Thông tư số 32/2011/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường: Quy định quy trình kỹ thuật quan trắc chất lượng nước mưa

Rate this post

Thông tư số 32/2011/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường: Quy định quy trình kỹ thuật quan trắc chất lượng nước mưa

Thông tư số 32/2011/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường: Quy định quy trình kỹ thuật quan trắc chất lượng nước mưa.

nhà tròn
Quy định về quy trình giám sát kỹ thuật
chất lượng nước mưa
_________________

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

Căn cứ Nghị định số 25/2008/NĐ-CP ngày 04 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường đã được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số . 19/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 3 năm 2010 và Nghị định số 89/2010/NĐ-CP ngày 16 tháng 8 năm 2010;

Căn cứ Nghị định của Chính phủ số Nghị định 102/2008/NĐ-CP ngày 15 tháng 9 năm 2008 của Chính phủ về việc thu thập, quản lý, khai thác và sử dụng dữ liệu về tài nguyên và môi trường;

Căn cứ Quyết định của Thủ tướng Chính phủ số Quyết định số 16/2007/QĐ-TTg ngày 29 tháng 01 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch tổng thể mạng lưới quan trắc tài nguyên và môi trường quốc gia đến năm 2020;

Theo đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Môi trường, Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ, Vụ trưởng Vụ Pháp chế,

THƯỜNG XUYÊN:
Chương I
QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi

Tham Khảo Thêm:  Thông tư 34/2018/TT-BLĐTBXH Quy định mới về trình độ đào tạo sơ cấp

Thông tư này quy định về quy trình kỹ thuật quan trắc môi trường chất lượng nước mưa, bao gồm: xác định mục tiêu quan trắc, thiết kế chương trình quan trắc và tổ chức thực hiện chương trình quan trắc.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

1. Thông tư này áp dụng đối với các đối tượng sau:

a) Cơ quan quản lý nhà nước về môi trường ở trung ương và địa phương; các trạm, trung tâm quan trắc môi trường thuộc mạng lưới quan trắc môi trường quốc gia và mạng lưới quan trắc môi trường địa phương;

b) Tổ chức có chức năng, nhiệm vụ liên quan đến hoạt động quan trắc môi trường và hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường nộp báo cáo, số liệu cho cơ quan quản lý nhà nước về môi trường ở trung ương và địa phương;

2. Thông tư này không áp dụng đối với hoạt động quan trắc chất lượng nước mưa bằng thiết bị tự động, liên tục.

Điều 3. Nguyên tắc thực hiện tiêu chuẩn và phương pháp viện dẫn

1. Việc thực hiện các tiêu chuẩn và phương pháp trích dẫn phải phù hợp với các tiêu chuẩn và phương pháp quan sát, phân tích quy định tại Chương II của Thông tư này;

2. Tiêu chuẩn, phương pháp quan trắc, phân tích quy định tại Chương II Thông tư này khi có sự thay đổi, bổ sung hoặc thay thế thì áp dụng tiêu chuẩn, phương pháp mới.

Tham Khảo Thêm:  Quyết định số 30/2011/QĐ-UBND Ban hành quy định khen thưởng thành tích thi đua theo chuyên đề

Chương II
QUY TRÌNH KỸ THUẬT QUAN TRỌNG
CHẤT LƯỢNG nước mưa

Điều 4. Mục tiêu quan trắc

Các mục tiêu cơ bản trong giám sát chất lượng nước mưa là:

1. Đánh giá chất lượng nước mưa phục vụ kiểm soát xả thải và tình hình ô nhiễm của vùng, địa phương, khu vực và ô nhiễm xuyên biên giới;

2. Đánh giá, quan trắc lắng đọng axit (lắng đọng ướt) theo không gian và thời gian;

3. Đánh giá hiện trạng và xu thế chất lượng nước mưa;

4. Theo yêu cầu quản lý và bảo vệ môi trường khác.

Điều 5. Soạn thảo chương trình quan trắc

Chương trình quan trắc sau khi soạn thảo phải được cấp có thẩm quyền hoặc cơ quan quản lý chương trình quan trắc thông qua hoặc đồng ý bằng văn bản. Việc thiết kế chương trình quan trắc chất lượng nước mưa cụ thể như sau:

1. Loại quan sát

Căn cứ vào mục tiêu quan trắc, khi thiết kế chương trình quan trắc cần xác định loại hình quan trắc là quan trắc môi trường nền hay quan trắc môi trường tác động.

2. Địa điểm, vị trí quan trắc

Điểm quan trắc được lựa chọn phải đảm bảo mẫu nước mưa lấy đại diện cho khu vực quan trắc và đáp ứng mục tiêu của chương trình quan trắc. Việc xác định vị trí, vị trí quan trắc căn cứ theo các quy định sau:

a) Quy định tại mục 7 của tiêu chuẩn quốc gia TCVN 5997:1995 (tương đương tiêu chuẩn chất lượng ISO 5667-8:1993) về hướng dẫn lấy mẫu nước mưa;

Tham Khảo Thêm:  Tinh giản chương trình lớp 1 năm 2021 – 2022 theo Công văn 3969

b) Vị trí đặt điểm quan trắc có thể lựa chọn trong vườn khí tượng của trạm khí tượng với điều kiện trạm khí tượng này đáp ứng các yêu cầu nêu trên.

Như trong file tài liệu của Bộ Giáo dục Thầy để xem chi tiết hơn

Chuyên mục: Văn bản – Văn bản

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết Thông tư số 32/2011/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường: Quy định quy trình kỹ thuật quan trắc chất lượng nước mưa . Đừng quên truy cập Cakhia TV kênh trực tiếp bóng đá số 1 Việt Nam hiện nay để có những phút giây thư giãn cùng trái bóng tròn !

Related Posts

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Lịch sử – Địa lí 4 sách Chân trời sáng tạo

Cùng đọc bài viết với Phòng Giáo dục và Đào tạo Sa Thầy Đáp án bài tập ôn luyện sách Lịch sử – Địa lý 4 Chân…

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Tin học 8 sách Chân trời sáng tạo

Cùng đọc bài viết với Phòng Giáo dục và Đào tạo Sa Thầy Câu trả lời câu hỏi đào tạo khoa học máy tính 8 cuốn sách…

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Lịch sử – Địa lí 8 sách Chân trời sáng tạo

Cùng đọc bài viết với Phòng Giáo dục và Đào tạo Sa Thầy Đáp án câu hỏi rèn luyện Lịch sử – Địa lý 8 sách Những…

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp 8 sách Chân trời sáng tạo

Cùng đọc bài viết với Phòng Giáo dục và Đào tạo Sa Thầy Đào tạo Câu hỏi trắc nghiệm Đáp án về Hoạt động trải nghiệm nghề…

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Giáo dục công dân 8 sách Chân trời sáng tạo

Cùng đọc bài viết với Phòng Giáo dục và Đào tạo Sa Thầy Giáo dục Công dân Huấn luyện Trắc nghiệm Câu trả lời 8 cuốn sách…

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Âm nhạc 8 sách Chân trời sáng tạo

Cùng đọc bài viết với Phòng Giáo dục và Đào tạo Sa Thầy Đáp Án Giáo Trình Đào Tạo Âm Nhạc 8 Cuốn Chân Trời Sáng Tạo….

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *