Thông tư liên tịch 35/2014/TTLT-BGDĐT-BTC Hướng dẫn hỗ trợ chi phí học tập cho sinh viên dân tộc

Rate this post

Thông tư liên tịch 35/2014/TTLT-BGDĐT-BTC

Hướng dẫn hỗ trợ chi phí học tập cho học sinh dân tộc

Sở Giáo dục Sa Thầy kính trình Thông tư liên tịch 35/2014/TTLT-BGDĐT-BTC hướng dẫn thực hiện Quyết định 66/2013/QĐ-TTg về chính sách hỗ trợ chi phí học tập đối với học sinh dân tộc thiểu số nội trú học tại các cơ sở giáo dục đại học giáo dục do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo – Bộ Tài chính công bố và có hiệu lực từ ngày 28 tháng 11 năm 2014.

Bạn đang xem: Thông tư liên tịch 35/2014/TTLT-BGDĐT-BTC Hướng dẫn hỗ trợ chi phí học tập cho học sinh dân tộc

Một số biểu mẫu trong thông tư 35/2014/TTLT-BGDĐT-BTC:

Đơn đề nghị hỗ trợ chi phí học tập (Đối với học sinh học trường công lập).

Đơn đề nghị hỗ trợ chi phí học tập (Đối với học sinh học trường ngoài công lập).

Lập ngân sách hỗ trợ chi phí học tập.

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TẠO – BỘ TÀI CHÍNH
———
Số: 35/2014/TTLT-
BGDDT-BTC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
độc lập-Tự do-Hạnh phúc
—————

Hà Nội, ngày 15 tháng 10 năm 2014

THÔNG TƯ LIÊN KẾT

HƯỚNG DẪN THI HÀNH NGHỊ ĐỊNH SỐ 66/2013/QĐ-TTG NGÀY 11 THÁNG 11 NĂM 2013
CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ SINH VIÊN CỦA THỦ TƯỚNG
HỘI VIÊN LÀ NHÂN VIÊN TRONG CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC PHỔ THÔNG

nền tảng Nghị định số Nghị định số 32/2008/NĐ-CP ngày 19 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

nền tảng Nghị định số Nghị định số 215/2013/NĐ-CP ngày 23 tháng 12 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng thi hành

1. Thông tư liên tịch này hướng dẫn thi hành Quyết định của Thủ tướng Chính phủ số. Theo quy định của Thủ tướng Chính phủ, thi tuyển sinh vào đại học, cao đẳng hệ chính quy trong các cơ sở giáo dục đại học gồm: đại học, học viện, trường đại học, trường phổ thông, cao đẳng.

Tham Khảo Thêm:  Bài thơ Nhớ đồng - Phòng GD&DT Sa Thầy

2. Thông tư liên tịch này không áp dụng đối với học sinh: Cử, đối tượng chính sách được xét tuyển, đào tạo theo địa chỉ, đào tạo liên thông, văn bằng 2 và liên thông đại học, cao đẳng sau khi hoàn thành chương trình dự bị đại học; sinh viên các cơ sở giáo dục đại học thuộc khối quốc phòng, an ninh.

Điều 2. Điều kiện hưởng chính sách

1. Học sinh là người dân tộc thiểu số thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo theo quy định được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt trong từng thời kỳ.

2. Thi đỗ vào học đại học, cao đẳng hệ chính quy trong các cơ sở giáo dục đại học gồm: đại học, học viện, trường đại học, cao đẳng trong năm đăng ký theo quy định của trường đại học, cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định về đăng ký học đại học và cao đẳng.

Điều 3. Mức hỗ trợ

Mức hỗ trợ chi phí học tập bằng 60% mức lương cơ sở và được hưởng không quá 10 tháng/năm học/học sinh; số năm được hỗ trợ chi phí học tập theo thời gian đào tạo chính quy.

Điều 4. Trình tự, thủ tục và đăng ký

1. Về trình tự, thủ tục, đăng ký:

a) Cơ sở giáo dục đại học thông báo cho sinh viên đang theo học tại cơ sở giáo dục đó trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày đầu năm học về chính sách hỗ trợ chi phí học tập, thời gian nộp hồ sơ và hướng dẫn sinh viên nộp hồ sơ. một bộ hồ sơ theo quy định sau:

Đối với sinh viên đang học tại các cơ sở giáo dục đại học ngoài công lập: gửi hồ sơ đến Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội cấp huyện, quận, thành phố, tỉnh (gọi tắt là Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội) nơi học sinh, sinh viên có hộ khẩu thường trú.

Tham Khảo Thêm:  Quyết định 6104/2012/QĐ-UBND Chế độ đóng góp và miễn, giảm, hỗ trợ đối với đối tượng trong cơ sở chữa bệnh và tổ chức cai nghiện ma túy tại gia đình và cộng đồng của thành phố Hà Nội

Đối với sinh viên đang theo học tại một cơ sở giáo dục đại học công lập: gửi hồ sơ đến cơ sở giáo dục đại học công lập nơi học sinh theo học.

Dữ liệu bao gồm:

Mẫu đơn xin hỗ trợ chi phí học tập (mẫu đơn theo Phụ lục I, II);

– Giấy xác nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo do UBND xã, khu phố, thị trấn cấp (bản sao có công chứng);

– Giấy khai sinh (bản sao công chứng);

b) Sinh viên thuộc diện được hỗ trợ chi phí học tập nộp hồ sơ một lần duy nhất vào đầu năm học. Trong năm học, nếu gia đình sinh viên đã thoát nghèo, sinh viên có trách nhiệm xuất trình giấy tờ chứng minh gia đình đã thoát nghèo để không phải đóng học phí cho quý tiếp theo.

c) Trường hợp trong quá trình học tập, sinh viên được hưởng chế độ hỗ trợ chi phí học tập Trường hợp không nộp đủ hồ sơ theo quy định thì chi phí học tập chỉ được thanh toán kể từ ngày cơ sở giáo dục đại học, Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội nhận đủ hồ sơ. nộp hồ sơ cho đến khi kết thúc khóa học và không bị xử lý truy thu tiền hỗ trợ chi phí học tập đối với thời gian đã học trước thời điểm sinh viên gửi hồ sơ kèm theo các giấy tờ cần thiết có liên quan.

Điều 5. Phương thức thanh toán kinh phí hỗ trợ chi phí học tập

1. Đối với sinh viên đang học trong cơ sở giáo dục đại học công lập

Kinh phí thực hiện chính sách hỗ trợ chi phí học tập cho sinh viên các cơ sở giáo dục đại học công lập được ngân sách nhà nước cấp hàng năm theo hình thức đánh giá.

Khi rút dự toán hỗ trợ chi phí học tập; Cơ sở giáo dục đại học công lập phải gửi cơ quan Kho bạc Nhà nước nơi đơn vị giao dịch bảng tổng hợp đề nghị hỗ trợ chi phí học tập.

2. Đối với sinh viên học trong các cơ sở giáo dục đại học ngoài công lập

Tham Khảo Thêm:  Vở Tập Viết Tiếng Anh lớp 1 theo chương trình của Bộ GD&ĐT

Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội nơi sinh viên có hộ khẩu thường trú chịu trách nhiệm quản lý và tổ chức thực hiện việc chi hỗ trợ chi phí học tập bằng tiền trực tiếp cho sinh viên học tại các cơ sở giáo dục đại học, trường ngoài công lập.

3. Thời gian cấp kinh phí hỗ trợ chi phí học tập được thực hiện 2 lần/năm học: lần thứ nhất cấp trong 5 tháng vào tháng 10 hoặc tháng 11 hàng năm; Lần thứ hai 5 tháng vào tháng 3 hoặc tháng 4 năm sau. Trường hợp học viên chưa nhận chế độ trong thời gian quy định sẽ được hoàn trả trong lần thanh toán tiếp theo.

Điều 6. Quy định về việc không cấp kinh phí hỗ trợ chi phí học tập

1. Sinh viên thôi học hoặc bị kỷ luật buộc thôi học không được nhận kinh phí hỗ trợ chi phí học tập kể từ thời điểm Quyết định kỷ luật có hiệu lực. Trường hợp sinh viên đã nhận kinh phí hỗ trợ chi phí học tập mà thôi học hoặc bị kỷ luật buộc thôi học thì cơ sở giáo dục đại học công lập, phòng Lao động – Thương binh và Xã hội sẽ dừng việc hỗ trợ chi phí học tập. chi phí trong học kỳ tiếp theo.

2. Học sinh bị đình chỉ học tập (có thời hạn) không được nhận kinh phí hỗ trợ chi phí học tập trong thời gian bị đình chỉ học tập, trừ trường hợp bị gián đoạn học tập do ốm đau, tai nạn, học lại, lưu ban. ngừng học vì lý do khách quan được nhà trường xác nhận.

KT. Bộ
TÀI CHÍNH
TRỢ LÝ

Trương Chí Trung

KT. Bộ
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRỢ LÝ

Nguyễn Thị Nghĩa

Cách Văn bản của Bộ Giáo dục Sư phạm để xem nội dung chi tiết.

Chuyên mục: Văn bản – Văn bản

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết Thông tư liên tịch 35/2014/TTLT-BGDĐT-BTC Hướng dẫn hỗ trợ chi phí học tập cho sinh viên dân tộc . Đừng quên truy cập Cakhia TV kênh trực tiếp bóng đá số 1 Việt Nam hiện nay để có những phút giây thư giãn cùng trái bóng tròn !

Related Posts

Kế hoạch dạy học môn Công nghệ 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Công nghệ 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Kế hoạch dạy…

Kế hoạch dạy học môn Giáo dục công dân 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Giáo dục công dân 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Kế…

Kế hoạch dạy học môn Khoa học tự nhiên 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

1 Mở đầu 2% = 3 tiết Bài 1: Sử dụng một số hoá chất, thiết bị cơ bản trong phòng thí nghiệm 3 2 Chương I…

Kế hoạch dạy học môn Lịch sử và Địa lí 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Lịch sử và Địa lí 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống….

Kế hoạch dạy học môn Giáo dục thể chất 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Giáo dục thể chất 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Kế…

Kế hoạch dạy học môn Tin học 8 sách Chân trời sáng tạo

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Tin học 8 sách Chân trời sáng tạo. Kế hoạch dạy học môn Tin…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *