Thông tư số 39/2012/TT-BGTVT Hướng dẫn thực hiện quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về kết cấu hạ tầng giao thông, công cụ hỗ trợ và chính sách ưu tiên người khuyết tật tham gia giao thông công cộng

Rate this post

Qarkorja nr 39/2012/TT-BGTVT

Udhëzime për zbatimin e rregulloreve teknike kombëtare për infrastrukturën e trafikut, mjetet ndihmëse dhe politikat prioritare për personat me aftësi të kufizuara për të marrë pjesë në transportin publik

Qarkorja nr. 39/2012/TT-BGTVT e Ministrisë së Transporteve: Drejton zbatimin e rregulloreve teknike kombëtare për infrastrukturën e trafikut, mjetet ndihmëse dhe politikat prioritare për personat me aftësi të kufizuara në komunikimin publik të trafikut.

Ju po shikoni: Qarkorja nr. 39/2012/TT-BGTVT Drejton zbatimin e rregulloreve teknike kombëtare për infrastrukturën e trafikut, mjetet ndihmëse dhe politikat prioritare për personat me aftësi të kufizuara për t’u bashkuar me transportin publik

TRANSPORTI

——————

Numri: 39/2012/TT-BGTVT

REPUBLIKA SOCIALISTE E VIETNAMIT
Pavarësi – Liri – Lumturi
———————

Hanoi, 24 shtator 2012

RRETHOREN
Udhëzime për zbatimin e rregulloreve teknike kombëtare
për infrastrukturën e transportit, mjetet mbështetëse dhe politikat prioritare
Personat me aftësi të kufizuara përdorin transportin publik

—————————

Në zbatim të Ligjit për Personat me Aftësi të Kufizuara Nr. 51/2010/QH12 të Asamblesë Kombëtare, datë 17 qershor 2010;

Në bazë të Dekretit Nr. 51/2008/ND-CP të datës 22 Prill 2008 të Qeverisë për përcaktimin e funksioneve, detyrave, kompetencave dhe strukturës organizative të Ministrisë së Transporteve;

Në bazë të Dekretit të Qeverisë Nr. 28/2012/ND-CP i datës 10 prill 2012, i cili detajon dhe udhëzon zbatimin e një numri nenesh të Ligjit për Personat me Aftësi të Kufizuara;

Me kërkesë të Drejtorit të Departamentit të Mjedisit, Ministri i Transportit nxjerr një qarkore që udhëzon zbatimin e rregulloreve teknike kombëtare për infrastrukturën e trafikut, mjetet ndihmëse dhe politikat prioritare për personat me aftësi të kufizuara në transportin publik.

Neni 1. Fusha e rregullores dhe subjektet e zbatimit

1. Gama e rregullimit

Kjo qarkore udhëzon zbatimin e rregulloreve teknike kombëtare për infrastrukturën e trafikut, mjetet ndihmëse dhe politikat prioritare për pjesëmarrjen e personave me aftësi të kufizuar në transportin publik.

2. Subjektet e aplikimit

a) Organizatat dhe individët e përfshirë në fushat e: projektimit, ndërtimit dhe pranimit të infrastrukturës së trafikut; transporti i udhëtarëve me transport publik.

b) Personat me aftësi të kufizuara siç parashihet në pikën 1, neni 2 i Ligjit për Personat me Aftësi të Kufizuara.

Neni 2. Interpretimi i termave

Në këtë qarkore, termat e mëposhtëm interpretohen si më poshtë:

1. Mjetet e transportit publik përfshijnë: autobusët, makinat e pasagjerëve me rrugë fikse, avionët e pasagjerëve, trenat e pasagjerëve (përfshirë mjetet hekurudhore urbane), anijet e pasagjerëve dhe tragetet e pasagjerëve.

2. Ndaloni dhe parkoni: është pika ku ndalojnë dhe parkojnë mjetet e transportit publik për të marrë dhe lënë pasagjerë.

3. Stacione dhe stacione: duke përfshirë stacionet e autobusëve, shtëpitë e pritjes, stacionet e pushimit në rrugët e transportit rrugor; stacionet hekurudhore, stacionet hekurudhore urbane, stacionet hekurudhore urbane; terminali i aeroportit; port, skelë pasagjerësh.

4. Mjete transporti të aksesueshme: nënkupton një mjet transporti publik që plotëson rregulloret teknike kombëtare për aksesin dhe përdorimin e trafikut të aksesueshëm për personat me aftësi të kufizuara.

Neni 3. Zbatimi i rregulloreve dhe standardeve teknike në infrastrukturën e trafikut për akses dhe përdorim të personave me aftësi të kufizuar

1. Gjatë projektimit, ndërtimit dhe pranimit të infrastrukturës së trafikut, investitori duhet të zbatojë një sistem standardesh dhe rregulloresh teknike për trafikun e aksesit:

Tham Khảo Thêm:  Công văn 5251/BHXH-QLT Lộ trình hưởng các chế độ BHXH bắt buộc với NLĐ nước ngoài

a) Rrugët dhe trotuaret në zonat urbane do të zbatohen klauzola 4.7, neni 4 i QCXDVN 01:2002, standardet e ndërtimit për punimet për të siguruar akses në përdorim nga personat me aftësi të kufizuara të shpallura nga Ministria e Ndërtimit (në tekstin e mëtejmë: QCXDVN 01:2002 ).

b) Për ndalesat, ndalesat, stacionet dhe stacionet:

Hyrja në vepër duhet të sigurohet për aksesin dhe përdorimin e personave me aftësi të kufizuara. Kërkesat teknike për hyrje duhet të jenë në përputhje me Klauzolën 4.1 dhe Klauzolën 4.2 Neni 4 QCXDVN 01:2002.

– Zona e pritjes duhet të jetë e rregulluar për subjektet prioritare, përfshirë personat me aftësi të kufizuara. Specifikimi, sasia dhe rregullimi i vendeve me përparësi duhet të jetë në përputhje me pikën 4.4.3, klauzola 4.4, neni 4 i QCXDVN 01:2002. Zona e rezervuar për objektet prioritare duhet të ketë tabela dhe sinjale për njohjen dhe përdorimin e personave me aftësi të kufizuar. Specifikimet e shenjave dhe sinjaleve përputhen me Klauzolën 4.8, Neni 4 i QCXDVN 01:2002.

– Hapësirat publike në terminale dhe stacione (zonat e biletave, zonat e shërbimit, tualetet, ashensorët, pikat e tërheqjes së parave, daljet e emergjencës) duhet të plotësojnë pikat 4.4 dhe 4.6, neni 4 QCXDVN 01:2002.

2. Rrugët dhe trotuaret në zonat urbane; ndalim, parkim; Skelat dhe stacionet e ndërtuara para hyrjes në fuqi të kësaj Qarkoreje, organizatat dhe individët që menaxhojnë, shfrytëzojnë dhe përdorin janë përgjegjës për të bërë plane rinovimi për të përmbushur kërkesat e pikës 1 të këtij neni. Udhërrëfyesi për rinovimin e punimeve duhet të jetë në përputhje me dispozitat e pikës 1, nenit 13 të Dekretit të Qeverisë Nr. me aftësi të kufizuara (në tekstin e mëtejmë: Dekreti nr. 28/2012/ND-CP).

Neni 4. Hyrja në mjetet e transportit

1. Organizatat dhe individët që bëjnë biznes në transportin publik të pasagjerëve me autobus janë përgjegjës për formulimin e planeve për investime dhe rinovim të automjeteve për të përmbushur standardet e trafikut të aksesueshëm. Numri i mjeteve të transportit që afrohen në çdo rrugë transporti pasagjerësh me autobus duhet të plotësojë normën e përcaktuar nga Komiteti Popullor i provincës ose qytetit të drejtuar nga qendra sipas pikës a, paragrafi 1, neni 14 i dekretit nr. 28/2012/ND-CP .

2. Organizatat dhe individët që bëjnë biznes në transportin publik të pasagjerëve me hekurudhë janë përgjegjës për formulimin e planeve për investimin dhe rinovimin e vagonave të pasagjerëve për të përmbushur kërkesat teknike për trafikun e aksesit të specifikuara në seksionin 2.2 të kësaj rregulloreje Standardi teknik kombëtar për inspektimin dhe pranimin e rrotullimit stoku kur prodhohet, montohet dhe importohet QCVN e re 18:2011/BGTVT e shpallur nga Ministria e Transportit, numri i automjeteve që afrohen duhet të jetë në përputhje me Pikat b Klauzola 1 Neni 14 i Dekretit Nr. 28/2012/ND-CP.

3. Të inkurajojë organizatat dhe individët që bëjnë biznes në transportin publik të pasagjerëve me mjete transporti të papërcaktuara në pikat 1 dhe 2 të këtij neni, të investojnë dhe rinovojnë mjetet e transportit aksesor dhe t’i rregullojnë ato në rrugët e transportit të udhëtarëve për t’iu shërbyer nevojave të personat me aftësi të kufizuara.

Tham Khảo Thêm:  Kế hoạch tư vấn, hỗ trợ học sinh THCS trong hoạt động giáo dục và dạy học Mô đun 5

Neni 5. Politika prioritare për personat me aftësi të kufizuara kur udhëtojnë me transport publik

1. Prioritet gjatë blerjes së biletave, rregullimit të vendeve

a) Personave me aftësi të kufizuara kur udhëtojnë me transport publik u jepet përparësi blerjes së biletave në portat e biletave; për të përdorur vendet e rezervuara për lëndët prioritare.

b) Organizatat dhe individët që bëjnë biznes në transportin publik të pasagjerëve janë përgjegjës për të ndihmuar, udhëhequr dhe rregulluar vende të përshtatshme për personat me aftësi të kufizuara; ndihmoni personat me aftësi të kufizuara të rënda, personat me aftësi të kufizuara të veçanta kur hipin dhe zbrisni në automjete dhe rregulloni bagazhet kur është e nevojshme.

2. Përjashtim dhe ulje të çmimeve të biletave dhe çmimeve të shërbimeve për personat me aftësi të kufizuara kur udhëtojnë me transport publik

a) Personat me aftësi të kufizuara të rënda dhe personat me aftësi të kufizuara jashtëzakonisht të rënda kur udhëtojnë me transport publik përjashtohen ose ulen nga tarifat sipas përcaktimeve të nenit 12 të dekretit nr. 28/2012/ND-CP.

b) Ulja e tarifave dhe tarifave të shërbimit për personat me aftësi të kufizuar është ndërtuar dhe shpallur vetë nga organizata dhe individë që operojnë transportin e pasagjerëve me transport publik, por nuk duhet të jetë më e ulët se ulja. tarifat janë të përcaktuara në pikën 2 të nenit 12 të Dekreti Nr.28/2012/ND-CP.

c) Personat me aftësi të kufizuara, të cilët përdorin karrocë të zakonshme pa motor ose përdorin mjete dore për udhëtimin e tyre, kanë të drejtë për lejimin e bagazheve falas për karriget me rrota dhe mjetet e tilla kur marrin pjesë në trafik, nëpërmjet transportit publik.

d) Personat me aftësi të kufizuara, të cilët gjithashtu kanë të drejtë për çmime të reduktuara të biletave dhe çmime shërbimi sipas regjimeve të ndryshme, kanë të drejtë vetëm për një nga uljet më të larta të tarifës.

3. Informacion për të ndihmuar personat me aftësi të kufizuara

a) Organizatat dhe individët që menaxhojnë dhe tregtojnë transportin e pasagjerëve me transport publik janë përgjegjës për rregullimin e pajisjeve, mjeteve dhe stafit për të ndihmuar personat me aftësi të kufizuara të hipin dhe të zbresin me lehtësi nga automjetet. Ky plan ndihme duhet të shpallet në vende të njohura në stacione dhe stacione për akses dhe përdorim nga personat me aftësi të kufizuara.

b) Inkurajoni organizatat dhe individët që të menaxhojnë dhe operojnë ndalesat, parkingjet, stacionet dhe stacionet; Biznesi i transportit të pasagjerëve me transport publik do të organizojë një seksion, një portal për të marrë komente, për të udhëzuar, për t’u përgjigjur dhe për të ndihmuar personat me aftësi të kufizuara që t’i bashkohen trafikut me transport publik.

Neni 6. Përgjegjësitë e pjesëmarrësve në komunikacion me transport publik

1. Pasagjerët që marrin pjesë në trafik me transport publik kanë përgjegjësinë t’u lënë rrugën personave me aftësi të kufizuara; të koordinohet me personelin e shërbimit të njësive të transportit për të ndihmuar personat me aftësi të kufizuara që t’i bashkohen trafikut në mënyrë të sigurt dhe të përshtatshme.

Tham Khảo Thêm:  Quyết định 1696-QĐ/BTCTW Quy chế xét thăng hạng viên chức trong cơ quan, đơn vị sự nghiệp của Đảng

2. Pasagjerët me aftësi të kufizuara janë përgjegjës për paraqitjen e certifikatës së aftësisë së kufizuar për të përfituar përjashtimin ose uljen e tarifave dhe çmimeve të shërbimit me transportin publik, sipas përcaktimeve të pikës 3, nenit 12 të dekretit nr. 28/2012/ND-CP.

Neni 7. Organizimi zbatues

1. Drejtoria e Rrugëve të Vietnamit dhe agjencitë e specializuara të menaxhimit janë përgjegjëse për drejtimin, inspektimin dhe nxitjen e zbatimit të dispozitave të ligjit për personat me aftësi të kufizuara dhe dispozitave të kësaj qarkoreje sipas funksioneve të tyre.

2. Regjistri i Vietnamit është përgjegjës për zhvillimin e një sistemi të rregulloreve teknike kombëtare për mjetet e transportit të aksesueshëm; organizojnë inspektimin dhe certifikimin e mjeteve që plotësojnë rregulloret teknike kombëtare për trafikun e aksesueshëm.

3. Ngarkohet Departamenti i Transportit për

a) Formuloni dhe dorëzoni Komiteteve Popullore të provincave dhe qyteteve të drejtuara nga qendra për të përcaktuar tarifën e mjeteve të transportit që i afrohen çdo rruge transporti pasagjerësh me autobus siç përcaktohet në pikën a, pika 1, neni 14 i dekretit nr. 2012/ND-CP.

b) udhëzon, inspekton dhe nxit zbatimin e dispozitave të ligjit për personat me aftësi të kufizuara dhe të dispozitave të kësaj Qarkoreje; statistikat e zbatimit të rinovimit dhe rinovimit të ndalesave, parkingjeve, skelave, stacioneve dhe mjeteve të transportit afrues sipas itinerarit të përcaktuar në pikën 1, neni 13 dhe pikën 1, neni 14 i dekretit nr. 28/2012/ND-CP në mënyrë periodike. raporton në Ministrinë e Transporteve në dhjetor të çdo viti.

Neni 8. Efekti dhe përgjegjësitë e zbatimit

1. Kjo qarkore hyn në fuqi nga data 1 dhjetor 2012.

2. Në rast se rregullorja në fuqi në këtë qarkore ndryshohet, plotësohet ose zëvendësohet, do të zbatohet dokumenti i ri.

3. Shefi i Zyrës së Ministrisë, Kryeinspektori i Ministrisë, Drejtori i Departamenteve, Drejtori i Drejtorisë së Përgjithshme të Rrugëve të Vietnamit, Drejtorët e Departamenteve, Drejtorët e Departamentit të Transportit, Drejtuesit e agjencive, organizatave dhe individëve Përgjegjës për zbatimin janë personat përkatës. të kësaj Qarkoreje.

Marrësit:
– Si në pikën 3, neni 8;
– Këshilli i Asamblesë Kombëtare dhe Komisionet e Asamblesë Kombëtare;
– Zyra e qeverisë;
– Ministritë, agjencitë e nivelit ministror, ​​agjencitë pranë Qeverisë;
– Komitetet Popullore të provincave dhe qyteteve të drejtuara nga qendra;
– Zëvendësministrat e Transportit;
– Departamenti i Inspektimit të Dokumenteve (Ministria e Drejtësisë);
– Ueb portali qeveritar;
– Faqja e internetit e Ministrisë së Transporteve;
– Njoftim;
– Gazeta Transport, Revista Transport;
– Ruaj: VT, MT.

MINISTRI

(E nënshkruar)

Dinh La Thang

Kategoria: Dokumente – Tekst

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết Thông tư số 39/2012/TT-BGTVT Hướng dẫn thực hiện quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về kết cấu hạ tầng giao thông, công cụ hỗ trợ và chính sách ưu tiên người khuyết tật tham gia giao thông công cộng . Đừng quên truy cập Cakhia TV kênh trực tiếp bóng đá số 1 Việt Nam hiện nay để có những phút giây thư giãn cùng trái bóng tròn !

Related Posts

Kế hoạch dạy học môn Công nghệ 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Công nghệ 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Kế hoạch dạy…

Kế hoạch dạy học môn Giáo dục công dân 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Giáo dục công dân 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Kế…

Kế hoạch dạy học môn Khoa học tự nhiên 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

1 Mở đầu 2% = 3 tiết Bài 1: Sử dụng một số hoá chất, thiết bị cơ bản trong phòng thí nghiệm 3 2 Chương I…

Kế hoạch dạy học môn Lịch sử và Địa lí 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Lịch sử và Địa lí 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống….

Kế hoạch dạy học môn Giáo dục thể chất 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Giáo dục thể chất 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Kế…

Kế hoạch dạy học môn Tin học 8 sách Chân trời sáng tạo

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Tin học 8 sách Chân trời sáng tạo. Kế hoạch dạy học môn Tin…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *