Thông tư số 62/2010/TT-BTC Hướng dẫn xác định nhu cầu, nguồn và phương thức chi thực hiện điều chỉnh mức lương tối thiểu chung đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và điều chỉnh trợ cấp đối với cán bộ xã đã nghỉ việc năm 2010

Rate this post

Thông tư 62/2010/TT-BTC

Hướng dẫn xác định nhu cầu, nguồn và phương pháp chi thực hiện điều chỉnh mức lương tối thiểu chung đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và điều chỉnh trợ cấp đối với cán bộ chính quyền địa phương nghỉ hưu năm 2010.

Thông tư số 62/2010/TT-BTC của Bộ Tài chính: Hướng dẫn xác định nhu cầu, nguồn và cách chi thực hiện quy định mức lương tối thiểu chung đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang và quy định các khoản phụ cấp cho đô thị. cán bộ nghỉ việc năm 2010.

Bạn đang xem: Thông tư số. 62/2010/TT-BTC Hướng dẫn xác định nhu cầu, nguồn và phương pháp chi thực hiện quy định mức lương tối thiểu chung đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang và quy định chế độ trợ cấp đối với cán bộ cấp xã nghỉ việc . trong năm 2010

BỎTÀI CHÍNH NHỎ

————
Con số: 62/2010/TT-BTC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
độc lập-Tự do-Hạnh phúc

—————————

Hà Nội, ngày 21 tháng 4 năm 2010

nhà tròn
Hướng dẫn xác định nhu cầu, nguồn lực và phương thức chi tiêu
quy định chung về mức lương tối thiểu đối với cán bộ, công chức,
sĩ quan, lực lượng vũ trang và quy định chế độ lợi ích đối với
Các quan chức thành phố nghỉ hưu năm 2010
———————

Căn cứ Nghị định của Chính phủ số Nghị định số 28/2010/NĐ-CP ngày 25 tháng 3 năm 2010 của Chính phủ quy định mức lương tối thiểu chung (sau đây gọi là Nghị định số 28/2010/NĐ-CP);

Căn cứ Nghị định của Chính phủ số Nghị định số 29/2010/NĐ-CP ngày 25/03/2010 của Chính phủ quy định lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng đối với cán bộ cấp xã đã nghỉ việc (sau đây viết tắt là: Nghị định số 29/2010/NĐ-CP);

Căn cứ Nghị định số Nghị định số 118/2008/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;

Bộ Tài chính sẽ chỉ đạo xác định nhu cầu, nguồn và cách thức chi để thực hiện quy định mức lương tối thiểu chung đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang, cũng như quy định các khoản trợ cấp đối với cán bộ xã hội. quy định của Nghị định số Nghị định số 28/2010/NĐ-PK và quy định chế độ phụ cấp đối với cán bộ thành phố thôi giữ chức vụ theo Nghị định số 29/2010/NĐ-CP như sau:

Tham Khảo Thêm:  Quyết định số 708/QĐ-TTG Về việc bổ nhiệm lại ông Trần Đức Lai giữ chức Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông

Điều 1. Quy định chung

1. Thông tư này quy định nội dung nhu cầu, nguồn và phương thức chi để thực hiện quy định mức lương tối thiểu chung theo Nghị định số 28/2010/NĐ-CP áp dụng đối với cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập. cơ quan, đơn vị lực lượng vũ trang; Cơ quan Đảng, tổ chức chính trị – xã hội, tổ chức chính trị xã hội – nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp, tổ chức phi chính phủ, dự án, cơ quan, tổ chức quốc tế, cơ quan đặt tại Việt Nam, cán bộ, công chức, viên chức được cử đi Nhà nước làm việc trong biên chế nhà nước và hưởng lương từ ngân sách nhà nước theo bảng lương do nhà nước quy định; hỗ trợ đối với những người hoạt động kiêm nhiệm ở cấp xã, thôn, tổ dân phố theo quy định tại Nghị định số 11/2011/NĐ-CP của Chính phủ. Nghị định 92/2009/NĐ-CP ngày 22 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ về chức danh, số lượng và một số chế độ, chính sách đối với cán bộ. công chức ở các sở, ban, ngành thành phố và cán bộ bán chuyên trách cấp thành phố và quy định chế độ phụ cấp đối với công chức thành phố đã được miễn nhiệm theo Quyết định số . phụ cấp cho cán bộ thú y cấp xã theo công văn số. 1569/TTg-NN ngày 19/10/2007 của Thủ tướng Chính phủ.

2. Căn cứ quy định tại Nghị định số 28/2010/NĐ-CP, Nghị định số. Nghị định 29/2010/NĐ-CP, Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan khác ở trung ương (sau đây viết tắt là Bộ, cơ quan trung ương) và các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chịu trách nhiệm tổ chức, chỉ đạo, tổng hợp nhu cầu kinh phí và nguồn kinh phí đối với việc điều chỉnh mức lương tối thiểu, nói chung là điều chỉnh phụ cấp cho cán bộ cấp xã đã nghỉ việc, điều chỉnh phụ cấp kiêm nhiệm. Người lao động ở cấp xã, thôn, khu dân cư của các cơ quan, đơn vị và cấp dưới gửi về Bộ Công Thương – Tài chính theo quy định tại Thông tư này.

Tham Khảo Thêm:  Hướng dẫn sử dụng EMIS Online

3. Các Bộ, cơ quan trung ương, Ủy ban nhân dân các cấp, đơn vị thẩm định các cấp, đơn vị dự toán có trách nhiệm xác định, bố trí nguồn lực cho việc quy định mức lương tối thiểu chung và nguồn hỗ trợ từ ngân sách (nếu có) để chi trả. . lương mới đối với cán bộ, công chức, viên chức thuộc đơn vị mình, phụ cấp cán bộ đô thị thôi công tác và phụ cấp cán bộ hoạt động không chuyên trách, trách nhiệm cấp xã, thôn, tổ dân phố theo đúng chế độ, quy định. của Thông tư này.

4. Việc thực hiện, hạch toán, quyết toán kinh phí thực hiện điều chỉnh mức lương tối thiểu chung và các khoản phụ cấp, trợ cấp phải theo đúng chế độ đã lập và các quy định cụ thể tại Thông tư này.

Điều 2. Xác định nhu cầu kinh phí để điều hành mức lương tối thiểu chung theo quy định tại Nghị định số Nghị định số 28/2010/NĐ-CP và việc điều chỉnh chế độ trợ cấp đối với cán bộ cấp xã đã nghỉ việc theo quy định tại Nghị định số 28/2010/NĐ-CP Nghị định số. 29/2010/NĐ-CP (sau đây gọi tắt là nhu cầu kinh phí thực hiện Nghị định số 28/2010/NĐ-CP, 29/2010/NĐ-CP):

1. Tổng số cán bộ, công chức, viên chức và số lượng công chức đã nghỉ việc của thành phố để xác định nhu cầu kinh phí thực hiện Nghị định số 01/2016/NĐ-CP. 28/2010/NĐ-CP, 29/2010/NĐ-CP. CP là số thực có mặt tại thời điểm báo cáo (số có mặt đến ngày 01/5/2010) và không vượt quá tổng số biên chế được cấp có thẩm quyền giao (hoặc phê duyệt) trong năm 2010. Trong đó, số không – Cán bộ chuyên môn Trách nhiệm cấp xã, thôn, tổ dân phố trong việc xác định mức hỗ trợ từ ngân sách trung ương thực hiện theo quy định tại Điều 13 và Khoản 3 Điều 19 Nghị định số 92/2009/NĐ-CP.

Đối với số biên chế tăng thêm năm 2010 so với số biên chế tại thời điểm báo cáo (nếu có), nếu nằm trong tổng số biên chế được giao (hoặc được cấp có thẩm quyền phê duyệt) thì nhu cầu kinh phí tăng thêm nhiều thực hiện Nghị định số 28/2010/NĐ-CP, 29/2010/NĐ-CP số bảng lương này đã được các Bộ, cơ quan Trung ương và các tỉnh, thành phố tổng hợp, báo cáo theo hướng từ Trung ương đến TP. Bộ Tài chính. nhu cầu kinh phí để điều chỉnh tiền lương năm sau.

Tham Khảo Thêm:  Quyết định số 395/QĐ-TTG Về việc đổi tên Trường Đại học Bán công Marketing thành Trường Đại học Tài chính - Marketing

Đối với số biên chế vượt tổng số biên chế được giao (hoặc được cấp có thẩm quyền phê duyệt) cần có kinh phí để thực hiện các Nghị định số 28/2010/NĐ-CP, 29/2010/NĐ-CP ngày 20/11/2010 của Chính phủ. 28/2010/NĐ-CP, 29/2010/NĐ-CP của số số biên chế này do cơ quan, đơn vị bảo đảm từ các nguồn kinh phí theo quy định của pháp luật; Nhu cầu kinh phí thực hiện Nghị định số Nghị định 28/2010/NĐ-CP và 29/2010/NĐ-CP của các Bộ, cơ quan Trung ương và các tỉnh, thành phố do Trung tâm quản lý chưa được tổng hợp trong đề nghị cấp kinh phí thực hiện Nghị định số 28/2010/NĐ-CP, 29/2010/NĐ-CP.

Tổng số bảng lương được cấp có thẩm quyền giao (hoặc phê duyệt) của các bộ, cơ quan trung ương và các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương được xác định tương tự như quy định tại điểm 1.1.1. 1.1.2 Điểm 1.1 Khoản 1 Mục II Thông tư số 02/2005/TT-BTC ngày 06/01/2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn xác định nhu cầu, nguồn và phương thức chi cải cách tiền lương cho đủ – Cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang thời vụ (sau đây viết tắt là Thông tư số 02/2005/TT-BTC).

Như trong file tài liệu của Bộ Giáo dục Thầy để xem chi tiết hơn

Chuyên mục: Văn bản – Văn bản

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết Thông tư số 62/2010/TT-BTC Hướng dẫn xác định nhu cầu, nguồn và phương thức chi thực hiện điều chỉnh mức lương tối thiểu chung đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và điều chỉnh trợ cấp đối với cán bộ xã đã nghỉ việc năm 2010 . Đừng quên truy cập Cakhia TV kênh trực tiếp bóng đá số 1 Việt Nam hiện nay để có những phút giây thư giãn cùng trái bóng tròn !

Related Posts

Kế hoạch dạy học môn Công nghệ 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Công nghệ 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Kế hoạch dạy…

Kế hoạch dạy học môn Giáo dục công dân 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Giáo dục công dân 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Kế…

Kế hoạch dạy học môn Khoa học tự nhiên 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

1 Mở đầu 2% = 3 tiết Bài 1: Sử dụng một số hoá chất, thiết bị cơ bản trong phòng thí nghiệm 3 2 Chương I…

Kế hoạch dạy học môn Lịch sử và Địa lí 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Lịch sử và Địa lí 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống….

Kế hoạch dạy học môn Giáo dục thể chất 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Giáo dục thể chất 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Kế…

Kế hoạch dạy học môn Tin học 8 sách Chân trời sáng tạo

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Tin học 8 sách Chân trời sáng tạo. Kế hoạch dạy học môn Tin…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *