Thông tư số 106/2010/TT-BTC Hướng dẫn lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất

Rate this post

Thông tư số 106/2010/TT-BTC

Hướng dẫn Lệ phí cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất

Thông tư số 106/2010/TT-BTC của Bộ Tài chính Hướng dẫn lệ phí cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

Bạn đang xem: Thông tư số. 106/2010/TT-BTC Hướng dẫn lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất

TÀI CHÍNH
———————

Con số: 106/2010/TT-BTC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
độc lập-Tự do-Hạnh phúc

——————————————

Hà Nội, ngày 26 tháng 7 năm 2010

nhà tròn
Hướng dẫn về lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền và quyền sử dụng đất
sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất
—————————

Căn cứ Luật đất đai năm 2003;

Căn cứ Pháp lệnh Phí và lệ phí năm 2001;

Căn cứ Nghị định số Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03/6/2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh phí và lệ phí và Nghị định số của các điều của Nghị định Chính phủ số Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03 tháng 6 năm 2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh phí và lệ phí;

Căn cứ Nghị định của Chính phủ số Nghị định số 88/2009/NĐ-CP ngày 19/10/2009 của Chính phủ quy định về cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất;

Căn cứ Nghị định số Nghị định số 118/2008/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2008 của Chính phủ về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 2000/VPCP-KTTH ngày 29/03/2010 của Văn phòng Chính phủ về lệ phí cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tại nông thôn;

Tham Khảo Thêm:  Quyết định 217/QĐ-TTg Chương trình tổng thể về thực hành tiết kiệm chống lãng phí

Bộ Tài chính chỉ đạo về lệ phí cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất như sau:

Điều 1. Đối tượng áp dụng

Tổ chức, gia đình, cá nhân khi được cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc tổ chức được ủy quyền (gọi chung là Giấy chứng nhận) cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (gọi tắt là Giấy chứng nhận) thì phải nộp lệ phí cấp Giấy chứng nhận.

Điều 2 Lệ phí cấp Giấy chứng nhận

1. Đối với gia đình, cá nhân tại các quận, huyện thuộc thành phố trực thuộc Trung ương; Phường nội thành, thị xã thuộc tỉnh: Mức thu tối đa không quá 100.000 đồng/công văn cấp mới; tối đa không quá 50.000 đồng/lần cấp lại (kể cả cấp lại Giấy chứng nhận do thiếu chỗ ghi chứng chỉ), chứng nhận thay, chứng nhận bổ sung Giấy chứng nhận.

Trường hợp Giấy chứng nhận cấp cho hộ gia đình, cá nhân chỉ có quyền sử dụng đất (không có nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất) thì mức thu tối đa không quá 25.000 đồng/Giấy chứng nhận cấp mới; tối đa không quá 20.000 đồng/lần đối với trường hợp cấp lại (kể cả cấp lại Giấy chứng nhận do thiếu chỗ ghi chứng chỉ), chứng nhận thay, chứng nhận bổ sung Giấy chứng nhận.

2. Đối với tổ chức: Mức thu tối đa không quá 500.000 đồng/đơn thư. Trường hợp Giấy chứng nhận cấp cho tổ chức chỉ có quyền sử dụng đất (không có nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất) thì mức thu tối đa không quá 100.000 đồng/giấy chứng nhận.

Tham Khảo Thêm:  Thông tư hướng dẫn về biên chế của Trung tâm Dân số - Kế hoạch hóa gia đình huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh

Trường hợp cấp lại (kể cả cấp lại Giấy chứng nhận do thiếu chỗ xác nhận), cấp lại, xác nhận bổ sung Giấy chứng nhận: Mức thu tối đa không quá 50.000 đồng/lần cấp.

Điều 3. Miễn lệ phí

1. Miễn lệ phí cấp Giấy chứng nhận đối với trường hợp đã được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, Giấy chứng nhận quyền sở hữu căn hộ và quyền sử dụng đất ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu căn hộ giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng trước ngày Nghị định ban hành. Nghị định số 88/2009/NĐ-CP ngày 19/10/2009 của Chính phủ quy định về cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất có hiệu lực thi hành (10/12/2009) ) và có nhu cầu cấp, đổi Giấy chứng nhận.

2. Xác nhận miễn lệ phí đối với gia đình, cá nhân tại nông thôn.

Trường hợp gia đình, cá nhân thuộc huyện thuộc thành phố trực thuộc Trung ương và huyện thuộc thành phố, thị xã thuộc tỉnh (quy định tại điểm 1 Điều 2 của Thông tư này) được cấp Giấy chứng nhận tại khu vực nông thôn thì không được miễn. từ phí. để cấp Giấy chứng nhận.

Điều 4. Thẩm quyền

Căn cứ chính sách phát triển kinh tế – xã hội, điều kiện cụ thể của địa phương và quy định tại Điều 2, Điều 3 Thông tư này, Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương quy định cụ thể: Mức thu, nộp, quản lý và sử dụng cho phù hợp. lệ phí cấp Giấy chứng nhận; cung cấp các quy định hiện hành về phí và lệ phí.

Điều 5. Tổ chức thực hiện

1. Thông tư này có hiệu lực sau 45 ngày kể từ ngày ký. Bãi bỏ quy định về lệ phí địa chính khi: Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, xác nhận đăng ký biến động đất đai, cấp lại, cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, chứng nhận tính pháp lý của giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. tại điểm b3, điểm 4, phần III Thông tư số 97/2006/TT-BTC ngày 16/10/2006 của Bộ Tài chính quy định phí và lệ phí quản lý thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố). -thành phố liên thông) và quy định về lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở.

Tham Khảo Thêm:  Quyết định số 771/QĐ-TTG Về việc phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung Thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái nhiệm kỳ 2004 - 2011

2. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, đề nghị các cơ quan, tổ chức, cá nhân phản ánh ngay về Bộ Tài chính để nghiên cứu, hướng dẫn./.

Người nhận:
– Văn phòng Trung ương và các Ban Đảng;
– Văn phòng Đại hội;
– Văn phòng Chủ tịch nước;
– Viện KSND tối cao;
– Tòa án nhân dân tối cao;
– Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng;
– Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
– Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
– Kiểm soát nhà nước;
– Thông báo;
– Website Chính phủ;
– UBND, Sở Tài chính, Cục Thuế,
Kho bạc nhà nước tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
– Cục Kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);
– Các đơn vị thuộc Bộ Tài chính;
– Lưu VT, CST (5).

KT. Bộ
TRỢ LÝ

(Đã ký)
Làm Hoàng Anh Tuấn

Chuyên mục: Văn bản – Văn bản

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết Thông tư số 106/2010/TT-BTC Hướng dẫn lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất . Đừng quên truy cập Cakhia TV kênh trực tiếp bóng đá số 1 Việt Nam hiện nay để có những phút giây thư giãn cùng trái bóng tròn !

Related Posts

Kế hoạch dạy học môn Công nghệ 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Công nghệ 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Kế hoạch dạy…

Kế hoạch dạy học môn Giáo dục công dân 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Giáo dục công dân 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Kế…

Kế hoạch dạy học môn Khoa học tự nhiên 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

1 Mở đầu 2% = 3 tiết Bài 1: Sử dụng một số hoá chất, thiết bị cơ bản trong phòng thí nghiệm 3 2 Chương I…

Kế hoạch dạy học môn Lịch sử và Địa lí 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Lịch sử và Địa lí 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống….

Kế hoạch dạy học môn Giáo dục thể chất 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Giáo dục thể chất 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Kế…

Kế hoạch dạy học môn Tin học 8 sách Chân trời sáng tạo

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Tin học 8 sách Chân trời sáng tạo. Kế hoạch dạy học môn Tin…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *