Thông tư số 67/2011/TT-BGDĐT Ban hành quy định về tiêu chuẩn đánh giá trường Tiểu học

Rate this post

Thông tư 67/2011/TT-BGDĐT

Ban hành quy định chuẩn đánh giá trường tiểu học

Thông tư số 67/2011/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo: Ban hành quy định về chuẩn đánh giá trường tiểu học.

Bạn đang xem: Thông tư số. 67/2011/TT-BGDĐT ban hành quy định chuẩn đánh giá trường tiểu học

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

____________

Con số: 67/2011/TT-BGDĐT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

độc lập-Tự do-Hạnh phúc
________________________

Hà Nội, ngày 30 tháng 12 năm 2011

nhà tròn

Ban hành quy định chuẩn đánh giá trường tiểu học
_______________________

Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2005; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục ngày 25 tháng 11 năm 2009;

Căn cứ Nghị định của Chính phủ số Nghị định 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục; Nghị định số Nghị định số 31/2011/NĐ-CP ngày 11 tháng 5 năm 2011 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định Chính phủ số Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục;

Căn cứ Nghị định số Nghị định số 178/2007/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;

Tham Khảo Thêm:  Mẫu bài dạy minh họa môn Lịch sử THCS Mô đun 2

Căn cứ Nghị định số Nghị định số 32/2008/NĐ-CP ngày 19 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục,

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quyết định:

Điều 1. Ban hành kèm theo Thông tư này Quy định chuẩn đánh giá trường tiểu học.

Điều 2. Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 14 tháng 02 năm 2012.

Thông tư này là cơ sở để thay đổi, bổ sung hoặc công bố văn bản thay thế Quyết định số Quyết định số Quyết định số 04/2008/QĐ-BGDĐT ngày 04 tháng 02 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc công bố quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục tiểu học; Quyết định số Quyết định số 55/2007/QĐ-BGDĐT ngày 28/09/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc xác định mức chất lượng tối thiểu của trường tiểu học; 1741/BGDĐT-GDTrH ngày 05/3/2009 văn bản số. Thông tư số Thông tư số 43/2006/TT-BGDĐT ngày 20 tháng 10 năm 2006 của Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn thanh tra toàn diện nhà trường, cơ sở giáo dục khác và thanh tra hoạt động sư phạm của giáo viên áp dụng đối với trường tiểu học).

Điều 3. Chánh Văn phòng, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan trong Bộ Giáo dục và Đào tạo; Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này.

Tham Khảo Thêm:  Nghị định 43/2020/NĐ-CP Quy định về thi hành án tử hình bằng hình thức tiêm thuốc độc

Người nhận:

– Văn phòng Chính phủ;
– Văn phòng Đại hội;
– Ban Tuyên giáo TƯ;
– Uỷ ban GD-ĐT của Quốc hội;
– Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan trực thuộc Chính phủ;
– Kiểm soát nhà nước;
– Vụ Pháp chế (Bộ Tư pháp);
– Như Điều 3;
– Thông báo;
– Website Chính phủ;
– Website Bộ Giáo dục và Đào tạo;
– Lưu: VT, Vụ PC, Cục KT&CLGD.

KT. Bộ

TRỢ LÝ

(Đã ký)

nguyễn vinh hiển

Chuyên mục: Văn bản – Văn bản

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết Thông tư số 67/2011/TT-BGDĐT Ban hành quy định về tiêu chuẩn đánh giá trường Tiểu học . Đừng quên truy cập Cakhia TV kênh trực tiếp bóng đá số 1 Việt Nam hiện nay để có những phút giây thư giãn cùng trái bóng tròn !

Related Posts

Nghị định 157/2018/NĐ-CP Tăng lương tối thiểu vùng từ ngày 1/1/2019

Nghị định 157/2018/NĐ-CP Tăng lương tối thiểu vùng từ 1/1/2019 Ngày 16/11/2018, Chính phủ ban hành Nghị định 157/2018/NĐ-CP quy định mức lương tối thiểu vùng đối…

Nghị định 29/2023/NĐ-CP Quy định mới về tinh giản biên chế

Nghị định 29/2023/NĐ-CP Quy định mới về tinh giản biên chế Ngày 03/6/2023, Chính phủ ban hành Nghị định 29/2023/NĐ-CP quy định về tinh giản biên chế….

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Lịch sử – Địa lí 4 sách Chân trời sáng tạo

Cùng đọc bài viết với Phòng Giáo dục và Đào tạo Sa Thầy Đáp án bài tập ôn luyện sách Lịch sử – Địa lý 4 Chân…

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Tin học 8 sách Chân trời sáng tạo

Cùng đọc bài viết với Phòng Giáo dục và Đào tạo Sa Thầy Câu trả lời câu hỏi đào tạo khoa học máy tính 8 cuốn sách…

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Lịch sử – Địa lí 8 sách Chân trời sáng tạo

Cùng đọc bài viết với Phòng Giáo dục và Đào tạo Sa Thầy Đáp án câu hỏi rèn luyện Lịch sử – Địa lý 8 sách Những…

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp 8 sách Chân trời sáng tạo

Cùng đọc bài viết với Phòng Giáo dục và Đào tạo Sa Thầy Đào tạo Câu hỏi trắc nghiệm Đáp án về Hoạt động trải nghiệm nghề…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *