Thông tư liên tịch số 35/2008/TTLT-BGDĐT-BNV Hướng dẫn về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

Rate this post

Thông tư liên tịch số 35/2008/TTLT-BGDĐT-BNV

Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh

Thông tư liên tịch số Thông tư số 35/2008/TTLT-BGDĐT-BNV của Bộ Giáo dục và Đào tạo – Bộ Nội vụ: Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn quản lý và cơ cấu tổ chức của Phòng Giáo dục và Đào tạo trong Sở Giáo dục và Đào tạo. UBND tỉnh, Phòng GDĐT thuộc UBND cấp huyện.

Bạn đang xem: Thông tư liên tịch số. 35/2008/TTLT-BGDĐT-BNV Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn quản lý và cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
– BỘ NỘI VỤ
————

Số 35

/2008/TTLT-BGDĐT-BNV

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
độc lập-Tự do-Hạnh phúc
—————————

Hà Nội, ngày 14 tháng 7 năm 2008

THÔNG TƯ LIÊN KẾT
Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Phòng Giáo dục và Đào tạo thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện
————————————

Căn cứ Nghị định của Chính phủ số Nghị định 13/2008/NĐ-CP ngày 04/02/2008 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố do Trung ương trực tiếp chỉ đạo;

Căn cứ Nghị định của Chính phủ số Nghị định 14/2008/NĐ-CP ngày 04 tháng 02 năm 2008 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện, thành phố, thành phố thuộc tỉnh;

Căn cứ Nghị định số Nghị định số 178/2007/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;

Căn cứ Nghị định số Nghị định số 32/2008/NĐ-CP ngày 19 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Nghị định số Nghị định số 48/2008/NĐ-CP ngày 17/04/2008 của Chính phủ về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nội vụ;

Liên Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Nội vụ lãnh đạo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố do trung tâm chỉ đạo (gọi tắt là Ủy ban nhân dân cấp tỉnh), Phòng Giáo dục và Đào tạo thuộc Ủy ban nhân dân quận, huyện, thành phố thuộc tỉnh (sau đây gọi chung là Ủy ban nhân dân cấp huyện) như sau:

phần tôi
GIAO DỤC VA ĐAO TẠO

I. VỊ TRÍ VÀ CHỨC NĂNG

1. Sở Giáo dục và Đào tạo là cơ quan chuyên môn trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, có chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước về giáo dục và đào tạo, bao gồm: Mục tiêu, chương trình, nội dung giáo dục và đào tạo. . đào tạo, chuẩn nhà giáo và chuẩn cán bộ quản lý giáo dục; tiêu chuẩn đồ vật, đồ dùng học tập, đồ chơi trẻ em; quy chế thi và cấp văn bằng, chứng chỉ; dịch vụ công chịu sự chỉ đạo nhà nước của Sở theo quy định của pháp luật.

Tham Khảo Thêm:  Hướng dẫn lắp ráp LEGO Classic 10698

2. Sở Giáo dục và Đào tạo có tư cách pháp nhân, con dấu và tài khoản riêng; chịu sự quản lý, chỉ đạo về tổ chức, cán bộ và công tác của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, đồng thời chịu sự chỉ đạo, chỉ đạo về kiểm tra, thanh tra chuyên môn, nghiệp vụ của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

II. NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN

1. Trình Ủy ban nhân dân tỉnh:

a) Dự thảo quyết định, chỉ thị và các văn bản khác thuộc thẩm quyền ban hành của Ủy ban nhân dân tỉnh về lĩnh vực giáo dục và đào tạo;

b) Xây dựng quy hoạch, kế hoạch 5 năm và hàng năm, các chương trình, đề án thuộc lĩnh vực giáo dục và đào tạo, biện pháp tổ chức thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính nhà nước trong lĩnh vực giáo dục thuộc lĩnh vực cụ thể của nhà nước sự quản lý;

c) Dự thảo mức học phí cụ thể đối với các cơ sở giáo dục và đào tạo thuộc địa phương quản lý để Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trình Hội đồng nhân dân cùng cấp quyết định theo quy định của pháp luật;

d) Dự thảo quy định tiêu chuẩn chức danh Trưởng, Phó Thủ trưởng các đơn vị thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo, Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện.

2. Trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh:

a) Dự thảo quyết định thành lập, sáp nhập, chia tách, đình chỉ hoạt động, giải thể các cơ sở giáo dục công lập trực thuộc Sở; cho phép thành lập, đình chỉ hoạt động, giải thể các cơ sở giáo dục ngoài công lập trực thuộc Sở theo quy định của pháp luật;

b) Dự thảo quy chế quan hệ công tác giữa Phòng Giáo dục và Đào tạo với các Ban ngành có liên quan và Ủy ban nhân dân cấp huyện;

c) Dự thảo quyết định công nhận trường mầm non, trường phổ thông đạt chuẩn quốc gia theo quy định đối với trường chuẩn quốc gia do Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố;

d) Dự thảo quyết định và các chỉ thị cụ thể khác thuộc thẩm quyền công bố của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

3. Chỉ đạo, tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, chính sách, quy hoạch, kế hoạch, đề án, chương trình và các nội dung khác về giáo dục và đào tạo sau khi được phê duyệt; tổ chức thực hiện việc thông tin, tuyên truyền, giáo dục pháp luật về giáo dục và đào tạo thuộc phạm vi quản lý của Sở.

4. Hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ cho các đơn vị trong Cục và Phòng Giáo dục và Đào tạo thực hiện mục tiêu, chương trình, nội dung, kế hoạch và các hoạt động giáo dục và đào tạo khác theo quy chế, quy định của pháp luật và của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Đào tạo.

5. Quản lý đăng ký, kiểm tra, xét duyệt, cấp phát văn bằng, chứng chỉ theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo; hướng dẫn, kiểm tra, thanh tra công tác quản lý chất lượng giáo dục và đào tạo đối với các cơ sở giáo dục và đào tạo trên địa bàn.

Tham Khảo Thêm:  Quyết định 700/2013/QĐ-UBND Danh mục tuyến đường cấm đỗ xe trên địa bàn quận 1, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh

6. Chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác phổ cập giáo dục trên địa bàn theo chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo và quy định của pháp luật.

7. Soạn thảo kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục các ngành, cấp học thuộc phạm vi quản lý của tỉnh; chỉ đạo, tổ chức thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

8. Tổ chức ứng dụng kinh nghiệm, thành tựu khoa học và công nghệ tiên tiến trong giáo dục; tổng kết kinh nghiệm, sáng kiến ​​của địa phương; quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học và công nghệ trong các cơ sở giáo dục trực thuộc Sở; xây dựng hệ thống thông tin, lưu trữ phục vụ quản lý nhà nước và chuyên môn nhất định.

9. Hướng dẫn, kiểm tra, thanh tra và tổ chức thực hiện công tác thi đua, khen thưởng đối với các cơ sở giáo dục và đào tạo trên địa bàn; xây dựng, mô hình tiên tiến về giáo dục và đào tạo của tỉnh.

10. Chỉ đạo, tổ chức thực hiện cơ chế, chính sách xã hội hóa giáo dục; huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ sự nghiệp giáo dục trên địa bàn.

11. Giúp Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý nhà nước đối với các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân có liên quan đến lĩnh vực giáo dục trên địa bàn; hướng dẫn, kiểm tra hoạt động của hội và tổ chức phi chính phủ trong lĩnh vực giáo dục ở địa phương theo quy định của pháp luật.

12. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan thẩm định các điều kiện, tiêu chuẩn trình cấp có thẩm quyền cấp phép đối với các hoạt động đầu tư của tổ chức, cá nhân nước ngoài tham gia; cấp, thu hồi giấy phép hoạt động; chỉ đạo, kiểm tra, kiểm soát hoạt động giáo dục của cơ sở giáo dục có sự tham gia của tổ chức, cá nhân nước ngoài theo quy định của pháp luật.

13. Cấp, thu hồi đăng ký hoạt động của các tổ chức dịch vụ đưa người đi du học tự túc cấp trung học phổ thông, trung học phổ thông, khoa và đại học thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Sở; kiểm tra hoạt động của tổ chức này theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo và pháp luật; thống kê, tổng hợp người đi học tập, nghiên cứu ở nước ngoài theo chỉ đạo nhà nước của Sở trên địa bàn tỉnh báo cáo cấp có thẩm quyền theo quy định.

14. Thực hiện nhiệm vụ hợp tác quốc tế trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo do Ủy ban nhân dân tỉnh phân cấp và theo quy định của pháp luật.

15. Quản lý, kiểm tra, thanh tra việc thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm về nhiệm vụ, tổ chức, nhân sự và tài chính của các đơn vị sự nghiệp giáo dục và đào tạo trực thuộc Sở theo phân cấp quản lý của sở, ban, ngành cấp tỉnh. UBND và các quy định của pháp luật.

Tham Khảo Thêm:  Kế hoạch giáo dục môn Khoa học tự nhiên 6 sách Cánh diều

16. Xây dựng và tổng hợp kế hoạch giáo dục, đào tạo cán bộ hàng năm của địa phương; việc phân bổ chỉ tiêu biên chế sự nghiệp giáo dục công dân cho các đơn vị trực thuộc Cục sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt; hướng dẫn, rà soát, kiểm tra và tổ chức tuyển dụng viên chức sự nghiệp hàng năm trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật.

17. Chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư trong việc lập dự toán ngân sách giáo dục hàng năm, bao gồm dự toán chi thường xuyên, chi đầu tư xây dựng cơ bản, chi mua sắm tài sản. thiết bị trường học, đồ chơi trẻ em, các chương trình mục tiêu quốc gia trình cấp có thẩm quyền phê duyệt; việc phân bổ, giao dự toán chi ngân sách được giao cho giáo dục; hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện.

18. Kiểm tra, thanh tra và xử lý vi phạm theo thẩm quyền trong việc thực hiện chính sách, pháp luật, quy hoạch, kế hoạch, chương trình, đề án và các quy định của cơ quan có thẩm quyền trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo; giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến ​​nghị của công dân liên quan đến lĩnh vực giáo dục theo chỉ đạo của Sở; thực hành tiết kiệm, phòng chống tham nhũng, lãng phí theo phân cấp của Ủy ban nhân dân tỉnh và quy định của pháp luật.

19. Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Văn phòng, Thanh tra, các phòng chuyên môn, nghiệp vụ và đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở; quản lý biên chế, cán bộ, công chức, viên chức của Sở Giáo dục và Đào tạo và các đơn vị trực thuộc; quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm, từ chức, cách chức lãnh đạo, phó lãnh đạo các tổ chức thuộc Cục; công nhận, không công nhận hoặc thay đổi thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc cơ sở giáo dục tư thục theo quy định của pháp luật; thực hiện các chế độ, chính sách tuyển dụng, hợp đồng làm việc, điều động, luân chuyển và đãi ngộ, kỷ luật đối với cán bộ, công chức, viên chức trong Cục theo quy định của pháp luật.

20. Trường hợp cần phục vụ sự nghiệp phát triển giáo dục và đào tạo của địa phương, Giám đốc sở giáo dục và đào tạo quyết định điều động cán bộ, giáo viên của ngành sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Như trong file tài liệu của Bộ Giáo dục Thầy để xem chi tiết hơn

Chuyên mục: Văn bản – Văn bản

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết Thông tư liên tịch số 35/2008/TTLT-BGDĐT-BNV Hướng dẫn về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh . Đừng quên truy cập Cakhia TV kênh trực tiếp bóng đá số 1 Việt Nam hiện nay để có những phút giây thư giãn cùng trái bóng tròn !

Related Posts

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Lịch sử – Địa lí 4 sách Chân trời sáng tạo

Cùng đọc bài viết với Phòng Giáo dục và Đào tạo Sa Thầy Đáp án bài tập ôn luyện sách Lịch sử – Địa lý 4 Chân…

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Tin học 8 sách Chân trời sáng tạo

Cùng đọc bài viết với Phòng Giáo dục và Đào tạo Sa Thầy Câu trả lời câu hỏi đào tạo khoa học máy tính 8 cuốn sách…

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Lịch sử – Địa lí 8 sách Chân trời sáng tạo

Cùng đọc bài viết với Phòng Giáo dục và Đào tạo Sa Thầy Đáp án câu hỏi rèn luyện Lịch sử – Địa lý 8 sách Những…

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp 8 sách Chân trời sáng tạo

Cùng đọc bài viết với Phòng Giáo dục và Đào tạo Sa Thầy Đào tạo Câu hỏi trắc nghiệm Đáp án về Hoạt động trải nghiệm nghề…

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Giáo dục công dân 8 sách Chân trời sáng tạo

Cùng đọc bài viết với Phòng Giáo dục và Đào tạo Sa Thầy Giáo dục Công dân Huấn luyện Trắc nghiệm Câu trả lời 8 cuốn sách…

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Âm nhạc 8 sách Chân trời sáng tạo

Cùng đọc bài viết với Phòng Giáo dục và Đào tạo Sa Thầy Đáp Án Giáo Trình Đào Tạo Âm Nhạc 8 Cuốn Chân Trời Sáng Tạo….

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *