Thông tư số 150/2010/TT-BTC Hướng dẫn về thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập doanh nghiệp đối với các cơ quan báo chí

Rate this post

Thông tư 150/2010/TT-BTC

Hướng dẫn về thuế giá trị gia tăng và thuế doanh nghiệp dành cho cơ quan thông tấn

Thông tư số Thông tư 150/2010/TT-BTC của Bộ Tài chính Hướng dẫn về thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập doanh nghiệp đối với cơ quan báo chí.

Bạn đang xem: Thông tư số. 150/2010/TT-BTC Hướng dẫn về thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập doanh nghiệp đối với cơ quan báo chí

TÀI CHÍNH
———————

Con số: 150/2010/TT-BTC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
độc lập-Tự do-Hạnh phúc

——————————————

Hà Nội, ngày 27 tháng 9 năm 2010

nhà tròn
Hướng dẫn về thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập doanh nghiệp
cho các cơ quan báo chí
———————

Căn cứ luật báo chí năm 1989 và luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật báo chí năm 1999;

Căn cứ Luật thuế giá trị gia tăng số. 13/2008/QH12, Luật thuế thu nhập doanh nghiệp số. 14/2008/QH12 ngày 03/06/2008, Luật quản lý thuế số. 78/2006/QH11 ngày 29/11/2008 và các văn bản hướng dẫn;

Căn cứ Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25/04/2006 của Chính phủ quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ về tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị, sự nghiệp công lập;

Căn cứ Nghị định số Nghị định số 118/2008/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;

Sau khi nhận được ý kiến ​​chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số Văn bản số 5927/VPCP-KTTH ngày 23 tháng 8 năm 2010 của Văn phòng Chính phủ,

Tham Khảo Thêm:  Quyết định số 88/2009/QĐ-TTG Về việc ban hành quy chế góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài trong các doanh nghiệp Việt Nam

Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế giá trị gia tăng (GTGT), thuế thu nhập doanh nghiệp (TAK) đối với cơ quan báo chí như sau:

Điều 1. Đối tượng và lĩnh vực áp dụng

Thông tư này hướng dẫn về thuế GTGT và thuế GTGT đối với cơ quan báo chí được thành lập và hoạt động theo Luật Báo chí, Xuất bản là đơn vị sự nghiệp công lập (sau đây gọi là báo chí) có hoạt động quảng cáo. kinh phí hoạt động thường xuyên theo quy định tại Nghị định số Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25 tháng 4 năm 2006 của Chính phủ (sau đây gọi là báo tự chủ tài chính). phí hoạt động) và báo tự bảo đảm một phần kinh phí hoạt động thường xuyên theo quy định tại Nghị định số Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25 tháng 4 năm 2006 của Chính phủ (sau đây gọi là Báo tự doanh). một phần chi phí hoạt động).

Điều 2. Về thuế GTGT, thuế GTGT đối với báo chí trang trải chi phí hoạt động

1. Về thuế GTGT

a) Báo cáo tự chủ hạch toán riêng phần thu nhập từ hoạt động quảng cáo để nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ quy định của pháp luật về thuế GTGT và các văn bản hướng dẫn thi hành.

b) Báo đảm bảo chi phí hoạt động được khấu trừ hết thuế GTGT đầu vào đối với TSCĐ hình thành từ quỹ phát triển báo sự nghiệp và TSCĐ sử dụng đồng thời cho sản xuất, kinh doanh. hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT và không chịu thuế GTGT.

Trường hợp TSCĐ được hình thành một phần từ nguồn vốn ngân sách nhà nước thì số thuế GTGT đầu vào tương ứng với tỷ lệ giữa nguồn vốn ngân sách nhà nước trên tổng nguồn vốn hình thành TSCĐ không được khấu trừ không được khấu trừ. .

Tham Khảo Thêm:  Quyết định 03/2013/QĐ-UBND Về việc điều chỉnh mức tiền công khoán bảo vệ rừng phòng hộ trên địa bàn Thành phố

c) Đối với tài sản cố định được hình thành từ nguồn vốn ngân sách nhà nước thì không khấu trừ thuế GTGT đầu vào của tài sản cố định mà tính trên nguyên giá tài sản cố định.

2. Về thuế TNDN

a) Trường hợp báo tự trang trải chi phí hoạt động bằng hoạt động thương mại, cung cấp các dịch vụ như quảng cáo, đăng tin và các dịch vụ khác thuộc đối tượng chịu thuế GTGT thì báo tính thu nhập, chi phí để xác định thu nhập chịu thuế theo quy định của Luật thuế TNDN và văn bản hướng dẫn. Trường hợp phần chênh lệch giữa hoạt động báo chí lớn hơn thu nhập, hoạt động quảng cáo có thu nhập thì tờ báo được dùng thu nhập từ hoạt động quảng cáo để bù đắp phần chênh lệch giữa thu nhập và chi phí của hoạt động báo chí trước khi xác định thu nhập. Tính thuế TNDN.

b) Thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp 25% áp dụng đối với thu nhập từ hoạt động quảng cáo trên báo chí và thu nhập từ hoạt động kinh doanh hàng hóa, dịch vụ khác.

c) Một số khoản chi của tờ báo được thực hiện như sau:

– Chi phí tiền lương được tính vào chi phí hợp lý khi xác định thu nhập chịu thuế của báo là tiền lương báo thực trả cho người lao động, có chứng từ hợp lệ, hợp pháp.

– Chi báo biếu, báo có liên quan trực tiếp đến hoạt động sản xuất, kinh doanh khi được tính vào chi phí hợp lý để xác định thu nhập chịu thuế bị khống chế trong TAK theo quy định tại điểm n khoản 2 Điều 9 của Luật. Thuế GTGT (không vượt quá 10% tổng số chi được trừ; đối với báo mới tạo không quá 15% trong 3 năm đầu kể từ ngày tạo), trừ báo biếu, báo biếu, báo biếu cho các đối tượng là người có người có công với cách mạng, thương, bệnh binh. binh lính; cán bộ, chiến sĩ ở hải đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn; Cơ quan quản lý nhà nước.

Tham Khảo Thêm:  Quyết định số 1061/QĐ-TTg Ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Phòng, chống thiên tai

– Báo chí không được tính vào chi phí khi xác định thu nhập chịu thuế đối với các khoản chi do ngân sách nhà nước cấp.

d) Các khoản chi ngoài quy định tại điểm c điểm này phải phù hợp với quy định của Luật thuế GTGT và các văn bản hướng dẫn thi hành.

đ) Báo có quyền được trích Quỹ phát triển khoa học và công nghệ theo quy định. Việc trích lập, quản lý và sử dụng Quỹ phát triển khoa học và công nghệ của Công báo phải được thực hiện theo quy định hiện hành.

Như trong file tài liệu của Bộ Giáo dục Thầy để xem chi tiết hơn

Chuyên mục: Văn bản – Văn bản

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết Thông tư số 150/2010/TT-BTC Hướng dẫn về thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập doanh nghiệp đối với các cơ quan báo chí . Đừng quên truy cập Cakhia TV kênh trực tiếp bóng đá số 1 Việt Nam hiện nay để có những phút giây thư giãn cùng trái bóng tròn !

Related Posts

Kế hoạch dạy học môn Công nghệ 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Công nghệ 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Kế hoạch dạy…

Kế hoạch dạy học môn Giáo dục công dân 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Giáo dục công dân 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Kế…

Kế hoạch dạy học môn Khoa học tự nhiên 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

1 Mở đầu 2% = 3 tiết Bài 1: Sử dụng một số hoá chất, thiết bị cơ bản trong phòng thí nghiệm 3 2 Chương I…

Kế hoạch dạy học môn Lịch sử và Địa lí 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Lịch sử và Địa lí 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống….

Kế hoạch dạy học môn Giáo dục thể chất 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Giáo dục thể chất 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Kế…

Kế hoạch dạy học môn Tin học 8 sách Chân trời sáng tạo

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Tin học 8 sách Chân trời sáng tạo. Kế hoạch dạy học môn Tin…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *