Thông tư số 44/2009/TT-BLĐTBXH Quy định về thiết bị dạy nghề Điện công nghiệp đào tạo trình độ Trung cấp nghề, Cao đẳng nghề

Rate this post

Thông tư 44/2009/TT-BLĐTBXH

Quy định về thiết bị dạy nghề Điện công nghiệp phục vụ đào tạo trình độ trung cấp nghề và trình độ cao đẳng nghề

Thông tư số Thông tư 44/2009/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội: Quy định về thiết bị dạy nghề phục vụ dạy nghề điện công nghiệp trình độ trung cấp chuyên nghiệp và khoa.

Bạn đang xem: Thông tư số. 44/2009/TT-BLĐTBXH Quy định thiết bị dạy nghề Điện công nghiệp dạy nghề Trung cấp, Cao đẳng nghề

BỘ LAO ĐỘNG – GIAO THÔNG VÀ XÃ HỘI
————

Con số: 44/2009/TT-BLĐTBXH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
độc lập-Tự do-Hạnh phúc

—————————

Hà Nội, ngày 31 tháng 12 năm 2009

nhà tròn
Quy định về thiết bị dạy nghề điện công nghiệp
Dạy nghề, cao đẳng nghề

—————————

Căn cứ Luật bồi dưỡng nghiệp vụ ngày 29 tháng 11 năm 2006;

Căn cứ Nghị định của Chính phủ số Nghị định số 186/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội;

Căn cứ quyết định số 33/2008/QĐ-BLĐTBXH, ngày 10/04/2008 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về việc công bố chương trình khung trình độ trung cấp chuyên nghiệp, chương trình khung trình độ cao cấp nghề Trường cao đẳng. đối với nghề điện công nghiệp;

Căn cứ kết quả thẩm định của Hội đồng thẩm định danh mục thiết bị tối thiểu dạy nghề điện công nghiệp và đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Dạy nghề về việc công bố quy định đối với thiết bị dạy nghề điện công nghiệp, đề nghị đào tạo trình độ trung cấp chuyên nghiệp, trình độ cao đẳng chuyên nghiệp;

Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội quy định thiết bị dạy nghề điện công nghiệp trình độ trung cấp nghề và cấp khoa như sau:

Tham Khảo Thêm:  Nghị định số 43/2011/NĐ-CP Quy định về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến trên trang thông tin điện tử

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng thi hành

1. Thông tư này quy định cụ thể đối với thiết bị dạy nghề điện công nghiệp trình độ trung cấp nghề, cao đẳng nghề áp dụng cho các trường trung cấp nghề, cao đẳng nghề, đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp đăng ký học nghề điện công nghiệp tại trường trung cấp nghề. . trình độ trung cấp và cao đẳng chuyên nghiệp (sau đây gọi chung là trường).

2. Thông tư này không bắt buộc áp dụng đối với các trường không đào tạo theo chương trình khung ban hành kèm theo quyết định số 33/2008/QĐ-BLĐTBXH ngày 4/10/2008 của Liên Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội. . Về việc công bố chương trình khung trình độ trung cấp chuyên nghiệp, chương trình khung trình độ cao đẳng chuyên nghiệp đối với nghề điện công nghiệp.

Điều 2. Danh mục thiết bị dạy nghề điện công nghiệp tối thiểu

1. Danh mục trang thiết bị tối thiểu đào tạo nghề Điện công nghiệp ở trình độ trung cấp chuyên nghiệp (Phụ lục 1 kèm theo);

2. Danh mục trang thiết bị tối thiểu phục vụ đào tạo nghiệp vụ Điện công nghiệp trình độ Cao đẳng chuyên nghiệp (Phụ lục 2 đính kèm).

Điều 3. Nội dung danh mục trang thiết bị tối thiểu

1. Danh mục thiết bị tối thiểu đào tạo nghề Điện công nghiệp được xây dựng theo chương trình khung trình độ trung cấp chuyên nghiệp, chương trình khung trình độ cao đẳng chuyên nghiệp đối với nghề điện công nghiệp. Danh sách thiết bị bao gồm:

Tham Khảo Thêm:  Nghị định 106/2012/NĐ-CP Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

a) Số lượng và chủng loại thiết bị tối thiểu để thực hiện khóa học, mô đun;

b) Yêu cầu sư phạm của từng thiết bị trong từng môn học, mô đun;

c) Bảng tổng hợp danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc;

d) Bảng tổng hợp danh mục thiết bị tối thiểu cho từng mô đun tùy chọn;

e) Yêu cầu kỹ thuật chung của từng thiết bị.

2. Danh mục thiết bị dạy nghề tối thiểu Điện công nghiệp trình độ trung cấp nghề, cao đẳng nghề là danh mục thiết bị dạy nghề tối thiểu nhà trường phải có để tổ chức dạy và học trong một giờ thực hành cho tối đa 18 học viên . theo chương trình khung ban hành kèm theo quyết định số 33/2008/QĐ-BLĐTBXH, ngày 10/04/2008 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về việc công bố chương trình khung trình độ trung học chuyên nghiệp, dạy nghề Chương trình khung trình độ cao đẳng nghề điện công nghiệp.

Điều 4. Thực hiện Danh mục trang thiết bị tối thiểu

Các trường căn cứ vào quy mô đào tạo (số giờ thực hành); danh mục thiết bị dạy nghề tối thiểu; Lên kế hoạch thực hành cụ thể để xác định số lượng thiết bị cần thiết, đảm bảo chất lượng đào tạo chuyên môn.

Điều 5. Trách nhiệm của nhà trường

Căn cứ quy định tại Thông tư này, Hiệu trưởng nhà trường chỉ đạo lập kế hoạch đầu tư, mua sắm, quản lý và sử dụng thiết bị dạy nghề đảm bảo hiệu quả vốn đầu tư.

Điều 6. Điều kiện thực hiện

1. Thông tư này có hiệu lực sau 45 ngày kể từ ngày ký.

2. Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, các tổ chức chính trị – xã hội và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung tâm, Tổng cục Dạy nghề, các trường chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này và các các đơn vị có liên quan.

Tham Khảo Thêm:  Thông báo 279/2013/TB-BNN-ĐMDN Ý kiến Kết luận của Thứ trưởng Hà Công Tuấn tại cuộc họp về thẩm định giao kế hoạch cho Công ty TNHH một thành viên thực hiện nhiệm vụ công ích năm 2013

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, đề nghị các cơ quan, tổ chức, cá nhân phản ánh ngay về Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội để nghiên cứu, giải quyết./.

Người nhận:
– Ban Bí thư Trung ương Đảng;
– Văn phòng Trung ương và các Ban Đảng;
– Thủ tướng, các Phó Thủ tướng;
– Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
– Văn phòng Đại hội;
– Văn phòng Chủ tịch nước;
– VPCP, TAND, VKSND;
– Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
– Kiểm soát nhà nước;
– Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
– Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Sở Lao động Thương binh và Xã hội, Sở Tài chính tỉnh,
các thành phố trực thuộc Trung ương;
– Website Chính phủ;
– Trang thông tin điện tử của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội;
– Thông báo;
– Cục Kiểm tra VBQPPL Bộ Tư pháp;
– Như Điều 6;
– Lưu: VP BLĐTBXH, TCDN.
Bộ trưởng bộ tài chính
TRỢ LÝ

(Đã ký)

Đàm Hữu Đắc

Chuyên mục: Văn bản – Văn bản

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết Thông tư số 44/2009/TT-BLĐTBXH Quy định về thiết bị dạy nghề Điện công nghiệp đào tạo trình độ Trung cấp nghề, Cao đẳng nghề . Đừng quên truy cập Cakhia TV kênh trực tiếp bóng đá số 1 Việt Nam hiện nay để có những phút giây thư giãn cùng trái bóng tròn !

Related Posts

Kế hoạch dạy học môn Công nghệ 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Công nghệ 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Kế hoạch dạy…

Kế hoạch dạy học môn Giáo dục công dân 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Giáo dục công dân 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Kế…

Kế hoạch dạy học môn Khoa học tự nhiên 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

1 Mở đầu 2% = 3 tiết Bài 1: Sử dụng một số hoá chất, thiết bị cơ bản trong phòng thí nghiệm 3 2 Chương I…

Kế hoạch dạy học môn Lịch sử và Địa lí 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Lịch sử và Địa lí 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống….

Kế hoạch dạy học môn Giáo dục thể chất 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Giáo dục thể chất 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Kế…

Kế hoạch dạy học môn Tin học 8 sách Chân trời sáng tạo

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Tin học 8 sách Chân trời sáng tạo. Kế hoạch dạy học môn Tin…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *