Thông tư số 07/2014/TT-BXD Quy định về phát triển và quản lý nhà ở tái định cư

Rate this post

Thông tư 07/2014/TT-BXD

Quy chế phát triển và quản lý nhà ở tái định cư

nhà tròn

HƯỚNG DẪN MỘT SỐ NỘI DUNG CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ. NGHỊ ĐỊNH 84/2013/NĐ-CP NGÀY 25 THÁNG 7 NĂM 2013 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH ĐỔI ĐỔI VỀ PHÁT TRIỂN VÀ QUẢN LÝ NHÀ Ở

Căn cứ Nghị định số Nghị định số 62/2013/NĐ-CP ngày 25 tháng 6 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng;

Căn cứ Nghị định của Chính phủ số Nghị định số 84/2013/NĐ-CP ngày 25 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định việc phát triển và quản lý nhà ở tái định cư;

Căn cứ Nghị định số Nghị định số 34/2013/NĐ-CP ngày 22 tháng 4 năm 2013 của Chính phủ về quản lý, sử dụng nhà ở nhà nước;

Căn cứ Nghị định số Nghị định số 188/2013/NĐ-CP ngày 20 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định về phát triển và quản lý nhà ở xã hội;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản;

Bộ trưởng Bộ Xây dựng công bố Thông tư hướng dẫn một số nội dung của Nghị định số Nghị định số 84/2013/NĐ-CP ngày 25 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định việc phát triển và quản lý nhà ở tái định cư

hương tôi

CÁC QUY ĐỊNH CHUNG

DCácĐiều 1. Phạm vi điều chỉnh

Thông tư này hướng dẫn một số nội dung của Nghị định số Nghị định số 84/2013/NĐCP ngày 25 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định về phát triển và quản lý nhà ở tái định cư (sau đây gọi là: Nghị định số 84/2013). /NĐCP), bao gồm: kế hoạch phát triển nhà ở tái định cư; quản lý việc đầu tư xây dựng nhà tái định cư và mua nhà tái định cư thương mại; quản lý việc bán, cho thuê nhà ở phục vụ tái định cư; quản lý, vận hành nhà ở tái định cư.

Tham Khảo Thêm:  Thông tư 36/2022/TT-BTC Giảm lệ phí cấp giấy chứng nhận thẩm định thiết kế xe cơ giới

DCácĐiều 2. Đối tượng áp dụng

1. Hộ gia đình, cá nhân phải di chuyển chỗ ở khi Nhà nước thu hồi đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng phục vụ mục đích quốc phòng, an ninh, lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng theo quy định, quy hoạch, kế hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

2. Tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc phát triển và quản lý nhà ở tái định cư.

3. Cơ quan quản lý nhà ở của Nhà nước các cấp.

hương II

KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN NHÀ Ở, QUẢN LÝ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG NHÀ Ở DỊCH VỤ VÀ NHÀ Ở THƯƠNG MẠI CHO KHU DÂN CƯ

Điều 3. Quy trình lập và phê duyệt kế hoạch phát triển nhà ở phục vụ tái định cư trên địa bàn tỉnh, thành phố do Trung tâm chỉ đạo.

Kế hoạch phát triển nhà ở tái định cư sẽ được lập và phê duyệt theo trình tự sau:

1. Chủ đầu tư các dự án nêu tại điểm 5, điểm 6 và điểm 7 Điều 3 Nghị định số 01/2016/NĐ-CP. Nghị định 84/2013/NĐ-CP, chủ trì, phối hợp với Hội đồng bồi thường, thu dọn mặt bằng thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (sau đây gọi là Ủy ban nhân dân cấp huyện) và Ủy ban nhân dân cấp huyện. của chính quyền thành phố, khu phố và thị trấn (sau đây gọi là Ủy ban nhân dân cấp xã) nơi Dự án tiến hành điều tra, khảo sát xã hội học. nhu cầu của các gia đình, cá nhân trong diện giải tỏa của khu vực, trong đó xác định nhu cầu của các gia đình, cá nhân thuộc diện phải di chuyển. tái định cư (như vị trí, loại nhà ở tái định cư; số lượng, diện tích nhà ở, đất ở đã đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật, thương mại thu hồi để điều chỉnh tái định cư; tổng mức đầu tư; dự kiến ​​quy hoạch quỹ nhà ở, đất ở phục vụ tái định cư) theo theo mẫu quy định tại Phụ lục 01 ban hành kèm theo Thông tư này và báo cáo Ủy ban nhân dân cấp huyện. Trường hợp dự án có từ 2 đơn vị cấp huyện trở lên thì Chủ đầu tư phải báo cáo từng đơn vị cấp huyện để xin di dời nhà ở.

Tham Khảo Thêm:  Quyết định số 1904/QĐ-TTG Về việc phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung Thành viên Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng nhiệm kỳ 2004 - 2011

2. Ủy ban nhân dân cấp huyện chủ trì lập, phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, tổng hợp nhu cầu nhà ở phục vụ tái định cư trên địa bàn và báo cáo Sở Xây dựng về nhu cầu nhà ở. Nhà ở tái định cư sẽ được đầu tư. bằng mọi nguồn vốn (gồm: vị trí, loại nhà ở tái định cư; số lượng, diện tích nhà ở, đất ở có hạ tầng kỹ thuật được xây dựng và xây dựng, thương mại thu hồi để bố trí tái định cư; tổng vốn đầu tư từ ngân sách trung ương, ngân sách địa phương và các nguồn vốn khác; dự kiến ​​tiến độ bàn giao đất ở, đất ở tái định cư) theo mẫu quy định tại điểm a Phụ lục 02 ban hành kèm theo Thông tư này.

3. Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan xây dựng kế hoạch phát triển nhà ở tái định cư hàng năm và 5 năm trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chỉ đạo trực tiếp Trung ương. thành phố, sau đây gọi chung là Ủy ban nhân dân cấp tỉnh), gồm những nội dung chủ yếu sau:

a) Dự báo số hộ gia đình, cá nhân phải di dời hàng năm và 05 năm tiếp theo;

b) Tổng số căn hộ, tổng diện tích sàn, quy mô và cơ cấu công trình nhà ở (dự kiến ​​đầu tư xây dựng, mua nhà ở thương mại để tái định cư), số lượng, diện tích đất ở có công trình hạ tầng kỹ thuật dự kiến ​​bố trí hàng năm và trong 5 năm tới;

c) Xác định diện tích, vị trí và tổng diện tích khu đất phát triển nhà ở phục vụ chuyển đổi, trong đó có việc bố trí quỹ đất sẽ đổi cho các nhà đầu tư tham gia thực hiện Hợp đồng Xây dựng – Chuyển giao (sau đây gọi là hợp đồng BT) nhà ở tái định cư;

Tham Khảo Thêm:  Công văn 4921/BYT-K2ĐT Hướng dẫn đào tạo cấp chứng chỉ cho cán bộ y tế

d) Danh mục dự án nhà ở phục vụ tái định cư, dự án nhà ở phục vụ tái định cư; dự án nhà ở thương mại dự kiến ​​mua căn hộ điều chỉnh quyết toán hàng năm và 5 năm; tiến độ cung cấp nhà ở phục vụ tái định cư của từng dự án;

đ) Nhu cầu vốn đầu tư, nguồn vốn đầu tư (vốn ngân sách trung ương, vốn ngân sách địa phương, vốn huy động của các thành phần kinh tế và các nguồn vốn hợp pháp khác theo quy định của pháp luật);

e) Trách nhiệm của chính quyền địa phương trong việc thực hiện kế hoạch phát triển nhà ở phục vụ tái định cư;

g) Các nội dung khác liên quan đến phát triển nhà ở tái định cư.

4. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh căn cứ vào quy hoạch, quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế – xã hội, kế hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng và chương trình phát triển nhà ở của địa phương đã được phê duyệt, quyết định phê duyệt việc tái định cư hàng năm và 5 năm. kế hoạch phát triển nhà ở, công bố công khai kế hoạch phát triển nhà ở phục vụ tái định cư đồng thời báo cáo Bộ Xây dựng theo mẫu quy định tại phụ lục 03 ban hành kèm theo Thông tư này trước ngày 31 tháng 10 của năm trước năm lập kế hoạch.

Như trong file tài liệu của Bộ Giáo dục Thầy để xem chi tiết hơn

Chuyên mục: Văn bản – Văn bản

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết Thông tư số 07/2014/TT-BXD Quy định về phát triển và quản lý nhà ở tái định cư . Đừng quên truy cập Cakhia TV kênh trực tiếp bóng đá số 1 Việt Nam hiện nay để có những phút giây thư giãn cùng trái bóng tròn !

Related Posts

Kế hoạch dạy học môn Công nghệ 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Công nghệ 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Kế hoạch dạy…

Kế hoạch dạy học môn Giáo dục công dân 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Giáo dục công dân 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Kế…

Kế hoạch dạy học môn Khoa học tự nhiên 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

1 Mở đầu 2% = 3 tiết Bài 1: Sử dụng một số hoá chất, thiết bị cơ bản trong phòng thí nghiệm 3 2 Chương I…

Kế hoạch dạy học môn Lịch sử và Địa lí 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Lịch sử và Địa lí 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống….

Kế hoạch dạy học môn Giáo dục thể chất 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Giáo dục thể chất 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Kế…

Kế hoạch dạy học môn Tin học 8 sách Chân trời sáng tạo

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Tin học 8 sách Chân trời sáng tạo. Kế hoạch dạy học môn Tin…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *