Thông tư số 38/2012/TT-BGTVT Quy định về quản lý, khai thác cầu chung

Rate this post

Qarkorja nr 38/2012/TT-BGTVT

Rregullore për menaxhimin dhe shfrytëzimin e urave të përbashkëta

Qarkorja nr. 38/2012/TT-BGTVT e Ministrisë së Transporteve: Rregullore për menaxhimin dhe funksionimin e urave të përbashkëta.

Po shikoni: Qarkorja nr. 38/2012/TT-BGTVT Rregulloret mbi menaxhimin dhe shfrytëzimin e urave të përbashkëta

TRANSPORTI

——————

Numri: 38/2012/TT-BGTVT

REPUBLIKA SOCIALISTE E VIETNAMIT
Pavarësi – Liri – Lumturi
———————

Hanoi, 19 shtator 2012

RRETHOREN
Rregullore për menaxhimin dhe shfrytëzimin e urave të përbashkëta
——————

Në bazë të Ligjit për Hekurudhat e 14 qershorit 2005;

Në bazë të Ligjit të 13 nëntorit 2008 për komunikacionin rrugor;

Në bazë të Dekretit Nr. 109/2006/ND-CP të datës 22 shtator 2006 të Qeverisë që detajon dhe udhëzon zbatimin e një numri nenesh të Ligjit për Hekurudhat;

Në bazë të Dekretit Nr. 51/2008/ND-CP të datës 22 Prill 2008 të Qeverisë për përcaktimin e funksioneve, detyrave, kompetencave dhe strukturës organizative të Ministrisë së Transporteve;

Me kërkesë të Drejtorit të Departamentit të Infrastrukturës së Transportit dhe Drejtorit të Administratës së Hekurudhave të Vietnamit,

Ministri i Transportit nxjerr Qarkoren për menaxhimin dhe funksionimin e urave të përbashkëta.

Kapitulli I
RREGULLA TË PËRGJITHSHME

Neni 1. Fushëveprimi

Kjo Qarkore rregullon menaxhimin dhe funksionimin e urave në përdorim të përbashkët ndërmjet hekurudhave kombëtare, hekurudhave me përdorim të veçantë dhe rrugëve.

Neni 2. Subjektet e aplikimit

Kjo qarkore zbatohet për organizatat dhe individët vendas dhe të huaj që kanë aktivitete në lidhje me menaxhimin, shfrytëzimin dhe mirëmbajtjen e urave të përbashkëta dhe përdoruesit e rrugës në zonën e urës së përbashkët.

Neni 3. Ura e përbashkët dhe zona e urës së përbashkët

1. Ura e përbashkët nënkupton një urë me kuvertë ure që përdoret si nga mjetet hekurudhore ashtu edhe nga ato rrugore.

2. Zona e përbashkët e urës përfshin të gjithë strukturën e punës së urës, pjesën e poshtme të urës dhe hapësirën e menaxhimit nga buza e brendshme e mbështetëses (në afërsi të skajit të traut) në secilën anë:

a) Për hekurudhat: për të kapërcyer shtyllat e sinjalit mbrojtës (përfshirë shtyllat e sinjalit); ose 10 metra (m) ku nuk ka shtylla të sinjalit mbrojtës;

b) Për rrugën: te parmakët, parmakët te ura (përfshirë parmakët, parmakët); ose 10 metra (m) në vendet ku nuk ka nevojë për barriera apo barriera.

Neni 4. Përgjegjësitë dhe kompetencat e njësisë së menaxhimit të infrastrukturës hekurudhore

1. Të jetë përgjegjës për menaxhimin, shfrytëzimin dhe mirëmbajtjen e punimeve dhe pajisjeve në zonën e urës së përbashkët sipas përcaktimeve të pikës 2 të nenit 3 të kësaj qarkoreje; të sigurojë që punimet dhe pajisjet e urës në zonën e urës së përbashkët të funksionojnë në përputhje me kërkesat teknike, sigurinë dhe komoditetin për njerëzit dhe mjetet hekurudhore dhe rrugore që kalojnë urën.

2. Përgjegjës për kontrollin e trafikut në urën e përbashkët.

3. Brenda 03 muajve nga data e hyrjes në fuqi të kësaj qarkoreje, njësia e menaxhimit të infrastrukturës hekurudhore është përgjegjëse për formulimin dhe shpalljen e rregullave të detajuara për organizimin e funksionimit dhe menaxhimit të urës, për të garantuar sigurinë e trafikut nëpër urën e përbashkët.

4. Gjatë riparimit të rrugëve dhe urave ose kryerjes së punëve të tjera në zonën e urës së përbashkët që kanë të bëjnë me trafikun rrugor, duhet të bihet dakord nga njësia e menaxhimit të rrugëve në nivel të zonës së menaxhimit të rrugëve ose më lart, me rrugë të menaxhuara nga Drejtoria e Rrugëve. të Vietnamit, nga Departamenti i Transportit, për autostradat kombëtare të besuara, dhe rrugët e menaxhuara drejtpërdrejt nga lokalitetet ose nga pronarët, për rrugët me përdorim të veçantë.

Tham Khảo Thêm:  Thông tư 42/2017/TT-BCA Hướng dẫn Nghị định 96/2016/NĐ-CP ngành nghề kinh doanh có điều kiện

5. Bëni planin vjetor dhe vlerësimin e kostos për menaxhimin e përbashkët të mirëmbajtjes së urës dhe ia dorëzoni atë autoriteteve kompetente për miratim.

Neni 5. Përgjegjësitë dhe kompetencat e njësive të menaxhimit të rrugëve

1. Koordinon me njësinë e menaxhimit të infrastrukturës hekurudhore dhe agjencitë përkatëse për mirëmbajtjen dhe riparimin e seksionit rrugor në zonën e urës së përbashkët; të inspektojë seksionin rrugor, gjendjen e trafikut në rrugë sipas planit ose të paplanifikuar.

2. Kanë të drejtë t’i kërkojnë njësisë së menaxhimit të infrastrukturës hekurudhore të riparojë punimet e urës dhe pajisjet e lidhura me rrugën në zonën e urës së përbashkët për të siguruar qarkullim të sigurt dhe të përshtatshëm në urën e përbashkët.fitim.

kapitulli II
URA DHE SIPËRFAQJA E RRUGËS NË URA E PËRGJITHSHME;
SINJALET, SINJALET DHE PAJISJET TJERA LIDHUR NË ZONËN E URAVE TË PËRGJITHSHME

Neni 6. Kuverta e urës dhe sipërfaqja e rrugës që hyn në urën e përbashkët

1. Kuverta e urës dhe sipërfaqja e rrugës që hyjnë në urën e përbashkët duhet të plotësojnë standardet teknike të shkallës së rrugës dhe të sigurojnë qëndrueshmëri në seksionet hekurudhore dhe rrugore. Sipërfaqja e rrugës deri te ura e përbashkët dhe vendi ngjitur me hekurudhën duhet të ndërtohen sipas standardeve teknike të nivelit aktual të udhëkryqeve.

2. Në urën e përbashkët, brenda shtratit hekurudhor përgjatë hekurudhës kryesore, është e nevojshme të vendosen shinat mbrojtëse të rrotave ose të krijohen vrima hekurudhore me struktura të tjera; çarjet e hekurudhës duhet të jenë nga 75 milimetra (mm) deri në 90 milimetra (mm) të gjera, të paktën 45 milimetra (mm) të thella; Shina mbrojtëse e rrotave ose struktura e çarjes së hekurudhës duhet të jetë aq e lartë sa hekurudha kryesore, devijimi nuk është më shumë se 5 milimetra (mm).

Neni 7. Tabelat dhe sinjalistikat në hekurudha

1. Në hekurudha, në zonën e urës së përbashkët, duhet të rregullohen shenjat dhe sinjalet e mëposhtme:

a) Sinjalet e dritave me ngjyra për mbrojtje;

b) Shenja e tërheq bilbilin;

c) Kufiri maksimal i lejuar i shpejtësisë.

2. Për vendet ku sinjali mbrojtës nuk garanton dukshmërinë prej 800 metrash (m) vazhdimisht, duhet të organizohet një sinjal paralajmërues për sinjalin e dritës me ngjyra mbrojtëse.

Neni 8. Tabelat, sinjalistikat dhe pajisjet në rrugë

Në rrugën drejt urës së përbashkët dhe zonës së urës së përbashkët, shenjat, sinjalet dhe pajisjet e mëposhtme duhet të rregullohen në përputhje me rregulloret:

1. Tabelat për kalimin ndërmjet hekurudhave dhe rrugëve janë të rrethuara;

2. Shenjat e ndaluara (në varësi të standardeve dhe niveleve teknike në zonën e urës së përbashkët);

3. Shenja e distancës minimale ndërmjet dy mjeteve;

4. Deti me shpejtësi maksimale të lejuar;

5. Shenjat dhe sinjalet tjera siç janë përshkruar;

6. Barrierat ose pengesat rrugore (nëse ka).

Neni 9. Stacioni i rojes së urës së përbashkët

1. Në çdo skaj të urës së përbashkët, duhet të ketë një stacion roje për të kontrolluar trafikun, stacioni i rojes duhet të sigurojë kushtet e mëposhtme:

a) Pozicioni dhe dritaret e stacionit të rojës duhet të rregullohen në mënyrë që kur ulet në stacionin e rojës, roja i urës të mund të shohë qartë njerëzit dhe automjetet ose pengesat në urë; shikoni qartë seksionet rrugore dhe hekurudhore deri në urë;

Tham Khảo Thêm:  Công văn 1413/BNN-HTQT Hướng dẫn thủ tục Thỏa thuận quốc gia nước chủ nhà giữa IRRI và Việt Nam và Công nhận tư cách pháp nhân quốc tế của IRRI

b) Stacioni i rojes nuk errëson pamjen e drejtuesve të mjeteve hekurudhore dhe rrugore; pjesa më e afërt e stacionit të rojës duhet të jetë së paku 3,5 metra (m) nga shinat më të jashtme dhe nga buza e rrugës në pjesën e jashtme; baza e stacionit të rojës duhet të jetë e barabartë ose më e lartë se kuverta e urës, e rrethuar me kangjella; Sipërfaqja e stacionit të rojes duhet të jetë së paku 4 metra katror (m2).

2. Çdo stacion mbrojtës i urës së përbashkët duhet të ketë të paktën pajisjet e mëposhtme dhe të jetë gati për punë:

a) Kontakt telefonik me dy stacionet më të afërta;

b) Dritat, kambanat elektrike dhe telefonat ndërmjet dy stacioneve të urës;

c) Pajisje për të kontrolluar bumin ose pengesën rrugore;

d) Pajisjet e kontrollit të sinjaleve rrugore;

dd) Pajisjet e kontrollit të sinjaleve hekurudhore;

e) Ora tavoline.

Kapitulli III
PARIMET E OPERIMIT DHE SINJALET E SINJALEVE,
SINJALET NË ZONË TË PËRGJITHSHME KËRKUESE

Neni 10. Dispozitat e përgjithshme

Sistemi i sinjalistikës dhe sinjalistikës në hekurudhat dhe rrugët që hyjnë në urën e përbashkët dhe në zonën e urës së përbashkët duhet të funksionojë dhe të shfaqet sipas përcaktimeve të rregulloreve teknike kombëtare për sinjalet hekurudhore dhe rregulloreve teknike kombëtare.për sinjalistikën aktuale rrugore.

Neni 11. Parimet e hapjes dhe mbylljes së sinjaleve

1. Në gjendjen që asnjë anije nuk kalon urën e përbashkët:

a) Sinjali i dritës me ngjyra të mbrojtjes së hekurudhës është në gjendje të mbyllur (drita e kuqe tregon që trenat janë të ndaluar të kalojnë urën);

b) sinjalizimi rrugor është në gjendje të hapur (drita jeshile tregon që automjetet rrugore lejohen të kalojnë urën);

c) Barriera rrugore është e hapur (duke lejuar mjetet rrugore të kalojnë urën).

2. Në gjendjen e një treni për në urën e përbashkët:

a) sinjali rrugor është i mbyllur (drita e kuqe tregon se mjeteve rrugore u ndalohet të kalojnë urën);

b) bllokimi i rrugës në gjendje të mbyllur (ndalimi i kalimit të urës nga mjetet rrugore);

c) Sinjali i dritës me ngjyra për mbrojtjen e hekurudhës është i hapur (drita jeshile tregon që treni lejohet të kalojë urën). Kushtet për hapjen e sinjalit mbrojtës hekurudhor janë që sinjali rrugor të jetë në gjendje të mbyllur, blloku i rrugës të jetë në gjendje të mbyllur dhe të mos ketë pengesa në urë.

3. Pasi anija të ketë kaluar mbi urë, pajisjet do të funksionojnë në sekuencën e mëposhtme:

a) Dritat mbrojtëse hekurudhore me ngjyra të mbyllura;

b) sinjalizimi i rrugës së hapur;

c) Barrierat e hapura rrugore.

Neni 12. Koha e bllokimit dhe sinjalizimit me sinjal

Barrierat rrugore duhet të mbyllen në një kohë për të siguruar që nuk ka njerëz, automjete dhe pengesa të tjera në urë përpara se treni të arrijë në urë të paktën 2 (dy) minuta dhe jo më shumë se 5 (pesë) minuta maksimumi.

Kapitulli IV
ORGANIZIMI I ORGANIZIMIT TË TRAFIKUT NË ZONËN E URËS SË PËRGJITHSHME

Neni 13. Trafiku në zonën e urës së përbashkët

1. Në zonën e urës së përbashkët, mjetet hekurudhore kanë të drejtë të shkojnë të parët.

Tham Khảo Thêm:  Kịch bản chương trình kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11

2. Kur i afrohet zonës së urës së përbashkët, drejtuesi i trenit duhet t’i kushtojë vëmendje të vëzhgojë zonën e urës dhe sinjalet në zonën e urës së përbashkët, të respektojë rreptësisht rregulloret për bilbilin dhe shpejtësinë.

3. Kur sinjali rrugor është në gjendje të mbyllur (barriera e mbyllur, drita e kuqe, flamuri i kuq, shenja “”ndaloni makinën”), përdoruesit e rrugës duhet të ndalojnë në pjesën e tyre të rrugës dhe në një distancë prej 1.0 metra (m); kur ka një sinjal për të kaluar urën (barrierë e hapur, dritë jeshile, flamur i verdhë, shenjë “rruga e duhur) lejohen të kalojnë përdoruesit e rinj të rrugës.

4. Mjetet e vrazhda, këmbësorët dhe kafshët e drejtuara nga njerëz duhet të udhëtojnë në seksionin e caktuar rrugor të secilës urë.

Automjetet rudimentare që transportojnë mallra të rënda, të rënda dhe me lëvizje të ngadalta (të tilla si triçikleta, karrocat e tërhequra nga kafshët dhe tufat e bagëtive) lejohen të kalojnë urën vetëm brenda orëve të përcaktuara dhe të garantojnë sigurinë e bagëtive dhe bagëtive. këto automjete largohen ura të paktën 10 (dhjetë) minuta para mbërritjes së trenit.

5. Ndalohet ndalimi dhe parkimi; asnjë kthesë nuk është e ndaluar; Ndalohet kalimi me njëri-tjetrin në zonën e urës së përbashkët.

6. Ndalohet ndalimi i trenave në urë, përveç rasteve kur ka ndonjë pengesë ose aksident ose me lejen e njësisë së menaxhimit të infrastrukturës hekurudhore ose marrëveshjen e njësisë së menaxhimit të rrugëve nga niveli i zonës së menaxhimit të rrugëve ose më lart, për rrugët e menaxhuara nga Drejtoria për Rrugët e Vietnamit, nga Departamenti i Transportit, për autostradat kombëtare të besuara dhe për rrugët e menaxhuara drejtpërdrejt nga lokalitetet ose nga pronarët, për rrugët me përdorim të veçantë.

Neni 14. Trajtimi i aksidenteve dhe pengesave në urën e përbashkët

Kur ka një aksident ose pengesë në urë, pjesëmarrësit e trafikut në urë ose të pranishëm në vendin e aksidentit ose pengesës duhet të njoftojnë menjëherë rojen e urës dhe agjencitë përkatëse për koordinim në zgjidhjen. Ndihmoni viktimën, largoni shpejt mjetin pengues nga urë.

Neni 15. Kontrolli i qarkullimit në urën e përbashkët

1. Organizimi i kontrollit të trafikut në urën e përbashkët është përgjegjës për njësinë e menaxhimit të infrastrukturës hekurudhore dhe duhet të kryhet vazhdimisht gjatë gjithë orarit.

2. Kontrolli i qarkullimit në urën e përbashkët koordinohet nga roja e përbashkët e urës dhe forca të tjera përforcuese, në të cilat përgjegjësia kryesore është roja e urës së përbashkët;

3. Çdo krye urë duhet të ketë të paktën një staf që ruan urën; në raste të veçanta, për të garantuar sigurinë në komunikacion, për të rregulluar të paktën dy punonjës; koha e punës e çdo punonjësi nuk duhet të kalojë 12 (dymbëdhjetë) orë/01 (një) ditë dhe natë.

Sa në dosjen e dokumentit të Departamentit të Arsimit Thay për të parë më shumë detaje

Kategoria: Dokumente – Tekst

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết Thông tư số 38/2012/TT-BGTVT Quy định về quản lý, khai thác cầu chung . Đừng quên truy cập Cakhia TV kênh trực tiếp bóng đá số 1 Việt Nam hiện nay để có những phút giây thư giãn cùng trái bóng tròn !

Related Posts

Hướng dẫn cách tạo trạm thời tiết My Weather Station

Cùng đọc bài viết với Phòng Giáo dục và Đào tạo Sa Thầy Hướng dẫn cách tạo trạm thời tiết My Weather Station. Cách tạo trạm thời…

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Hoạt động trải nghiệm 3 sách Chân trời sáng tạo

CÂU 3: Đây là tên các đề tài đã làm trong tháng theo Hoạt động SGK Trải nghiệm 3 – Chân trời sáng tạo: – Tháng 3:…

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Vật lí 10 sách Chân trời sáng tạo

Cùng đọc bài viết với Phòng Giáo dục và Đào tạo Sa Thầy Đáp án bài tập trắc nghiệm vật lý 10 sách Những chân trời sáng…

Đáp án trắc nghiệm tập huấn SGK lớp 11 bộ Chân trời sáng tạo (7 môn)

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Đáp án trắc nghiệm tập huấn SGK lớp 11 bộ Chân trời sáng tạo (7 môn). Đáp án trắc…

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Âm nhạc 11 sách Chân trời sáng tạo

Cùng đọc bài viết với Phòng Giáo dục và Đào tạo Sa Thầy Đáp án bài kiểm tra đào tạo âm nhạc 11 cuốn Chân trời sáng…

Đáp án trắc nghiệm tập huấn SGK lớp 8 bộ Chân trời sáng tạo (6 môn)

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Đáp án trắc nghiệm tập huấn SGK lớp 8 bộ Chân trời sáng tạo (6 môn). Đáp án trắc…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *