Thông tư số 10/2014/TT-NHNN Sửa đổi tài khoản trong hệ thống tài khoản kế toán các Tổ chức tín dụng theo Quyết định 479/2004/QĐ-NHNN

Rate this post

Thông tư 10/2014/TT-NHNN

Thay đổi tài khoản trong hệ thống kế toán các tổ chức tín dụng theo Quyết định 479/2004/QĐ-NHNN

Thông tư số 10/2014/TT-NHNN sửa đổi tài khoản trong hệ thống kế toán các tổ chức tín dụng theo Quyết định 479/2004/QĐ-NHNN của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành.

Bạn đang xem: Thông tư số. 10/2014/TT-NHNN Thay đổi tài khoản trong hệ thống kế toán các tổ chức tín dụng theo Quyết định 479/2004/QĐ-NHNN

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
VIỆT NAM

—————

Con số: mười/2014/TT-NHNN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
độc lập-Tự do-Hạnh phúc

—————————

Hà Nội, ngày 20 tháng 3 năm 2014

nhà tròn
SỬA ĐỔI, HOÀN THIỆN MỘT SỐ TÀI KHOẢN TRONG HỆ THỐNG KẾ TOÁN
CÁC TỔ CHỨC TÍN DỤNG ĐƯỢC CẤP THEO NGHỊ ĐỊNH SỐ. 479/2004/QĐ-NHNN NGÀY 29/4/2004 CỦA
NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC

Căn cứ Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam số 46/2010/QH12 năm 2010;

Căn cứ Luật các tổ chức tín dụng 2010 số 47/2010/QH12;

Căn cứ Luật kế toán 2003 số 03/2003/QH11;

Căn cứ Nghị định số 156/2013/NĐ-CP ngày 11 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tài chính Kế toán, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung một số tài khoản trong Hệ thống tài khoản kế toán của các tổ chức tín dụng ban hành theo Quyết định số Quyết định số 479/2004. /QĐ-NHNN ngày 29/04/2004 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước.

Điều 1. Một số tài khoản trong hệ thống tài khoản kế toán của các tổ chức tín dụng bị hủy bỏ theo quyết định số 479/2004/QĐ-NHNN như sau:

1. Xóa tài khoản 312 – “Giá trị công cụ lao động đã sử dụng được hạch toán vào chi phí“.

2. Xóa tài khoản 399 – “Dự phòng rủi ro lãi phải thu“.

Tham Khảo Thêm:  Công văn 1457/BNN-KHCN Báo cáo tình hình triển khai rà soát các khu bảo tồn theo quy định của Luật Đa dạng sinh học và các văn bản hướng dẫn dưới Luật

3. Xóa tài khoản 472 – “Mua bán ngoại tệ từ các nguồn khác“.

4. Hủy tài khoản 479 – “Chuyển đổi ngoại tệ để thanh toán trong nước“.

5. Xóa tài khoản 481 – “Nhận vốn để đồng tài trợ cho vay bằng đồng Việt Nam“.

6. Xóa tài khoản 482 – “Nhận vốn đồng tài trợ bằng ngoại tệ“.

7. Hủy tài khoản 483 – “Nhận ủy thác đầu tư, cho vay bằng đồng Việt Nam”.

8. Hủy tài khoản 484 – “Nhận tiền ủy thác đầu tư, cho tiền bằng ngoại tệ“.

9. Hủy tài khoản 561 – “Chuyển đổi tiền tệ để thanh toán“.

10. Hủy tài khoản 62 – “”Thưởng và phúc lợi“.

11. Xóa tài khoản 704 – “Thu nhập góp vốn, mua cổ phần“.

12. Hủy tài khoản 712 – “Thu nhập từ nghiệp vụ bảo lãnh“.

13. Hủy tài khoản 855 – “”Chi phí công tác xã hội“.

14. Hủy tài khoản 8692 – “Cơ quan chi phí y tế“.

15. Hủy tài khoản 921 – “Đảm bảo cam kết khách hàng“.

16. Hủy tài khoản 925 – “Cam kết tài trợ cho khách hàng“.

Điều 2. Thay đổi, bổ sung một số nội dung trong Hệ thống tài khoản kế toán của các tổ chức tín dụng ban hành trên cơ sở Quyết định số 479/2004/QĐ-NHNN như sau:

1. Mục I – Quy định chung được sửa đổi, bổ sung như sau:

Một. Thay đổi điểm 1 như sau:

Hệ thống tài khoản kế toán này áp dụng đối với các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài (sau đây gọi là tổ chức tín dụng) được thành lập và hoạt động theo Luật các tổ chức tín dụng.“;

b. Thêm phần sau vào cuối điểm 5:

Ngoài ra, tổ chức tín dụng được phép mở thêm các tài khoản chi tiết theo yêu cầu của quản lý nghiệp vụ khi cần thiết.“;

Tham Khảo Thêm:  Thông tư 74/2019/TT-BTC Quy định mới về thu phí thi hành án dân sự

c. Sửa đổi khoản 6.2 như sau:

Hạch toán các tài khoản ngoại bảng được thực hiện theo phương pháp ghi sổ đơn (Nợ – Có – Dư Nợ).“;

đ. Thay đổi điểm 7 như sau:

Khái niệm “người trong nước” và “người nước ngoài” quy định trong hệ thống kế toán của các tổ chức tín dụng này được hiểu theo khái niệm “người cư trú” và “người không cư trú” quy định tại Pháp lệnh Ngoại hối số 28/2005/PL. -UBTVQH11 ngày 13 tháng 12 năm 2005 đã được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 06/2013UBTVQH13 ngày 18 tháng 3 năm 2013 V/v sửa đổi, hoàn thiện một số điều của Pháp lệnh ngoại hối.“.

2. Thay đổi Mục II – Hệ thống tài khoản kế toán như sau:

II. HỆ THỐNG KẾ TOÁN CÁC TỔ CHỨC TÍN DỤNG

SỐ TÀI KHOẢN

TÊN TÀI KHOẢN

Cấp độ

Cấp II

cấp III

Loại 1: Vốn khả dụng và các khoản đầu tư

mười

Tiền mặt, chứng từ ngoại tệ, kim loại quý, đá quý

101

Tiền Việt Nam Đồng

1011

Tiền theo đơn vị

1012

Tiền theo đơn vị hạch toán số

1013

Tiền mặt không đủ tiêu chuẩn trong lưu thông chờ xử lý

1014

Tiền mặt tại ATM

1019

Tiền đang chuyển

103

Tiền mặt bằng ngoại tệ

1031

Ngoại tệ tính theo đơn vị

1032

Ngoại tệ tại đơn vị kế toán

1033

Ngoại tệ gửi tiêu dùng

1039

Ngoại tệ quá cảnh

104

Chứng từ có giá trị tiền tệ

1041

Chứng từ có giá trị tiền tệ tính bằng đơn vị

1043

Chứng từ có giá trị ngoại tệ gửi nhờ thu

1049

Chứng từ có giá trị tiền tệ đang chuyển

105

Kim loại quý, đá quý

1051

Vàng theo đơn vị

1052

Vàng tại đơn vị kế toán

1053

Vàng đang được xử lý và tinh chế

1054

Kim loại quý, đá quý quá cảnh

1058

Kim loại quý, đá quý khác

11

Tiền gửi tại Ngân hàng Nhà nước

111

Gửi tiền tại Ngân hàng Nhà nước bằng Đồng Việt Nam

1111

tiền gửi bị chặn

1113

thanh toán tiền gửi

1116

Tiền gửi ký quỹ

112

Tiền gửi tại NHNN bằng ngoại tệ

1121

tiền gửi bị chặn

1123

thanh toán tiền gửi

1126

Tiền gửi ký quỹ

thứ mười hai

Đầu tư vào tín phiếu Chính phủ và các giấy tờ có giá ngắn hạn khác được chiết khấu với Ngân hàng Nhà nước

121

Đầu tư vào Ngân hàng Nhà nước và tín phiếu Chính phủ

1211

Đầu tư vào tín phiếu Ngân hàng Nhà nước

1212

Đầu tư vào trái phiếu kho bạc

122

Đầu tư vào chứng khoán ngắn hạn khác đủ điều kiện rủi ro với NHNN

123

Trị giá hóa đơn của Ngân hàng Nhà nước, tổ chức tín dụng cam kết vay vốn

129

Giảm giá trị

13

Tiền, vàng gửi tại các tổ chức tín dụng khác

131

Tiền gửi tại các tổ chức tín dụng trong nước bằng VND

1311

Tiền gửi không kỳ hạn

1312

tiền gửi có kỳ hạn

132

Tiền gửi tại các tổ chức tín dụng trong nước bằng ngoại tệ

1321

Tiền gửi không kỳ hạn

1322

tiền gửi có kỳ hạn

133

tiền gửi ngoại tệ

1331

Tiền gửi không kỳ hạn

1332

tiền gửi có kỳ hạn

1333

tiền gửi chuyên dùng

134

Tiền gửi bằng Đồng Việt Nam ở nước ngoài

1341

Tiền gửi không kỳ hạn

1342

tiền gửi có kỳ hạn

1343

tiền gửi chuyên dùng

Tham Khảo Thêm:  Quyết định 4195/QĐ-TCHQ Quy chế phối hợp tiếp nhận giải quyết khiếu nại tại cơ quan Hải quan

Như trong file tài liệu của Bộ Giáo dục Thầy để xem chi tiết hơn

Chuyên mục: Văn bản – Văn bản

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết Thông tư số 10/2014/TT-NHNN Sửa đổi tài khoản trong hệ thống tài khoản kế toán các Tổ chức tín dụng theo Quyết định 479/2004/QĐ-NHNN . Đừng quên truy cập Cakhia TV kênh trực tiếp bóng đá số 1 Việt Nam hiện nay để có những phút giây thư giãn cùng trái bóng tròn !

Related Posts

Kế hoạch dạy học môn Công nghệ 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Công nghệ 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Kế hoạch dạy…

Kế hoạch dạy học môn Giáo dục công dân 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Giáo dục công dân 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Kế…

Kế hoạch dạy học môn Khoa học tự nhiên 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

1 Mở đầu 2% = 3 tiết Bài 1: Sử dụng một số hoá chất, thiết bị cơ bản trong phòng thí nghiệm 3 2 Chương I…

Kế hoạch dạy học môn Lịch sử và Địa lí 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Lịch sử và Địa lí 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống….

Kế hoạch dạy học môn Giáo dục thể chất 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Giáo dục thể chất 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Kế…

Kế hoạch dạy học môn Tin học 8 sách Chân trời sáng tạo

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Tin học 8 sách Chân trời sáng tạo. Kế hoạch dạy học môn Tin…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *