Thông tư số 49/2012/TT-BGDĐT Ban hành quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chương trình đào tạo giáo viên Trung học phổ thông trình độ Đại học

Rate this post

Thông tư 49/2012/TT-BGDĐT

Ban hành quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chương trình đào tạo giáo viên trung học trình độ đại học

Thông tư số 49/2012/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo: Ban hành quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chương trình đào tạo giáo viên trung học trình độ đại học.

Bạn đang xem: Thông tư số. 49/2012/TT-BGDĐT V/v công bố quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chương trình đào tạo giáo viên trung học trình độ đại học

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
——————

Con số: 49/2012/TT-BGDĐT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
độc lập-Tự do-Hạnh phúc

————————

Hà Nội, ngày 12 tháng 12 năm 2012

nhà tròn
Ban hành quy định tiêu chuẩn đánh giá chất lượng
chương trình đào tạo giáo viên trung học trình độ đại học

—————————

Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2005; ngày 25 tháng 11 năm 2009 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật giáo dục;

Căn cứ Luật giáo dục đại học ngày 18 tháng 6 năm 2012;

Căn cứ Nghị định số Nghị định số 36/2012/NĐ-CP ngày 18 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;

Căn cứ Nghị định số Nghị định số 32/2008/NĐ-CP ngày 19 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Nghị định của Chính phủ số Nghị định 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục; Nghị định số Nghị định số 31/2011/NĐ-CP ngày 11 tháng 5 năm 2011 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật giáo dục;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục;

Tham Khảo Thêm:  Công văn 41/2013/BHXH-GDBHYT Tăng cường quản lý chi phí khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế do Bảo hiểm xã hội tỉnh Cao Bằng ban hành

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư quy định tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chương trình đào tạo giáo viên trung học trình độ đại học.

Điều 1. Ban hành kèm theo Thông tư này Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chương trình đào tạo giáo viên trung học trình độ đại học.

Điều 2. Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 02 năm 2013.

Thông tư này thay thế quyết định số 03/2008/QĐ-BGDĐT ngày 04 tháng 02 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy định tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chương trình đào tạo giáo viên trung học và văn bằng đại học.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Cục trưởng Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan trong Bộ Giáo dục và Đào tạo; Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Thủ trưởng cơ quan quản lý đại học, học viện, trường đại học; Giám đốc đại học, học viện, giám đốc đại học xây dựng chương trình đào tạo giáo viên trung học trình độ đại học; Giám đốc các tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này.

Người nhận:
– Văn phòng Chính phủ;
– Ban Tuyên giáo Trung ương;
– Uỷ ban GD-ĐT của Quốc hội;
– Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan trực thuộc Chính phủ;
– Vụ Pháp chế (Bộ Tư pháp);
– Kiểm soát nhà nước;
– Như Điều 3;
– Thông báo;
– Website Chính phủ;
– Website Bộ Giáo dục và Đào tạo;
– Lưu: VT, Vụ PC, Cục QLKT&CL.

KT. Bộ
TRỢ LÝ

(Đã ký)

Bùi Văn Ga

Tham Khảo Thêm:  Nghị định 57/2018/NĐ-CP Hỗ trợ đến 15 tỷ đồng/dự án đầu tư cơ sở chế biến nông sản

Chuyên mục: Văn bản – Văn bản

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết Thông tư số 49/2012/TT-BGDĐT Ban hành quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chương trình đào tạo giáo viên Trung học phổ thông trình độ Đại học . Đừng quên truy cập Cakhia TV kênh trực tiếp bóng đá số 1 Việt Nam hiện nay để có những phút giây thư giãn cùng trái bóng tròn !

Related Posts

Nghị định 29/2023/NĐ-CP Quy định mới về tinh giản biên chế

Nghị định 29/2023/NĐ-CP Quy định mới về tinh giản biên chế Ngày 03/6/2023, Chính phủ ban hành Nghị định 29/2023/NĐ-CP quy định về tinh giản biên chế….

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Lịch sử – Địa lí 4 sách Chân trời sáng tạo

Cùng đọc bài viết với Phòng Giáo dục và Đào tạo Sa Thầy Đáp án bài tập ôn luyện sách Lịch sử – Địa lý 4 Chân…

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Tin học 8 sách Chân trời sáng tạo

Cùng đọc bài viết với Phòng Giáo dục và Đào tạo Sa Thầy Câu trả lời câu hỏi đào tạo khoa học máy tính 8 cuốn sách…

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Lịch sử – Địa lí 8 sách Chân trời sáng tạo

Cùng đọc bài viết với Phòng Giáo dục và Đào tạo Sa Thầy Đáp án câu hỏi rèn luyện Lịch sử – Địa lý 8 sách Những…

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp 8 sách Chân trời sáng tạo

Cùng đọc bài viết với Phòng Giáo dục và Đào tạo Sa Thầy Đào tạo Câu hỏi trắc nghiệm Đáp án về Hoạt động trải nghiệm nghề…

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Giáo dục công dân 8 sách Chân trời sáng tạo

Cùng đọc bài viết với Phòng Giáo dục và Đào tạo Sa Thầy Giáo dục Công dân Huấn luyện Trắc nghiệm Câu trả lời 8 cuốn sách…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *