Thông tư số 179/2011/TT-BTC Hướng dẫn xử lý hàng hóa bị từ bỏ, thất lạc, nhầm lẫn, quá thời hạn khai hải quan tại cảng biển mà chưa có người đến nhận quy định tại Điều 45 Luật Hải quan

Rate this post

Qarkorja nr 179/2011/TT-BTC

Udhëzime për trajtimin e deklaratave doganore të braktisura, të humbura, të ngatërruara, të vonuara në portet detare, por askush nuk ka ardhur për t’i marrë ato siç përcaktohet në nenin 45 të ligjit doganor

Qarkorja nr.179/2011/TT-BTC e Ministrisë së Financave: Udhëzues për trajtimin e deklaratave doganore të braktisura, të humbura, të ngatërruara, të vonuara në portet detare, por askush nuk ka ardhur për t’i marrë ato siç përcaktohet në nenin 2 të këtij dekreti 45 Dogana Ligji dhe mallra të tjera të pakërkuara.

Ju po shikoni: Qarkorja nr. 179/2011/TT-BTC që udhëzon trajtimin e deklaratave doganore të braktisura, të humbura, të hutuara, të skaduara në portet detare, por askush nuk ka ardhur për t’i marrë ato siç përcaktohet në nenin 45 Ligjet e importit dhe eksportit

FINANCIARE

—————

Numri: 179/2011/TT-BTC

REPUBLIKA SOCIALISTE E VIETNAMIT
Pavarësi – Liri – Lumturi

—————————

Hanoi, 8 dhjetor 2011

RRETHOREN
Udhëzime për trajtimin e mallrave të braktisura, të humbura, të hutuara, të skaduara
dogana në portin detar, por askush nuk ka ardhur për të marrë mallrat e përcaktuara në nenin 45
Ligji për doganat dhe mallrat e padeklaruara

—————————

Në bazë të ligjit doganor nr. 29/2001/QH10 datë 29 qershor 2001 dhe ligjit nr. 42/2005/QH11 datë 14 qershor 2005 për ndryshimin dhe plotësimin e një numri nenesh të Ligjit për Doganat;

Në bazë të Dekretit të Qeverisë Nr. 97/2007/ND-CP datë 7 qershor 2007 që parashikon sanksionimin e kundërvajtjeve administrative dhe zbatimin e vendimeve administrative në fushën doganore;

Në zbatim të Dekretit të Qeverisë Nr. 18/2009/ND-CP datë 18 shkurt 2009 që ndryshon dhe plotëson një sërë nene të Dekretit të Qeverisë Nr. 97/2007/ND-CP datë 7 qershor 2007 që përcakton trajtimin e kundërvajtjeve administrative. dhe zbatimi i vendimeve administrative në fushën doganore;

Në bazë të Dekretit Nr. 118/2008/ND-CP datë 27 nëntor 2008 të Qeverisë për përcaktimin e funksioneve, detyrave, kompetencave dhe strukturës organizative të Ministrisë së Financave;

Pas arritjes së marrëveshjes me Ministrinë e Transportit, Ministria e Financave do të udhëheqë trajtimin e mallrave të braktisura, të humbura, të gabuara ose të skaduara në portet detare që nuk janë pranuar ende siç përcaktohet në nenin 45. Ligji doganor dhe mallrat e tjera të padeklaruara janë si më poshtë:

KAPITULLI I
RREGULLA TË PËRGJITHSHME

Neni 1. Fushëveprimi

1. Kjo Qarkore udhëzon rendin e trajtimit për mallrat e braktisura, të humbura, të hutuara, të kaluara e afatit kohor për deklarim doganor, por askush nuk ka ardhur t’i marrë ato siç parashihet në nenin 45 të Ligjit për doganat dhe ndërmarrjet e mallrave që merren me depo dhe grumbullim. oborre gjatë procesit të ngarkimit dhe shkarkimit të mallrave; mallra të importuara të ndryshme nga fatura e ngarkesës, përveç manifestit, pa marrës (në tekstin e mëtejmë të referuara si mallra të mbetura) të mbajtura në portin detar.

Tham Khảo Thêm:  Sáng kiến kinh nghiệm: Trò chơi giúp học sinh lớp 2, 3 nhanh thuộc bảng nhân Mẫu sáng kiến kinh nghiệm cấp Tiểu học

2. Mallrat e mbetura në portet ndërkombëtare të lumenjve, portet e brendshme (ICD) dhe pikat e grumbullimit të shitjes me pakicë (CFS) do të trajtohen gjithashtu në mënyrë të ngjashme sipas udhëzimeve në këtë Qarkore.

3. Kjo qarkore nuk zbatohet për rastet e mëposhtme:

a) Mallrat e magazinuara nga transportuesit detarë në portet detare vietnameze (sipas Dekretit Nr. 46/2006/ND-CP datë 16 maj 2006 të Qeverisë);

b) letra, parcela dhe parcela të panjohura (sipas Qarkores së Përbashkët Nr. 03/2004/TTLT-BBCVT-BTC datë 29.11.2004 të NdërMinistrisë së Postë-Telekomunikacionit – Ministria e Financave);

c) Mallrat, bagazhet dhe pronat e pakërkuara të mbetura në aeroportet vietnameze (sipas Qarkores Nr. 33/2004/TT-BTC datë 15 Prill 2004 të Ministrisë së Financave);

d) Mallrat e mbetura në magazina të obliguara (ndiq udhëzimin në qarkoren nr. 195/2010/TT-BTC datë 6 dhjetor 2010 të Ministrisë së Financave);

dd) Mallrat janë braktisur, humbur, konfuzë, kanë kaluar afatin e deklarimit doganor, por askush nuk vjen për t’i marrë, duke shfaqur shenja të shkeljes së ligjit.

Neni 2. Subjektet e aplikimit

Kjo qarkore zbatohet për organizatat dhe individët vietnamezë dhe të huaj që lidhen me trajtimin e deklaratave doganore të braktisura, të humbura, të gabuara, të skaduara, por askush nuk ka ardhur për t’i marrë ato, të mbledhura nga bizneset e magazinës dhe oborrit gjatë ngarkimit dhe shkarkimit të mallrave; Mallrat e importuara jashtë faturës së ngarkesës, përveç manifestit, nuk kanë marrës.

Neni 3. Interpretimi i termave

Mallrat e mbetura të mbetura sipas udhëzimeve në këtë Qarkore përfshijnë:

1. Mallrat e braktisura:

a) Mallrat për të cilat pronari i mallrave ka dhënë një njoftim me shkrim për braktisjen; ose nuk vijnë për të marrë ose nuk përgjigjen pasi të jenë njoftuar nga zyra doganore;

b) Mallrat e mbajtura nga transportuesi detar në Vietnam lihen në portin detar dhe transportuesi jep një heqje dorë me shkrim nga e drejta e kujdestarisë.

2. Mallrat e humbura:

a) Mallrat me adresë pranimi në Vietnam, të humbura në një vend tjetër dhe më pas të kthyera në Vietnam, askush nuk vjen për t’i marrë;

b) Mallrat e dërguara në një vend tjetër, të humbura në Vietnam, askush nuk vjen për të marrë;

3. Mallrat u dërguan në adresën e gabuar të marrësit në Vietnam, askush nuk erdhi për t’i marrë ato.

4. Mallrat përtej afatit të deklarimit doganor shpallen publikisht nga organi doganor në mjetet e komunikimit masiv por askush nuk vjen për t’i marrë ato.

5. Mallra të tjera të mbajtura në portën kufitare të padeklaruara:

a) Mallrat grumbullohen nga ndërmarrjet e magazinës dhe oborrit gjatë procesit të ngarkim-shkarkimit;

b) Mallrat e importuara jashtë faturës së ngarkesës, jashtë manifestit.

KAPITULLI II
GJURMIMI, NJOFTIMI I stoqeve

Neni 4. Monitorimi dhe klasifikimi i mallrave të mbetura

1. Përgjegjësitë e ndërmarrjeve afariste të magazinës dhe oborrit:

a) Monitoron, bën statistika dhe klasifikon mallrat e mbetura sipas Formularit 01/2011/TB-KB të lëshuar së bashku me këtë Qarkore.

b) Njofton marrësin ose linjën e transportit/agjentin e transportit/ndërmarrjen e shpedicionit siç përcaktohet në pikën 2, neni 5, të kësaj qarkoreje.

c) Të njoftojë situatën e mallrave të mbetura në mënyrë periodike në datën 5 të muajit pasardhës në nëndepartamentin menaxhues të doganave (në tekstin e mëtejmë: Nën-Departamenti i Doganave). Veçanërisht për mallrat që prishen, mallrat e ngrira, kimikatet e rrezikshme dhe toksike dhe mallrat që janë gati të skadojnë, njoftimi do të bëhet brenda 2 ditëve nga data në të cilën marrësi merr njoftimin, një njoftim me shkrim për braktisjen ose nga dita e 91-të. për mallrat e mbajtura në zonën e portës kufitare për më shumë se 90 ditë nga data e mbërritjes në portën kufitare të shkarkimit.

Tham Khảo Thêm:  Thông tư 33/2022/TT-BTC Sửa đổi nội dung chi thực hiện công tác cải cách hành chính

d) Rregullimi i depove dhe oborreve për të përmbushur kushtet për mbikëqyrjen doganore për të ruajtur dhe ruajtur mallrat e mbetura gjatë pritjes së trajtimit.

d) Anëtarësohet në Këshillin për trajtimin e mallrave të braktisura.

2. Përgjegjësitë e linjave detare/agjentëve të transportit/ndërmarrjeve spedicionere (në tekstin e mëtejmë si transportues):

Transportuesi është përgjegjës për njoftimin e Nën-Departamentit të Doganave në portën kufitare të importit për listën e faturave të ngarkesës që është më shumë se 90 ditë e vjetër nga data e mbërritjes në portën kufitare të importit dhe nuk është marrë ende sipas formularin 01/2011/TB-KB bashkëlidhur me këtë Qarkore, së bashku me dokumentet që njoftojnë mallrat që vijnë në portën kufitare.

3. Përgjegjësitë e NënDepartamentit Doganor:

a) Koordinon me bizneset dhe transportuesit e magazinës dhe oborrit për të përmbledhur, monitoruar, bërë statistika, klasifikuar dhe organizuar monitorimin e mallrave të mbetura (sipas Formularit Nr. 02/2011/TH-HQ të lëshuar nga Ministria e Industrisë dhe Tregtisë. bashkëlidhur me kjo Qarkore).

b) të kryejë procedurat e njoftimit të përcaktuara në nenin 5 të kësaj qarkoreje.

Neni 5. Procedurat e njoftimit

1. Për mallrat e mbetura të mbetura të përcaktuara në pikat 2, 3 dhe 4 të nenit 3 të kësaj qarkoreje:

Brenda 05 ditëve nga data e marrjes së njoftimit nga magazina dhe biznesi i oborrit për mallrat e mbetura të përcaktuara në pikat 2, 3, 4, neni 3 të kësaj qarkoreje, nëndepartamenti menaxhues doganor do të postojë informacionin 03 herë radhazi për dërgesën. në televizionin e Vietnamit, stacionin televiziv lokal, gazetën doganore, gazetën e Forumit të Biznesit dhe në të njëjtën kohë publikimin e saj në selinë e Nën-Departamentit të Doganave; Periudha e njoftimit për marrësin për të marrë mallrat është 180 ditë nga data e njoftimit.

Për mallrat që prishen, mallrat e ngrira, kimikatet e rrezikshme dhe toksike, afati kohor për njoftimin e personit që vjen për të marrë mallin është 30 ditë dhe dy njoftime radhazi.

2. Për mallrat e pakërkuara të përcaktuara në pikën a, pika 5, neni 3, të kësaj qarkoreje:

Brenda 30 ditëve nga data në të cilën mallrat mbërrijnë në portën kufitare të shkarkimit, ndërmarrja e biznesit të magazinës dhe oborrit duhet të njoftojë marrësin/transportuesin që të marrë mallin sipas Formularit Nr. 03/2011/TB-KB bashkangjitur Vërejtje këtë tremujor; numri i njoftimeve është 02 herë brenda 30 ditëve.

3. Pas periudhës së njoftimit të përcaktuar në pikat 1 dhe 2 të këtij neni, nëse askush nuk vjen për të marrë mallin, Nën-Departamenti i Doganës do të bëjë dosjen e kërkesës për trajtim sipas udhëzimeve në nenin 6 të kësaj qarkoreje.

4. Brenda afatit të njoftimit, nëse pronari i mallit vjen për t’i marrë ato, mund të kryejë procedura importi dhe të paguajë gjobë për mos kryerjen e procedurave doganore brenda afatit të përcaktuar sipas rregulloreve për trajtimin e kundërvajtjeve administrative në terren. të doganave dhe shpenzimeve të shkaktuara për shkak të vonesës në pranimin e mallit. Në rast se deklarata regjistrohet në një nëndepartament tjetër të doganës, Nëndepartamenti i Doganës ku është regjistruar deklarata duhet t’i dërgojë një njoftim me shkrim Nëndegës Doganore përgjegjëse për inventarin për të monitoruar dhe ndjekur procedurat. vazhdoni në vazhdim.

Tham Khảo Thêm:  Quyết định số 1777/QĐ-TTG Về việc bổ nhiệm ông Bùi Cách Tuyến giữ chức Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường

5. Rastet që nuk kërkohet të njoftohen:

a) mallrat e përmendura në pikën 1, neni 3 dhe pikën b, pika 5, neni 3 të kësaj qarkoreje;

b) Autoriteti doganor përcakton se mallrat janë në listën e mallrave të ndaluara për eksport ose import, por nuk janë kontrabandë ose mashtrim tregtar;

c) Në rast se kërkohet trajtim urgjent për parandalimin ose reduktimin e menjëhershëm të dëmtimeve të mundshme të mallrave, njerëzve dhe pronës në zonën e portit detar, nëndepartamenti i doganave do të koordinohet me magazinat e biznesit, oborret dhe transportuesit duhet t’i raportojnë Drejtorit të Doganës. Departamenti për trajtimin sipas dispozitave të kësaj Qarkoreje, nuk njoftohet.

KAPITULLI III
SHËRBIMET DHE DOKUMENTACIONI I TRAJTIMIT TË MALLRAVE STANDARD

Neni 6. Konfiskimi dhe përgatitja e dosjeve për trajtimin e mallrave të mbetura

1. Brenda 05 ditëve nga skadimi i afatit të njoftimit (180 ditë ose 30 ditë) në nenin 5 të kësaj Qarkoreje, Nëndipartimenti i Doganës ku ndodhen mallrat e mbetura do të përpilojë një dosje dhe ia raporton drejtorit të Departamenti i Doganave Provincat, ndërkrahinat, qytetet (në tekstin e mëtejmë shkurtimisht Departamentet e Doganave) nxjerrin vendime për konfiskim.

Propozimi përfshin:

a) një kërkesë me shkrim për trajtimin e mallrave të mbetura;

b) Një listë e detajuar e mallrave (emri i mallrave, numri i kontejnerëve, pesha, emri/adresa e dërguesit, marrësi, emri i automjetit/data e hyrjes, numri/data e faturës, vendi eksportues): 01 origjinal;

c) Një kërkesë me shkrim për publikim për Televizionin e Vietnamit, një stacion televiziv lokal, një gazetë doganore, një gazetë të Forumit të Biznesit në lidhje me dërgesën ose një njoftim për biznesin e magazinës dhe oborrit për marrësin/personin e transportit: 01 kopje të çdo njoftimi;

d) Një njoftim me shkrim për braktisjen e mallrave ose një dokument që vërteton braktisjen e mallrave nga pronari i mallrave ose transportuesi (nëse ka): 01 origjinal.

2. Drejtori i Departamentit të Doganave, brenda 05 ditëve nga data e marrjes së kërkesës për trajtim nga Nën-Departamenti i Doganave, bazohet në dispozitat e nenit 35 të Dekretit 97/2007/ND-CP të datës 7 maj. 06 2007 nga Qeveria dhe udhëzimi në këtë Qarkore, ka nxjerrë Vendim për konfiskimin e mallit të mbetur (sipas formularit QD-34 – Vendimi për konfiskimin e provave materiale dhe mjeteve të kundërvajtjeve administrative i nxjerrë së bashku me Dekretin 97/2007/ND-CP ) dhe t’ua dërgojë organizatave dhe individëve përkatës për zbatim dhe në të njëjtën kohë t’i dërgojë një kërkesë me shkrim Departamentit të Financave për ngritjen e një Këshilli për trajtimin e mallrave të ngecura, të bashkangjitur me një listë të detajuar të inventareve.

Sa në dosjen e dokumentit të Departamentit të Arsimit Thay për të parë më shumë detaje

Kategoria: Dokumente – Tekst

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết Thông tư số 179/2011/TT-BTC Hướng dẫn xử lý hàng hóa bị từ bỏ, thất lạc, nhầm lẫn, quá thời hạn khai hải quan tại cảng biển mà chưa có người đến nhận quy định tại Điều 45 Luật Hải quan . Đừng quên truy cập Cakhia TV kênh trực tiếp bóng đá số 1 Việt Nam hiện nay để có những phút giây thư giãn cùng trái bóng tròn !

Related Posts

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Lịch sử – Địa lí 4 sách Chân trời sáng tạo

Cùng đọc bài viết với Phòng Giáo dục và Đào tạo Sa Thầy Đáp án bài tập ôn luyện sách Lịch sử – Địa lý 4 Chân…

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Tin học 8 sách Chân trời sáng tạo

Cùng đọc bài viết với Phòng Giáo dục và Đào tạo Sa Thầy Câu trả lời câu hỏi đào tạo khoa học máy tính 8 cuốn sách…

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Lịch sử – Địa lí 8 sách Chân trời sáng tạo

Cùng đọc bài viết với Phòng Giáo dục và Đào tạo Sa Thầy Đáp án câu hỏi rèn luyện Lịch sử – Địa lý 8 sách Những…

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp 8 sách Chân trời sáng tạo

Cùng đọc bài viết với Phòng Giáo dục và Đào tạo Sa Thầy Đào tạo Câu hỏi trắc nghiệm Đáp án về Hoạt động trải nghiệm nghề…

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Giáo dục công dân 8 sách Chân trời sáng tạo

Cùng đọc bài viết với Phòng Giáo dục và Đào tạo Sa Thầy Giáo dục Công dân Huấn luyện Trắc nghiệm Câu trả lời 8 cuốn sách…

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Âm nhạc 8 sách Chân trời sáng tạo

Cùng đọc bài viết với Phòng Giáo dục và Đào tạo Sa Thầy Đáp Án Giáo Trình Đào Tạo Âm Nhạc 8 Cuốn Chân Trời Sáng Tạo….

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *