Thông tư số 18/2010/TT-BKH Hướng dẫn cơ chế đặc thù về quản lý đầu tư xây dựng cơ bản tại 11 xã thực hiện Đề án “Chương trình xây dựng thí điểm mô hình nông thôn mới trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa”

Rate this post

Thông tư 18/2010/TT-BKH

Hướng dẫn cơ chế đặc thù quản lý đầu tư xây dựng cơ bản tại 11 đô thị thực hiện đề án “Chương trình thí điểm xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa”

Thông tư số Thông tư 18/2010/TT-BKH của Bộ Kế hoạch và Đầu tư: Hướng dẫn cơ chế đặc thù quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản trên địa bàn 11 đô thị thực hiện Đề án “Chương trình thí điểm xây dựng làng nông nghiệp mới trong thời kỳ đẩy mạnh tốc độ phát triển công nghiệp hóa, hiện đại hóa”.

Bạn đang xem: Thông tư số. 18/2010/TT-BKH Quy định cơ chế đặc thù quản lý đầu tư xây dựng cơ bản tại 11 thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện đề án “Chương trình thí điểm xây dựng mô hình nông thôn mới thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa”

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
————
Con số: 18/2010/TT-BKHĐT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
độc lập-Tự do-Hạnh phúc

—————————

Hà Nội, ngày 27 tháng 7 năm 2010

nhà tròn
Hướng dẫn cơ chế đặc thù quản lý đầu tư xây dựng cơ bản
Đề án “Thí điểm xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu” được triển khai tại 11 xã, thị trấn.
trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa”
—————————

Căn cứ Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 05/8/2008 của Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn;

Căn cứ Nghị quyết số 24/2008/NQ-CP ngày 28 tháng 10 năm 2008 của Chính phủ công bố chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về nông nghiệp, nông nghiệp, nông dân, vùng nông thôn;

Căn cứ Nghị định số Nghị định số 116/2008/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2008 của Chính phủ về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Kế hoạch và Đầu tư;

Căn cứ vào tài liệu số Căn cứ Quyết định số 238-TB/TW ngày 07/4/2009 của Ban Bí thư về việc kết thúc Đề án “Chương trình thí điểm xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa”. hóa chất”;

Căn cứ Quyết định của Thủ tướng Chính phủ số Quyết định số 800/QĐ-TTg ngày 04 tháng 6 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình cơ sở vật chất quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020;

Căn cứ vào thông báo số 33-TB/BCDNTM ngày 07 tháng 6 năm 2010 của Ban Chỉ đạo Trung ương về Chương trình thí điểm xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu;

Tham Khảo Thêm:  Thông tư 09/2013/TT-BXD Hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở

Tạo điều kiện thuận lợi cho các địa phương trong đầu tư xây dựng cơ bản; Bộ Kế hoạch và Đầu tư sẽ chỉ đạo cơ chế đặc thù trong quản lý đầu tư xây dựng cơ bản tại 11 địa phương để thực hiện dự án.Chương trình thí điểm xây dựng nông thôn mới thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa” như sau:

PHẦN I. QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi và đối tượng áp dụng.

1. Thông tư này hướng dẫn thủ tục quản lý đầu tư và xây dựng cơ bản công trình mới, cải tạo, hoàn thiện cơ sở hạ tầng thiết yếu phục vụ sản xuất, đời sống văn hóa – xã hội và bảo tồn, bảo vệ môi trường tại 11 đô thị thí điểm xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu trên địa bàn tỉnh dự án”Chương trình thí điểm mô hình nông thôn mới thời kỳ CNH, HĐH” theo kết luận của Ban Bí thư tại Văn bản số 238-TB/TW ngày 07/4/2009.

2. Công trình đặc biệt bao gồm:

a) Hệ thống đường giao thông liên quốc gia, hệ thống điện sinh hoạt, hệ thống thủy lợi, đường nội đồng và cải tạo chợ.

b) Trung tâm văn hóa đô thị và nhà văn hóa thôn, sân vận động đô thị, khu thể thao thôn, trang trí các công trình văn hóa lịch sử, trường học các cấp (từ mầm non đến trung học phổ thông), trạm y tế, bưu điện đô thị.

Tham Khảo Thêm:  Thông tư 16/2013/TT-BNNPTNT Hướng dẫn về bảo hộ quyền đối với giống cây trồng

c) Hệ thống thoát nước thải khu dân cư, hệ thống cấp nước hợp vệ sinh hộ gia đình, hạ tầng khu chăn nuôi, khu sản xuất tiểu thủ công nghiệp tập trung đối với việc chuyển các hộ chăn nuôi, tiểu thủ công nghiệp quy mô lớn ra ngoài khu dân cư và hạ tầng nghĩa trang gây ô nhiễm môi trường.

d) Phát triển, cải tạo hệ thống ao, hồ sinh thái kết hợp phát triển kinh tế, trồng cây xanh, cây cảnh nơi công cộng.

Điều 2. Nguyên tắc chỉ đạo.

1. Việc đầu tư xây dựng các công trình kết cấu hạ tầng tại các đô thị thí điểm xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu được thực hiện theo phương châm lấy nội lực của cộng đồng dân cư làm chính, nhà nước hỗ trợ một phần, trực tiếp. tại các đô thị thông qua thí điểm. chương trình đầu tư xây dựng đô thị nông thôn mới kiểu mẫu, chương trình mục tiêu quốc gia, chương trình hỗ trợ có mục tiêu của Chính phủ, đồng thời huy động sự đóng góp tích cực của nhân dân, doanh nghiệp để xây dựng làng quê.

2. Việc lựa chọn các dự án cụ thể và thứ tự ưu tiên đầu tư của từng mô hình do người dân tự bàn bạc, quyết định trên cơ sở tiêu chuẩn của Nhà nước và khả năng huy động các nguồn lực đầu tư và tham khảo ý kiến ​​của cán bộ chuyên môn; Cấp ủy, chính quyền các cấp, các tổ chức chính trị – xã hội ở địa phương chủ yếu đóng vai trò chỉ đạo, lãnh đạo, hỗ trợ về vốn, kỹ thuật và nguồn lực, tổ chức, điều hành quy hoạch và quá trình tổ chức, tổ chức kiểm tra thực hiện, tạo điều kiện, khuyến khích tinh thần, vận động nhân dân thực hiện vai trò làm chủ thông qua cộng đồng.

Tham Khảo Thêm:  Thông tư 18/2019/TT-BCT Quy định hoạt động công vụ của công chức Quản lý thị trường

Như trong file tài liệu của Bộ Giáo dục Thầy để xem chi tiết hơn

Chuyên mục: Văn bản – Văn bản

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết Thông tư số 18/2010/TT-BKH Hướng dẫn cơ chế đặc thù về quản lý đầu tư xây dựng cơ bản tại 11 xã thực hiện Đề án “Chương trình xây dựng thí điểm mô hình nông thôn mới trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa” . Đừng quên truy cập Cakhia TV kênh trực tiếp bóng đá số 1 Việt Nam hiện nay để có những phút giây thư giãn cùng trái bóng tròn !

Related Posts

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Lịch sử – Địa lí 4 sách Chân trời sáng tạo

Cùng đọc bài viết với Phòng Giáo dục và Đào tạo Sa Thầy Đáp án bài tập ôn luyện sách Lịch sử – Địa lý 4 Chân…

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Tin học 8 sách Chân trời sáng tạo

Cùng đọc bài viết với Phòng Giáo dục và Đào tạo Sa Thầy Câu trả lời câu hỏi đào tạo khoa học máy tính 8 cuốn sách…

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Lịch sử – Địa lí 8 sách Chân trời sáng tạo

Cùng đọc bài viết với Phòng Giáo dục và Đào tạo Sa Thầy Đáp án câu hỏi rèn luyện Lịch sử – Địa lý 8 sách Những…

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp 8 sách Chân trời sáng tạo

Cùng đọc bài viết với Phòng Giáo dục và Đào tạo Sa Thầy Đào tạo Câu hỏi trắc nghiệm Đáp án về Hoạt động trải nghiệm nghề…

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Giáo dục công dân 8 sách Chân trời sáng tạo

Cùng đọc bài viết với Phòng Giáo dục và Đào tạo Sa Thầy Giáo dục Công dân Huấn luyện Trắc nghiệm Câu trả lời 8 cuốn sách…

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Âm nhạc 8 sách Chân trời sáng tạo

Cùng đọc bài viết với Phòng Giáo dục và Đào tạo Sa Thầy Đáp Án Giáo Trình Đào Tạo Âm Nhạc 8 Cuốn Chân Trời Sáng Tạo….

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *