Thông tư số 123/2011/TT-BTC hướng dẫn việc quản lý, khai thác phần mềm quản lý đăng ký tài sản Nhà nước

Rate this post

Thông tư số 123/2011/TT-BTC hướng dẫn quản lý, sử dụng phần mềm quản lý đăng ký tài sản nhà nước

Thông tư số 123/2011/TT-BTC của Bộ Tài chính: Hướng dẫn việc quản lý, sử dụng phần mềm đăng ký tài sản nhà nước.

nhà tròn
Hướng dẫn quản lý và sử dụng phần mềm
Quản lý đăng ký tài sản nhà nước
________________________________

Căn cứ Luật quản lý, sử dụng tài sản nhà nước năm 2008;

Căn cứ Nghị định của Chính phủ số Nghị định số 52/2009/NĐ-CP ngày 03 tháng 6 năm 2009 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước;

Căn cứ Nghị định của Chính phủ số Nghị định số 64/2007/NĐ-CP ngày 10 tháng 4 năm 2007 của Chính phủ về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước;

Căn cứ Nghị định của Chính phủ số Nghị định 26/2007/NĐ-CP ngày 15 tháng 02 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Giao dịch điện tử về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số;

Căn cứ Nghị định số Nghị định số 118/2008/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;

Bộ Tài chính chỉ đạo việc quản lý, sử dụng phần mềm quản lý đăng ký tài sản nhà nước như sau:

Chương I
QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi

Thông tư này quy định về quản lý, sử dụng phần mềm quản lý đăng ký tài sản nhà nước (sau đây gọi là phần mềm).

Điều 2. Đối tượng áp dụng

1. Đối tượng áp dụng của thông tư này bao gồm:

Tham Khảo Thêm:  Quyết định 09/2013/QĐ-UBND tỉnh Hậu Giang Quy chế quản lý, vận hành, khai thác hệ thống một cửa điện tử trên địa bàn tỉnh Hậu Giang

a) Bộ Tài chính;

b) Cơ quan tài chính hoặc cơ quan khác tiếp nhận, quản lý báo cáo kê khai tài sản nhà nước (gọi chung là cơ quan tài chính), cơ quan quản lý công nghệ thông tin hoặc cơ quan có thẩm quyền. ) của bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan trung ương của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội, tổ chức chính trị xã hội – nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp, cơ quan trung ương khác (gọi chung là bộ và các cơ quan trung ương); Sở Tài chính các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

c) Cơ quan, tổ chức, đơn vị khác có liên quan đến phần mềm quản lý, kê khai, nhập, chuẩn hóa dữ liệu trong phần mềm và khai thác, sử dụng thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về tài sản nhà nước.

2. Thông tư này không áp dụng đối với đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân và cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài.

Điều 3. Giải thích từ ngữ

1. Phần mềm quản lý đăng ký tài sản nhà nước là ứng dụng dịch vụ tài chính công trực tuyến hỗ trợ Bộ Tài chính, các Bộ, cơ quan Trung ương, các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện:

a) Tin học hóa quy trình báo cáo, kê khai tài sản nhà nước cho các cơ quan, tổ chức, đơn vị theo quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước;

b) Theo dõi biến động (tăng, giảm, thay đổi thông tin) của tài sản nhà nước thuộc diện kê khai, báo cáo;

c) In báo cáo kê khai tài sản nhà nước, báo cáo tổng hợp kê khai tài sản nhà nước;

Tham Khảo Thêm:  Phân phối chương trình lớp 6 sách Cánh diều (9 môn)

d) Tổng hợp tình hình quản lý, sử dụng tài sản nhà nước của cả nước, của bộ, cơ quan trung ương, tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, cơ quan, tổ chức, đơn vị để xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về tài sản nhà nước theo quy định. quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước.

2. Chứng thư số áp dụng cho phần mềm là một dạng chứng thư điện tử do Ban Cơ yếu Chính phủ (dịch vụ chứng thực chữ ký số) cung cấp để đảm bảo tính bảo mật cho phần mềm.

3. Thiết bị lưu khóa bí mật (eToken) là thiết bị điện tử dùng để lưu trữ chứng thư số và khóa bí mật của người sử dụng.

4. Người quản trị phần mềm là cán bộ, công chức, viên chức của Bộ Tài chính, cơ quan tài chính các Bộ, cơ quan Trung ương, Sở Tài chính tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương được lãnh đạo đơn vị phụ trách quản trị và hoạt động của phần mềm. Mỗi người quản trị phần mềm được cấp một chứng thư số.

5. Người sử dụng phần mềm (gọi tắt là người sử dụng) là cán bộ, công chức, viên chức của cơ quan, tổ chức, đơn vị tham gia sử dụng phần mềm, được đăng ký và có quyền truy cập phần mềm theo một vai trò nhất định. . thực hiện các nhiệm vụ do Thủ trưởng đơn vị quy định tại khoản 1 Điều 2 Thông tư này phân công. Người dùng được cấp một tài khoản (gồm: tên đăng nhập và mật khẩu) do người quản trị hệ thống tạo để truy cập vào phần mềm.

Tham Khảo Thêm:  Thông tư 11/2017/TT-BCT Quy định mới về đăng ký kinh doanh tạm nhập tái xuất hàng hóa

Điều 4. Điều kiện để phần mềm hoạt động

1. Máy tính của người sử dụng tại các Bộ, cơ quan trung ương phải được kết nối Internet, máy tính của Sở Tài chính tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phải được kết nối với hạ tầng truyền thông của Bộ Tài chính hoặc kết nối Internet.

2. Máy tính phải được cài đặt hệ điều hành Windows, chương trình phần mềm diệt virus, thường xuyên cập nhật bộ nhận diện mẫu virus mới và các bản vá bảo mật của hệ điều hành.

3. Thông tin nhập vào phần mềm phải sử dụng phông chữ Unicode TCVN 6909:2001 và ghi dấu tiếng Việt. Các tài liệu sử dụng hệ thống phông chữ khác Unicode phải được chuyển đổi sang định dạng phông chữ Unicode TCVN 6909:2001 trước khi tải vào phần mềm.

4. Đối với người dùng được cấp thiết bị chứng thư số, ngoài các điều kiện quy định tại các điểm 1, 2 và 3 Điều này, máy tính của người dùng phải được cài đặt phần mềm quản lý thiết bị lưu trữ, khóa bí mật (eToken) của Bộ luật do Chính phủ ban hành. Bảng có thiết bị và kết nối với hạ tầng truyền thông của Bộ Tài chính hoặc kết nối Internet. Người dùng được cấp eToken và mật khẩu eToken để bảo mật.

Như trong file tài liệu của Bộ Giáo dục Thầy để xem chi tiết hơn

Chuyên mục: Văn bản – Văn bản

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết Thông tư số 123/2011/TT-BTC hướng dẫn việc quản lý, khai thác phần mềm quản lý đăng ký tài sản Nhà nước . Đừng quên truy cập Cakhia TV kênh trực tiếp bóng đá số 1 Việt Nam hiện nay để có những phút giây thư giãn cùng trái bóng tròn !

Related Posts

Kế hoạch dạy học môn Công nghệ 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Công nghệ 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Kế hoạch dạy…

Kế hoạch dạy học môn Giáo dục công dân 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Giáo dục công dân 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Kế…

Kế hoạch dạy học môn Khoa học tự nhiên 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

1 Mở đầu 2% = 3 tiết Bài 1: Sử dụng một số hoá chất, thiết bị cơ bản trong phòng thí nghiệm 3 2 Chương I…

Kế hoạch dạy học môn Lịch sử và Địa lí 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Lịch sử và Địa lí 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống….

Kế hoạch dạy học môn Giáo dục thể chất 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Giáo dục thể chất 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Kế…

Kế hoạch dạy học môn Tin học 8 sách Chân trời sáng tạo

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Tin học 8 sách Chân trời sáng tạo. Kế hoạch dạy học môn Tin…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *