Thông tư số 06/2014/TT-NHNN Quy định lãi suất tối đa đối với tiền gửi bằng đô la Mỹ của tổ chức, cá nhân tại tổ chức tín dụng

Rate this post

Thông tư 06/2014/TT-NHNN

Quy định lãi suất tối đa đối với tiền gửi bằng đô la Mỹ của tổ chức, cá nhân tại tổ chức tín dụng

nhà tròn

LÃI SUẤT TỐI ĐA ĐỐI VỚI TIỀN GỬI BẰNG ĐÔ LA CỦA TỔ CHỨC, CÁ NHÂN TẠI CÁC TỔ CHỨC TÍN DỤNG

Căn cứ Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam số 46/2010/QH12, ngày 16 tháng 6 năm 2010;

Căn cứ Luật các tổ chức tín dụng số 47/2010/QH12 ngày 16 tháng 6 năm 2010;

Căn cứ Pháp lệnh ngoại hối số. 28/2005/PL-UBTVQH11, ngày 13/12/2005;

Căn cứ Pháp lệnh số 06/2013/UBTVQH13 ngày 18 tháng 3 năm 2013 về việc sửa đổi, hoàn thiện một số điều của Pháp lệnh Ngoại hối số 28/2005/PL-UBTVQH11, ngày 13/12/2005;

Căn cứ Nghị định của Chính phủ số Nghị định 160/2006/NĐ-CP ngày 28 tháng 12 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Ngoại hối;

Căn cứ Nghị định số Nghị định số 156/2013/NĐ-CP ngày 11 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Chính sách tiền tệ;

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Thông tư quy định mức lãi suất tối đa đối với tiền gửi bằng đô la Mỹ của tổ chức, cá nhân tại các tổ chức tín dụng.

Điều 1.

1. Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài (sau đây gọi là tổ chức tín dụng) áp dụng lãi suất tiền gửi bằng đô la Mỹ không vượt quá mức lãi suất tối đa do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định. Các quyết định theo thời gian về:

Tham Khảo Thêm:  Công văn 10305/2012/CT-TTHT Thủ tục cấp hóa đơn lẻ do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành

a) Tiền gửi của tổ chức (trừ tổ chức tín dụng).

b) Tiền gửi của cá nhân.

2. Tiền gửi bao gồm tiền gửi không kỳ hạn, tiền gửi có kỳ hạn, tiền gửi tiết kiệm, chứng chỉ tiền gửi, hối phiếu, trái phiếu, công trái và các hình thức nhận tiền gửi của tổ chức (trừ tổ chức tín dụng), cá nhân quy định tại điểm 13 Điều 4 của Luật . cho các tổ chức tín dụng.

Điều 2. Lãi suất tối đa đối với tiền gửi quy định tại thông tư này đã bao gồm cả chi phí khuyến mại dưới mọi hình thức áp dụng đối với phương thức lĩnh lãi cuối kỳ và các phương thức lĩnh lãi khác được quy đổi theo phương thức lĩnh lãi cuối kỳ. khi đáo hạn.

Điều 3. Tổ chức tín dụng niêm yết công khai lãi suất tiền gửi bằng đô la Mỹ tại nước nhận tiền gửi theo quy định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Nghiêm cấm tổ chức tín dụng khi nhận tiền gửi khuyến mại dưới mọi hình thức (bằng tiền, lãi suất và các hình thức khác) trái với quy định của pháp luật và Thông tư này.

Điều 4. Tổ chức thực hiện

1. Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 18 tháng 3 năm 2014 và thay thế Thông tư số 14/2013/TT-NHNN ngày 27 tháng 6 năm 2013 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định mức lãi suất tối đa đối với tiền gửi bằng đô la Mỹ của tổ chức, cá nhân trong tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

Tham Khảo Thêm:  Thông tư hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Thú y

2. Lãi suất tiền gửi có kỳ hạn bằng Đô la Mỹ của tổ chức, cá nhân tại các tổ chức tín dụng ban hành trước ngày Thông tư này có hiệu lực được áp dụng cho đến hết thời hạn; trường hợp hết thời hạn đã thỏa thuận mà tổ chức, cá nhân không đến nhận tiền gửi, tổ chức tín dụng áp dụng mức lãi suất tiền gửi quy định tại Thông tư này.

3. Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng và Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố do Trung tâm chỉ đạo kiểm tra, thanh tra, giám sát việc thực hiện các quy định về lãi suất tiền gửi đô la Mỹ; thực hiện các biện pháp theo thẩm quyền để xử lý đối với tổ chức tín dụng vi phạm các quy định tại Thông tư này.

4. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Chính sách tiền tệ và Thủ trưởng các đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Chủ tịch Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng thành viên và Tổng giám đốc (Giám đốc) tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện Thông tư này.

Người nhận:
– Như điểm 4, điều 4;
– Thủ tướng, các Phó Thủ tướng (để báo cáo);
– Ban Lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước;
– Văn phòng Chính phủ;
– Bộ Tư pháp (để kiểm tra);
– Thông báo;
– Lưu: VP, Vụ CSTT, PC.

KT. thống đốc
PHÓ CHÍNH PHỦ

Nguyễn Đồng Tiến

Tham Khảo Thêm:  Văn bản hợp nhất 01/VBHN-BNV Chế độ tiền lương đối với cán bộ, công, viên chức và lực lượng vũ trang

Như trong file tài liệu của Bộ Giáo dục Thầy để xem chi tiết hơn

Chuyên mục: Văn bản – Văn bản

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết Thông tư số 06/2014/TT-NHNN Quy định lãi suất tối đa đối với tiền gửi bằng đô la Mỹ của tổ chức, cá nhân tại tổ chức tín dụng . Đừng quên truy cập Cakhia TV kênh trực tiếp bóng đá số 1 Việt Nam hiện nay để có những phút giây thư giãn cùng trái bóng tròn !

Related Posts

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Lịch sử – Địa lí 4 sách Chân trời sáng tạo

Cùng đọc bài viết với Phòng Giáo dục và Đào tạo Sa Thầy Đáp án bài tập ôn luyện sách Lịch sử – Địa lý 4 Chân…

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Tin học 8 sách Chân trời sáng tạo

Cùng đọc bài viết với Phòng Giáo dục và Đào tạo Sa Thầy Câu trả lời câu hỏi đào tạo khoa học máy tính 8 cuốn sách…

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Lịch sử – Địa lí 8 sách Chân trời sáng tạo

Cùng đọc bài viết với Phòng Giáo dục và Đào tạo Sa Thầy Đáp án câu hỏi rèn luyện Lịch sử – Địa lý 8 sách Những…

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp 8 sách Chân trời sáng tạo

Cùng đọc bài viết với Phòng Giáo dục và Đào tạo Sa Thầy Đào tạo Câu hỏi trắc nghiệm Đáp án về Hoạt động trải nghiệm nghề…

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Giáo dục công dân 8 sách Chân trời sáng tạo

Cùng đọc bài viết với Phòng Giáo dục và Đào tạo Sa Thầy Giáo dục Công dân Huấn luyện Trắc nghiệm Câu trả lời 8 cuốn sách…

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Âm nhạc 8 sách Chân trời sáng tạo

Cùng đọc bài viết với Phòng Giáo dục và Đào tạo Sa Thầy Đáp Án Giáo Trình Đào Tạo Âm Nhạc 8 Cuốn Chân Trời Sáng Tạo….

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *