Thông tư số 187/2010/TT-BTC Quy định về cơ chế, chính sách hỗ trợ giống cây trồng, vật nuôi, thủy sản để khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh

Rate this post

Thông tư số 187/2010/TT-BTC

Quy định về cơ chế, chính sách hỗ trợ giống cây trồng, vật nuôi, thủy sản để khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh

Thông tư số 187/2010/TT-BTC của Bộ Tài chính: Quy định cơ chế, chính sách hỗ trợ giống cây trồng, vật nuôi, thủy sản để khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh.

Bạn đang xem: Thông tư số. 187/2010/TT-BTC Quy định cơ chế, chính sách hỗ trợ giống cây trồng, vật nuôi, thủy sản khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh

TÀI CHÍNH
———————

Con số: 187/2010/TT-BTC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
độc lập-Tự do-Hạnh phúc

—————————

Hà Nội, ngày 22 tháng 11 năm 2010

nhà tròn
Quy định về cơ chế, chính sách hỗ trợ giống cây trồng, vật nuôi,
thủy sản để khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh
—————————

Căn cứ Nghị định của Chính phủ số Nghị định 60/2003/NĐ-CP ngày 06 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách Nhà nước;

Căn cứ Quyết định số. Quyết định số 142/2009/QĐ-TTg ngày 31 tháng 12 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ về cơ chế, chính sách hỗ trợ giống cây trồng, vật nuôi, thủy sản để khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh;

Căn cứ Nghị định số Nghị định số 118/2008/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;

Sau khi thống nhất với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện như sau:

Điều 1. Đối tượng và lĩnh vực áp dụng

1. Ngân sách nhà nước hỗ trợ giống cây trồng, giống vật nuôi, giống thủy sản cho nông dân, ngư dân, chủ trang trại, tổ hợp tác, hợp tác xã sản xuất trong lĩnh vực trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh nguy hiểm theo hướng dẫn của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Thông tư số Thông tư 39/2010/TT-BNNPTNT ngày 28 tháng 6 năm 2010 hướng dẫn về các loại hình thiên tai Bệnh hiểm nghèo được hỗ trợ theo Quyết định số 142/2009/QĐ-TTg ngày 31 tháng 12 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ.

Tham Khảo Thêm:  Quyết định 4927/QĐ-BGDĐT 8 chuyên đề bồi dưỡng nhân viên hỗ trợ giáo dục người khuyết tật

2. Thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh nguy hiểm được xác định để làm căn cứ hỗ trợ bao gồm:

a) Đối với thiên tai: số lượng gia súc, gia cầm bị chết; vùng nuôi trồng thủy, hải sản bị chết, bị hủy hoại do thiên tai; diện tích trồng bị chết, mất trắng.

b) Đối với dịch bệnh nguy hiểm: số lượng gia súc, gia cầm tiêu hủy; ngành nuôi trồng thủy, hải sản chết; diện tích cây trồng phải tiêu hủy theo quy định của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

3. Thời gian hỗ trợ:

a) Đối với thiên tai: kể từ ngày khu vực thiên tai xảy ra theo quyết định công bố loại thiên tai do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quyết định. Chính phủ.

b) Đối với bệnh nguy hiểm: kể từ ngày có quyết định công bố dịch tại địa phương cho đến khi có quyết định công bố hết dịch của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về bảo vệ thực vật, thú y và thủy sản.

Điều 2. Mức hỗ trợ

1. Hỗ trợ diện tích cây trồng:

a) Thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh nguy hiểm:

– Diện tích cấy lúa thuần bị thiệt hại trên 70% hỗ trợ 1.000.000 đồng/ha; thiệt hại từ 30 – 70% hỗ trợ 500.000 đồng/ha;

– Diện tích lúa lai bị thiệt hại trên 70% hỗ trợ 1.500.000 đồng/ha; thiệt hại từ 30 – 70% hỗ trợ 750.000 đồng/ha;

– Diện tích ngô, rau màu các loại bị thiệt hại trên 70%, hỗ trợ 1.000.000 đồng/ha; thiệt hại từ 30 – 70% hỗ trợ 500.000 đồng/ha;

Tham Khảo Thêm:  Thông tư 11/2018/TT-BCT Quy tắc xuất xứ hàng hóa mới nhất

– Diện tích cây công nghiệp, cây ăn quả lâu năm bị thiệt hại trên 70%, hỗ trợ 2.000.000 đồng/ha; thiệt hại từ 30 – 70%, hỗ trợ 1.000.000 đồng/ha.

Căn cứ vào mức hỗ trợ quy định trên và mức độ thiệt hại của từng loại hình nuôi, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quyết định cụ thể mức hỗ trợ trực tiếp cho các gia trại, chủ cơ sở. . và chủ cơ sở, trang trại, tổ hợp tác, hợp tác xã sản xuất trong lĩnh vực trồng trọt bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh nguy hiểm để phù hợp với tình hình thực tế của địa phương.

b) Thiệt hại do bệnh vàng lùn, xoăn lá, lùn sọc đen trên lúa: mức hỗ trợ theo quy định tại Thông tư số 53/2010/TT-BTC ngày 14/04/2010 của Bộ Tài chính. chế độ tài chính phòng, trừ bệnh vàng lùn, lùn xoắn lá và lùn sọc đen trên lúa.

2. Hỗ trợ vật nuôi:

a) Thiệt hại do thiên tai: cứ bị thiệt hại 01 con vật nuôi (kể cả vật nuôi thương phẩm và vật nuôi) được hỗ trợ mua 01 con giống để khôi phục sản xuất theo mức sau:

– Hỗ trợ gia cầm từ 7.000 – 15.000 đồng/con;

– Hỗ trợ lợn giống 500.000 đồng/con;

– Hỗ trợ trâu, bò, ngựa 2 000 000 đồng/con giống;

– Hỗ trợ hươu, nai sừng tấm, cừu, dê: 1.000.000 đồng/con giống.

Căn cứ vào mức hỗ trợ quy định trên và số lượng gia súc, gia cầm bị thương của từng loại, Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quyết định cụ thể mức hỗ trợ trực tiếp cho các hộ nuôi. ngư dân, chủ trang trại, tổ hợp tác, hợp tác xã sản xuất trong lĩnh vực chăn nuôi bị thiệt hại do thiên tai để phù hợp với tình hình thực tế của địa phương.

Tham Khảo Thêm:  Kế hoạch 1159/KH-UBND Thực hiện Quyết định 2104/QĐ-TTg phê duyệt “Quy hoạch tổng thể phát triển tổ chức hành nghề công chứng đến năm 2020”

b) Thiệt hại do dịch bệnh nguy hiểm: mức hỗ trợ theo quy định tại Thông tư số 80/2008/TT-BTC ngày 18 tháng 9 năm 2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ tài chính cho công tác phòng chống dịch bệnh nguy hiểm. kiểm soát dịch bệnh. bệnh gia cầm.

3. Hỗ trợ nuôi trồng thủy, hải sản:

a) Diện tích nông nghiệp bị thiệt hại trên 70%, hỗ trợ từ 3 000 000 đến 5 000 000 đồng/ha; thiệt hại từ 30 – 70%, hỗ trợ từ 1.000.000 – 3.000.000 đồng/ha;

b) Lồng, bè nông nghiệp bị thiệt hại trên 70%, hỗ trợ từ 3.000.000 đến 5.000.000 đồng/100m3 cái lồng; hư hỏng từ 30 – 70% hỗ trợ từ 1.000.000 – 3.000.000 đồng/100m3 lồng.

Căn cứ vào mức hỗ trợ quy định trên và mức độ thiệt hại của từng loại thủy, hải sản, Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quyết định cụ thể mức hỗ trợ trực tiếp cho gia đình. nông dân, ngư dân, chủ trang trại, tổ hợp tác, hợp tác xã sản xuất trong lĩnh vực nuôi trồng thủy, hải sản bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh nguy hiểm để thích ứng với tình hình thực tế của địa phương.

4. Trường hợp hỗ trợ bằng hiện vật giống cây trồng, vật nuôi, giống thủy sản thì mức hỗ trợ bằng mức hỗ trợ bằng tiền quy đổi theo thời giá tại thời điểm hỗ trợ.

Như trong file tài liệu của Bộ Giáo dục Thầy để xem chi tiết hơn

Chuyên mục: Văn bản – Văn bản

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết Thông tư số 187/2010/TT-BTC Quy định về cơ chế, chính sách hỗ trợ giống cây trồng, vật nuôi, thủy sản để khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh . Đừng quên truy cập Cakhia TV kênh trực tiếp bóng đá số 1 Việt Nam hiện nay để có những phút giây thư giãn cùng trái bóng tròn !

Related Posts

Kế hoạch dạy học môn Công nghệ 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Công nghệ 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Kế hoạch dạy…

Kế hoạch dạy học môn Giáo dục công dân 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Giáo dục công dân 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Kế…

Kế hoạch dạy học môn Khoa học tự nhiên 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

1 Mở đầu 2% = 3 tiết Bài 1: Sử dụng một số hoá chất, thiết bị cơ bản trong phòng thí nghiệm 3 2 Chương I…

Kế hoạch dạy học môn Lịch sử và Địa lí 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Lịch sử và Địa lí 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống….

Kế hoạch dạy học môn Giáo dục thể chất 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Giáo dục thể chất 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Kế…

Kế hoạch dạy học môn Tin học 8 sách Chân trời sáng tạo

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Tin học 8 sách Chân trời sáng tạo. Kế hoạch dạy học môn Tin…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *