Thông tư liên tịch số 37/2012/TTLT-BGTVT-BCA Hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 60/2011/NĐ-CP về quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường thủy nội địa

Rate this post

Qarkorja e përbashkët nr 37/2012/TTLT-BGTVT-BCA

Drejtimin e zbatimit të një sërë nenesh të Dekretit nr. 60/2011/ND-CP për rregulloret për sanksionimin e kundërvajtjeve administrative në fushën e transportit ujor të brendshëm.

Qarkorja e Përbashkët Nr. 37/2012/TTLT-BGTVT-BCA e Ministrisë së Transporteve – Ministrisë së Sigurisë Publike: Drejton zbatimin e një sërë nenesh të Dekretit Nr. 60/2011/ND-CP datë 20 korrik 2011 të Ministria e Transportit Qeveria cakton dënime për kundërvajtje administrative në fushën e transportit ujor të brendshëm.

Po shikoni: Qarkorja e Përbashkët Nr. 37/2012/TTLT-BGTVT-BCA që udhëzon zbatimin e një sërë nenesh të Dekretit Nr. 60/2011/ND-CP mbi rregulloret për dënimet për shkeljet administrative në fushën e trafikut në rrugët ujore të brendshme

MINISTRIA E TRANSPORTIT – MINISTRY of PUBLIC SIGURIA
————

Numri: 37/2012/TTLT-BGTVT-BCA

REPUBLIKA SOCIALISTE E VIETNAMIT
Pavarësi – Liri – Lumturi
—————————

Hanoi, 17 shtator 2012

RRETHOREN E PËRBASHKËT
Drejtimin e zbatimit të një sërë nenesh të Dekretit Nr. 60/2011/ND-CP
20 korrik 2011 të Rregullores së Qeverisë për dënimet për shkelje
administrimi në fushën e transportit ujor të brendshëm
—————————

Në bazë të Dekretit të Qeverisë Nr. 60/2011/ND-CP datë 20 korrik 2011 që parashikon dënime për kundërvajtjet administrative në fushën e transportit ujor të brendshëm;

Në bazë të Dekretit Nr. 51/2008/ND-CP të datës 22 Prill 2008 të Qeverisë për përcaktimin e funksioneve, detyrave, kompetencave dhe strukturës organizative të Ministrisë së Transporteve;

Në zbatim të Dekretit Nr. 77/2009/ND-CP datë 15 shtator 2009 të Qeverisë për përcaktimin e funksioneve, detyrave, kompetencave dhe strukturës organizative të Ministrisë së Sigurisë Publike.

Ministri i Transportit dhe Ministri i Sigurisë Publike nxjerrin një qarkore të përbashkët që udhëzon zbatimin e një sërë nenesh të Dekretit të Qeverisë Nr. trafiku ujor (në tekstin e mëtejmë shkurtuar si Dekreti Nr. 60/2011/ND-CP).

Neni 1. Fushëveprimi

1. Kjo Qarkore udhëzon në mënyrë të detajuar zbatimin e një sërë nenesh të Dekretit Nr. 60/2011/ND-CP për mënyrën e përcaktimit të akteve të kundërvajtjes administrative; procedurat dhe formularët e sanksionimit; të përcaktojë kompetencën sanksionuese; masat për parandalimin e kundërvajtjeve administrative dhe formularët e procesverbaleve dhe mostrave të vendimeve për përdorimin e dënimeve për kundërvajtjet administrative në fushën e transportit ujor të brendshëm.

2. Kundërvajtjet administrative në fushën e trafikut ujor të brendshëm përfshijnë shkeljet e përcaktuara në kreun II të dekretit nr. 60/2011/ND-CP. Operatori i një anijeje ose anije peshkimi, kur operon në rrugët ujore të brendshme, kryen akte shkeljesh të përcaktuara në nenet 7, nenin 20, nenin 21, nenin 22, nenin 25, nenin 26, nenin 32 ose anija e peshkimit kryen veprime që shkelin dispozitat. të neneve 15 dhe 23 të Dekretit Nr. 60/2011/ND-CP do të sanksionohen administrativisht sipas përcaktimeve të atyre neneve; për aktet e tjera të kundërvajtjes administrative, personi me kompetencë sanksionuese të përcaktuar në dekretin nr.60/2011/ND-CP zbaton formën dhe masën e sanksionit të përcaktuar në vendimet për sanksionimin e kundërvajtjeve administrative, kryesisht në fushën e detit dhe peshkimit. për të sanksionuar.

Neni 2. Subjektet e aplikimit

1. Personat kompetentë për sanksionimin e kundërvajtjeve administrative të përcaktuara në Dekretin nr. 60/2011/ND-CP.

2. Organizatat dhe individët që kryejnë kundërvajtje administrative; organizatat dhe individët e përfshirë në sanksionimin e kundërvajtjeve administrative në fushën e transportit ujor të brendshëm.

Neni 3. Mënyra e konstatimit të kundërvajtjeve administrative

1. Shkeljet administrative të përcaktuara në pikat, pikat dhe nenet e kreut II të dekretit nr. 60/2011/ND-CP janë të pavarura nga njëra-tjetra.

Tham Khảo Thêm:  Quyết định 1460/2013/QĐ-BYT Công bố thủ tục hành chính sửa đổi thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Y tế

2. Organizatat dhe individët që kryejnë një nga shkeljet administrative të përcaktuara në çdo pikë, klauzolë dhe nen të dekretit nr.60/2011/ND-CP sanksionohen sipas rregulloreve për çdo akt shkeljeje. , ai artikull.

3. Kur një organizatë ose individ kryen njëkohësisht shumë shkelje administrative, ato sanksionohen për çdo shkelje.

Neni 4. Përcaktimi i tonazhit bruto dhe kapacitetit të motorit të automjeteve për aplikimin e dënimeve administrative.

1. Për mjetet që i nënshtrohen regjistrimit, por ende të pa regjistruara, mjetet lundruese që i nënshtrohen regjistrimit, por ende të pa regjistruara, që kryejnë kundërvajtje administrative në fushën e lundrimit në rrugët e brendshme ujore, përcaktohen tonazhi dhe tonazhi total. Kapaciteti i motorit të mjetit është si më poshtë:

a) Tonazhi total i mjetit shënohet T (ton) dhe llogaritet sipas formulës T = A x K, ku:

– A është vlera e matjes së gjatësisë kryesore të kuvertës, e matur nga harku deri në pjesën e pasme të mjetit, shumëzuar me matjen e gjerësisë së kuvertës në qendër të mjetit, shumëzuar me matjen e lartësisë së anës, të matur nga fundi në kuvertë në qendër të anijes. llogaritur sipas formulës A = L x B x D, ku:

+ L(m): Gjatësia e kuvertës kryesore e matur nga harku deri te shoferi;

+ B(m): Gjerësia e skajit të kuvertës në mes të mjetit;

+ D(m): Lartësia anësore e matur nga fundi në kuvertë në mes të mjetit.

– K: Zbatohet koeficienti që korrespondon me vlerën e A dhe sa vijon:

+ Vlera e A është nga 4,55 në 18,76, koeficienti K = 0,26;

+ Vlerat e A nga mbi 18,76 në 49,80, koeficienti K = 0,29;

+ Vlerat e A nga lart 49.80 në 387.20, koeficienti K = 0.35;

+ Vlera e A nga lart 387,20 në 1,119,80, koeficienti K = 0,51;

+ Vlera e A është mbi 1,119.80, koeficienti K = 0.57.

b) Nëse mjeti nuk transporton mallra ose pasagjerë, gjobat bazohen në kapacitetin total të motorit kryesor të instaluar në mjet.

2. Në rast se tonazhi i përgjithshëm nuk mund të përcaktohet në pikën 1 të këtij neni, personi kompetent për shqiptimin e dënimeve për kundërvajtje administrative do të kërkojë nga zyra e gjendjes civile që si bazë të përcaktojë tonazhin total të mjetit.Vendimi për sanksionimin e kundërvajtjeve administrative. .

Neni 5. Sanksionet për veprën e mosmbajtjes ose mosmbajtjes së letrave siç parashikohet

1. Në rast se në momentin e kontrollit, pronari i mjetit, ekuipazhi dhe drejtuesi i mjetit nuk disponojnë dokumentet e kërkuara (çertifikata e regjistrimit të mjetit, certifikata e sigurisë teknike dhe mbrojtjes së mjedisit). shkollën e mjetit, diploma profesionale, certifikata etj.), personi kompetent në detyrë zyrtare bën procesverbal për aktin e padokumentuar. Brenda afatit për dhënien e vendimit për sanksionimin e kundërvajtjes administrative, nëse shkelësi mund të paraqesë dokumente për ta vërtetuar atë, personi kompetent për sanksionimin e kundërvajtjeve administrative nxjerr vendim sanksionues për aktin e mosmarrjes së këtyre shkresave dhe duhet të fotokopjojë dhe ruani dokumente të tilla në dosje.

2. Në rast se shkelësi nuk paraqet shkresa, kundërvajtja administrative sanksionohet për veprën e mungesës së shkresave të parashikuara.

Neni 6. Sekuestrimi i përkohshëm i shkresave për të siguruar ekzekutimin e vendimeve për sanksionimin e kundërvajtjeve administrative.

Në rast se zbatohet vetëm forma e gjobës ndaj individëve apo organizatave dhunuese, personi me kompetencë sanksionuese ka të drejtë të sekuestrojë përkohësisht njërën nga shkresat, në rendin e mëposhtëm: Certifikata e regjistrimit të mjetit, Certifikata e regjistrimit të mjetit, merr sigurinë teknike dhe mbrojtjen e mjedisit të automjeteve, diplomave profesionale dhe certifikatave derisa personi i sanksionuar të ketë zbatuar plotësisht vendimin e sanksionimit.

Tham Khảo Thêm:  Quyết định 04/QĐ-VSD Quy chế hoạt động lưu ký chứng khoán

Neni 7. Sekuestrimi dhe administrimi i përkohshëm i provave dhe mjeteve materiale të sekuestruara

1. Sekuestrimi i përkohshëm i provave materiale dhe i mjeteve të përdorura për kundërvajtje administrative zbatohet në rastet e mëposhtme:

a) të verifikojë rrethanat si bazë për marrjen e vendimeve sanksionuese;

b) të parandalojë menjëherë shkeljet;

c) Në rast gjobëvënie, por të paaftë për të mbajtur përkohësisht letrat sipas nenit 6 të kësaj qarkoreje.

2. Sekuestrimi i përkohshëm i provave materiale dhe i mjeteve të përdorura për kundërvajtje administrative duhet të jetë në përputhje me procedurat, kompetencën dhe afatin kohor për sekuestrimin e përkohshëm të provave materiale dhe mjeteve të përcaktuara në nenin 46 të Urdhëresës. Trajtoni shkeljet administrative.

3. Menaxhimi i provave dhe mjeteve materiale të sekuestruara përkohësisht duhet të jetë në përputhje me dispozitat e Dekretit Nr. 70/2006/ND-CP datë 24 korrik 2006 dhe Dekretit nr. të Qeverisë për ndryshimin dhe plotësimin e një sërë nenesh të Dekretit Nr. 70/2006/ND-CP për administrimin e provave materiale dhe mjeteve të sekuestruara përkohësisht sipas procedurave administrative. Në rast se provat materiale dhe mjetet sekuestrohen përkohësisht, por agjencitë apo njësitë i mbajnë ato përkohësisht pa kushtet e nevojshme për t’i ruajtur, sipas dispozitave të Dekretit Nr. 70/2006/ND-CP dhe Dekretit nr. – CP, personi kompetent për sekuestrimin e përkohshëm mund t’ia dorëzojë provat materiale dhe mjetet e sekuestruara përkohësisht organizatës ose individit që ka provat materiale të sekuestruara përkohësisht dhe mjetet për menaxhim dhe ruajtje, nëse mendon se caktimi i menaxhimit, ruajtja e tillë nuk cenon garancinë e sanksionimi i kundërvajtjeve administrative.

Neni 8. Heqja e së drejtës së përdorimit të licencave, diplomave, certifikatave profesionale dhe certifikatave të praktikës; vëreni sekuestrimin e përkohshëm të letrave dhe heqjen e së drejtës së përdorimit të licencave, diplomave, certifikatave profesionale dhe certifikatave të praktikës

1. Në rast se një person kryen shumë shkelje administrative dhe të gjitha këtyre shkeljeve i hiqet e drejta për të përdorur të njëjtën licencë, diplomë, certifikatë profesionale ose certifikatë praktike, vetëm heqje e së drejtës për të përdorur licencat, diplomat, certifikatat profesionale ose certifikatat e praktikës me afatit më të gjatë i hiqet e drejta për të përdorur afatin më të gjatë të parashikuar për shkelje të tilla; nëse jo i njëjti lloj licence, diplomë, certifikatë profesionale ose certifikatë praktike, çdo lloj letre do të aplikohet veçmas.

2. Afati kohor për heqjen e së drejtës së përdorimit të licencës, diplomës, certifikatës profesionale ose certifikatës së praktikës llogaritet nga momenti i sekuestrimit të përkohshëm të licencës, diplomës, certifikatës profesionale ose certifikatës së praktikës deri në përfundimin e periudhës së privimit. thuhet në vendim.

3. Në rast sekuestrimi të përkohshëm të letrave për të siguruar respektimin e vendimit sanksionues, por afati i përcaktuar në procesverbal ka skaduar, por shkelësi nuk zbaton vendimin për sanksionimin e kundërvajtjeve administrative, brenda 3 ditëve nga data e lëshimit. nga data në të cilën skadon sekuestrimi i përkohshëm i shënuar në procesverbal, personi me kompetencë sanksionuese duhet të njoftojë me shkrim Drejtorinë e Policisë Ujore; në rast të heqjes së të drejtës së përdorimit të lejeve, diplomave, certifikatave profesionale ose certifikatave të praktikës, ata duhet t’i njoftojnë menjëherë agjencisë që lëshon këto dokumente dhe Departamentit të Policisë Ujore. Njoftimi duhet të tregojë qartë llojin e letrës së sekuestruar ose të hequr përkohësisht nga e drejta e përdorimit, numrin dhe simbolin e letrës, numrin e regjistrimit të mjetit, emrin dhe adresën e plotë të shkelësit dhe shkeljen administrative.

Tham Khảo Thêm:  Nghị định 06/2023/NĐ-CP Quy định về kiểm định chất lượng đầu vào công chức

Neni 9. Përcaktimi i kompetencës për sanksionimin e kundërvajtjeve administrative

Kompetenca për vendosjen e gjobave për shkeljet administrative në fushën e lundrimit ujor të brendshëm duhet të jetë në përputhje me dispozitat e neneve 33, 34, 35, 36, 37 dhe 38 të Dekretit nr. 60/2011/ ND-CP dhe në përputhje me dispozitat e mëposhtme:

1. Për shkeljet administrative që ndodhin në portet dhe skelat e rrugëve ujore të brendshme që nuk janë shpallur apo licencuar ende për operim, ose portet e rrugëve ujore të brendshme dhe skelat që janë shpallur ose licencuar për të operuar, por që nuk janë në fushën e përgjegjësisë.Nën përgjegjësinë e menaxhimit. të Autoritetit Portual të Ujërave të Brendshme, i cili menaxhohet nga Bordi Drejtues i Porteve dhe Skelave të Ujërave të Brendshme, kompetenca për të sanksionuar kundërvajtjet administrative u takon atyre me kompetencë sanksionuese të përcaktuara në Dekretin nr.60/2011/ ND-CP, me përjashtim të Drejtorit të Autoriteti Portual i Ujërave të Brendshme.

2. Kur konstatohet se mjeti i konvertuar ndryshon strukturën, veçoritë dhe përdorimet e tij jo sipas dokumenteve të miratuara të projektimit jashtë objektit për ndërtimin, riparimin dhe restaurimin e mjetit, personi kompetent për vendosjen e gjobave për shkeljet e administratave të përcaktuara në dekretin nr. /2011/ND-CP mund të sanksionohet për shkelje të tilla siç parashikohet në pikën 3, neni 16 i Dekretit Nr. 60/2011/ND-CP.

3. Në një zonë të afërt ose në të njëjtën rrugë me shumë forca në detyra patrullimi dhe kontrolli, forca që zbulon më parë shkeljet, kompetenca për të sanksionuar kundërvajtjet administrative i takon asaj force.

Neni 10. Sanksionet për shkelje të rregulloreve për licencat e shfrytëzimit ose miratimet me shkrim për nxjerrjen e rërës, zhavorrit dhe mineraleve të tjera.

1. Licenca ose miratimi me shkrim i përcaktuar në pikën c pika 6, pika c pika 7, pika c pika 8 dhe pika b pika 9 Neni 7 i dekretit nr.60/2011/ND-CP është një licencë ose miratim.marrëveshje me shkrim e Ministria e Burimeve Natyrore dhe Mjedisit ose Komiteti Popullor i krahinës të lejojë organizatat dhe individët të shfrytëzojnë rërën, zhavorrin dhe mineralet e tjera në rrugët ujore të brendshme.

2. Automjetet dhe pajisjet e konfiskuara sipas pikës b, pikës 11 të nenit 7 të Dekretit Nr. Strukturat lundruese si maunet, doket lundruese, anijet, varkat dhe dinamos, nëse nuk përdoren drejtpërdrejt për nxjerrjen e rërës, zhavorrit dhe mineraleve të tjera, nuk janë mjete dhe pajisje të konfiskuara siç parashikohet në pikën 1 të këtij neni. 11, neni 7 i Dekretit Nr. 60/2011/ND-CP.

Sa në dosjen e dokumentit të Departamentit të Arsimit Thay për të parë më shumë detaje

Kategoria: Dokumente – Tekst

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết Thông tư liên tịch số 37/2012/TTLT-BGTVT-BCA Hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 60/2011/NĐ-CP về quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường thủy nội địa . Đừng quên truy cập Cakhia TV kênh trực tiếp bóng đá số 1 Việt Nam hiện nay để có những phút giây thư giãn cùng trái bóng tròn !

Related Posts

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Lịch sử – Địa lí 4 sách Chân trời sáng tạo

Cùng đọc bài viết với Phòng Giáo dục và Đào tạo Sa Thầy Đáp án bài tập ôn luyện sách Lịch sử – Địa lý 4 Chân…

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Tin học 8 sách Chân trời sáng tạo

Cùng đọc bài viết với Phòng Giáo dục và Đào tạo Sa Thầy Câu trả lời câu hỏi đào tạo khoa học máy tính 8 cuốn sách…

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Lịch sử – Địa lí 8 sách Chân trời sáng tạo

Cùng đọc bài viết với Phòng Giáo dục và Đào tạo Sa Thầy Đáp án câu hỏi rèn luyện Lịch sử – Địa lý 8 sách Những…

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp 8 sách Chân trời sáng tạo

Cùng đọc bài viết với Phòng Giáo dục và Đào tạo Sa Thầy Đào tạo Câu hỏi trắc nghiệm Đáp án về Hoạt động trải nghiệm nghề…

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Giáo dục công dân 8 sách Chân trời sáng tạo

Cùng đọc bài viết với Phòng Giáo dục và Đào tạo Sa Thầy Giáo dục Công dân Huấn luyện Trắc nghiệm Câu trả lời 8 cuốn sách…

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Âm nhạc 8 sách Chân trời sáng tạo

Cùng đọc bài viết với Phòng Giáo dục và Đào tạo Sa Thầy Đáp Án Giáo Trình Đào Tạo Âm Nhạc 8 Cuốn Chân Trời Sáng Tạo….

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *