Thông tư số 09/2010/TT-BXD Quy định việc lập nhiệm vụ, đồ án quy hoạch và quản lý quy hoạch xây dựng xã nông thôn mới

Rate this post

Thông tư 09/2010/TT-BXD

Quy định lập nhiệm vụ, đồ án quy hoạch và quản lý quy hoạch xây dựng đô thị nông thôn mới

Thông tư số 09/2010/TT-BXD của Bộ Xây dựng: Quy định lập nhiệm vụ, đồ án quy hoạch và quản lý đồ án quy hoạch xây dựng đô thị nông thôn mới.

Bạn đang xem: Thông tư số. 09/2010/TT-BXD Quy định lập nhiệm vụ, đồ án quy hoạch và quản lý đồ án quy hoạch xây dựng đô thị nông thôn mới

BỘ XÂY DỰNG
————-

Con số: 09/2010/TT-BXD

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
độc lập-Tự do-Hạnh phúc
————————

Hà Nội, ngày 4 tháng 8 năm 2010

nhà tròn
Quy định về lập nhiệm vụ, đồ án quy hoạch và
quản lý quy hoạch xây dựng đô thị nông thôn mới
————————

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 08/2005/NĐ-CP ngày 24 tháng 01 năm 2005 của Chính phủ về quy hoạch xây dựng;

Căn cứ Nghị định số Nghị định số 17/2008/NĐ-CP ngày 04 tháng 02 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng;

Căn cứ Nghị quyết số Nghị quyết 24/2008/NQ-CP ngày 28 tháng 10 năm 2008 của Chính phủ về thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn;

Căn cứ nhiệm vụ được Thủ tướng Chính phủ giao tại Quyết định số Quyết định số 193/QĐ-TTg ngày 02/02/2010 về việc phê duyệt chương trình điều chỉnh quy hoạch xây dựng nông thôn mới và Quyết định số Quyết định số 800/QĐ-TTg ngày 04 tháng 4 năm 2010. Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 – 2020.

Bộ Xây dựng xác định việc lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch xây dựng đô thị nông thôn mới nhằm đáp ứng các tiêu chí trong Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới tại Quyết định số 11/2015/NĐ-CP. 491/QĐ – TTg ngày 16.04.2009. của Thủ tướng Chính phủ như sau:

Tham Khảo Thêm:  Nghị định 53/2013/NĐ-CP Thành lập, tổ chức và hoạt động của Công ty Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam

Chương I
QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng thi hành

1. Thông tư này quy định việc lập, thẩm định, phê duyệt, nhiệm vụ và đồ án quy hoạch, quản lý quy hoạch xây dựng nông thôn mới trên địa giới hành chính của đô thị.

2. Đối tượng quy hoạch xây dựng nông thôn mới bao gồm: quy hoạch xây dựng các điểm nông thôn mới; quy hoạch chi tiết các trung tâm đô thị; quy hoạch chi tiết khu dân cư mới, khu tái định cư, cải tạo, xây dựng các thôn, làng hiện có theo tiêu chí nông thôn mới.

3. Các tổ chức, cá nhân tham gia lập, thẩm định, phê duyệt nhiệm vụ và đồ án quy hoạch và quản lý quy hoạch xây dựng nông thôn mới phải tuân thủ các quy định của Thông tư này và các quy định khác, các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan.

Điều 2. Tổ chức lập, thẩm định, trình duyệt nhiệm vụ quy hoạch và đồ án quy hoạch xây dựng nông thôn mới.

1. Việc tổ chức lập, thẩm định, phê duyệt nhiệm vụ và đồ án quy hoạch xây dựng nông thôn mới thực hiện theo quy định của Luật Xây dựng và Nghị định số 01/2015/NĐ-CP. Nghị định số 08/2005/NĐ-CP ngày 24/01/2005 của Chính phủ về quy hoạch xây dựng. trừ trường hợp đặc biệt do Thủ tướng Chính phủ quyết định.

2. Cơ quan có thẩm quyền chịu trách nhiệm về văn bản phê duyệt nhiệm vụ và đồ án quy hoạch xây dựng nông thôn mới với nội dung quy định tại Thông tư này, đồng thời ban hành quy định quản lý xây dựng theo quy định.

a) Cơ quan phê duyệt: Ủy ban nhân dân thành phố là cơ quan trình nhiệm vụ và đồ án quy hoạch xây dựng nông thôn mới trình Ủy ban nhân dân huyện phê duyệt.

Tham Khảo Thêm:  Công văn 5480/BGDĐT-QLCL 5 điểm mới quan trọng về kỳ thi THPT quốc gia 2019

b) Cơ quan thẩm định: Cơ quan quản lý xây dựng cấp huyện hoặc Tổ chuyên ngành hỗ trợ do Chủ tịch UBND tỉnh thành lập chịu trách nhiệm thẩm định nhiệm vụ và đồ án quy hoạch xây dựng nông thôn mới.

c) Cơ quan phê duyệt: UBND cấp huyện là cơ quan phê duyệt nhiệm vụ và đồ án quy hoạch xây dựng nông thôn mới.

3. Tổ chức tư vấn lập đồ án quy hoạch xây dựng nông thôn mới chịu trách nhiệm về nội dung nghiên cứu, tính toán kinh tế – kỹ thuật thể hiện trong thuyết minh, hồ sơ, bản vẽ của đồ án quy hoạch xây dựng nông thôn mới được phê duyệt.

4. Thành phần, nội dung hồ sơ nhiệm vụ và đồ án quy hoạch xây dựng nông thôn mới hướng đến “Sổ tay quy hoạch nông thôn mới” do Bộ Xây dựng ban hành.

Điều 3. Quản lý quy hoạch xây dựng nông thôn mới

1. Người có thẩm quyền phê duyệt đồ án quy hoạch xây dựng nông thôn mới căn cứ đồ án quy hoạch xây dựng được phê duyệt ban hành quy định quản lý quy hoạch xây dựng nông thôn mới.

2. Ủy ban nhân dân thành phố có trách nhiệm quản lý quy hoạch trong phạm vi địa giới hành chính do mình quản lý; tổ chức công bố, công bố quy hoạch xây dựng nông thôn mới theo quy định tại điểm 4 Điều 38 và Điều 39 Nghị định số 08/2005/NĐ-CP và hướng dẫn bổ sung một số nội dung sau:

a) Nội dung công bố, công bố đối với đồ án quy hoạch xây dựng nông thôn mới bao gồm:

– Bản đồ định hướng phát triển không gian sản xuất và dân cư; các khu chức năng trung tâm của đô thị, các thôn, bản, khu bảo tồn, tôn tạo các di tích.

– Sơ đồ hệ thống công trình hạ tầng kỹ thuật.

Tham Khảo Thêm:  Nghị định số 92/2010/NĐ-CP Quy định Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm về bảo đảm an toàn sinh học tại phòng xét nghiệm

– Hệ thống công trình công cộng; cơ sở sản xuất.

– Khu phát triển mới, khu cải tạo, khu đặc biệt, khu bảo tồn, khu cấm xây dựng.

– Sơ đồ định hướng phát triển mạng lưới dân cư thôn bao gồm khu cải tạo và khu phát triển mới.

– Các bản đồ quy hoạch mới xây dựng đô thị nông thôn, tổ chức không gian khu trung tâm đô thị, điểm dân cư thôn, làng.

– Bản đồ cắm mốc giới, chỉ giới đường đỏ, chỉ giới xây dựng.

– Quy định quản lý xây dựng theo quy hoạch.

b) Trong quá trình thực hiện quy hoạch xây dựng nông thôn mới, các dự án đầu tư xây dựng đã và đang triển khai phải được cập nhật, công bố kịp thời, đầy đủ để các tổ chức, cá nhân nhận biết, giám sát.

3. Căn cứ hồ sơ cắm mốc giới đã được phê duyệt, việc tổ chức cắm mốc giới xây dựng phải theo quy định tại Điều 40 Nghị định số 11/2015/NĐ-CP. 08/2005/NĐ-CP.

4. Việc cung cấp thông tin quy hoạch xây dựng phải tuân theo quy định tại Điều 41 Nghị định 08/2005/NĐ-CP.

5. Hồ sơ đồ án, nhiệm vụ quy hoạch xây dựng được phê duyệt bao gồm: Thuyết minh tổng hợp, các bản vẽ được xác định đúng tỷ lệ, đĩa CD có đầy đủ thuyết minh và các bản vẽ được lưu tại cơ quan quản lý xây dựng cấp tỉnh, cấp huyện và Ủy ban nhân dân thành phố trực thuộc trung ương.

Như trong file tài liệu của Bộ Giáo dục Thầy để xem chi tiết hơn

Chuyên mục: Văn bản – Văn bản

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết Thông tư số 09/2010/TT-BXD Quy định việc lập nhiệm vụ, đồ án quy hoạch và quản lý quy hoạch xây dựng xã nông thôn mới . Đừng quên truy cập Cakhia TV kênh trực tiếp bóng đá số 1 Việt Nam hiện nay để có những phút giây thư giãn cùng trái bóng tròn !

Related Posts

Kế hoạch dạy học môn Công nghệ 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Công nghệ 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Kế hoạch dạy…

Kế hoạch dạy học môn Giáo dục công dân 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Giáo dục công dân 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Kế…

Kế hoạch dạy học môn Khoa học tự nhiên 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

1 Mở đầu 2% = 3 tiết Bài 1: Sử dụng một số hoá chất, thiết bị cơ bản trong phòng thí nghiệm 3 2 Chương I…

Kế hoạch dạy học môn Lịch sử và Địa lí 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Lịch sử và Địa lí 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống….

Kế hoạch dạy học môn Giáo dục thể chất 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Giáo dục thể chất 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Kế…

Kế hoạch dạy học môn Tin học 8 sách Chân trời sáng tạo

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Tin học 8 sách Chân trời sáng tạo. Kế hoạch dạy học môn Tin…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *