Thông tư số 22/2012/TT-BGDĐT Sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế văn bằng, chứng chỉ của hệ thống giáo dục quốc dân

Rate this post

Thông tư 22/2012/TT-BGDĐT

Sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế văn bằng, chứng chỉ của hệ thống giáo dục quốc dân

Thông tư số Thông tư 22/2012/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo: Sửa đổi, hoàn thiện một số điều của quy định về văn bằng, chứng chỉ của hệ thống giáo dục quốc dân được công bố kèm theo quyết định số 33/2007/QĐ-BGDĐT. ngày 20 tháng 6 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Bạn đang xem: Thông tư số. 22/2012/TT-BGDĐT Sửa đổi, hoàn thiện một số điều của quy chế văn bằng, chứng chỉ của hệ thống giáo dục quốc dân

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
———————

Con số: 22/2012/TT-BGDĐT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
độc lập-Tự do-Hạnh phúc
——————————————

Hà Nội, ngày 20 tháng 6 năm 2012

nhà tròn
Sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định về văn bằng,
kèm theo Giấy chứng nhận hệ thống giáo dục quốc dân
Quyết định số 33/2007/QĐ-BGDĐT ngày 20/06/2007
của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo
————————————

Căn cứ Nghị định số Nghị định số 36/2012/NĐ-CP ngày 18 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;

Căn cứ Nghị định số Nghị định số 32/2008/NĐ-CP ngày 19 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Nghị định của Chính phủ số Nghị định 158/2005/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2005 của Chính phủ về đăng ký và quản lý hộ tịch;

Căn cứ Nghị định của Chính phủ số Nghị định số 79/2007/NĐ-CP ngày 18 tháng 5 năm 2007 của Chính phủ về cấp bản sao từ sổ chính, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký;

Căn cứ Nghị định của Chính phủ số Nghị định 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục; Nghị định số Nghị định số 31/2011/NĐ-CP ngày 11 tháng 5 năm 2011 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định Chính phủ số Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục;

Căn cứ Nghị định của Chính phủ số Nghị định số 06/2012/NĐ-CP ngày 02 tháng 02 năm 2012 của Chính phủ sửa đổi, hoàn thiện một số điều của các Nghị định về hộ tịch, hôn nhân và gia đình và chứng thực;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp chế,

Tham Khảo Thêm:  Thông tư 53/2014/TT-BGTVT Quy định bảo dưỡng kỹ thuật, sửa chữa phương tiện giao thông cơ giới đường bộ

Bộ trưởng Bộ Giáo dục ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế văn bằng, chứng chỉ của hệ thống giáo dục quốc dân ban hành kèm theo Quyết định số 33/2007/QĐ-BGDĐT ngày 20/06/2007:

Điều 1. Việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế văn bằng, chứng chỉ của hệ thống giáo dục quốc dân được công bố kèm theo quyết định số 33/2007/QĐ-BGDĐT ngày 20/06/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo như sau:

1. Điểm a khoản 1 Điều 6 được sửa đổi, bổ sung như sau:

“a) Kiểm tra, đối chiếu và ghi đúng, đầy đủ các thông tin ghi trên văn bằng, chứng chỉ. Cung cấp cho học viên các thông tin dự kiến ​​ghi trên văn bằng, chứng chỉ để học viên kiểm tra tính chính xác của thông tin trước khi ghi trên văn bằng, chứng chỉ; Yêu cầu sinh viên ký xác nhận đã kiểm tra, ký xác nhận các yêu cầu sửa thông tin và căn cứ yêu cầu sửa thông tin. Thông tin về ngày sinh của học sinh đăng ký cấp bằng, chứng chỉ phải căn cứ vào giấy khai sinh.

2. Bổ sung điểm g, hi vào khoản 1 Điều 6 như sau:

“g) Bảo đảm tính chính xác của các thông tin trong hồ sơ và trong sổ gốc cấp văn bằng, chứng chỉ;

h) Cung cấp thông tin trong sổ gốc trao văn bằng, chứng chỉ và thông tin trong hồ sơ tốt nghiệp để chỉnh sửa văn bằng, chứng chỉ.”

Tham Khảo Thêm:  Quyết định 808/QĐ-BXD Thủ tục hành chính Cung cấp thông tin về Quy hoạch xây dựng

3. Điều 7 được sửa đổi, bổ sung như sau:

“Hội đồng cấp văn bằng, chứng chỉ do Bộ trưởng Bộ GD-ĐT quyết định thành lập. Hội đồng Văn bằng, Chứng chỉ có nhiệm vụ tư vấn, giúp Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo xây dựng và thực hiện các quy định về điều kiện, trình tự, thủ tục in, phát hành văn bằng, chứng chỉ; duyệt mẫu văn bằng, chứng chỉ; ủy quyền in phôi văn bằng, chứng chỉ; thu hồi, huỷ bỏ văn bằng, chứng chỉ và các quy định khác liên quan đến văn bằng, chứng chỉ; thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về văn bằng, chứng chỉ.

Chức năng, nhiệm vụ, tổ chức và hoạt động của Hội đồng văn bằng, chứng chỉ thực hiện theo quy định của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.”

4. Điều 8 được sửa đổi, bổ sung như sau:

“Điều 8. Đăng tải công khai thông tin về việc trao văn bằng, chứng chỉ trên Trang thông tin điện tử.

1. Việc công khai thông tin về cấp văn bằng, chứng chỉ trên Trang thông tin điện tử nhằm công bố, công khai minh bạch hoạt động đào tạo và cấp văn bằng, chứng chỉ của cơ sở giáo dục, cơ quan quản lý giáo dục. giúp cơ quan, tổ chức, cá nhân kiểm tra, giám sát việc cấp văn bằng, chứng chỉ đúng quy định; hạn chế gian lận, tiêu cực trong việc cấp bằng, chứng chỉ.

2. Cơ quan có thẩm quyền cấp văn bằng, chứng chỉ có trách nhiệm đăng tải thông tin về việc trao văn bằng, chứng chỉ trên trang thông tin điện tử của cơ quan chậm nhất sau 30 ngày kể từ ngày trao văn bằng, chứng chỉ.

Tham Khảo Thêm:  Thông báo 772/TB-BGDĐT Kết luận về thực hiện quy chế đào tạo sau đại học hiện hành

Thông tin về việc trao văn bằng, chứng chỉ được công bố công khai phải chính xác, đầy đủ nội dung như sổ gốc văn bằng, chứng chỉ quy định tại Điều 19 của quy chế này; phải thường xuyên được cập nhật và lưu trữ trên trang thông tin điện tử của cơ quan cấp văn bằng, chứng chỉ; cung cấp khả năng quản lý, truy cập, tìm kiếm dễ dàng.

3. Đối với các văn bằng, chứng chỉ đã được cấp trước ngày Thông tư này có hiệu lực, cơ quan có thẩm quyền cấp văn bằng, chứng chỉ có trách nhiệm hoàn thành việc đăng tải thông tin về việc cấp văn bằng, chứng chỉ theo quy định. quy định tại điểm 2 điều này trong thời hạn một năm, kể từ ngày thông tư này có hiệu lực.”

5. Khoản 4 và khoản 6 Điều 9 được sửa đổi, bổ sung như sau:

a) Khoản 4 Điều 9 được sửa đổi, bổ sung như sau:

“4. Họ, tên, tên; ngày, tháng, năm sinh của người được cấp văn bằng, chứng chỉ.”

b) Khoản 6 Điều 9 được sửa đổi, bổ sung như sau:

“6. Số và số hiệu trong sổ gốc trao văn bằng, chứng chỉ.”

Như trong file tài liệu của Bộ Giáo dục Thầy để xem chi tiết hơn

Chuyên mục: Văn bản – Văn bản

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết Thông tư số 22/2012/TT-BGDĐT Sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế văn bằng, chứng chỉ của hệ thống giáo dục quốc dân . Đừng quên truy cập Cakhia TV kênh trực tiếp bóng đá số 1 Việt Nam hiện nay để có những phút giây thư giãn cùng trái bóng tròn !

Related Posts

Kế hoạch dạy học môn Công nghệ 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Công nghệ 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Kế hoạch dạy…

Kế hoạch dạy học môn Giáo dục công dân 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Giáo dục công dân 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Kế…

Kế hoạch dạy học môn Khoa học tự nhiên 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

1 Mở đầu 2% = 3 tiết Bài 1: Sử dụng một số hoá chất, thiết bị cơ bản trong phòng thí nghiệm 3 2 Chương I…

Kế hoạch dạy học môn Lịch sử và Địa lí 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Lịch sử và Địa lí 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống….

Kế hoạch dạy học môn Giáo dục thể chất 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Giáo dục thể chất 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Kế…

Kế hoạch dạy học môn Tin học 8 sách Chân trời sáng tạo

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Tin học 8 sách Chân trời sáng tạo. Kế hoạch dạy học môn Tin…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *