Thông tư số 117/2012/TT-BTC Hướng dẫn về hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế

Rate this post

Qarkorja nr 117/2012/TT-BTC

Udhëzues për praktikimin e procedurave tatimore

Qarkorja nr. 117/2012/TT-BTC e Ministrisë së Financave: Udhëzues për ushtrimin e procedurave tatimore.

Po shikoni: Qarkorja nr. 117/2012/TT-BTC Udhëzues për ushtrimin e shërbimit të procedurës tatimore

KRYEMINISTËR
————

Numri: 117/2012/TT-BTC

REPUBLIKA SOCIALISTE E VIETNAMIT
Pavarësi – Liri – Lumturi

—————————

Hanoi, 19 korrik 2012

MILIARDHIPS
Udhëzues për praktikimin e procedurave tatimore
—————————

Në bazë të Ligjit për Ndërmarrjet të datës 29 nëntor 2005 dhe dokumenteve udhëzuese të tij;

Në bazë të nenit 20 të Ligjit për Administratën Tatimore të datës 29 nëntor 2006 dhe dokumenteve që udhëzojnë zbatimin e ligjit;

Në bazë të Dekretit Nr. 118/2008/ND-CP datë 27 nëntor 2008 të Qeverisë për përcaktimin e funksioneve, detyrave, kompetencave dhe strukturës organizative të Ministrisë së Financave;

Me propozim të Drejtorit të Përgjithshëm të Tatimeve;

Ministri i Financave nxjerr një qarkore që udhëzon praktikën e praktikës së shërbimit tatimor.

Kapitulli I
RREGULLA TË PËRGJITHSHME

Neni 1. Fusha dhe lëndët e zbatimit

1. Kjo qarkore zbatohet për:

a) Ndërmarrjet që ofrojnë shërbime tatimore (në tekstin e mëtejmë: agjentë tatimorë).

b) Garuesit marrin një certifikatë praktike të shërbimit të procedurës tatimore.

c) Stafi i agjentit tatimor që ushtron shërbimet e procedurave tatimore (në tekstin e mëtejmë personeli i agjentit tatimor).

d) Organizatat dhe individët që përdorin shërbimet e agjentëve tatimorë.

e) Zyrtarët tatimorë, organet tatimore të të gjitha niveleve.

2. Kjo qarkore nuk zbatohet për rastet e mëposhtme:

a) Tatimpaguesit i kryejnë vetë procedurat tatimore.

b) Agjentët doganorë që kryejnë procedura tatimore për mallrat e eksportuara dhe të importuara duhet të respektojnë dispozitat e ligjit për kushtet e regjistrimit dhe funksionimin e agjentëve të ndërmjetësimit doganor.

Neni 2. Interpretimi i termave

Disa terma në këtë Qarkore interpretohen si më poshtë:

së pari.”Shërbimi i zhdoganimit të taksave” është veprimtaria e një agjenti tatimor për të kryer regjistrimin tatimor, deklarimin tatimor, pagesën tatimore, finalizimin e taksave, përjashtimin e taksave, uljen e taksave, rimbursimin e taksave dhe procedura të tjera administrative tatimore në emër të agjentit tatimor.paguani taksat në përputhje me ligjin për Administratën Tatimore dhe kontratat e nënshkruara për shërbime.

2.”Stafi i agjentit tatimor është një person që zotëron një certifikatë praktike të shërbimit të procedurës tatimore të lëshuar nga Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve, punon për agjent tatimor dhe ushtron shërbimin e procedurës tatimore.

3.”Agjent tatimor” do të thotë një ndërmarrje e cila i plotëson plotësisht kushtet për të ofruar shërbime të biznesit tatimor sipas dispozitave të Ligjit për Administratën Tatimore dhe ligjeve të tjera përkatëse.

4. “FEMRAgarues” nënkupton një vietnamez ose një i huaj që lejohet të qëndrojë në Vietnam për një (01) vit ose më shumë dhe i plotëson plotësisht kushtet për marrjen e provimit të përcaktuara në nenin 11 të kësaj Qarkoreje.

kapitulli II
STAFI I AGJENTIT TATIMOR

Neni 3. Stafi i agjentit tatimor

1. Punonjësit e agjentit tatimor duhet të plotësojnë plotësisht kushtet e mëposhtme:

a) Të jetë një shtetas vietnamez ose një shtetas i huaj që lejohet të qëndrojë në Vietnam.

b) Të ketë certifikatë praktike të shërbimit të procedurës tatimore të lëshuar nga Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve.

c) Të qenit anëtar themelues ose me kontratë pune që punon në një organizatë biznesi të shërbimit të procedurës tatimore.

2. Në një kohë të caktuar, një person me certifikatë të praktikës së shërbimit të procedurës tatimore mund të ushtrojë shërbimin e procedurës tatimore vetëm tek një (01) agjent tatimor.

3. Agjentët tatimorë janë përgjegjës para ligjit për kontrollin dhe vërtetimin e kushteve të përcaktuara në pikën 1 të këtij neni për punonjësit e agjentëve tatimorë.

Tham Khảo Thêm:  Truyện Ngưu Lang Chức Nữ (Có file MP3)

Neni 4. Objektet që nuk lejohen të punojnë si agjent tatimor

1. Personat që kanë kufizuar ose humbur zotësinë e aktit civil.

2. Personat që merren në pyetje për përgjegjësi penale ose që vuajnë dënimin me burg.

3. Personat të cilët kryejnë veprime të shkeljes së ligjit për tatimet, doganat dhe auditimin do të sanksionohen administrativisht brenda një (01) viti nga data e dhënies së vendimit sanksionues.

4. Kuadrot dhe nëpunësit civilë në përputhje me ligjin për kuadrot dhe nëpunësit civilë.

5. Kuadrot dhe nëpunësit civilë që largohen nga pozicioni i tyre, por nuk lejohen të bëjnë biznes në përputhje me Dekretin e Qeverisë Nr. 102/2007/ND-CP, datë 14 qershor 2007 për rregulloret, nuk lejohen të bëjnë biznes në fushën e menaxhimit. përgjegjësi për kuadrot, nëpunësit civilë dhe punonjësit publikë pas dorëheqjes nga postet e tyre.

6. Rastet e revokimit të certifikatave të praktikës së shërbimit të procedurës tatimore.

Neni 5. Të drejtat dhe përgjegjësitë e punonjësve të agjentëve tatimorë

1. Kryen drejtpërdrejt procedurat tatimore në kuadër të kontratës së shërbimit të procedurës tatimore të nënshkruar ndërmjet agjentit tatimor dhe tatimpaguesit.

2. Të marrë përgjegjësi para ligjit për përdorimin dhe menaxhimin e certifikatave të praktikës së shërbimit të procedurës tatimore sipas rregulloreve.

3. Mbani informacion konfidencial për organizatat dhe individët që përdorin shërbimet e agjentëve tatimorë.

4. Merrni pjesë në kurse trajnimi mbi politikat dhe procedurat tatimore të organizuara nga organet tatimore ose kurse trajnimi dhe përditësimi të postuara nga shoqatat profesionale dhe institucionet e trajnimit, të nënshkruara dhe të njohura nga Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve.

Kapitulli III
AGJENT TATIMOR

Neni 6. Kushtet për të qenë agjent tatimor

Agjentët tatimorë duhet të plotësojnë plotësisht kushtet e mëposhtme:

1. Regjistrimi i biznesit siç parashikohet me ligj.

2. Te kete linjen e sherbimit te procedurave tatimore sic thuhet ne certifikaten e regjistrimit te biznesit.

3. Janë së paku dy (02) punëtorë të cilëve u janë dhënë certifikatat e praktikës së procedurës tatimore.

Neni 7. Dosja dhe procedurat për regjistrimin e përshtatshmërisë për biznes në shërbim të procedurave tatimore për agjentët tatimorë

1. Përpara se të operojë, një agjent tatimor duhet të bëjë një (01) aplikim për një Certifikatë të përshtatshmërisë për biznes në ofrimin e procedurave tatimore dhe ta dërgojë atë në Departamentin e Tatimeve ku ndodhet zyra qendrore e agjentit tatimor. Profili përfshin:

– Njoftim me shkrim për përshtatshmërinë për biznes në shërbim të procedurave tatimore (bërë sipas formularit nr. 01 të lëshuar së bashku me këtë qarkore).

– Një fotokopje e certifikatës së regjistrimit të biznesit që tregon linjën e shërbimit të procedurave tatimore dhe certifikatën e regjistrimit tatimor të vërtetuar nga agjenti tatimor.

– Një fotokopje e certifikatës së praktikës së shërbimit tatimor të personelit të agjentit tatimor, e vërtetuar nga agjenti tatimor.

– Shembull i nënshkrimit të personit të autorizuar të agjentit tatimor nënshkruhet në aplikimin për regjistrim tatimor, deklaratë tatimore, pagesë tatimore, finalizim tatimor, ankesë tatimore, dosje aplikimi për përjashtim tatimor, ulje tatimore, rimbursim tatimor. në Ligjin për Administratën Tatimore dhe ligjet përkatëse.

2. Marrja e aplikimit të agjentit tatimor për regjistrimin e përshtatshmërisë për biznes në kryerjen e procedurave tatimore.

– Në rast se aplikimi i një agjenti tatimor për regjistrimin e përshtatshmërisë për biznes në shërbim të procedurave tatimore dorëzohet drejtpërdrejt në organin tatimor, nëpunësi tatimor merr dhe vulos kërkesën, duke specifikuar kohën e marrjes së aplikimit. regjistroni, regjistroni numrin të dokumenteve në dosje.

Tham Khảo Thêm:  Báo cáo góp ý dự thảo xây dựng kế hoạch giáo dục nhà trường

– Në rast se kërkesa e agjentit tatimor për regjistrimin e përshtatshmërisë për biznes në kryerjen e procedurave tatimore dërgohet me postë, nëpunësi tatimor vulos datën e marrjes së dosjes dhe e regjistron atë në librin e korrespondencës së zyrës tatimore.

– Në rast se aplikimi i agjentit tatimor për regjistrimin e përshtatshmërisë për biznes në shërbimet e procedurave tatimore paraqitet nëpërmjet një transaksioni elektronik, marrja, shqyrtimi dhe pranimi i dosjes do të bëhet nga organi tatimor nëpërmjet transaksionit elektronik.përmes një përpunimi elektronik të të dhënave. sistemi.

– Në rast se është e nevojshme plotësimi i dosjes, organi tatimor duhet të njoftojë agjentin tatimor në ditën e marrjes së dosjes, për rastin e pranimit direkt të dosjes; brenda tre (03) ditëve pune nga data e marrjes së aplikimit me postë ose me transaksion elektronik.

3. Brenda dhjetë (10) ditëve pune nga data e marrjes së dosjes së plotë dhe të vlefshme siç është paraparë në pikën 1 të këtij neni, Departamenti i Tatimeve duhet të vërtetojë përshtatshmërinë për biznes në ofrimin e shërbimeve të procedurës tatimore për agjentët. formulari nr.02 i lëshuar me këtë Qarkore).

Departamenti i Tatimeve do t’i dërgojë Departamentit të Përgjithshëm të Tatimeve një certifikatë të përshtatshmërisë për të kryer veprimtari të shërbimeve tatimore nëpërmjet rrjetit të brendshëm elektronik të transaksioneve të degës së tatimeve brenda një (01) dite pune nga data në të cilën Departamenti i Tatimeve e nënshkruan certifikatën. të kenë të drejtë të ofrojnë shërbim tatimor për agjentët tatimorë. Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve do të postojë një listë të agjentëve tatimorë që kanë të drejtë të kryejnë biznes të shërbimeve tatimore në faqen e internetit të Drejtorisë së Përgjithshme të Tatimeve brenda një (01) dite pune nga data e marrjes së certifikatës. marrin kushte të mjaftueshme për biznes në shërbim të procedurave tatimore të dërguara nga Departamenti i Tatimeve.

Neni 8. Të drejtat dhe përgjegjësitë e agjentëve tatimorë

1. Të drejtat e agjentit tatimor

Kur kryen një kontratë shërbimi të procedurës tatimore, agjenti tatimor ka të drejtat e mëposhtme:

a) Të kryejë procedurat tatimore sipas kontratës së lidhur me tatimpaguesin.

b) Të kërkojë nga tatimpaguesit të sigurojnë plotësisht dhe saktë dokumentet, regjistrat, dokumentet dhe informacionin e nevojshëm në lidhje me përfundimin e procedurave tatimore sipas kontratës së nënshkruar ndërmjet dy palëve.

c) Të ushtrojë të drejtat e tatimpaguesve sipas dispozitave të Ligjit për Administratën Tatimore dhe sipas kontratës së nënshkruar me tatimpaguesin.

d) Agjentët tatimorë të mbështetur nga autoritetet tatimore në të gjitha nivelet:

– Siguroni, drejtoni instalimin dhe përdorimin e softuerit për të kryer procedurat elektronike tatimore.

– Të ftohen të ndjekin kurse trajnimi mbi politikat dhe procedurat tatimore të organizuara nga organet tatimore.

2. Përgjegjësitë e agjentëve tatimorë

a) Nënshkruani një kontratë me një organizatë tatimore ose individ

– Agjentët tatimorë të cilëve u është dhënë certifikata e përshtatshmërisë për të ushtruar biznes në shërbimet e procedurave tatimore dhe janë të listuar në listën e agjentëve tatimorë të kualifikuar për të ushtruar biznes në procedurat tatimore, publikohen në faqen e internetit.Vetëm informacioni elektronik i Departamentit të Përgjithshëm të Tatimet mund të nënshkruajnë një kontratë shërbimi për kryerjen e procedurave tatimore.

Agjenti tatimor duhet të lidhë një kontratë me shkrim me një organizatë ose individ që paguhet taksat mbi qëllimin e punës së autorizuar të procedurës tatimore, afatin kohor të autorizuar, përgjegjësitë e palëve dhe përmbajtjet e tjera të përcaktuara nga të dyja palët. të rënë dakord nga palët dhe të deklaruara në kontrata nuk është në kundërshtim me dispozitat e ligjit.

Tham Khảo Thêm:  Thông tư 23/2018/TT-BTTTT Hướng dẫn thực hiện Chương trình mục tiêu Công nghệ thông tin giai đoạn 2016-2020

b) Deklaroni, nënshkruani dhe vulosni në deklaratat tatimore, regjistrat tatimor, kuponët e pagesës tatimore, dosjet e finalizimit të taksave, dosjet e rimbursimit tatimor, dosjet e lirimit dhe zvogëlimit tatimor në përputhje me Ligjin për Administratën Tatimore dhe ligjet tjera përkatëse.

c) Të sigurojë me saktësi dhe në kohë, me kërkesë të agjencive të administratës tatimore, dokumente dhe kupona për të vërtetuar saktësinë e deklaratës tatimore, pagesën e tatimit, finalizimin e tatimit, kërkesën për shumën e tatimit të përjashtuar, shumën e tatimit që do të reduktohet, shumën e tatimit që do të jetë rimbursohen nga tatimpaguesi.

d) Të mos bashkëpunojë me zyrtarët e administratës tatimore dhe tatimpaguesit për të shmangur taksat ose për të kryer mashtrime tatimore. Në rast se agjenti tatimor vepron në bashkëpunim me tatimpaguesin ose kryen veprime të evazionit fiskal, nënvlerësimit të tatimit ose shkeljes së procedurave tatimore, tatimpaguesi do të jetë ende përgjegjës para ligjit për përmbajtjen e agjencisë tatimore. Agjentët tatimorë duhet të jenë bashkëpërgjegjës dhe përgjegjës për kompensimin e taksapaguesve sipas kontratave të nënshkruara me organizatat tatimore dhe individët.

dd) Mbajtja e informacionit konfidencial për organizatat dhe individët që përdorin shërbimet e agjentëve tatimorë. Në rast se një organizatë ose individ që përdor shërbimet e një agjenti tatimor ka prova të mjaftueshme që agjenti tatimor ka dështuar në kryerjen e duhur të kësaj përgjegjësie, duke i shkaktuar dëm tatimpaguesit, Departamenti i Tatimeve do t’i kërkojë Departamentit të Tatimeve të pezullojë veprimtarinë e agjencisë tatimore. të agjentëve tatimorë dhe agjentëve tatimorë duhet të paguajnë kompensim për organizatat tatimore dhe individët sipas kontratave të nënshkruara me organizatat tatimore dhe individët.

e) Agjentët tatimorë janë përgjegjës për raportimin pranë organeve tatimore në rastet e mëposhtme:

– Raport mbi aktivitetet e biznesit të shërbimeve të procedurës tatimore dhe informacione të tjera të nevojshme për aktivitetet e menaxhimit kur kërkohet me shkrim nga organet tatimore.

– Brenda dhjetë (10) ditëve të punës nga data e ndryshimit të listës së punonjësve të agjentit tatimor, agjenti tatimor duhet të njoftojë Drejtorinë Tatimore që drejton drejtpërdrejt tatimin, duke përfshirë:

+ Lista e punonjësve të agjentëve tatimorë të saporekrutuar është bërë sipas formularit nr.03 të lëshuar së bashku me këtë Qarkore.

+ Një listë e punonjësve të agjentëve tatimorë që shkelin dispozitat e pikës 2 të nenit 17 të kësaj qarkoreje ose janë transferuar, pensionuar, pensionuar, të vdekur ose të pakualifikuar për të ushtruar profesionin e përcaktuar në ligj, e bërë sipas formularit nr. të lëshuar së bashku me këtë qarkore. .

Departamenti i Tatimeve i dërgon Drejtorisë së Përgjithshme të Tatimeve njoftimin e agjentit tatimor për listën e ndryshimeve të personelit të agjentit tatimor nëpërmjet rrjetit të brendshëm elektronik të transaksioneve të degës së tatimeve në Drejtorinë e Përgjithshme të Tatimeve brenda një (01) dite pune nga data e marrjes së njoftimit. të agjentëve tatimorë. Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve është përgjegjëse për postimin e listës së ndryshuar të personelit të agjentëve tatimorë në faqen e internetit të Drejtorisë së Përgjithshme të Tatimeve brenda një (01) dite pune nga data e marrjes së njoftimit për listën e personelit të agjentëve.ndryshimi i tatimit dërguar nga Departamenti i Tatimeve.

Sa në dosjen e dokumentit të Departamentit të Arsimit Thay për të parë më shumë detaje

Kategoria: Dokumente – Tekst

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết Thông tư số 117/2012/TT-BTC Hướng dẫn về hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế . Đừng quên truy cập Cakhia TV kênh trực tiếp bóng đá số 1 Việt Nam hiện nay để có những phút giây thư giãn cùng trái bóng tròn !

Related Posts

Kế hoạch dạy học môn Công nghệ 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Công nghệ 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Kế hoạch dạy…

Kế hoạch dạy học môn Giáo dục công dân 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Giáo dục công dân 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Kế…

Kế hoạch dạy học môn Khoa học tự nhiên 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

1 Mở đầu 2% = 3 tiết Bài 1: Sử dụng một số hoá chất, thiết bị cơ bản trong phòng thí nghiệm 3 2 Chương I…

Kế hoạch dạy học môn Lịch sử và Địa lí 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Lịch sử và Địa lí 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống….

Kế hoạch dạy học môn Giáo dục thể chất 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Giáo dục thể chất 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Kế…

Kế hoạch dạy học môn Tin học 8 sách Chân trời sáng tạo

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Tin học 8 sách Chân trời sáng tạo. Kế hoạch dạy học môn Tin…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *