Thông tư số 29/2010/TT-BTNMT Quy định về tiêu chuẩn chức danh Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường

Rate this post

Thông tư 29/2010/TT-BTNMT

Quy định tiêu chuẩn chức danh Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường

Thông tư số 29/2010/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường: Quy định tiêu chuẩn chức danh Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường.

Bạn đang xem: Thông tư số. 29/2010/TT-BTNMT Quy định tiêu chuẩn chức danh Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
————

Con số: 29/2010/TT-BTNMT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
độc lập-Tự do-Hạnh phúc

—————————

Hà Nội, ngày 22 tháng 11 năm 2010

nhà tròn
Quy định về tiêu chuẩn chức danh
Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường
———————

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

Căn cứ Luật cán bộ, công chức;

Căn cứ Nghị định của Chính phủ số Nghị định số 06/2010/NĐ-CP ngày 25 tháng 01 năm 2010 của Chính phủ quy định thế nào là công chức;

Căn cứ Nghị định của Chính phủ số Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 3 năm 2010 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức và Nghị định số Nghị định số 93/2010/NĐ-CP ngày 31 tháng 8 năm 2010 của Chính phủ sửa đổi một số điều của Nghị định số Nghị định 24/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 3 năm 2010 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức;

Căn cứ Nghị định số Nghị định số 178/2007/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;

Căn cứ Nghị định số Nghị định số 25/2008/NĐ-CP ngày 04 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường;

Căn cứ Nghị định của Chính phủ số Nghị định 13/2008/NĐ-CP ngày 04/02/2008 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố do Trung ương trực tiếp chỉ đạo;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,

THƯỜNG XUYÊN:

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng thi hành

1. Thông tư này quy định tiêu chuẩn chức danh Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi là cấp tỉnh).

2. Thông tư này áp dụng đối với người được xem xét bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường; cơ quan, tổ chức, cá nhân làm thủ tục bổ nhiệm Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường.

Điều 2. Tiêu chuẩn hồ sơ chức danh Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường

1. Tiêu chuẩn này áp dụng cho việc bổ nhiệm chức danh Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường.

2. Tiêu chuẩn này làm cơ sở cho việc đào tạo, bồi dưỡng, đánh giá, quy hoạch các chức danh lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường.

Tham Khảo Thêm:  Nghị định số 30/2012/NĐ-CP của Chính phủ về tổ chức, hoạt động của quỹ xã hội, quỹ từ thiện

3. Tiêu chuẩn này là cơ sở để cơ quan có thẩm quyền giám sát, kiểm tra việc bổ nhiệm Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường.

Điều 3. Tiêu chuẩn chức danh Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường

1. Phẩm chất

a) Trung thành với Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; bảo vệ danh dự Tổ quốc và lợi ích quốc gia; kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội;

b) Cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư; không tham nhũng và kiên quyết đấu tranh chống tham nhũng; trung thực, không có cách nào; tôn trọng, tận tụy phục vụ nhân dân, gắn bó mật thiết với nhân dân, được nhân dân tín nhiệm;

c) Có ý thức tổ chức kỷ luật, gương mẫu tôn trọng đường lối, chỉ thị, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, các quy định của địa phương nơi công tác và sinh sống; không vi phạm các quy định về bảo vệ đường lối nội bộ của Đảng;

đ) Có tinh thần đấu tranh tự phê bình và phê bình; dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm; đoàn kết, dân chủ, trung thực với đồng nghiệp và đồng nghiệp, được cơ quan, đơn vị tín nhiệm;

đ) Có ý thức tự học tập nâng cao trình độ.

2. Kỹ năng

a) Có năng lực tham mưu và tổ chức thực hiện các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về tài nguyên và môi trường;

b) Có tầm nhìn và tư duy đổi mới trong công tác quản lý tài nguyên và môi trường; có năng lực dự báo và định hướng phát triển, tổng kết thực tiễn, tham gia nghiên cứu, xây dựng chủ trương, chính sách, văn bản quy phạm pháp luật về tài nguyên và môi trường; có năng lực tham mưu, đề xuất các giải pháp, phương thức quản lý tài nguyên và môi trường phục vụ hoạt động quản lý nhà nước của Ủy ban nhân dân tỉnh;

c) Có năng lực, kinh nghiệm điều hành, tổ chức và quản lý; có khả năng tập hợp, tổ chức cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan chịu trách nhiệm chính và phối hợp với các cấp, các ngành, địa phương, đơn vị trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao.

3. Ý nghĩa

a) Nắm vững chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về tài nguyên và môi trường, các lĩnh vực khác có liên quan và nắm vững các quy định khác do địa phương ban hành;

b) Hiểu biết sâu về công tác quản lý tài nguyên và môi trường, chủ trương tiết kiệm của ngành tài nguyên và môi trường, ưu tiên người có kinh nghiệm quản lý kinh tế;

Tham Khảo Thêm:  Ngân hàng câu hỏi tập huấn Đạo đức lớp 2 sách Chân trời sáng tạo

c) Hiểu biết về tình hình chính trị, kinh tế, xã hội, tài nguyên và môi trường của địa phương. Hiểu biết về tình hình chính trị, kinh tế, xã hội, tự nhiên và môi trường của ngành, đất nước, khu vực và thế giới.

4. Trình độ chuyên môn

a) Có trình độ đại học trở lên, ưu tiên sinh viên ngành tài nguyên và môi trường;

b) Đạt tiêu chuẩn chuyên môn nghiệp vụ ngạch chuyên viên chính và tương đương trở lên;

c) Người tốt nghiệp cao cấp lý luận chính trị hoặc tương đương trở lên;

d) Có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý tài nguyên và môi trường dành cho Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường do Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp;

đ) Có trình độ ngoại ngữ thông dụng trình độ C hoặc tương đương trở lên đối với các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương thuộc vùng đồng bằng sông Cửu Long; thông thạo một ngoại ngữ thông dụng trình độ B hoặc tương đương trở lên đối với miền núi và miền núi. Đối với các tỉnh có đông đồng bào dân tộc thiểu số sẽ ưu tiên người có khả năng sử dụng ngôn ngữ phổ thông của các dân tộc thiểu số trong vùng để phục vụ công việc;

e) Có chứng chỉ tin học văn phòng trình độ B hoặc tương đương trở lên và có khả năng ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành và phục vụ chuyên môn.

5. Các tiêu chuẩn khác

a) Có thời gian công tác trong ngành tài nguyên và môi trường từ 05 năm trở lên, trong đó có ít nhất 03 năm làm công tác quản lý tài nguyên và môi trường.

Quy định tại điểm này không áp dụng đối với trường hợp điều động, luân chuyển cán bộ theo đề án điều động, luân chuyển cán bộ của Tỉnh ủy, Thành ủy trực thuộc Trung ương;

b) Tuổi bổ nhiệm lần đầu không quá 55 tuổi đối với nam, 50 tuổi đối với nữ, ưu tiên nam dưới 50 tuổi, nữ 45 tuổi;

c) Có đủ sức khỏe để thực hiện nhiệm vụ được giao.

Điều 4. Báo cáo bổ nhiệm

Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày quyết định bổ nhiệm có hiệu lực, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh báo cáo Bộ Tài nguyên và Môi trường bằng văn bản, kèm theo quyết định bổ nhiệm và hồ sơ của người được bổ nhiệm chức danh Giám đốc Sở. Sở Tài nguyên và Môi trường theo dõi, phối hợp thực hiện nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường, quy hoạch các chức danh lãnh đạo các đơn vị, cấp dưới và lãnh đạo Bộ Tài nguyên và Môi trường .

Tham Khảo Thêm:  Điều chỉnh nội dung môn Ngữ văn năm 2021 – 2022 cấp THCS

Điều 5. Hiệu lực

Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 02 năm 2011.

Điều 6. Trách nhiệm thi hành và tổ chức thực hiện

1. Những người đã được bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường trước ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành mà chưa đáp ứng các tiêu chuẩn quy định tại Thông tư này thì phải được đào tạo, bồi dưỡng để đáp ứng các tiêu chuẩn quy định tại Thông tư này. Thông tư này. tiêu chuẩn quy định.

2. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh căn cứ quy định về tiêu chuẩn quy định tại Thông tư này để lập kế hoạch đào tạo, quy hoạch, xem xét bổ nhiệm chức danh Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường.

3. Sở Tài nguyên và Môi trường căn cứ các quy định về tiêu chuẩn quy định tại Thông tư này để thực hiện công tác đào tạo, quy hoạch cán bộ của đơn vị mình.

4. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, Giám đốc các Sở, ngành Sở Tài nguyên và Môi trường và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị khác có liên quan.

Người nhận:
– Như điểm 4, điều 6;
– Văn phòng Chủ tịch nước;
– Văn phòng Đại hội;
– Văn phòng Chính phủ;
– Thủ tướng, các Phó Thủ tướng;
– Tòa án nhân dân tối cao;
– Viện KSND tối cao;
– Ban Tổ chức Trung ương;
– Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
– Các Tỉnh ủy, Thành ủy, HĐND, UBND các tỉnh,
các thành phố trực thuộc trung ương;
– Tổng cục Tài nguyên và Môi trường, Sở Nội vụ các tỉnh, thành phố
các thành phố trực thuộc trung ương;
– Thông báo;
– Cổng thông tin điện tử Chính phủ;
– Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật (Bộ Tư pháp);
– Các Bộ trưởng, Thứ trưởng;
– Các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường;
– Đảng ủy Bộ, Đoàn thể Bộ, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Bộ,
Các cơ quan Bộ, Hội Cựu chiến binh;
– Trang thông tin điện tử của Bộ Tài nguyên và Môi trường;
– Lưu: VT, TCCB. Nt. (500)

Bộ

(Đã ký)
Phạm Khôi Nguyên

Chuyên mục: Văn bản – Văn bản

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết Thông tư số 29/2010/TT-BTNMT Quy định về tiêu chuẩn chức danh Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường . Đừng quên truy cập Cakhia TV kênh trực tiếp bóng đá số 1 Việt Nam hiện nay để có những phút giây thư giãn cùng trái bóng tròn !

Related Posts

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Lịch sử – Địa lí 4 sách Chân trời sáng tạo

Cùng đọc bài viết với Phòng Giáo dục và Đào tạo Sa Thầy Đáp án bài tập ôn luyện sách Lịch sử – Địa lý 4 Chân…

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Tin học 8 sách Chân trời sáng tạo

Cùng đọc bài viết với Phòng Giáo dục và Đào tạo Sa Thầy Câu trả lời câu hỏi đào tạo khoa học máy tính 8 cuốn sách…

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Lịch sử – Địa lí 8 sách Chân trời sáng tạo

Cùng đọc bài viết với Phòng Giáo dục và Đào tạo Sa Thầy Đáp án câu hỏi rèn luyện Lịch sử – Địa lý 8 sách Những…

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp 8 sách Chân trời sáng tạo

Cùng đọc bài viết với Phòng Giáo dục và Đào tạo Sa Thầy Đào tạo Câu hỏi trắc nghiệm Đáp án về Hoạt động trải nghiệm nghề…

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Giáo dục công dân 8 sách Chân trời sáng tạo

Cùng đọc bài viết với Phòng Giáo dục và Đào tạo Sa Thầy Giáo dục Công dân Huấn luyện Trắc nghiệm Câu trả lời 8 cuốn sách…

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Âm nhạc 8 sách Chân trời sáng tạo

Cùng đọc bài viết với Phòng Giáo dục và Đào tạo Sa Thầy Đáp Án Giáo Trình Đào Tạo Âm Nhạc 8 Cuốn Chân Trời Sáng Tạo….

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *