Thông tư liên tịch số 02/2010/TTLT-BTNMT-BTC Hướng dẫn xây dựng, thẩm định, ban hành bảng giá đất và điều chỉnh bảng giá đất thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Rate this post

Thông tư liên tịch số 02/2010/TTLT-BTNMT-BTC

Hướng dẫn xây dựng, thẩm định, ban hành bảng giá đất và quy định bảng giá đất thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Thông tư liên tịch số 02/2010/TTLT-BTNMT-BTC của Bộ Tài chính – Bộ Tài nguyên và Môi trường Hướng dẫn xây dựng, thẩm định, công bố giá đất và quy định bảng giá đất thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh, thành phố hướng dẫn từ trung tâm.

Bạn đang xem: Thông tư liên tịch số. 02/2010/TTLT-BTNMT-BTC Chỉ đạo việc xây dựng, thẩm định, ban hành bảng giá đất và quy định bảng giá đất thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
– TÀI CHÍNH
————

Con số: 02/2010/TTLT-BTNMT-BTC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
độc lập-Tự do-Hạnh phúc

—————————

Hà Nội, ngày 8 tháng 1 năm 2010

THÔNG TƯ LIÊN KẾT
Hướng dẫn xây dựng, định giá, ban hành bảng giá đất và điều chỉnh
bảng giá đất thuộc thẩm quyền ban hành của UBND tỉnh, thành phố
trực thuộc trung ương
———————

Căn cứ Luật đất đai ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định của Chính phủ số Nghị định số 188/2004/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2004 của Chính phủ về phương pháp xác định giá đất và nhóm giá các loại đất;

Căn cứ Nghị định số Căn cứ Nghị định số 123/2007/NĐ-CP ngày 27 tháng 7 năm 2007 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số Nghị định số 188/2004/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2004 của Chính phủ về phương pháp xác định giá đất và khung giá các loại đất;

Căn cứ Nghị định của Chính phủ số Nghị định số 170/2003/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh giá;

Căn cứ Nghị định của Chính phủ số Nghị định số 75/2008/NĐ-CP ngày 09 tháng 6 năm 2008 của Chính phủ về việc sửa đổi, hoàn thiện một số điều của Nghị định Chính phủ số Căn cứ Nghị định số 170/2003/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Giá;

Căn cứ Nghị định số Nghị định số 25/2008/NĐ-CP ngày 04 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường;

Căn cứ Nghị định số Nghị định số 118/2008/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2008 của Chính phủ về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;

Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Tài chính chỉ đạo việc xây dựng, thẩm định, ban hành bảng giá đất và quy định bảng giá đất thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương như sau. :

Tham Khảo Thêm:  Gợi ý câu hỏi tự luận Mô đun 2 môn Khoa học Tiểu học

Chương I
CÁC QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi

Thông tư này hướng dẫn trình tự, thủ tục và nội dung xây dựng, thẩm định, ban hành bảng giá đất và quy định bảng giá đất thuộc thẩm quyền ban hành của Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố do Trung tâm này gọi là Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chỉ đạo ) quy định tại Nghị định số 188/2004/NĐ-CP, ngày 16/11/2004 của Chính phủ về phương pháp xác định giá đất và nhóm giá các loại đất (sau đây gọi là giá đất) Nghị định số. /2004/NĐ-CP); Nghị định số Căn cứ Nghị định số 123/2007/NĐ-CP ngày 27 tháng 7 năm 2007 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 188/2004/NĐ-CP (sau đây: Nghị định số 123/2007/NĐ-CP).

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Cơ quan quản lý nhà nước, cơ quan chuyên môn về tài nguyên và môi trường, tài chính, tư pháp, kế hoạch và đầu tư, xây dựng, nông nghiệp và phát triển nông thôn và các cơ quan khác có liên quan; cán bộ địa chính thành phố, phường, thị trấn; tổ chức, cá nhân có liên quan.

Điều 3. Giá đất tại địa phương

1. Giá đất tại địa phương do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh công bố bao gồm:

a) Giá đất trồng lúa nước;

b) Bảng giá đất trồng cây hàng năm còn lại (gồm đất trồng lúa nước, đất trồng lúa nương và đất trồng cây hàng năm khác);

Tham Khảo Thêm:  Sáng kiến kinh nghiệm: Rèn viết chữ cho học sinh lớp 2

c) Giá đất trồng cây lâu năm;

đ) Giá đất rừng sản xuất;

đ) Giá đất nuôi trồng thủy sản;

e) Giá đất làm muối;

g) Giá đất làm nhà ở tại nông thôn;

h) Giá đất làm nhà ở tại đô thị;

i) Giá đất sản xuất phi nông nghiệp, đất kinh doanh tại nông thôn;

k) Giá đất sản xuất phi nông nghiệp, đất thương mại tại đô thị.

2. Ngoài bảng giá đất được xác định tại điểm 1 Điều này, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có thể quyết định hoàn thiện bảng giá các loại đất khác khi có yêu cầu và phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương.

3. Giá đất trong bảng giá đất nêu tại điểm 1 điều này và giá đất trong bảng giá đất do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh hoàn thiện (nếu có) nêu tại điểm 2 điều này phải bảo đảm phù hợp với quy định của pháp luật. quy định. tại điểm 5 và điểm 10 Điều 1 Nghị định số 123/2007/NĐ-CP.

Điều 4. Phân loại vùng trong bảng giá đất xây dựng

1. Việc phân loại vùng trong xây dựng giá đất ở địa phương được thực hiện theo 3 loại: vùng đồng bằng, vùng trung bình và vùng miền núi.

2. Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh lập danh sách các đô thị ở đồng bằng, đô thị ở trung du và đô thị ở miền núi thuộc tỉnh theo quy định tại điểm a và điểm b khoản 1 Điều 8 của Nghị định này. nghị định số 188/. 2004/NĐ-CP và điểm b khoản 6 Điều 1 Nghị định số 123/2007/NĐ-CP.

Tham Khảo Thêm:  Thuật ngữ thi Violympic Toán Tiếng Anh cấp Tiểu học, Trung học cơ sở

Như trong file tài liệu của Bộ Giáo dục Thầy để xem chi tiết hơn

Chuyên mục: Văn bản – Văn bản

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết Thông tư liên tịch số 02/2010/TTLT-BTNMT-BTC Hướng dẫn xây dựng, thẩm định, ban hành bảng giá đất và điều chỉnh bảng giá đất thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương . Đừng quên truy cập Cakhia TV kênh trực tiếp bóng đá số 1 Việt Nam hiện nay để có những phút giây thư giãn cùng trái bóng tròn !

Related Posts

Hướng dẫn cách tạo trạm thời tiết My Weather Station

Cùng đọc bài viết với Phòng Giáo dục và Đào tạo Sa Thầy Hướng dẫn cách tạo trạm thời tiết My Weather Station. Cách tạo trạm thời…

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Hoạt động trải nghiệm 3 sách Chân trời sáng tạo

CÂU 3: Đây là tên các đề tài đã làm trong tháng theo Hoạt động SGK Trải nghiệm 3 – Chân trời sáng tạo: – Tháng 3:…

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Vật lí 10 sách Chân trời sáng tạo

Cùng đọc bài viết với Phòng Giáo dục và Đào tạo Sa Thầy Đáp án bài tập trắc nghiệm vật lý 10 sách Những chân trời sáng…

Đáp án trắc nghiệm tập huấn SGK lớp 11 bộ Chân trời sáng tạo (7 môn)

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Đáp án trắc nghiệm tập huấn SGK lớp 11 bộ Chân trời sáng tạo (7 môn). Đáp án trắc…

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Âm nhạc 11 sách Chân trời sáng tạo

Cùng đọc bài viết với Phòng Giáo dục và Đào tạo Sa Thầy Đáp án bài kiểm tra đào tạo âm nhạc 11 cuốn Chân trời sáng…

Đáp án trắc nghiệm tập huấn SGK lớp 8 bộ Chân trời sáng tạo (6 môn)

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Đáp án trắc nghiệm tập huấn SGK lớp 8 bộ Chân trời sáng tạo (6 môn). Đáp án trắc…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *