Thông tư liên tịch 10/2013/TTLT-BTTTT-BQP-BCA Cơ chế phối hợp xử lý nhiễu có hại giữa các đài vô tuyến điện phục vụ mục đích quốc phòng, an ninh và mục đích kinh tế – xã hội

Rate this post

Qarkorja e përbashkët 10/2013/TTLT-BTTTT-BQP-BCA

Mekanizmi i koordinimit për trajtimin e ndërhyrjeve të dëmshme ndërmjet radiostacioneve për qëllime të mbrojtjes dhe sigurisë dhe qëllime socio-ekonomike

Qarkorja e Përbashkët 10/2013/TTLT-BTTTT-BQP-BCA që udhëzon mekanizmin e koordinimit në trajtimin e ndërhyrjeve të dëmshme ndërmjet radiostacioneve që shërbejnë për qëllime të mbrojtjes kombëtare, sigurisë dhe socio-ekonomike Lëshuar nga Ministri i Informacionit dhe Komunikacionit – Ministria e Mbrojtjes – Ministria e Mbrojtjes Siguria Publike.

Ju po shikoni: Qarkorja e Përbashkët 10/2013/TTLT-BTTTT-BQP-BCA Mekanizmi koordinues për trajtimin e ndërhyrjeve të dëmshme ndërmjet radiostacioneve për qëllime të mbrojtjes dhe sigurisë dhe festivalit për qëllime socio-ekonomike

MINISTRIA E INFORMACIONIT DHE KOMUNIKACIONIT – MINISTRY E MBROJTJES – MINISTRY E SIGURISË PUBLIKE
———

REPUBLIKA SOCIALISTE E VIETNAMIT
Pavarësi – Liri – Lumturi
———————————

Numri: dhjetë/2013/TTLT-BTTTT-BQP-BCA

Hanoi, 9 maj 2013

RRETHOREN E PËRBASHKËT

UDHËZIME PËR MEKANIZMIN E BASHKËPUNIMIT MBI MEKANIZMIT MIDIS RADIO SHËRBIMEVE PËR MBROJTJEN, SIGURINË DHE QËLLIMET EKONOMIO-SOCIALE

Në bazë të Ligjit për Radio Frekuencat 23 nëntor 2009;

Në bazë të Dekretit Nr. 187/2007/ND-CP të datës 25 dhjetor 2007 të Qeverisë për përcaktimin e funksioneve, detyrave, kompetencave dhe strukturës organizative të Ministrisë së Informacionit dhe Komunikimit; Dekreti nr. 50/2011/ND-CP i datës 24 qershor 2011 i Qeverisë për ndryshimin e Dekretit Nr. 187/2007/ND-CP të datës 25 dhjetor 2007;

Në zbatim të Dekretit të Qeverisë Nr. 104/2008/ND-CP datë 16 shtator 2008 për përcaktimin e funksioneve, detyrave, kompetencave dhe strukturës organizative të Ministrisë së Mbrojtjes Kombëtare;

Baza Dekret numri 772009/NDCP 15 shtator 2009 i përkasin Rregulloret e qeverisë funksionin, misioni, kompetencat dhe struktura organizative e Ministrisë së Sigurisë Publike;

Në zbatim të Vendimit të Kryeministrit Nr. 257/2006/QD-TTg datë 9 nëntor 2006 për shpalljen e Rregullores për ndarjen e brezave të frekuencave për qëllime socio-ekonomike, të mbrojtjes dhe të sigurisë;

Ministri i Informacionit dhe Komunikimit, Ministri i Mbrojtjes Kombëtare dhe Ministri i Sigurisë Publike shpallin një Qarkore të Përbashkët që udhëzon mekanizmin e koordinimit në trajtimin e ndërhyrjeve të dëmshme ndërmjet stacioneve radiofonike. në shërbim të qëllimeve të mbrojtjes dhe sigurisë kombëtare dhe qëllimeve socio-ekonomike.

Kapitulli I

RREGULLA TË PËRGJITHSHME

Neni 1. Fushëveprimi

Kjo Qarkore e Përbashkët udhëzon mekanizmin e koordinimit ndërmjet Ministrisë së Informacionit dhe Komunikimit, Ministrisë së Mbrojtjes Kombëtare dhe Ministrisë së Sigurisë Publike në trajtimin e ndërhyrjeve të dëmshme ndërmjet radiostacioneve që i shërbejnë qëllimeve të mbrojtjes dhe sigurisë kombëtare dhe qëllimeve socio-ekonomike.

Neni 2. Subjektet e aplikimit

Kjo qarkore e përbashkët zbatohet për agjencitë dhe njësitë funksionale në varësi të Ministrisë së Informacionit dhe Komunikimit, Ministrisë së Mbrojtjes Kombëtare dhe Ministrisë së Sigurisë Publike, si dhe organizatave dhe individëve përkatës në trajtimin e ndërhyrjeve të dëmshme ndërmjet radiostacioneve që shërbejnë për qëllime të mbrojtjes dhe sigurisë kombëtare dhe socio- qëllime ekonomike.

Neni 3. Interpretimi i termave

Në këtë qarkore, termat e mëposhtëm interpretohen si më poshtë:

së pari. Burimi i ndërhyrjes janë burime emetimi, rrezatimi ose induksioni që shkaktojnë pasiguri ose pengojnë ose ndërpresin funksionimin e pajisjeve dhe sistemeve radio që funksionojnë në mënyrë të ligjshme.

2. Trajtimi i ndërhyrjeve të dëmshme është kontrolli, identifikimi i burimeve të ndërhyrjeve të dëmshme, shkaqeve të ndërhyrjeve të dëmshme dhe marrja e masave për tejkalimin e ndërhyrjeve të dëmshme.

3. Bandat e përbashkëta është brezi i frekuencës i përcaktuar nga Kryeministri për përdorim të përbashkët për qëllime socio-ekonomike, të mbrojtjes dhe të sigurisë dhe të menaxhuar bashkërisht nga Ministria e Informacionit dhe Komunikimit, Ministria e Mbrojtjes Kombëtare dhe Ministria e Sigurisë Publike.

4. Radio Civile është një radio stacion për qëllime socio-ekonomike i licencuar për përdorim nga Ministria e Informacionit dhe Komunikimit.

5. Radio ushtarake është një radio stacion për qëllime të mbrojtjes kombëtare, i lejuar për t’u përdorur nga Ministria e Mbrojtjes Kombëtare.

Tham Khảo Thêm:  Quyết định 12/2013/QĐ-UBND tỉnh Long An Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ theo đầu phương tiện đối với xe mô tô trên địa bàn tỉnh Long An

6. Stacioni i sigurisë është radiostacion për qëllime të sigurisë kombëtare dhe rendit dhe sigurisë shoqërore të lejuar nga Ministria e Sigurisë Publike.

7. Pika qendrore është agjencia funksionale, përfaqësuesi i çdo ministrie, që zbaton mekanizmin koordinues për trajtimin e ndërhyrjeve të dëmshme ndërmjet radiostacioneve për qëllime të mbrojtjes kombëtare, sigurisë dhe qëllimeve social-ekonomike.

Neni 4. Parimet e trajtimit të ndërhyrjeve të dëmshme

1. Koordinimi në trajtimin e ndërhyrjeve të dëmshme duhet të bëhet në një mënyrë uniforme, në kohë, efektive, në përputhje të plotë me dispozitat e ligjit vietnamez dhe traktateve ndërkombëtare në të cilat Vietnami është palë kontraktuese.

2. Njësitë, organizatat dhe individët që përdorin stacionet e radios nuk përmbushin standardet dhe rregulloret teknike për emetimin e radios, përputhshmërinë elektromagnetike, përdorin frekuencat në kundërshtim me rregulloret aktuale, operatori duhet të marrë masa për të ndaluar ndërhyrjet e dëmshme.

3. Agjencia fokale organizon trajtimin e interferencave të dëmshme ndërmjet radiostacioneve sipas parimeve të përcaktuara në nenin 38 të Ligjit për radiofrekuencat dhe njëkohësisht kërkon nga njësitë, organizatat dhe individët që të përdorin stacionet radiofonike. interferenca duhet të marrë masat e përcaktuara në nenin 37 të Ligjit për Radio Frekuencat për të kufizuar interferencat e dëmshme.

4. Në një brez të përbashkët frekuencash, një brez frekuencash ende i parregulluar për qëllime të mbrojtjes dhe sigurisë kombëtare, agjencia qendrore për të trajtuar ndërhyrjet e dëmshme, sipas përparësisë, do të mbrojë stacionet e mëposhtme të radios:

a) radiostacionet për qëllime sigurie, kërkimi, shpëtimi dhe shpëtimi të licencuara nga Ministria e Informacionit dhe Komunikimit për përdorimin e radiofrekuencave dhe pajisjeve;

b) Radiove ushtarake u caktohen frekuenca nga Ministria e Informacionit dhe Komunikimeve për përdorim të qëndrueshëm dhe afatgjatë;

c) Stacionit të sigurisë i caktohet një frekuencë nga Ministria e Informacionit dhe Komunikimit për përdorim të qëndrueshëm dhe afatgjatë;

d) Radiostacionet civile të licencuara nga Ministria e Informacionit dhe Komunikimit për përdorimin e radiofrekuencave dhe pajisjeve.

kapitulli II

PËRGJEGJËSITË PËR TRAJTIMIN E SHUMËVE TË DËMSHME

Neni 5. Pika qendrore për trajtimin e ndërhyrjeve të dëmshme

1. Departamenti i Radio Frekuencave është agjencia fokale e Ministrisë së Informacionit dhe Komunikimit.

2. Shërbimi i Komunikimeve është agjencia qendrore e Ministrisë së Mbrojtjes Kombëtare.

3. Departamenti i Teknologjisë Profesionale I- Departamenti i Përgjithshëm i Sigurisë I është agjencia fokale e Ministrisë së Sigurisë Publike.

Neni 6. Përgjegjësitë e agjencisë fokale për t’u marrë me ndërhyrjet e dëmshme

1. Marrja dhe trajtimi i njoftimeve për ndërhyrje të dëmshme:

a) Departamenti i Radio Frekuencave merr dhe trajton njoftimet për ndërhyrje të dëmshme nga organizata dhe individë që përdorin radiot civile.

b) Shërbimi i Komunikimeve merr dhe përpunon mesazhet e dëmshme të ndërhyrjeve nga njësitë ushtarake që përdorin radiot ushtarake.

c) Departamenti i Teknologjisë Profesionale Unë marr dhe trajtoj njoftimet për ndërhyrje të dëmshme nga njësia e policisë që përdor stacionin e sigurisë.

2. Siguroni informacionin përkatës për ndërhyrjet e dëmshme agjencisë përkatëse fokale dhe paraqisni një kërkesë për koordinim në trajtimin.

3. Marrja e kërkesave për bashkëpunim në trajtimin e ndërhyrjeve të dëmshme; Të marrë përgjegjësinë kryesore për, ose të koordinohet me pikën qendrore të ministrive të tjera në organizimin e trajtimit të ndërhyrjeve të dëmshme.

4. Drejtimi i njësive, organizatave dhe individëve që përdorin frekuenca në zonën e ndërhyrjeve të dëmshme për të qenë përgjegjës për koordinimin dhe krijimin e kushteve të favorshme për identifikimin e shpejtë dhe të saktë të burimeve të ndërhyrjes dhe trajtimin e ndërhyrjeve efektive të dëmshme.

5. Kërkesa nga njësitë, organizatat dhe individët që përdorin stacionet radio nën drejtimin e tyre për të shkaktuar ndërhyrje të dëmshme për të riparuar, për të përmirësuar performancën, për të ndaluar funksionimin e radiostacioneve që shkaktojnë ndërhyrje dhe për të marrë masa për korrigjimin e ndërhyrjeve të dëmshme.

Tham Khảo Thêm:  Giáo án Mĩ thuật 3 sách Cánh diều

Neni 7. Pika qendrore përgjegjëse për trajtimin e ndërhyrjeve të dëmshme

1. Administrata e Radio Frekuencave do të marrë përgjegjësinë kryesore për organizimin e trajtimit të ndërhyrjeve të dëmshme në rastet e mëposhtme:

a) Ndërhyrje të dëmshme të shkaktuara nga një stacion civil;

b) Ndërhyrje të dëmshme ndërmjet një stacioni ushtarak dhe një stacioni sigurie që operon në një brez të përbashkët frekuencash për qëllime të mbrojtjes dhe sigurisë kombëtare kur Shërbimi i Komunikimeve ose Departamenti i Çështjeve Teknike dhe Profesionale kërkoj të marrë përgjegjësinë kryesore për trajtimin e tij. ;

c) Ndërhyrje të dëmshme ndërmjet radiostacioneve që operojnë në territorin vietnamez dhe radiostacioneve të vendeve të tjera.

d) Një stacion ushtarak ose sigurie i nënshtrohet ndërhyrjeve të dëmshme, por Shërbimi i Komunikimit dhe Departamenti i Çështjeve Teknike dhe Profesionale nuk kam identifikuar ende një stacion radiofonik që shkakton ndërhyrje të dëmshme dhe i kërkoj Departamentit të Frekuencave të Radios që të organizojë trajtimin e ndërhyrjeve të dëmshme;

2. Shërbimi i Komunikimeve do të marrë përgjegjësinë kryesore për trajtimin e ndërhyrjeve të dëmshme të shkaktuara nga radiostacionet ushtarake.

3. Departamenti i Teknologjisë Profesionale Unë do të marr përgjegjësinë për trajtimin e ndërhyrjeve të dëmshme të shkaktuara nga stacionet e sigurisë.

Kapitulli III

Sekuenca e KOMBINIMIT

Neni 8. Urdhri i bashkërendimit në trajtimin e ndërhyrjeve të dëmshme ndërmjet radiostacioneve nën drejtimin e Ministrisë së Informacionit dhe Komunikimit, Ministrisë së Mbrojtjes Kombëtare dhe Ministrisë së Sigurisë Publike.

1. Marrja dhe trajtimi i njoftimeve për ndërhyrje të dëmshme

a) Pika qendrore për marrjen e njoftimeve për ndërhyrje të dëmshme, siç përcaktohet në pikën 1 të nenit 6 të kësaj qarkore, organizon kontrollin dhe identifikimin e radiostacioneve që shkaktojnë ndërhyrje të dëmshme.

b) Agjencia fokale organizon vetë trajtimin e ndërhyrjeve të dëmshme në rast se ndërhyrja e dëmshme nuk lidhet me stacionet radiofonike nën menaxhimin e një ministrie tjetër.

2. Propozim për bashkëpunim në trajtimin e ndërhyrjeve të dëmshme

a) Agjencia fokale do t’i dërgojë një kërkesë me shkrim për bashkëpunim në trajtimin e ndërhyrjeve të dëmshme (sipas formës së specifikuar në Shtojcën 1 të kësaj Qarkoreje) agjencisë qendrore përkatëse për të trajtuar ndërhyrjet e dëmshme në rastin e përcaktimit të stacioneve radiofonike të përcaktimit të ndërhyrjeve të dëmshme nën menaxhim. të një ministrie tjetër.

b) Departamenti i Informacionit dhe Komunikimit dhe Departamenti i Teknologjisë Profesionale do t’i dërgojnë një kërkesë me shkrim për bashkëpunim në trajtimin e ndërhyrjeve të dëmshme Departamentit të Radio Frekuencave për të organizuar trajtimin e ndërhyrjeve të dëmshme në rastin e stacioneve ushtarake ose radiofonike, ndërhyrje të dëmshme dhe Stacioni radio me ndërhyrje të dëmshme nuk është identifikuar.

c) Administrata e Radio Frekuencave do t’i dërgojë një kërkesë me shkrim për bashkëpunim në trajtimin e ndërhyrjeve të dëmshme Shërbimit të Komunikimeve dhe Departamentit të Çështjeve Teknike dhe Profesionale I për të koordinuar në organizimin e kontrollit dhe identifikimit të burimit të ndërhyrjes në rast të ndërhyrjeve. interferenca në radiostacionet civile dhe radiostacionet me ndërhyrje të dëmshme nuk janë identifikuar.

3. Koordinimi i trajtimit të ndërhyrjeve të dëmshme

a) Agjencia fokale që merr kërkesën me shkrim për bashkëpunim në trajtimin e ndërhyrjeve të dëmshme organizon trajtimin e ndërhyrjeve të dëmshme sipas dispozitave për caktimin e përgjegjësive në nenin 7 të kësaj qarkoreje.

b) Në rast se agjencia fokale konstaton se një stacion radiofonik që shkakton ndërhyrje të dëmshme bie nën menaxhimin e një ministrie tjetër, agjencia fokale zbaton dispozitat e pikës a, pikës 2 të këtij neni dhe në të njëjtën kohë njofton rezultatin. rezultatet e kontrollit (sipas formularit të specifikuar në Shtojcën 2 të kësaj Qarkoreje) për agjencinë kërkuese për informacion dhe koordinim në trajtimin e ndërhyrjeve të dëmshme.

Tham Khảo Thêm:  Kế hoạch dạy học môn Hóa học 8 năm 2022 – 2023

4. Njoftimi i rezultateve të trajtimit të ndërhyrjeve të dëmshme

Pas trajtimit dhe përfundimit të ndërhyrjeve të dëmshme, agjencia qendrore e ngarkuar për trajtimin e ndërhyrjeve të dëmshme duhet të njoftojë me shkrim rezultatet e trajtimit të ndërhyrjeve të dëmshme tek agjencia kërkuese dhe Nënkomiteti Koordinues për Kontrollin dhe Trajtimin e ndërhyrjeve të dëmshme. periudha jo më shumë se 03 ditë pune.

Neni 9. Urdhri i koordinimit në trajtimin e ndërhyrjeve të dëmshme ndërmjet radiostacioneve që veprojnë në territorin vietnamez dhe radiostacioneve të vendeve të tjera

1. Në rast se një stacion ushtarak ose sigurie i nënshtrohet ndërhyrjeve të dëmshme nga një radio stacion i një vendi tjetër që transmeton në Vietnam:

a) Departamenti i Informacionit dhe Komunikimit, Departamenti i Teknologjisë Profesionale I do t’i dërgoj Departamentit të Radiofrekuencave një kërkesë me shkrim për bashkëpunim në trajtimin e ndërhyrjeve të dëmshme, duke përdorur formularin në Shtojcën 1 të kësaj Qarkoreje.

b) Departamenti i Radio Frekuencave është përgjegjës për kryesimin dhe koordinimin me Forcat e Armatosura të Informacionit dhe Komunikimeve, Departamentin e Teknologjisë Profesionale I për të inspektuar dhe verifikuar stacionet radio që shkaktojnë ndërhyrje të dëmshme dhe për t’i krahasuar ato me rregulloret për radio frekuencat. Unioni i Telekomunikacionit dhe bëni sa më poshtë:

– Plotësimi i dosjeve dhe kryerja e procedurave të ankesave për ndërhyrje ndërkombëtare pranë agjencive dhe organizatave të huaja kompetente;

– Organizimi i monitorimit të rezultateve të trajtimit të ndërhyrjeve të dëmshme, ofrimi dhe plotësimi i informacionit për agjencitë menaxhuese dhe organizatat e huaja që merren me ndërhyrje të dëmshme sipas kërkesës;

– Njoftoni me shkrim Forcat e Armatosura të Informacionit dhe Komunikimeve, Departamenti i Teknologjisë Profesionale I për përgjigjen me shkrim të agjencisë ose organizatës së huaj të menaxhimit për rezultatet e trajtimit dhe përfundimit të ndërhyrjeve të dëmshme.

2. Në rast se një agjenci ose organizatë kompetente e huaj ankohet se një stacion radio vietnamez shkakton ndërhyrje të dëmshme:

a) Departamenti i Radio Frekuencave pranon ankesa për ndërhyrje të dëmshme nga agjencitë dhe organizatat e huaja kompetente, shqyrton dhe verifikon informacionet për stacionet radiofonike me ankesa për ndërhyrje, merr përgjegjësinë kryesore për organizimin e ndërhyrjeve të dëmshme.

b) Në rast se nuk plotësohen kushtet teknike, nuk disponohet informacioni i nevojshëm për t’i shërbyer verifikimit të burimit të interferencës, Departamenti i Radiofrekuencave i dërgon një kërkesë me shkrim Forcave të Armatosura të Informacionit dhe Komunikimit, Departamentit të Teknologjisë Profesionale I. koordinojnë në organizimin e kontrollit, përcaktimin e vendndodhjes dhe zonës së burimit të ndërhyrjes dhe verifikimin e informacionit për burimin e ndërhyrjes.

c) Në rast se burimi i ndërhyrjes është një stacion ushtarak ose një stacion sigurie, Departamenti i Frekuencave të Radios merr përgjegjësinë kryesore dhe koordinon me Shërbimin e Komunikimit dhe Departamentin e Çështjeve Teknike dhe Profesionale I në, duke organizuar trajtimin e ndërhyrjeve të dëmshme. .

d) Pas përfundimit të trajtimit të ndërhyrjeve të dëmshme, Departamenti i Radio Frekuencave është përgjegjës për plotësimin e dosjes dhe kryerjen e procedurave për njoftimin e rezultateve të trajtimit të ndërhyrjeve të dëmshme për agjencitë dhe organizatat e huaja të menaxhimit, pretendimet për ndërhyrje sipas rregulloreve të Unionit Ndërkombëtar të Telekomunikacionit.

Sa në dosjen e dokumentit të Departamentit të Arsimit Thay për të parë më shumë detaje

Kategoria: Dokumente – Tekst

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết Thông tư liên tịch 10/2013/TTLT-BTTTT-BQP-BCA Cơ chế phối hợp xử lý nhiễu có hại giữa các đài vô tuyến điện phục vụ mục đích quốc phòng, an ninh và mục đích kinh tế – xã hội . Đừng quên truy cập Cakhia TV kênh trực tiếp bóng đá số 1 Việt Nam hiện nay để có những phút giây thư giãn cùng trái bóng tròn !

Related Posts

Kế hoạch dạy học môn Công nghệ 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Công nghệ 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Kế hoạch dạy…

Kế hoạch dạy học môn Giáo dục công dân 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Giáo dục công dân 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Kế…

Kế hoạch dạy học môn Khoa học tự nhiên 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

1 Mở đầu 2% = 3 tiết Bài 1: Sử dụng một số hoá chất, thiết bị cơ bản trong phòng thí nghiệm 3 2 Chương I…

Kế hoạch dạy học môn Lịch sử và Địa lí 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Lịch sử và Địa lí 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống….

Kế hoạch dạy học môn Giáo dục thể chất 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Giáo dục thể chất 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Kế…

Kế hoạch dạy học môn Tin học 8 sách Chân trời sáng tạo

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Tin học 8 sách Chân trời sáng tạo. Kế hoạch dạy học môn Tin…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *