Thông tư số 37/2010/TT-BYT Quy định về quản lý đề tài nghiên cứu khoa học và dự án sản xuất thử nghiệm cấp Bộ Y tế

Rate this post

Thông tư 37/2010/TT-BYT

Quy chế quản lý đề tài nghiên cứu khoa học, dự án sản xuất thử nghiệm cấp Bộ Y tế

Thông tư số 37/2010/TT-BYT của Bộ Y tế: Quy chế quản lý các đề tài nghiên cứu khoa học và dự án sản xuất thử nghiệm trong Bộ Y tế.

Bạn đang xem: Thông tư số. 37/2010/TT-BYT Quy định quản lý đề tài nghiên cứu khoa học, dự án sản xuất thử nghiệm cấp Bộ Y tế

BỘ Y TẾ

——————

Con số: 37/2010/TT-BYT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
độc lập-Tự do-Hạnh phúc
——————————————

Hà Nội, ngày 16 tháng 8 năm 2010

nhà tròn
Quy chế quản lý đề tài nghiên cứu khoa học và
dự án sản xuất thử nghiệm cấp Bộ Y tế
___________________

Căn cứ Luật Khoa học và Công nghệ ngày 09 tháng 6 năm 2000;

Căn cứ Nghị định số Nghị định số 188/2007/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế và Nghị định số 22/2010/NĐ-KP của Chính phủ ngày tháng 3. ngày 09 tháng 01 năm 2010 quy định sửa đổi, bổ sung Điều 3 Nghị định số Nghị định số 188/200/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;

Căn cứ thực hiện các quy định của:

Thông tư số Thông tư số 12/2009/TT-BKHCN ngày 08 tháng 5 năm 2009 của Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn đánh giá nghiệm thu đề tài khoa học và công nghệ, dự án sản xuất thử nghiệm cấp nhà nước;

Thông tư liên tịch số Thông tư số 93/2006/TTLT/BTC-BKHCN ngày 04/10/2006 của Bộ Tài chính – Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn phương án tài trợ của đề tài, dự án khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước;

Thông tư liên tịch số Thông tư số 44/2007/TTLT-BTC-BKHCN ngày 07 tháng 5 năm 2007 của Bộ Tài chính – Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn định mức xây dựng và phân bổ dự toán kinh phí đối với đề tài, dự án khoa học và công nghệ sử dụng vốn nhà nước. ngân sách;

Thông tư số Thông tư số 07/2009/TT-BKHCN ngày 03 tháng 4 năm 2009 của Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn đánh giá nghiệm thu đề tài khoa học xã hội cấp nhà nước;

Quyết định số 24/2006/QĐ-BKHCN ngày 31/11/2006 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc ban hành quy định xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ trong các chương trình khoa học và công nghệ trọng điểm cấp quốc gia giai đoạn 2006- 2010;

Quyết định số 11/2007/QĐ-BKHCN ngày 04 tháng 6 năm 2007 của Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành quy chế tuyển chọn, xét chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện đề tài khoa học xã hội và nhân văn cấp nhà nước;

Quyết định số Quyết định số 10/2007-BKHCN ngày 5/11/2007 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc ban hành quy chế tuyển chọn, xét chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện đề tài, dự án nghiên cứu khoa học.

Chương I
QUY ĐỊNH CHUNG

Tham Khảo Thêm:  Luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng số 59/2010/QH12

Điều 1. Phạm vi

1. Thông tư này quy định việc xác định, xét chọn, tuyển chọn, đánh giá, ký kết hợp đồng khoa học và công nghệ, kiểm tra, giám sát, nghiệm thu, công nhận và thanh lý hợp đồng đề tài, dự án, sản xuất thử nghiệm cấp Bộ Y tế.

2. Các đề tài nghiên cứu – khoa học, dự án sản xuất thử nghiệm quy định tại Thông tư này thuộc thẩm quyền phê duyệt của Bộ trưởng Bộ Y tế.

3. Đối với các dự án thuộc Bộ Y tế có nội dung thử thuốc, trang thiết bị y tế trên lâm sàng phải phù hợp với các quy định pháp luật hiện hành về thử thuốc, thử trang thiết bị y tế trên lâm sàng và các quy định tại Thông tư này.

Điều 2. Giải thích từ ngữ

1. Đề tài nghiên cứu khoa học của Bộ Y tế (sau đây gọi là “đề tài)” là vấn đề khoa học và công nghệ phải được nghiên cứu để tìm hiểu bản chất, nguyên lý, tìm ra giải pháp, sáng tạo kỹ thuật, công nghệ phục vụ mục đích bảo hộ. chăm sóc sức khỏe nhân dân do Hội đồng Khoa học và Công nghệ Bộ Y tế xác định, tuyển chọn và xét duyệt theo quy định tại Thông tư này.

2. Dự án sản xuất thử nghiệm cấp Bộ Y tế (gọi tắt là Dự án TNTP) là vấn đề công nghệ cần tiếp tục hoàn thiện nhằm tạo ra công nghệ mới, sản phẩm đặc hiệu đáp ứng nhu cầu thị trường và đáp ứng thị trường. yêu cầu. yêu cầu của ngành y tế và hiệu quả kinh tế – xã hội.

Tham Khảo Thêm:  Công văn 412/SGDĐT-QLT Hướng dẫn tuyển sinh vào các trường mầm non, lớp 1, lớp 6 Hà Nội

3. Tư vấn về định nghĩa đề tài, dự án SXTN (sau đây gọi là tư vấn về định nghĩa) là việc xác định tên gọi, mục tiêu chính và kết quả dự kiến ​​của đề tài, dự án SXTN.

4. Tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì đề tài (sau đây gọi là tuyển chọn) là việc lựa chọn tổ chức, cá nhân có năng lực và kinh nghiệm tốt nhất để thực hiện đề tài thông qua xem xét, đánh giá hồ sơ đăng ký tham gia chủ trì đề tài. tuyển chọn theo yêu cầu, tiêu chí quy định tại Thông tư này, áp dụng đối với dự án khoa học và công nghệ có nhiều tổ chức, cá nhân có đủ năng lực tham gia thực hiện.

5. Tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì đề tài, dự án sản xuất từ ​​thiên nhiên (sau đây gọi là tuyển chọn) là việc xem xét, đánh giá hồ sơ do tổ chức, cá nhân được Bộ Y tế trực tiếp chỉ định lập trên cơ sở yêu cầu và tiêu chí quy định tại Thông tư này, áp dụng đối với các loại dự án SXTN và đề tài bí mật quốc gia, đề tài nhằm giải quyết một số vấn đề cấp bách của ngành y tế hoặc giải quyết các vấn đề cấp bách về quốc phòng, an ninh, kinh tế, văn hóa, xã hội y tế, đề tài mà chỉ tổ chức khoa học và công nghệ, cá nhân có đủ điều kiện chuyên môn, trang thiết bị để thực hiện đề tài đó.

Tham Khảo Thêm:  Công văn 5090/LĐTBXH-TCCB Hướng dẫn đánh giá, phân loại công, viên chức năm 2019

6. Hợp đồng nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ (sau đây gọi là hợp đồng) là văn bản được ký kết giữa cơ quan, tổ chức, cá nhân tài trợ và tổ chức, cá nhân chủ trì đề tài, dự án sản xuất tự nhiên nhằm bảo đảm thực hiện các nội dung đã được phê duyệt trong đề cương. của nghiên cứu.

7. Nghiệm thu đề tài, dự án sản xuất tự nhiên (sau đây: nghiệm thu) là quá trình đánh giá kết quả thực hiện đề tài, dự án so với đề án đã được phê duyệt và hợp đồng đã ký kết.

Như trong file tài liệu của Bộ Giáo dục Thầy để xem chi tiết hơn

Chuyên mục: Văn bản – Văn bản

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết Thông tư số 37/2010/TT-BYT Quy định về quản lý đề tài nghiên cứu khoa học và dự án sản xuất thử nghiệm cấp Bộ Y tế . Đừng quên truy cập Cakhia TV kênh trực tiếp bóng đá số 1 Việt Nam hiện nay để có những phút giây thư giãn cùng trái bóng tròn !

Related Posts

Kế hoạch dạy học môn Công nghệ 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Công nghệ 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Kế hoạch dạy…

Kế hoạch dạy học môn Giáo dục công dân 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Giáo dục công dân 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Kế…

Kế hoạch dạy học môn Khoa học tự nhiên 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

1 Mở đầu 2% = 3 tiết Bài 1: Sử dụng một số hoá chất, thiết bị cơ bản trong phòng thí nghiệm 3 2 Chương I…

Kế hoạch dạy học môn Lịch sử và Địa lí 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Lịch sử và Địa lí 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống….

Kế hoạch dạy học môn Giáo dục thể chất 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Giáo dục thể chất 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Kế…

Kế hoạch dạy học môn Tin học 8 sách Chân trời sáng tạo

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Tin học 8 sách Chân trời sáng tạo. Kế hoạch dạy học môn Tin…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *