Thông tư số 10/2010/TT-BKH Quy định về đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ đấu thầu

Rate this post

Thông tư 10/2010/TT-BKH

Quy chế đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ đấu thầu

Thông tư số 10/2010/TT-BKH của Bộ Kế hoạch và Đầu tư: Quy chế đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ đấu thầu.

Bạn đang xem: Thông tư số. 10/2010/TT-BKH Quy định về đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ đấu thầu

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

———————

Con số: mười/2010/TT-BKH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

độc lập-Tự do-Hạnh phúc
—————————

Hà Nội, ngày 13 tháng 5 năm 2010

nhà tròn
Quy chế đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ đấu thầu
———————

Căn cứ Luật đấu thầu số. 61/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện một số điều của các luật có liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản số 38/2009/QH12 ngày 19 tháng 6 năm 2009;

Căn cứ Nghị định của Chính phủ số Nghị định số 85/2009/NĐ-CP ngày 15 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng;

Căn cứ Nghị định số Nghị định 116/2008/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Kế hoạch và Đầu tư,

Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định về đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ đấu thầu như sau:

Chương I
CÁC QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng thi hành

1. Phạm vi điều chỉnh

Thông tư này quy định về đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ đấu thầu (sau đây gọi là bồi dưỡng nghiệp vụ đấu thầu) theo quy định tại Điều 5 Nghị định số 11/2011/NĐ-CP. Luật và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng, bao gồm: quy định về điều kiện tổ chức đào tạo kỹ năng đấu thầu; cúng dường giảng viên; đăng ký, đăng tải thông tin cơ sở đào tạo lên hệ thống dữ liệu; tổ chức khóa đào tạo kỹ năng đấu thầu, chương trình khung, cấp chứng chỉ đào tạo kỹ năng đấu thầu; quản lý bồi dưỡng nghiệp vụ đấu thầu.

Tham Khảo Thêm:  Quyết định 803/QĐ-BTC 101 thủ tục chứng khoán được sửa đổi, ban hành mới

2. Đối tượng áp dụng

– Các cơ sở đào tạo và cá nhân tham gia đào tạo kỹ năng;

– Cá nhân trực tiếp tham gia hoạt động đấu thầu;

– Cơ quan quản lý đấu thầu.

Điều 2. Điều kiện tổ chức đào tạo nghiệp vụ đấu thầu

1. Có Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc quyết định thành lập đối với các đối tượng không có Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật về ngành nghề kinh doanh hoặc hoạt động dưới hình thức tổ chức đào tạo nghề đấu giá.

2. Có đội ngũ giảng viên cung cấp đáp ứng quy định tại điểm 1 Điều 3 của thông tư này;

3. Có tên trong cơ sở dữ liệu về cơ sở đào tạo đấu thầu theo quy định tại Điều 4 của Thông tư này;

4. Có tài liệu học tập đáp ứng quy định tại Điều 6 Thông tư này (chỉ áp dụng đối với các môn học chương trình cơ bản và chương trình nâng cao).

Điều 3. Thầy cúng

1. Giảng viên đấu thầu phải đáp ứng đủ các điều kiện sau:

a) Tốt nghiệp đại học trở lên;

b) Có ít nhất 05 năm kinh nghiệm trong hoạt động đấu thầu: giảng dạy về đấu thầu; quản lý đấu thầu nhà nước; soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật, văn bản hướng dẫn chào hàng;

c) Có tên trong hệ thống dữ liệu của giảng viên đấu thầu quy định tại điểm 2 và điểm 3 Điều này.

Tham Khảo Thêm:  Quyết định số 1983/QĐ-TTG Về việc thành lập Trường Đại học Công nghiệp Việt - Hung

2. Đăng ký nhận ưu đãi huấn luyện viên

Cá nhân có nguyện vọng đăng ký dự thầu gửi Giấy đề nghị đăng ký giảng viên dự thầu kèm theo lý lịch khoa học (bằng văn bản) theo mẫu số đồng thời gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư dưới dạng tệp tin theo địa chỉ [email protected] được hiển thị trong hệ thống cơ sở dữ liệu của giảng viên chào hàng.

3. Tải lên hệ thống dữ liệu của giảng viên chào hàng

Bộ Kế hoạch và Đầu tư có trách nhiệm rà soát và đăng tải thông tin về giảng viên đấu thầu trong hệ thống dữ liệu trên Trang thông tin điện tử về đấu thầu của Bộ Kế hoạch và Đầu tư trong thời hạn tối đa 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định. quy định tại điểm 2 của điều này. Trường hợp không tải lên hệ thống dữ liệu của giảng viên đấu thầu thì trong thời hạn 10 ngày làm việc phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Điều 4. Quy trình đăng ký, đưa thông tin cơ sở đào tạo vào hệ thống cơ sở dữ liệu

1. Chuẩn bị hồ sơ đăng ký

Hồ sơ đăng ký bao gồm:

a) Bản sao có chứng thực một trong các giấy tờ sau: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc quyết định thành lập;

b) Bản kê khai năng lực của cơ sở đào tạo (cơ sở vật chất, nhân sự của cơ sở đào tạo, các văn bản liên quan đến quá trình quản lý đào tạo);

Tham Khảo Thêm:  Thông tư số 29/2011/TT-BNNPTNT ban hành danh mục bổ sung phân bón được phép sản xuất, kinh doanh và sử dụng

c) Đơn đề nghị đăng ký cơ sở đào tạo trong Hệ thống cơ sở dữ liệu, biểu mẫu cung cấp thông tin đăng ký cơ sở đào tạo đấu thầu theo Mẫu 4 và 5 Phụ lục 4 của Thông tư này.

2. Nộp hồ sơ đăng ký

Cơ sở đào tạo gửi hồ sơ đăng ký (bằng văn bản) về Bộ Kế hoạch và Đầu tư, đồng thời dưới dạng tệp tin đến địa chỉ [email protected] sẽ được tải vào hệ thống cơ sở dữ liệu đào tạo cung cấp.

3. Tải lên cơ sở dữ liệu của cơ sở đào tạo đấu thầu

Bộ Kế hoạch và Đầu tư có trách nhiệm xem xét và đưa thông tin về cơ sở đào tạo vào hệ thống dữ liệu trên Trang thông tin điện tử của Bộ Kế hoạch và Đầu tư trong thời hạn tối đa 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định. quy định tại điểm 1 và 2 của điều này. Trường hợp không tải lên cơ sở dữ liệu của cơ sở đào tạo đấu thầu thì phải trả lời bằng văn bản trong thời hạn 10 ngày làm việc và nêu rõ lý do.

Như trong file tài liệu của Bộ Giáo dục Thầy để xem chi tiết hơn

Chuyên mục: Văn bản – Văn bản

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết Thông tư số 10/2010/TT-BKH Quy định về đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ đấu thầu . Đừng quên truy cập Cakhia TV kênh trực tiếp bóng đá số 1 Việt Nam hiện nay để có những phút giây thư giãn cùng trái bóng tròn !

Related Posts

Kế hoạch dạy học môn Công nghệ 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Công nghệ 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Kế hoạch dạy…

Kế hoạch dạy học môn Giáo dục công dân 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Giáo dục công dân 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Kế…

Kế hoạch dạy học môn Khoa học tự nhiên 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

1 Mở đầu 2% = 3 tiết Bài 1: Sử dụng một số hoá chất, thiết bị cơ bản trong phòng thí nghiệm 3 2 Chương I…

Kế hoạch dạy học môn Lịch sử và Địa lí 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Lịch sử và Địa lí 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống….

Kế hoạch dạy học môn Giáo dục thể chất 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Giáo dục thể chất 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Kế…

Kế hoạch dạy học môn Tin học 8 sách Chân trời sáng tạo

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Tin học 8 sách Chân trời sáng tạo. Kế hoạch dạy học môn Tin…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *