Thông tư số 08/2014/TT-BXD Hướng dẫn thực hiện một số nội dung Nghị định số 188/2013/NĐ-CP ngày 20 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội

Rate this post

Thông tư 08/2014/TT-BXD

Chỉ đạo thực hiện một số nội dung của Nghị định số Nghị định 188/2013/NĐ-CP ngày 20 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội

nhà tròn

HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN MỘT SỐ NỘI DUNG CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 188/2013/NĐ-KP NGÀY 20 THÁNG 11 NĂM 2013 VỀ PHÁT TRIỂN VÀ QUẢN LÝ NHÀ Ở XÃ HỘI

Căn cứ Nghị định số Nghị định số 62/20013/NĐ ngày 25 tháng 6 năm 2013 của Chính phủ về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng;

Căn cứ Nghị định số Nghị định số 188/2013/NĐ-CP ngày 20 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định về phát triển và quản lý nhà ở xã hội;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản;

Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành Thông tư hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số Nghị định số 188/2013/NĐ-CP ngày 20 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định về phát triển và quản lý nhà ở xã hội.

hương tôi

QUY ĐỊNH CHUNG

Đ.CácĐiều 1. Phạm vi điều chỉnh

1. Thông tư này hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định của Chính phủ số. Nghị định số 188/2013/NĐ-CP ngày 20/11/2013 của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội (sau đây gọi là Nghị định số 188/2013/NĐ-CP) về: Tiêu chuẩn thiết kế nhà ở xã hội; trình tự, thủ tục, hồ sơ chấp thuận đầu tư dự án nhà ở xã hội; chủ đầu tư dự án nhà ở xã hội; trình tự, thủ tục bán, cho thuê, cho thuê mua nhà ở xã hội; hợp đồng mua bán, thuê, thuê mua nhà ở xã hội; quản lý sử dụng, khai thác và sử dụng quỹ xã hội được xây dựng trong dự án; quản lý chất lượng, công năng sử dụng nhà ở xã hội do hộ gia đình, cá nhân đầu tư xây dựng.

Tham Khảo Thêm:  Thông tư 28/2012/TT-BLĐTBXH Banh hành danh mục thiết bị dạy nghề trình độ Trung cấp nghề, trình độ Cao đẳng nghề cho các nghề: Điều khiển phương tiện thủy nội địa

2. Quy định cụ thể các cơ chế ưu đãi liên quan đến chính sách tài chính, thuế (miễn, giảm thuế sử dụng đất, thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp và các loại thuế khác theo quy định của pháp luật áp dụng đối với dự án nhà ở xã hội và phát triển nhà ở xã hội đã đầu tư và do gia đình, cá nhân xây dựng; Việc cho vay ưu đãi đối với chủ đầu tư dự án phát triển nhà ở xã hội và hộ gia đình, cá nhân tham gia đầu tư xây dựng nhà ở xã hội phải tuân theo quy định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

3. Việc quản lý, sử dụng và bán, cho thuê, cho thuê mua nhà ở xã hội của Nhà nước không thuộc phạm vi điều chỉnh của Thông tư này.

Đ.CácĐiều 2. Đối tượng áp dụng

Thông tư này áp dụng đối với mọi tổ chức, gia đình, cá nhân và cơ quan quản lý nhà nước có liên quan đến lĩnh vực nhà ở xã hội quy định tại Điều 2 Nghị định 188/2013/NĐ-CP.

Điều 3. Nguyên tắc phát triển, quản lý, sử dụng và vận hành nhà ở xã hội

1. Việc phát triển nhà ở xã hội phải phù hợp với quy hoạch xây dựng đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt và tiêu chuẩn, quy chuẩn đã được cơ quan có thẩm quyền công bố; cung cấp hệ thống hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội đồng bộ; Nhà ở xã hội phải được quản lý chặt chẽ trong quá trình sử dụng, khai thác, vận hành, bảo đảm an toàn, an ninh, vệ sinh và môi trường.

Tham Khảo Thêm:  Hướng dẫn 02-HD/TW Công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng

2. Trường hợp chủ đầu tư dự án nhà ở thương mại, khu đô thị mới cần dành 20% quỹ đất để xây dựng nhà ở xã hội thì chủ đầu tư không cần sử dụng quỹ đất này để đầu tư xây dựng. được chuyển giao cho Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi có dự án thì việc lựa chọn chủ đầu tư dự án (mới) phải theo nguyên tắc quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều 9 Nghị định số 11/2015/NĐ-CP. Nghị định 188/2013/NĐ-CP đảm bảo không làm thay đổi mục đích sử dụng đất để xây dựng nhà ở xã hội theo quy hoạch đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

3. Việc quản lý vận hành nhà ở xã hội do chủ đầu tư trực tiếp thực hiện hoặc giao cho đơn vị có chức năng quản lý vận hành nhà ở thực hiện theo quy định của pháp luật về nhà ở hiện hành và quy định tại Thông tư này.

4. Người mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội ngoài trách nhiệm trả tiền mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội còn phải chịu các chi phí quản lý vận hành nhà ở theo quy định tại Điều 27 của thông tư này.

5. Đối với phần kinh doanh thương mại quy định tại Khoản 1 Khoản 1 Điều 12 Nghị định 188/2013/NĐ-CP (được xác định trong dự án phát triển nhà ở xã hội đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt) thì chủ đầu tư hoặc đơn vị quản lý vận hành được phép bán, cho thuê, cho thuê mua theo giá thị trường để bù đắp chi phí đầu tư dự án.

Tham Khảo Thêm:  Quyết định 04/2013/QĐ-UBND của UBND tỉnh Hậu Giang Quy chế phối hợp thực hiện công tác quản lý khu, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Hậu Giang

Trường hợp chủ đầu tư dự án dành 20% tổng quỹ đất được giao của dự án phát triển nhà ở xã hội để đầu tư xây dựng công trình nhà ở thương mại, công nghiệp thì được phép áp dụng tiêu chuẩn thiết kế. Việc thiết kế nhà ở thương mại theo quy định của pháp luật về nhà ở hiện hành.

Hoạt động kinh doanh phải đảm bảo công khai, minh bạch trên cơ sở hạch toán kế toán trong quá trình xác định giá bán, cho thuê, cho thuê mua nhà ở xã hội (nêu rõ phần chi phí nào làm giảm giá bán, cho thuê, cho thuê mua nhà ở xã hội – mua, chi phí quản lý vận hành được đền bù một phần, chi phí bảo trì nhà ở được đền bù một phần). Cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền tại địa phương có trách nhiệm kiểm tra việc hạch toán này của chủ đầu tư dự án.

Việc hạch toán chi phí bán, cho thuê cơ sở thương mại trong dự án nhà ở xã hội được thực hiện trong phương án cân đối tài chính của toàn bộ dự án theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 18 Thông tư thứ tư này.

Như trong file tài liệu của Bộ Giáo dục Thầy để xem chi tiết hơn

Chuyên mục: Văn bản – Văn bản

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết Thông tư số 08/2014/TT-BXD Hướng dẫn thực hiện một số nội dung Nghị định số 188/2013/NĐ-CP ngày 20 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội . Đừng quên truy cập Cakhia TV kênh trực tiếp bóng đá số 1 Việt Nam hiện nay để có những phút giây thư giãn cùng trái bóng tròn !

Related Posts

Kế hoạch dạy học môn Công nghệ 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Công nghệ 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Kế hoạch dạy…

Kế hoạch dạy học môn Giáo dục công dân 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Giáo dục công dân 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Kế…

Kế hoạch dạy học môn Khoa học tự nhiên 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

1 Mở đầu 2% = 3 tiết Bài 1: Sử dụng một số hoá chất, thiết bị cơ bản trong phòng thí nghiệm 3 2 Chương I…

Kế hoạch dạy học môn Lịch sử và Địa lí 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Lịch sử và Địa lí 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống….

Kế hoạch dạy học môn Giáo dục thể chất 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Giáo dục thể chất 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Kế…

Kế hoạch dạy học môn Tin học 8 sách Chân trời sáng tạo

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Tin học 8 sách Chân trời sáng tạo. Kế hoạch dạy học môn Tin…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *