Thông tư số 38/2007/TT-BTC hướng dẫn về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán

Rate this post

Thông tư số 38/2007/TT-BTC hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán

Thông tư số 38/2007/TT-BTC của Bộ Tài chính: Hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.

nhà tròn
Hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán

Áp dụng Luật chứng khoán số Căn cứ Nghị định số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006 (Luật Chứng khoán), Bộ Tài chính hướng dẫn việc cung cấp thông tin cho Sở giao dịch chứng khoán như sau:

I. QUY ĐỊNH CHUNG

1. Đối tượng công bố thông tin

Đối tượng công bố thông tin bao gồm: Công ty đại chúng, tổ chức phát hành chào bán trái phiếu ra công chúng, tổ chức niêm yết, công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ, công ty đầu tư chứng khoán. , Sở giao dịch chứng khoán (SGDCK), Trung tâm giao dịch chứng khoán (TTGDCK) và các cá nhân có liên quan.

2. Yêu cầu công bố thông tin

2.1. Việc công bố thông tin phải đầy đủ, chính xác, kịp thời theo quy định của pháp luật.

2.2. Việc công bố thông tin phải được thực hiện bởi Giám đốc hoặc Tổng Giám đốc hoặc người được ủy quyền công bố thông tin. Giám đốc hoặc Tổng giám đốc phải chịu trách nhiệm về nội dung thông tin công bố trước người được ủy quyền công bố thông tin.

Trường hợp bất kỳ người nào công bố thông tin ảnh hưởng đến giá chứng khoán thì người được ủy quyền công bố thông tin phải xác nhận hoặc đính chính thông tin đó trong thời hạn hai mươi bốn (24) giờ kể từ ngày các thông tin nêu trên được công bố.

2.3. Việc công bố thông tin phải được thực hiện đồng thời với việc báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (KSV), SGDCK hoặc SGDCK về nội dung thông tin công bố, cụ thể như sau:

Tham Khảo Thêm:  Thông tư 15/2019/TT-BNV Bãi bỏ văn bản liên quan tới điều chỉnh lương tối thiểu

Một. Công ty đại chúng, tổ chức phát hành chào bán trái phiếu ra công chúng, công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ, sở giao dịch chứng khoán, trung tâm giao dịch chứng khoán khi công bố thông tin phải đồng thời báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

b. Tổ chức niêm yết, công ty chứng khoán thành viên, công ty đầu tư chứng khoán đại chúng; công ty quản lý quỹ quản lý quỹ đại chúng/công ty đầu tư chứng khoán đại chúng khi phát hiện thông tin phải đồng thời báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch chứng khoán hoặc Sở Giao dịch chứng khoán.

2.4. Việc công bố thông tin cần được thực hiện đồng thời trên các phương tiện thông tin đại chúng.

2.5. Sở giao dịch và Sở giao dịch sẽ cung cấp thông tin về tổ chức niêm yết, công ty quản lý quỹ có quản lý quỹ đại chúng/công ty đầu tư chứng khoán đại chúng; quỹ đại chúng, công ty đầu tư chứng khoán đại chúng đối với công ty thành viên chứng khoán. Công ty chứng khoán thành viên có trách nhiệm cung cấp kịp thời đầy đủ các thông tin trên cho nhà đầu tư.

3. Người được ủy quyền công bố thông tin

Công ty đại chúng, tổ chức phát hành chào bán trái phiếu ra công chúng, tổ chức niêm yết, công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ, công ty đầu tư chứng khoán phải đăng ký người được ủy quyền. công bố thông tin theo Mẫu CBTT-01 ban hành kèm theo Thông tư này. Trường hợp thay đổi người được ủy quyền công bố thông tin phải thông báo bằng văn bản cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán và Sở giao dịch ít nhất năm (05) ngày làm việc trước khi thay đổi.

Tham Khảo Thêm:  Nghị định 143/2018/NĐ-CP Hướng dẫn đóng BHXH bắt buộc cho NLĐ nước ngoài

4. Phương tiện và hình thức công bố thông tin

4.1. Thông tin được công bố thông qua các phương tiện công bố thông tin sau:

Một. Báo cáo thường niên, trang web và các ấn phẩm khác của các tổ chức phải công bố thông tin.

b. Các công cụ công bố thông tin của HSC bao gồm: BCTN, website và các ấn phẩm khác của HSC.

c. Các phương tiện công bố thông tin của Sở giao dịch chứng khoán, Trung tâm giao dịch chứng khoán bao gồm: Bản tin giao dịch chứng khoán, trang thông tin điện tử của Sở giao dịch chứng khoán, Sở giao dịch chứng khoán, bảng hiển thị điện tử của Sở giao dịch chứng khoán, các thiết bị đầu cuối. trong Thị trường chứng khoán và Thị trường chứng khoán.

d. phương tiện thông tin đại chúng.

4.2. Công ty đại chúng, tổ chức phát hành chào bán trái phiếu ra công chúng, công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ phải công bố thông tin theo các phương thức quy định tại điểm a, b và d điểm 4.1 Khoản này.

4.3. Tổ chức niêm yết, công ty chứng khoán thành viên, công ty đầu tư chứng khoán đại chúng, công ty quản lý quỹ quản lý quỹ đại chúng/công ty đầu tư chứng khoán đại chúng phải công bố thông tin bằng các phương thức và phương tiện quy định tại điểm a, b, c, d điểm 4.1 Điều này.

4.4. Bursa và Bursa sẽ tiết lộ thông tin thông qua các phương tiện được xác định tại các điểm b, c, d, điểm 4.1 của điểm này.

Tham Khảo Thêm:  Gợi ý đáp án tự luận Mô đun 4 môn Ngữ văn THCS

4.5. Các văn bản, báo cáo gửi UBCKNN, SGDCK và SGDCK được thể hiện dưới dạng văn bản, dữ liệu điện tử theo quy định của UBCKNN, SGDCK và SGDCK.

4.6. Các đối tượng công bố thông tin phải thiết lập trang thông tin điện tử của mình và phải thường xuyên cập nhật các nội dung công bố thông tin theo quy định tại Thông tư này trên các trang thông tin điện tử này. Đối tượng báo cáo phải thông báo cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán, Sở giao dịch và thông báo công khai địa chỉ website và mọi thay đổi đối với địa chỉ này.

5. Lưu trữ và Lưu giữ Thông tin

Tổ chức, cá nhân công bố lưu giữ, bảo quản thông tin đã báo cáo, công bố theo quy định của pháp luật.

6. Xử lý vi phạm công bố thông tin

Tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm pháp luật về cung cấp thông tin, tùy theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử lý kỷ luật, xử phạt vi phạm hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự; nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường theo quy định của pháp luật.

Như trong file tài liệu của Bộ Giáo dục Thầy để xem chi tiết hơn

Chuyên mục: Văn bản – Văn bản

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết Thông tư số 38/2007/TT-BTC hướng dẫn về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán . Đừng quên truy cập Cakhia TV kênh trực tiếp bóng đá số 1 Việt Nam hiện nay để có những phút giây thư giãn cùng trái bóng tròn !

Related Posts

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Lịch sử – Địa lí 4 sách Chân trời sáng tạo

Cùng đọc bài viết với Phòng Giáo dục và Đào tạo Sa Thầy Đáp án bài tập ôn luyện sách Lịch sử – Địa lý 4 Chân…

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Tin học 8 sách Chân trời sáng tạo

Cùng đọc bài viết với Phòng Giáo dục và Đào tạo Sa Thầy Câu trả lời câu hỏi đào tạo khoa học máy tính 8 cuốn sách…

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Lịch sử – Địa lí 8 sách Chân trời sáng tạo

Cùng đọc bài viết với Phòng Giáo dục và Đào tạo Sa Thầy Đáp án câu hỏi rèn luyện Lịch sử – Địa lý 8 sách Những…

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp 8 sách Chân trời sáng tạo

Cùng đọc bài viết với Phòng Giáo dục và Đào tạo Sa Thầy Đào tạo Câu hỏi trắc nghiệm Đáp án về Hoạt động trải nghiệm nghề…

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Giáo dục công dân 8 sách Chân trời sáng tạo

Cùng đọc bài viết với Phòng Giáo dục và Đào tạo Sa Thầy Giáo dục Công dân Huấn luyện Trắc nghiệm Câu trả lời 8 cuốn sách…

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Âm nhạc 8 sách Chân trời sáng tạo

Cùng đọc bài viết với Phòng Giáo dục và Đào tạo Sa Thầy Đáp Án Giáo Trình Đào Tạo Âm Nhạc 8 Cuốn Chân Trời Sáng Tạo….

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *