Thông tư số 10/2013/TT-BVHTTDL Hướng dẫn thực hiện Luật quảng cáo và Nghị định 181/2013/NĐ-CP

Rate this post

Qarkorja nr 10/2013/TT-BVHTTDL

Udhëzues për zbatimin e Ligjit për Reklamim dhe Dekretit 181/2013/ND-CP

Qarkorja nr. 10/2013/TT-BVHTTDL që udhëzon zbatimin e Ligjit për Reklamën dhe Dekretit 181/2013/ND-CP të nxjerrë nga Ministri i Kulturës, Sportit dhe Turizmit.

Ju po shikoni: Qarkorja nr. 10/2013/TT-BVHTTDL që udhëzon zbatimin e ligjit për reklamat dhe Dekretin 181/2013/ND-CP

MINISTRIA E KULTURËS DHE SPORTIT
DHE UDHËTIMI
———

Numri: dhjetë/2013/TT-BVHTTDL

REPUBLIKA SOCIALISTE E VIETNAMIT
Pavarësi – Liri – Lumturi
—————————

Hanoi, 6 dhjetor 2013

RRETHOREN

DISPOZITA DHE UDHËZIME TË HOLLËSISHME PËR ZBATIMIN E DISA NENJEVE TË LIGJIT PËR REKLAMAT DHE DEKRETIT NR.

Në bazë të ligjit të 21 qershorit 2012 për reklamat;

Në bazë të Dekretit të Qeverisë Nr. 181/2013/ND-CP i datës 14 nëntor 2013 që detajon zbatimin e një sërë nenesh të Ligjit për Reklamën;

Në bazë të Dekretit Nr. 76/2013/ND-CP, datë 16 korrik 2013 të Qeverisë për përcaktimin e funksioneve, detyrave, kompetencave dhe strukturës organizative të Ministrisë së Kulturës, Sportit dhe Turizmit;

Me kërkesë të drejtorit të Departamentit të Kulturës në bazë, Ministri i Kulturës, Sportit dhe Turizmit shpall një qarkore që detajon dhe udhëzon zbatimin e një sërë nensh të Ligjit për Reklamën dhe Dekretit nr. 181/2013. /ND- KP i datës 14 nëntor 2013 të Qeverisë, duke detajuar zbatimin e një sërë nenesh të Ligjit për Reklamimin.

Neni 1. Fusha e rregullores dhe subjektet e zbatimit

1. Kjo Qarkore detajon dhe udhëzon zbatimin e një sërë nenesh të Ligjit për Reklamën dhe Dekretit të Qeverisë Nr. Reklamimi në dokumente ligjore, organizimi dhe funksionimi i Këshillit të Vlerësimit të Produkteve Reklamuese, dhe cakton përgjegjësinë për menaxhimin shtetëror të reklamave.

2. Kjo qarkore zbatohet për organizatat dhe individët vietnamezë; organizatat dhe individët e huaj që marrin pjesë në aktivitete reklamuese në territorin vietnamez.

Neni 2. Dokumentet e ligjshme

1. Dokumentet e ligjshme të përcaktuara në pikën 11 të nenit 8 të Ligjit për reklamat përfshijnë:

a) Rezultatet e anketës së tregut të organizatave të themeluara dhe që veprojnë ligjërisht me funksion të kërkimit të tregut;

b) Certifikata ose letra të ngjashme në konkurse dhe ekspozita rajonale ose kombëtare për të votuar dhe për të njohur llojet e produkteve, mallrave dhe shërbimeve që janë “”më e mira“,”vetem”më e mira”, “numër një” ose fjalë me kuptim të ngjashëm.

2. Koha për të përdorur dokumente ligjore që vërtetojnë fjalën “më i miri”, “unik”, “më i miri”“,”numer nje” ose fjalë me kuptime të ngjashme në produktet e reklamimit është 01 (një) vit nga data që organizatës ose individit i është dhënë një certifikatë ose merr rezultatet e anketës së tregut.

3. Emri i dokumentit ligjor të përcaktuar në pikën 1 të këtij neni duhet të tregohet plotësisht, qartë dhe saktë në produktin reklamues.

Tham Khảo Thêm:  Quyết định 755/QĐ-TTg Phê duyệt chính sách hỗ trợ đất ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt cho hộ đồng bảo dân tộc thiểu số nghèo và hộ nghèo ở xã, thôn, bản đặc biệt khó khăn

Neni 3. Kërkesat për vlerësimin e produkteve reklamuese

1. Këshilli i Vlerësimit të Produkteve Reklamuese do të vlerësojë produktet reklamuese me kërkesë të organizatave ose individëve në rastet e mëposhtme:

a) reklamimi i produkteve me përmbajtje të lidhur me dispozitat e neneve 7 dhe 8 të Ligjit për reklamat;

b) Produktet e reklamimit refuzohen nga ofruesit ose botuesit e shërbimeve të reklamimit për shkak të mungesës së sigurisë për legjitimitetin e produkteve të reklamimit;

c) Ka mendime të ndryshme për përmbajtjen e produkteve reklamuese ndërmjet agjencive shtetërore të administrimit dhe organizatave apo individëve që marrin pjesë në veprimtari reklamuese;

d) Raste të tjera të përcaktuara me ligj.

2. Këshilli i Vlerësimit të Produkteve Reklamuese nuk vlerëson produktet reklamuese që tregojnë vetëm logot, simbolet, markat tregtare dhe markat e produkteve, mallrave dhe shërbimeve.

Neni 4. Ngritja e këshillit të vlerësimit të produkteve reklamuese

1. Me vendim të Ministrit të Kulturës, Sportit dhe Turizmit, krijohet këshilli për vlerësimin e produkteve reklamuese, të përcaktuar në nenin 9 të ligjit për reklamat.

2. Këshilli i Vlerësimit të Produkteve Reklamuese trajton kërkesën për vlerësimin e produkteve reklamuese dhe shpërbëhet pasi të jenë të disponueshme rezultatet e vlerësimit.

3. Vendimi për anëtarët e Këshillit të Vlerësimit të Produkteve Reklamuese merret me kërkesë të Departamentit të Kulturës bazë dhe me dokumente për emërimin e anëtarëve nga agjencitë dhe njësitë përkatëse.

Neni 5. Përbërja e këshillit të vlerësimit të produkteve reklamuese

1. Numri i anëtarëve të Këshillit të Vlerësimit të Produkteve Reklamuese duhet të jetë tek dhe të jetë së paku 05 (pesë) anëtarë, duke përfshirë: 01 Kryetar i Këshillit, 01 anëtar si sekretar dhe anëtarë.

2. Anëtarët e Këshillit të Vlerësimit të Produkteve Reklamuese, bazuar në përmbajtjen e produktit reklamues që do të vlerësohet, përfshijnë:

a) Përfaqësues të departamenteve dhe departamenteve përkatëse në varësi të Ministrisë së Kulturës, Sportit dhe Turizmit, Ministrisë së Shëndetësisë, Ministrisë së Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural, Ministrisë së Shkencës dhe Teknologjisë, Ministrisë së Industrisë dhe Tregtisë dhe ministrive dhe degëve të tjera. të tjera;

b) Përfaqësuesit e organizatave profesionale;

c) Ekspertët ose përfaqësuesit e njësive ose organizatave të tjera që kanë veprimtari profesionale në lidhje me përmbajtjen që do të vlerësohet.

3. Kryetari i Këshillit të Vlerësimit të Produkteve Reklamuese është Drejtues i Departamentit të Kulturës në bazë.

4. Agjencia e përhershme e Këshillit të Vlerësimit të Produkteve Reklamuese është Departamenti i Kulturës në bazë.

Neni 6. Mekanizmi operativ i Këshillit të Vlerësimit të Produkteve Reklamuese

1. Këshilli i Vlerësimit të Produkteve Reklamuese punon nën drejtimin e Kryetarit të Këshillit mbi parimin e centralizmit demokratik dhe merr vendime me shumicë.

2. Këshilli për vlerësimin e produkteve reklamuese dhe çdo anëtar i Këshillit duhet të jetë përgjegjës për përmbajtjen dhe cilësinë e vlerësimit.

3. Mbledhja e Këshillit të Vlerësimit të Produkteve Reklamuese duhet të sigurojë praninë e të paktën 3/4 e numrit të përgjithshëm të anëtarëve.

4. Rezultatet e vlerësimit duhet të paraqiten me shkrim dhe të nënshkruhen nga Kryetari dhe Sekretari i Këshillit.

Neni 7. Procedurat për vlerësimin e produkteve reklamuese

1. Organizatat dhe individët dërgojnë kërkesën për vlerësimin e produkteve reklamuese direkt në Departamentin e Kulturës në bazë ose me postë (Formulari nr. 1).

2. Pas marrjes së kërkesës për vlerësimin e produkteve reklamuese nga një organizatë ose individ, Departamenti i Kulturës bazë ia paraqet Ministrit të Kulturës, Sportit dhe Turizmit për vendim për ngritjen e një Këshilli dhe dërgon një përmbledhje të kërkesës. duhet të vlerësohet dhe një ftesë për mbledhje duhet t’u dërgohet anëtarëve të Këshillit të Vlerësimit të Produkteve Reklamuese të paktën 02 (dy) ditë përpara datës së mbledhjes.

Tham Khảo Thêm:  Quyết định 27/2018/QĐ-TTg Tăng số lượng ngành trong Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam

3. Këshilli i vlerësimit të produktit reklamues do të mbajë një mbledhje për ta vlerësuar atë sipas procesit të mëposhtëm:

a) Kryetari i Këshillit paraqet shkurtimisht përmbajtjen e kërkesës për t’u vlerësuar;

b) Anëtarët e Këshillit japin komente dhe vlerësime; Këshilli diskutoi për të rënë dakord për komentet dhe vlerësimet;

c) Anëtarët e Këshillit votojnë; Kryetari i Këshillit të Vlerësimit të Produkteve Reklamuese vendos me shumicë votash për përputhjen e produktit reklamues me dispozitat e ligjit për reklamat;

d) Sekretari mban procesverbalin e mbledhjes;

dd) Këshilli miraton procesverbalin e mbledhjes dhe kryesuesi dhe sekretari i Këshillit të vlerësimit të produkteve reklamuese nënshkruajnë procesverbalin e miratuar.

4. Bazuar në rezultatet e vlerësimit, Drejtori i Departamentit të Kulturës në bazë i dërgon organizatës ose individit një dokument ku shprehet qartë se produkti i reklamuar është i përshtatshëm ose jo në përputhje me dispozitat e ligjit për reklamat.

5. Brenda 15 (pesëmbëdhjetë) ditëve pune nga data e marrjes së kërkesës për vlerësimin e produkteve reklamuese, Departamenti i Kulturës bazë duhet t’i dërgojë organizatës, organizatave dhe individëve që kërkojnë një vlerësim me shkrim të produkteve reklamuese (Formulari nr. 2). vlerësim.

Neni 8. Përgjegjësitë e agjencive dhe njësive në varësi të Ministrisë së Kulturës, Sportit dhe Turizmit.

1. Departamenti i Kulturës bazë:

a) Ndihmon Ministrin e Kulturës, Sportit dhe Turizmit në kryerjen e funksionit të administrimit shtetëror të reklamave në shkallë vendi;

b) të kryesojë këshillin e vlerësimit të produkteve reklamuese me kërkesë të organizatave dhe individëve;

c) Merr pjesë në vlerësimin dhe trajtimin e shkeljeve në veprimtari reklamuese.

2. Agjencitë dhe njësitë në varësi të Ministrisë, brenda kuadrit të detyrave dhe kompetencave të tyre, bashkërendojnë me Departamentin e Kulturës bazë për të ndihmuar Ministrin e Kulturës, Sportit dhe Turizmit në kryerjen e menaxhimit shtetëror të reklamimit të turizmit.

3. Inspektorët e Ministrisë janë përgjegjës për shqyrtimin, inspektimin dhe trajtimin e shkeljeve të ligjit në veprimtaritë reklamuese sipas kompetencës së tyre; të koordinojë me organizatat dhe individët përkatës për zgjidhjen e ankesave dhe denoncimeve në aktivitetet reklamuese në përputhje me ligjin.

Neni 9. Përgjegjësitë e Drejtorive të Kulturës, Sporteve dhe Turizmit të provincave dhe qyteteve të drejtuara nga qendra.

1. Shërbimet e Kulturës, Sporteve dhe Turizmit marrin përgjegjësinë kryesore dhe koordinojnë me departamentet dhe degët vendore, duke formuluar planet e reklamave dhe ua dorëzojnë për miratim Komiteteve Popullore të provincave dhe qyteteve të drejtuara nga qendra.

2. Departamenti i Kulturës, Sportit dhe Turizmit merr dhe përpunon dosjet e shpalljes së produkteve reklamuese në tabela dhe pankarta sipas procesit të mëposhtëm:

a) Pranon direkt dosjet e shpalljes së produkteve reklamuese në tabela dhe pankarta;

b) Pas marrjes së aplikacionit të plotë, siç parashikohet në nenin 29 të Ligjit për Reklamën, Departamenti i Kulturës, Sportit dhe Turizmit i lëshon një faturë organizatës ose individit (formulari nr. 3) dhe e shënon atë në librin e pranimit të aplikimit. profili (formulari nr. 4);

c) Brenda 5 (pesë) ditëve pune nga data e marrjes së dosjes së plotë dhe të vlefshme të regjistruar në librin e pranimit të dosjes, Departamenti i Kulturës, Sportit dhe Turizmit do t’i japë përgjigje me shkrim organizatës. Organizatat dhe individët shpallin reklamë produkteve. Në rast mosmarrëveshjeje me përmbajtjen e dosjes së njoftimit të produktit të reklamës të organizatës ose individit, Departamenti i Kulturës, Sporteve dhe Turizmit duhet të përgjigjet, duke treguar qartë arsyen dhe të kërkojë rregullimin e përmbajtjes.

Tham Khảo Thêm:  Thông tư 15/2017/TT-NHNN Hướng dẫn nhập khẩu hàng hóa thuộc quản lý của Ngân hàng Nhà nước

d) Dërgoni tekstin e njoftimit të produkteve të reklamimit dhe kërkesën për korrigjim (nëse ka) në Komitetin Popullor të rrethit, në Zyrën e Kulturës dhe Informacionit në nivel rrethi për koordinim në inspektim dhe kontroll, të hetojë dhe trajtojë shkeljet.

3. Ndihmoni Komitetin Popullor Krahinor që të raportojë periodikisht për menaxhimin e aktiviteteve reklamuese në lokalitet dhe t’ia dërgojë Ministrisë së Kulturës, Sporteve dhe Turizmit (Departamenti i Kulturës së Përgjithshme) përpara datës 31 dhjetor të çdo viti pranë agjencive përkatëse. përmbajtjen e mëposhtme:

a) Dokumentet për menaxhimin shtetëror të reklamave të lëshuara nga lokaliteti;

b) planifikimin e reklamave lokale, plotësimin dhe rregullimin e planifikimit;

c) Numri i ndërmarrjeve të regjistruara për të ofruar shërbime reklamimi me bazë në lokalitet; numri i ndërmarrjeve që ofrojnë shërbime reklamimi me degë dhe zyra përfaqësuese të vendosura në lokalitet;

d) Numri dhe statusi i funksionimit të zyrave përfaqësuese të ndërmarrjeve të huaja reklamuese në lokalitet;

dd) Numri i dosjeve që shpallin produktet e reklamimit (specifik për secilin medium reklamues);

e) Shkeljet në aktivitetet reklamuese dhe rezultatet e trajtimit të shkeljeve në lokalitet.

4. Kryen punë të tjera të përcaktuara me ligj.

Neni 10. Përgjegjësitë e Zyrës së Kulturës dhe Informacionit në nivel rrethi

1. Kontrolloni zbatimin e reklamave në zonë.

2. Këshillon dhe ndihmon Komitetet Popullore në nivel rrethi në trajtimin e shkeljeve të veprimtarive reklamuese në përputhje me ligjin.

3. Të bashkëpunojë me Inspektorin e Departamentit të Kulturës, Sportit dhe Turizmit për shqyrtimin dhe trajtimin e shkeljeve në veprimtaritë reklamuese në lokalitet.

4. Kryen punë të tjera të përcaktuara me ligj.

Neni 11. Efekti

1. Kjo Qarkore hyn në fuqi nga data 1 shkurt 2014.

2. Shfuqizohen rregulloret e mëparshme për veprimtaritë reklamuese në kundërshtim me këtë Qarkore.

3. Të shpallen së bashku me këtë qarkore formularët e mëposhtëm:

a) Një formular aplikimi për vlerësimin e produkteve reklamuese (formulari nr. 1);

b) Vlerësimi me shkrim i produkteve reklamuese (formulari nr. 2);

c) faturë (formulari nr. 3);

d) Libri i faturës për njoftimin e produkteve reklamuese (formulari nr. 4);

dd) Njoftim me shkrim për reklamimin e produkteve në tabela dhe pankarta (formulari nr. 5);

e) një formular aplikimi për licencë për krijimin e një zyre përfaqësuese të ndërmarrjes së huaj të reklamave (formulari nr. 6);

g) Licencë për themelimin e një zyre përfaqësimi të një ndërmarrje të huaj reklamimi në Vietnam (formulari nr. 7);

h) një formular aplikimi për ndryshimin dhe plotësimin e licencës për krijimin e zyrës përfaqësuese të ndërmarrjes së huaj të reklamave (formulari nr. 8);

i) një formular aplikimi për ridhënien e licencës për themelimin e zyrës përfaqësuese të ndërmarrjes së huaj të reklamave (formulari nr. 9);

k) Raport mbi kryerjen e shërbimeve të reklamimit nga ofruesi i shërbimit reklamues gjatë kryerjes së kontratave të shërbimit të reklamimit në faqet e internetit të organizatave të huaja dhe individëve që ofrojnë shërbime reklamimi.ndërkufitar në Vietnam (formulari nr. 10).

Sa në dosjen e dokumentit të Departamentit të Arsimit Thay për të parë më shumë detaje

Kategoria: Dokumente – Tekst

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết Thông tư số 10/2013/TT-BVHTTDL Hướng dẫn thực hiện Luật quảng cáo và Nghị định 181/2013/NĐ-CP . Đừng quên truy cập Cakhia TV kênh trực tiếp bóng đá số 1 Việt Nam hiện nay để có những phút giây thư giãn cùng trái bóng tròn !

Related Posts

Kế hoạch dạy học môn Công nghệ 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Công nghệ 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Kế hoạch dạy…

Kế hoạch dạy học môn Giáo dục công dân 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Giáo dục công dân 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Kế…

Kế hoạch dạy học môn Khoa học tự nhiên 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

1 Mở đầu 2% = 3 tiết Bài 1: Sử dụng một số hoá chất, thiết bị cơ bản trong phòng thí nghiệm 3 2 Chương I…

Kế hoạch dạy học môn Lịch sử và Địa lí 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Lịch sử và Địa lí 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống….

Kế hoạch dạy học môn Giáo dục thể chất 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Giáo dục thể chất 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Kế…

Kế hoạch dạy học môn Tin học 8 sách Chân trời sáng tạo

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Tin học 8 sách Chân trời sáng tạo. Kế hoạch dạy học môn Tin…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *