Thông tư số 07/2010/TT-BYT Hướng dẫn việc giám định mức suy giảm khả năng lao động của người lao động tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc

Rate this post

Thông tư 07/2010/TT-BYT

Hướng dẫn giám định mức suy giảm khả năng lao động của người lao động tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc

Thông tư số Thông tư 07/2010/TT-BYT của Bộ Y tế: Chủ trì giám định mức suy giảm khả năng lao động của người lao động tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc.

Bạn đang xem: Thông tư số. 07/2010/TT-BYT Giám định mức suy giảm khả năng lao động của người lao động tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc

BỘ Y TẾ
————
Con số: 07/2010/TT-BYT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
độc lập-Tự do-Hạnh phúc

—————————

Hà Nội, ngày 5 tháng 4 năm 2010

nhà tròn
Hướng dẫn giám định mức suy giảm khả năng lao động
người lao động tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc
———————————

Căn cứ Luật Bảo hiểm xã hội số 71/2006/QH11 ngày 29 tháng 6 năm 2006;

Căn cứ Nghị định của Chính phủ số Nghị định 152/2006/NĐ-CP ngày 22 tháng 12 năm 2006 của Chính phủ hướng dẫn một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội đối với bảo hiểm xã hội bắt buộc;

Căn cứ Nghị định của Chính phủ số Nghị định số 68/2007/NĐ-CP ngày 19/4/2007 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật BHXH về BHXH bắt buộc đối với quân nhân, công an nhân dân và người làm công tác cơ yếu hưởng lương như bộ đội, công an nhân dân cảnh sát ;

Căn cứ Nghị định số Nghị định số 188/2007/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;

Sau khi được sự thống nhất của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội; tư pháp; Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; Bảo hiểm xã hội Việt Nam,

Bộ Y tế hướng dẫn việc giám định mức suy giảm khả năng lao động của người lao động tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc như sau:

Tham Khảo Thêm:  Công văn 3281/BGDĐT-KHTC Chấn chỉnh các khoản thu đầu năm học 2020 - 2021

Chương I
QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi

Thông tư này hướng dẫn việc giám định mức suy giảm khả năng lao động của người tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, bao gồm việc lập hồ sơ, trình tự khám giám định đối với người tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, nghỉ hưu trước tuổi thời hạn được giao. tuổi đời, thân nhân của người tham gia BHXH bắt buộc bị suy giảm khả năng lao động.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

1. Người tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc

a) Người tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc quy định tại Điều 2 Nghị định số 152/2006/NĐ-CP của Chính phủ.

b) Đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc quy định tại điểm 1, điểm 2 và điểm 3 Điều 2 Nghị định số 68/2007/NĐ-CP của Chính phủ.

2. Người lao động đang bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc, người lao động đang hưởng chế độ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp một lần hoặc hàng tháng.

Tất cả các đối tượng quy định tại điểm 1 và 2 điều này được gọi chung là người lao động.

3. Thân nhân của người lao động tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc

Bao gồm cả thân nhân của người lao động quy định tại điểm 1 và khoản 2 Điều 2; Thân nhân của người lao động đã đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc từ đủ mười lăm năm trở lên chết mà chưa hưởng bảo hiểm xã hội liên tục; Người đang hưởng lương hưu, trợ cấp hàng tháng mất sức lao động mà chết; Người đang hưởng trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hằng tháng với mức suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên mà chết; Người lao động chết do tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp quy định tại khoản 1 Điều 64 và khoản 3 Điều 139 của Luật bảo hiểm xã hội.

Tham Khảo Thêm:  Luật dự trữ quốc gia 2012

4. Người sử dụng lao động tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc

a) Người sử dụng lao động tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc theo quy định tại Điều 3 Nghị định số 152/2006/NĐ-CP của Chính phủ.

b) Người sử dụng lao động tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc theo quy định tại Khoản 4 Điều 2 Nghị định số 11/2015/NĐ-CP. 68/2007/NĐ-CP của Chính phủ.

Điều 3. Cơ quan thực hiện

1. Cơ quan BHXH:

a) Bảo hiểm xã hội Việt Nam;

b) Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố do Trung tâm quản lý;

c) Bảo hiểm xã hội – Bộ Quốc phòng, Bảo hiểm xã hội – Bộ Công an, Bảo hiểm xã hội – Ban Hình sự Chính phủ.

BHXH quy định tại điểm b và c điểm này (sau đây: BHXH cấp tỉnh).

2. Hội đồng giám định y khoa:

a) Hội đồng Giám định y khoa trung ương;

b) Bộ phận I của Hội đồng Giám định Y khoa Trung ương và Bộ phận II của Hội đồng Giám định Y khoa Trung ương; Hội đồng Giám định Y khoa – Bộ Quốc phòng gồm: Hội đồng Giám định Y khoa – Bộ Quốc phòng; Hội đồng Giám định Y khoa bệnh nghề nghiệp – Bộ Quốc phòng; Hội đồng Giám định Y khoa Tâm thần – Bộ Quốc phòng.

Hội đồng giám định y khoa quy định tại điểm a và b điểm này (sau đây gọi là Hội đồng giám định y khoa cấp trung ương).

c) Hội đồng quản lý y tế tỉnh, thành phố do trung tâm chỉ đạo tuyến; Hội đồng Giám định Y khoa – Bộ Công an, Hội đồng Giám định Y khoa – Bộ Giao thông Vận tải và Hội đồng Giám định Y khoa các quân khu, quân đoàn, quân chủng và khu vực thuộc Bộ Quốc phòng (sau đây gọi tắt là (sau đây gọi tắt là Hội đồng Giám định Y khoa cấp tỉnh, thành phố) Giáo dục).

Điều 4. Giải thích từ ngữ

Trong thông tư này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

Tham Khảo Thêm:  Quy trình dạy học môn Tiếng Việt 2 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

1. Giám định lần đầu là giám định mức suy giảm khả năng lao động đối với người lao động lần đầu bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp mà chưa được giám định lần đầu; người đang tham gia bảo hiểm xã hội hoặc đang bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm xã hội và thân nhân của người tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc được hưởng trợ cấp sinh hoạt phí hằng tháng.

2. Giám định lại (giám định lại) là việc giám định mức suy giảm khả năng lao động từ lần thứ hai đối với người lao động bị thương tật, bệnh tật do tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp đã được giám định sau đó. tái phát đã được điều trị. một cách bền vững.

3. Giám định tổng hợp là giám định tổng quát mức suy giảm khả năng lao động khi người lao động thuộc một trong các trường hợp: vừa bị tai nạn lao động, vừa bị bệnh nghề nghiệp; bị nhiều tai nạn lao động; nhiều bệnh nghề nghiệp.

4. Giám định khiếu nại (KN) là việc giám định lại mức suy giảm khả năng lao động đối với các đối tượng quy định tại điểm 1 điểm 2 điểm 3 Điều 2 Thông tư này có người lao động khiếu nại. đánh giá hoặc có khiếu nại, tố cáo của cá nhân. , cơ quan, tổ chức trái với quyết định của Tổng cục Y tế.

Như trong file tài liệu của Bộ Giáo dục Thầy để xem chi tiết hơn

Chuyên mục: Văn bản – Văn bản

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết Thông tư số 07/2010/TT-BYT Hướng dẫn việc giám định mức suy giảm khả năng lao động của người lao động tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc . Đừng quên truy cập Cakhia TV kênh trực tiếp bóng đá số 1 Việt Nam hiện nay để có những phút giây thư giãn cùng trái bóng tròn !

Related Posts

Kế hoạch dạy học môn Công nghệ 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Công nghệ 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Kế hoạch dạy…

Kế hoạch dạy học môn Giáo dục công dân 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Giáo dục công dân 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Kế…

Kế hoạch dạy học môn Khoa học tự nhiên 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

1 Mở đầu 2% = 3 tiết Bài 1: Sử dụng một số hoá chất, thiết bị cơ bản trong phòng thí nghiệm 3 2 Chương I…

Kế hoạch dạy học môn Lịch sử và Địa lí 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Lịch sử và Địa lí 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống….

Kế hoạch dạy học môn Giáo dục thể chất 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Giáo dục thể chất 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Kế…

Kế hoạch dạy học môn Tin học 8 sách Chân trời sáng tạo

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Tin học 8 sách Chân trời sáng tạo. Kế hoạch dạy học môn Tin…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *