Thông tư số 09/2010/TT-BXD Quy định việc lập nhiệm vụ, đồ án quy hoạch và quản lý quy hoạch xây dựng xã nông thôn mới

Rate this post

Thông tư 09/2010/TT-BXD

Quy định lập nhiệm vụ, đồ án quy hoạch và quản lý quy hoạch xây dựng đô thị nông thôn mới

Thông tư số 09/2010/TT-BXD của Bộ Xây dựng: Quy định lập nhiệm vụ, đồ án quy hoạch và quản lý đồ án quy hoạch xây dựng đô thị nông thôn mới.

Bạn đang xem: Thông tư số. 09/2010/TT-BXD Quy định lập nhiệm vụ, đồ án quy hoạch và quản lý đồ án quy hoạch xây dựng đô thị nông thôn mới

BỘ XÂY DỰNG
————-

Con số: 09/2010/TT-BXD

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
độc lập-Tự do-Hạnh phúc
————————

Hà Nội, ngày 4 tháng 8 năm 2010

nhà tròn
Quy định về lập nhiệm vụ, đồ án quy hoạch và
quản lý quy hoạch xây dựng đô thị nông thôn mới
————————

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 08/2005/NĐ-CP ngày 24 tháng 01 năm 2005 của Chính phủ về quy hoạch xây dựng;

Căn cứ Nghị định số Nghị định số 17/2008/NĐ-CP ngày 04 tháng 02 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng;

Căn cứ Nghị quyết số Nghị quyết 24/2008/NQ-CP ngày 28 tháng 10 năm 2008 của Chính phủ về thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn;

Căn cứ nhiệm vụ được Thủ tướng Chính phủ giao tại Quyết định số Quyết định số 193/QĐ-TTg ngày 02/02/2010 về việc phê duyệt chương trình điều chỉnh quy hoạch xây dựng nông thôn mới và Quyết định số Quyết định số 800/QĐ-TTg ngày 04 tháng 4 năm 2010. Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 – 2020.

Bộ Xây dựng xác định việc lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch xây dựng đô thị nông thôn mới nhằm đáp ứng các tiêu chí trong Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới tại Quyết định số 11/2015/NĐ-CP. 491/QĐ – TTg ngày 16.04.2009. của Thủ tướng Chính phủ như sau:

Tham Khảo Thêm:  Thông tư số 101/2010/TT-BTC Hướng dẫn việc miễn thuế nhập khẩu theo quy định tại Nghị định số 04/2009/NĐ-CP về ưu đãi, hỗ trợ hoạt động bảo vệ môi trường

Chương I
QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng thi hành

1. Thông tư này quy định việc lập, thẩm định, phê duyệt, nhiệm vụ và đồ án quy hoạch, quản lý quy hoạch xây dựng nông thôn mới trên địa giới hành chính của đô thị.

2. Đối tượng quy hoạch xây dựng nông thôn mới bao gồm: quy hoạch xây dựng các điểm nông thôn mới; quy hoạch chi tiết các trung tâm đô thị; quy hoạch chi tiết khu dân cư mới, khu tái định cư, cải tạo, xây dựng các thôn, làng hiện có theo tiêu chí nông thôn mới.

3. Các tổ chức, cá nhân tham gia lập, thẩm định, phê duyệt nhiệm vụ và đồ án quy hoạch và quản lý quy hoạch xây dựng nông thôn mới phải tuân thủ các quy định của Thông tư này và các quy định khác, các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan.

Điều 2. Tổ chức lập, thẩm định, trình duyệt nhiệm vụ quy hoạch và đồ án quy hoạch xây dựng nông thôn mới.

1. Việc tổ chức lập, thẩm định, phê duyệt nhiệm vụ và đồ án quy hoạch xây dựng nông thôn mới thực hiện theo quy định của Luật Xây dựng và Nghị định số 01/2015/NĐ-CP. Nghị định số 08/2005/NĐ-CP ngày 24/01/2005 của Chính phủ về quy hoạch xây dựng. trừ trường hợp đặc biệt do Thủ tướng Chính phủ quyết định.

2. Cơ quan có thẩm quyền chịu trách nhiệm về văn bản phê duyệt nhiệm vụ và đồ án quy hoạch xây dựng nông thôn mới với nội dung quy định tại Thông tư này, đồng thời ban hành quy định quản lý xây dựng theo quy định.

a) Cơ quan phê duyệt: Ủy ban nhân dân thành phố là cơ quan trình nhiệm vụ và đồ án quy hoạch xây dựng nông thôn mới trình Ủy ban nhân dân huyện phê duyệt.

Tham Khảo Thêm:  Nghị quyết 19-2018/NQ-CP Kiến nghị giảm ít nhất 50% phí công bố thông tin doanh nghiệp

b) Cơ quan thẩm định: Cơ quan quản lý xây dựng cấp huyện hoặc Tổ chuyên ngành hỗ trợ do Chủ tịch UBND tỉnh thành lập chịu trách nhiệm thẩm định nhiệm vụ và đồ án quy hoạch xây dựng nông thôn mới.

c) Cơ quan phê duyệt: UBND cấp huyện là cơ quan phê duyệt nhiệm vụ và đồ án quy hoạch xây dựng nông thôn mới.

3. Tổ chức tư vấn lập đồ án quy hoạch xây dựng nông thôn mới chịu trách nhiệm về nội dung nghiên cứu, tính toán kinh tế – kỹ thuật thể hiện trong thuyết minh, hồ sơ, bản vẽ của đồ án quy hoạch xây dựng nông thôn mới được phê duyệt.

4. Thành phần, nội dung hồ sơ nhiệm vụ và đồ án quy hoạch xây dựng nông thôn mới hướng đến “Sổ tay quy hoạch nông thôn mới” do Bộ Xây dựng ban hành.

Điều 3. Quản lý quy hoạch xây dựng nông thôn mới

1. Người có thẩm quyền phê duyệt đồ án quy hoạch xây dựng nông thôn mới căn cứ đồ án quy hoạch xây dựng được phê duyệt ban hành quy định quản lý quy hoạch xây dựng nông thôn mới.

2. Ủy ban nhân dân thành phố có trách nhiệm quản lý quy hoạch trong phạm vi địa giới hành chính do mình quản lý; tổ chức công bố, công bố quy hoạch xây dựng nông thôn mới theo quy định tại điểm 4 Điều 38 và Điều 39 Nghị định số 08/2005/NĐ-CP và hướng dẫn bổ sung một số nội dung sau:

a) Nội dung công bố, công bố đối với đồ án quy hoạch xây dựng nông thôn mới bao gồm:

– Bản đồ định hướng phát triển không gian sản xuất và dân cư; các khu chức năng trung tâm của đô thị, các thôn, bản, khu bảo tồn, tôn tạo các di tích.

– Sơ đồ hệ thống công trình hạ tầng kỹ thuật.

Tham Khảo Thêm:  Kế hoạch 21/2013/KH-UBND Thực hiện chiến lược quốc gia về dinh dưỡng của thành phố Hà Nội đến năm 2015

– Hệ thống công trình công cộng; cơ sở sản xuất.

– Khu phát triển mới, khu cải tạo, khu đặc biệt, khu bảo tồn, khu cấm xây dựng.

– Sơ đồ định hướng phát triển mạng lưới dân cư thôn bao gồm khu cải tạo và khu phát triển mới.

– Các bản đồ quy hoạch mới xây dựng đô thị nông thôn, tổ chức không gian khu trung tâm đô thị, điểm dân cư thôn, làng.

– Bản đồ cắm mốc giới, chỉ giới đường đỏ, chỉ giới xây dựng.

– Quy định quản lý xây dựng theo quy hoạch.

b) Trong quá trình thực hiện quy hoạch xây dựng nông thôn mới, các dự án đầu tư xây dựng đã và đang triển khai phải được cập nhật, công bố kịp thời, đầy đủ để các tổ chức, cá nhân nhận biết, giám sát.

3. Căn cứ hồ sơ cắm mốc giới đã được phê duyệt, việc tổ chức cắm mốc giới xây dựng phải theo quy định tại Điều 40 Nghị định số 11/2015/NĐ-CP. 08/2005/NĐ-CP.

4. Việc cung cấp thông tin quy hoạch xây dựng phải tuân theo quy định tại Điều 41 Nghị định 08/2005/NĐ-CP.

5. Hồ sơ đồ án, nhiệm vụ quy hoạch xây dựng được phê duyệt bao gồm: Thuyết minh tổng hợp, các bản vẽ được xác định đúng tỷ lệ, đĩa CD có đầy đủ thuyết minh và các bản vẽ được lưu tại cơ quan quản lý xây dựng cấp tỉnh, cấp huyện và Ủy ban nhân dân thành phố trực thuộc trung ương.

Như trong file tài liệu của Bộ Giáo dục Thầy để xem chi tiết hơn

Chuyên mục: Văn bản – Văn bản

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết Thông tư số 09/2010/TT-BXD Quy định việc lập nhiệm vụ, đồ án quy hoạch và quản lý quy hoạch xây dựng xã nông thôn mới . Đừng quên truy cập Cakhia TV kênh trực tiếp bóng đá số 1 Việt Nam hiện nay để có những phút giây thư giãn cùng trái bóng tròn !

Related Posts

Nghị định 157/2018/NĐ-CP Tăng lương tối thiểu vùng từ ngày 1/1/2019

Nghị định 157/2018/NĐ-CP Tăng lương tối thiểu vùng từ 1/1/2019 Ngày 16/11/2018, Chính phủ ban hành Nghị định 157/2018/NĐ-CP quy định mức lương tối thiểu vùng đối…

Nghị định 29/2023/NĐ-CP Quy định mới về tinh giản biên chế

Nghị định 29/2023/NĐ-CP Quy định mới về tinh giản biên chế Ngày 03/6/2023, Chính phủ ban hành Nghị định 29/2023/NĐ-CP quy định về tinh giản biên chế….

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Lịch sử – Địa lí 4 sách Chân trời sáng tạo

Cùng đọc bài viết với Phòng Giáo dục và Đào tạo Sa Thầy Đáp án bài tập ôn luyện sách Lịch sử – Địa lý 4 Chân…

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Tin học 8 sách Chân trời sáng tạo

Cùng đọc bài viết với Phòng Giáo dục và Đào tạo Sa Thầy Câu trả lời câu hỏi đào tạo khoa học máy tính 8 cuốn sách…

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Lịch sử – Địa lí 8 sách Chân trời sáng tạo

Cùng đọc bài viết với Phòng Giáo dục và Đào tạo Sa Thầy Đáp án câu hỏi rèn luyện Lịch sử – Địa lý 8 sách Những…

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp 8 sách Chân trời sáng tạo

Cùng đọc bài viết với Phòng Giáo dục và Đào tạo Sa Thầy Đào tạo Câu hỏi trắc nghiệm Đáp án về Hoạt động trải nghiệm nghề…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *