam hiện nay để có những phút giây thư giãn cùng trái bóng tròn !

Related Posts

Kế hoạch dạy học môn Công nghệ 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Công nghệ 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Kế hoạch dạy…

Kế hoạch dạy học môn Giáo dục công dân 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Giáo dục công dân 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Kế…

Kế hoạch dạy học môn Khoa học tự nhiên 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

1 Mở đầu 2% = 3 tiết Bài 1: Sử dụng một số hoá chất, thiết bị cơ bản trong phòng thí nghiệm 3 2 Chương I…

Kế hoạch dạy học môn Lịch sử và Địa lí 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Lịch sử và Địa lí 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống….

Kế hoạch dạy học môn Giáo dục thể chất 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Giáo dục thể chất 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Kế…

Kế hoạch dạy học môn Tin học 8 sách Chân trời sáng tạo

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Tin học 8 sách Chân trời sáng tạo. Kế hoạch dạy học môn Tin…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *