Thông tư số 28/2011/TT-BTNM: Quy định quy trình kỹ thuật quan trắc môi trường không khí xung quanh và tiếng ồn

Rate this post

Thông tư số 28/2011/TT-BTNM: Quy định quy trình kỹ thuật quan trắc tiếng ồn không khí và xung quanh

Thông tư số 28/2011/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường: Quy định quy trình kỹ thuật quan trắc tiếng ồn không khí và xung quanh.

nhà tròn
Quy định về quy trình giám sát kỹ thuật
không khí xung quanh và tiếng ồn

_________________

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

Căn cứ Nghị định số 25/2008/NĐ-CP ngày 04 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường đã được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số . 19/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 3 năm 2010 và Nghị định số 89/2010/NĐ-CP ngày 16 tháng 8 năm 2010;

Căn cứ Nghị định của Chính phủ số Nghị định 102/2008/NĐ-CP ngày 15 tháng 9 năm 2008 của Chính phủ về việc thu thập, quản lý, khai thác và sử dụng dữ liệu về tài nguyên và môi trường;

Căn cứ Quyết định của Thủ tướng Chính phủ số Quyết định số 16/2007/QĐ-TTg ngày 29 tháng 01 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch tổng thể mạng lưới quan trắc tài nguyên và môi trường quốc gia đến năm 2020;

Theo đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Môi trường, Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ, Vụ trưởng Vụ Pháp chế,

THƯỜNG XUYÊN:
Chương I
QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi

Tham Khảo Thêm:  Quyết định số 2293/QĐ-TTG Về việc phê chuẩn kết quả miễn nhiệm Thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên nhiệm kỳ 2004 - 2011

Thông tư này quy định quy trình kỹ thuật quan trắc môi trường không khí và tiếng ồn xung quanh, bao gồm: xác định mục tiêu quan trắc, xây dựng chương trình quan trắc và tổ chức thực hiện chương trình quan trắc.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

1. Thông tư này áp dụng đối với các đối tượng sau:

a) Cơ quan quản lý nhà nước về môi trường ở trung ương và địa phương; các trạm, trung tâm quan trắc môi trường thuộc mạng lưới quan trắc môi trường quốc gia và mạng lưới quan trắc môi trường địa phương;

b) Tổ chức có chức năng, nhiệm vụ liên quan đến hoạt động quan trắc môi trường và hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường nộp báo cáo, số liệu cho cơ quan quản lý nhà nước về môi trường ở trung ương và địa phương;

2. Thông tư này không áp dụng đối với hoạt động quan trắc không khí xung quanh và tiếng ồn bằng thiết bị tự động, liên tục.

Điều 3. Giải thích từ ngữ

Trong thông tư này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

1. Không khí xung quanh là không khí bên ngoài mà con người, thực vật, động vật hoặc vật liệu có thể tiếp xúc;

2. Bụi: là hệ phân tán mịn trong đó môi trường phân tán là pha khí, còn pha phân tán là các hạt rắn có kích thước lớn hơn kích thước phân tử và nhỏ hơn 100 m.

Tham Khảo Thêm:  Quyết định 14/2013/QĐ-UBND TP Hà Nội Quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện chế độ áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở chữa bệnh, chế độ đóng góp và miễn, giảm, hỗ trợ đối với đối tượng trong cơ sở chữa bệnh và tổ chức cai nghiện ma túy tại gia đình và cộng đồng

Điều 4. Nguyên tắc thực hiện tiêu chuẩn và phương pháp viện dẫn

1. Việc thực hiện các tiêu chuẩn và phương pháp trích dẫn phải phù hợp với các tiêu chuẩn và phương pháp quan sát, phân tích quy định tại Chương II của Thông tư này;

2. Tiêu chuẩn, phương pháp quan trắc, phân tích quy định tại Chương II Thông tư này khi có sự thay đổi, bổ sung hoặc thay thế thì áp dụng tiêu chuẩn, phương pháp mới.

Chương II
QUY TRÌNH KỸ THUẬT QUAN TRỌNG
MÔI TRƯỜNG KHÔNG KHÍ CỦA HỌ

Điều 5. Mục tiêu quan trắc

Các mục tiêu cơ bản trong giám sát không khí xung quanh là:

1. Xác định mức độ ảnh hưởng của ô nhiễm không khí đến sức khỏe cộng đồng theo tiêu chuẩn cho phép hiện hành;

2. Xác định tác động của nguồn phát thải hoặc nhóm nguồn phát thải cụ thể đến chất lượng không khí tại địa phương;

3. Cung cấp thông tin hỗ trợ lập kế hoạch kiểm soát ô nhiễm và quy hoạch phát triển công nghiệp;

4. Đánh giá diễn biến chất lượng không khí theo thời gian và không gian;

5. Cảnh báo ô nhiễm không khí;

6. Đáp ứng yêu cầu quản lý môi trường của Trung ương và địa phương.

Điều 6. Soạn thảo chương trình quan trắc

Chương trình quan trắc sau khi soạn thảo phải được cấp có thẩm quyền hoặc cơ quan quản lý chương trình quan trắc thông qua hoặc đồng ý bằng văn bản. Thiết kế chương trình quan trắc không khí xung quanh như sau:

Tham Khảo Thêm:  Công văn của UBND TP Hà Nội về việc tăng cường công tác hỗ trợ doanh nghiệp

1. Loại quan sát

Căn cứ vào mục tiêu quan trắc, khi thiết kế chương trình quan trắc cần xác định loại hình quan trắc là quan trắc môi trường nền hay quan trắc môi trường tác động.

Như trong file tài liệu của Bộ Giáo dục Thầy để xem chi tiết hơn

Chuyên mục: Văn bản – Văn bản

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết Thông tư số 28/2011/TT-BTNM: Quy định quy trình kỹ thuật quan trắc môi trường không khí xung quanh và tiếng ồn . Đừng quên truy cập Cakhia TV kênh trực tiếp bóng đá số 1 Việt Nam hiện nay để có những phút giây thư giãn cùng trái bóng tròn !

Related Posts

Kế hoạch dạy học môn Công nghệ 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Công nghệ 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Kế hoạch dạy…

Kế hoạch dạy học môn Giáo dục công dân 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Giáo dục công dân 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Kế…

Kế hoạch dạy học môn Khoa học tự nhiên 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

1 Mở đầu 2% = 3 tiết Bài 1: Sử dụng một số hoá chất, thiết bị cơ bản trong phòng thí nghiệm 3 2 Chương I…

Kế hoạch dạy học môn Lịch sử và Địa lí 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Lịch sử và Địa lí 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống….

Kế hoạch dạy học môn Giáo dục thể chất 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Giáo dục thể chất 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Kế…

Kế hoạch dạy học môn Tin học 8 sách Chân trời sáng tạo

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Tin học 8 sách Chân trời sáng tạo. Kế hoạch dạy học môn Tin…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *