Thông tư số 15/2014/TT-BGDĐT Quy chế Đào tạo trình độ thạc sĩ

Rate this post

Thông tư 15/2014/TT-BGDĐT

Quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ

nhà tròn

BAN HÀNH QUY ĐỊNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ

Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2005; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục ngày 25 tháng 11 năm 2009;

Căn cứ Luật giáo dục đại học ngày 18 tháng 6 năm 2012;

Căn cứ Nghị định số Nghị định số 36/2012/NĐ-CP ngày 18 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;

Căn cứ Nghị định số Nghị định số 32/2008/NĐ-CP ngày 19 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Nghị định của Chính phủ số Nghị định 115/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 12 năm 2010 của Chính phủ quy định trách nhiệm quản lý nhà nước về giáo dục;

Căn cứ Nghị định số Nghị định số 141/2013/NĐ-CP ngày 24 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục đại học;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học;

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quyết định:

Điều 1. Ban hành kèm theo Thông tư này Quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ.

Tham Khảo Thêm:  Công văn 3134/BNN-TCCB Điều chỉnh vị trí và hình thức tuyển dụng viên chức

Điều 2. Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2014, thay thế Thông tư số 10/2011/TT-BGDĐT ngày 28/02/2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố quy chế nộp hồ sơ đào tạo trình độ thạc sĩ.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan trong Bộ Giáo dục và Đào tạo; Cán bộ quản lý cơ sở giáo dục đại học được chỉ định hoặc ủy quyền đào tạo trình độ thạc sĩ chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này./.

Người nhận:
– Văn phòng Tổng Bí thư;
– Văn phòng Chủ tịch nước;
– Văn phòng Chính phủ;
– Văn phòng Đại hội;
– Ủy ban Giáo dục và Đào tạo của Quốc hội;
– Ban Tuyên giáo Trung ương;
– Các Bộ, cơ quan ngang Bộ;
– Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật (Bộ Tư pháp);
– Kiểm soát nhà nước;
– Thông báo;
– Website Chính phủ;
– Trang thông tin điện tử của Bộ Giáo dục và Đào tạo;
– Như Điều 3 (để thực hiện);
– Lưu: VT, Vụ PC, Vụ GDĐH.

KT. Bộ
TRỢ LÝ

Bùi Văn Ga

QUY ĐỊNH

ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ

(Ban hành kèm theo Thông tư số 15/2014/TT-BGDĐT ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng thi hành

1. Quy chế này quy định về đào tạo trình độ thạc sĩ bao gồm: đăng ký, chương trình đào tạo, hoạt động đào tạo, nhiệm vụ và năng lực của cơ sở đào tạo, giảng viên và học viên; kiểm tra, rà soát, giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý vi phạm trong đào tạo trình độ thạc sĩ.

Tham Khảo Thêm:  Quyết định 192/QĐ-TCHQ Quy chế phối hợp xử lý thông tin hàng hóa xuất, nhập khẩu

2. Quy định này áp dụng đối với đại học quốc gia, đại học vùng, trường đại học (bao gồm cả trường thành viên của đại học quốc gia, đại học vùng), học viện (sau đây gọi chung là cơ sở đào tạo) được chỉ định hoặc ủy quyền đào tạo trình độ thạc sĩ; tổ chức, cá nhân tham gia quá trình đào tạo thạc sĩ.

3. Quy định này không áp dụng đối với cơ sở đào tạo có vốn đầu tư nước ngoài và các chương trình đào tạo thạc sĩ có liên quan đến cơ sở đào tạo nước ngoài, do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp.

Điều 2. Mục tiêu đào tạo

Đào tạo trình độ thạc sĩ nhằm giúp học viên bổ sung, cập nhật và nâng cao kiến ​​thức ngành, chuyên ngành; củng cố kiến ​​thức liên môn; có kiến ​​thức chuyên sâu về một lĩnh vực khoa học chuyên ngành hoặc khả năng vận dụng kiến ​​thức đó vào thực tiễn hoạt động nghề nghiệp; có năng lực làm việc độc lập, tư duy sáng tạo và năng lực phát hiện, giải quyết các vấn đề thuộc ngành được đào tạo hoặc ngành cốt lõi.

Điều 3. Hình thức, ngôn ngữ và thời gian đào tạo

1. Việc đào tạo trình độ thạc sĩ được thực hiện theo hình thức giáo dục chính quy.

2. Ngôn ngữ chính thức được sử dụng trong đào tạo trình độ thạc sĩ là tiếng Việt. Việc đào tạo trình độ thạc sĩ bằng ngoại ngữ do cơ sở đào tạo quyết định theo quy định của Thủ tướng Chính phủ.

Tham Khảo Thêm:  Thông tư 04/2013/TT-BLĐTBXH Hướng dẫn về bảo hiểm thất nghiệp

3. Thời gian đào tạo Thạc sĩ từ một đến hai năm học. Đặc biệt:

a) Có ít nhất 01 năm học đối với ngành, hướng trình độ đại học có thời gian đào tạo từ 05 năm trở lên và khối lượng kiến ​​thức tích lũy từ 150 tín chỉ trở lên;

b) Từ một năm rưỡi đến hai năm học đối với các hướng không quy định tại điểm a điểm này;

c) Căn cứ quy định đối với chương trình đào tạo tại điểm 3 Điều 20 của quy định này, thủ trưởng cơ sở đào tạo quyết định thời gian đào tạo và việc gia hạn thời gian đào tạo phù hợp với từng ngành, chuyên ngành đào tạo. Thời gian đào tạo không quá hai năm so với thời gian quy định tại điểm a và điểm b điểm này.

Như trong file tài liệu của Bộ Giáo dục Thầy để xem chi tiết hơn

Chuyên mục: Văn bản – Văn bản

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết Thông tư số 15/2014/TT-BGDĐT Quy chế Đào tạo trình độ thạc sĩ . Đừng quên truy cập Cakhia TV kênh trực tiếp bóng đá số 1 Việt Nam hiện nay để có những phút giây thư giãn cùng trái bóng tròn !

Related Posts

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Lịch sử – Địa lí 4 sách Chân trời sáng tạo

Cùng đọc bài viết với Phòng Giáo dục và Đào tạo Sa Thầy Đáp án bài tập ôn luyện sách Lịch sử – Địa lý 4 Chân…

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Tin học 8 sách Chân trời sáng tạo

Cùng đọc bài viết với Phòng Giáo dục và Đào tạo Sa Thầy Câu trả lời câu hỏi đào tạo khoa học máy tính 8 cuốn sách…

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Lịch sử – Địa lí 8 sách Chân trời sáng tạo

Cùng đọc bài viết với Phòng Giáo dục và Đào tạo Sa Thầy Đáp án câu hỏi rèn luyện Lịch sử – Địa lý 8 sách Những…

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp 8 sách Chân trời sáng tạo

Cùng đọc bài viết với Phòng Giáo dục và Đào tạo Sa Thầy Đào tạo Câu hỏi trắc nghiệm Đáp án về Hoạt động trải nghiệm nghề…

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Giáo dục công dân 8 sách Chân trời sáng tạo

Cùng đọc bài viết với Phòng Giáo dục và Đào tạo Sa Thầy Giáo dục Công dân Huấn luyện Trắc nghiệm Câu trả lời 8 cuốn sách…

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Âm nhạc 8 sách Chân trời sáng tạo

Cùng đọc bài viết với Phòng Giáo dục và Đào tạo Sa Thầy Đáp Án Giáo Trình Đào Tạo Âm Nhạc 8 Cuốn Chân Trời Sáng Tạo….

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *