Thông tư 79/2022/TT-BTC Hồ sơ chứng minh người phụ thuộc để giảm trừ gia cảnh

Rate this post

Qarkorja 79/2022/TT-BTC

Dokumentet që vërtetojnë personat në ngarkim për të reduktuar rrethanat familjare

Më 30 dhjetor 2022, Ministria e Financave nxori Qarkoren 79/2022/TT-BTC duke ndryshuar dhe plotësuar një sërë dokumentesh ligjore të nxjerra nga Ministria e Financave.

Sipas rregullores së re, për fëmijët nën 18 vjeç, dëshmi është fotokopja e certifikatës së lindjes dhe një kopje e letërnjoftimit ose kartës së identitetit të qytetarit (nëse ka). (Krahasuar me shtimin e mëparshëm të ID-së së Shtetësisë)

Po shikoni: Qarkorja 79/2022/TT-BTC Dokumentet që vërtetojnë personat në ngarkim për të reduktuar rrethanat familjare

– Fëmijët e moshës 18 vjeç e lart janë me aftësi të kufizuara dhe të paaftë për të punuar, dokumentet mbështetëse përfshijnë:

  • Një kopje e certifikatës së lindjes dhe një kopje e kartës së identitetit kombëtar ose kartës së identitetit të qytetarit (nëse ka). (Krahasuar me shtimin e mëparshëm të ID-së së Shtetësisë)
  • Një kopje e certifikatës së aftësisë së kufizuar në përputhje me ligjin për personat me aftësi të kufizuara.

– Fëmijët që studiojnë në Vietnam ose jashtë vendit në universitet, kolegj, shkollë të mesme profesionale, trajnim profesional, përfshirë fëmijët e moshës 18 vjeç e lart që studiojnë në shkollë të mesme (përfshirë pritjen për përfundimin e studimeve të tyre). Rezultatet e provimit pranues në universitet nga qershori deri në shtator në klasën 12) nuk kanë të ardhura ose kanë të ardhura mesatare mujore të vitit nga të gjitha burimet e të ardhurave jo më shumë se 1,000,000 VND, dokumentet mbështetëse përfshijnë:

  • Fotokopje e Certifikatës së Lindjes.
  • Një kopje e kartës së identitetit të studentit ose një deklaratë e vërtetuar nga shkolla ose një dokument tjetër që vërteton se jeni duke ndjekur një universitet, kolegj, shkollë të mesme profesionale, shkollë të mesme ose shkollë profesionale.

FINANCIARE
—-

REPUBLIKA SOCIALISTE E VIETNAMIT
Pavarësi – Liri – Lumturi
—————

Numri: 79/2022/TT-BTC

Hanoi, ditë 30 muaj i dymbëdhjeti viti 2022

Qarkorja 79/2022/TT-BTC

NDRYSHIMET DHE PLOTËSOJNË DISA DOKUMENTE LIGJORE TË SHPALLURA NGA MINISTRIA E FINANCAVE

Në bazë të Ligjit për tatimin mbi të ardhurat personale që ndryshon dhe plotëson një numër nenesh të Ligjit të 21 nëntorit 2007 për tatimin mbi të ardhurat personale; Në bazë të Ligjit për Doganat e datës 23 qershor 2014;

Në bazë të Ligjit të 20 nëntorit 2014 për identifikimin e shtetasve;

Në bazë të Ligjit të 22 qershorit 2015 për shpalljen e dokumenteve juridike;

Në bazë të Ligjit të 18 qershorit 2020 për ndryshimin dhe plotësimin e një numri nenesh të Ligjit për Shpalljen e Dokumenteve Ligjore;

Në bazë të Ligjit të 13 nëntorit 2020 për vendbanimin;

Në bazë të Dekretit Nr. 65/2013/ND-CP të datës 27 qershor 2013 që detajojnë një sërë nenesh të Ligjit për Tatimin në të Ardhurat Personale dhe Ligjit për ndryshimin dhe plotësimin e një numri nenesh të Ligjit për Tatimin në të Ardhurat Personale;

Në bazë të Dekretit Nr. 34/2016/ND-CP të datës 14 maj 2016 të Qeverisë që detajon një sërë nenesh dhe masash për zbatimin e Ligjit për Shpalljen e Dokumenteve Ligjore;

Në bazë të Dekretit të Qeverisë Nr. 154/2020/ND-CP datë 31 dhjetor 2020 që ndryshon dhe plotëson një sërë nenesh të Dekretit të Qeverisë Nr. 34/2016/ND-CP datë 14 maj 2016 që rregullon detajimin e një numri nenesh dhe masat për zbatimin e Ligjit për shpalljen e dokumenteve juridike;

Në zbatim të Dekretit Nr. 87/2017/ND-CP, datë 26 korrik 2017 të Qeverisë për përcaktimin e funksioneve, detyrave, kompetencave dhe strukturës organizative të Ministrisë së Financave;

Me kërkesë të Drejtorit të Drejtorisë së Përgjithshme të Doganave dhe Drejtorit të Drejtorisë së Përgjithshme të Tatimeve;

Ministri i Financave shpall Qarkoren për ndryshimin dhe plotësimin e një sërë dokumentesh ligjore të nxjerra nga Ministria e Financave.

Neni 1. Ndryshimi dhe plotësimi i pikës g, pika 1, neni 9 i qarkores nr. 111/2013/TT-BTC datë 15 gusht 2013 të Ministrit të Financave që udhëzon zbatimin e Ligjit për Tatimin mbi të Ardhurat Personale, Ligjit për Ndryshimin dhe Plotësimin e një numri i neneve të Ligjit për Tatimin mbi të Ardhurat Personale dhe Dekretit të Qeverisë Nr. 65/2013/ND-CP që detajojnë një sërë nenesh të Ligjit për Tatimin mbi të Ardhurat Personale dhe Ligjit për ndryshimin dhe plotësimin e një numri nenesh të Ligjit Të ardhurat personale taksa është si më poshtë:

Tham Khảo Thêm:  Thông tư 02/2017/TT-NHNN Quy định hoạt động bao thanh toán tổ chức tín dụng chi nhánh nước ngoài

“g) Dokumentet që vërtetojnë personat në ngarkim

g.1) Për fëmijët:

g.1.1) Fëmijët nën 18 vjeç: Dëshmia është një fotokopje e certifikatës së lindjes dhe një kopje e letërnjoftimit ose kartës së identitetit të qytetarit (nëse ka).

g.1.2) Fëmijët e moshës 18 vjeç e lart janë me aftësi të kufizuara dhe të paaftë për të punuar, dokumentet mbështetëse përfshijnë:

g.1.2.1) Një kopje të certifikatës së lindjes dhe një kopje të letërnjoftimit kombëtar ose kartës së identitetit të qytetarit (nëse ka).

g.1.2.2) Një kopje e certifikatës së aftësisë së kufizuar në përputhje me ligjin për personat me aftësi të kufizuar.

g.1.3) Fëmija studion në nivelet arsimore siç udhëzohet në pikën d.1.3, pika d, pika 1 e këtij neni, dokumentet mbështetëse përfshijnë:

g.1.3.1) Kopje e Certifikatës së Lindjes.

g.1.3.2) Një fotokopje e kartës së identitetit të studentit ose një deklaratë e vërtetuar nga shkolla ose një dokument tjetër që vërteton se jeni duke studiuar në një universitet, kolegj, shkollë të mesme profesionale, shkollë të mesme ose shkollë.profesioni.

g.1.4) Në rastin e një fëmije të birësuar, fëmijë jashtëmartesor, thjeshtr, përveç dokumenteve për secilën nga rastet e mësipërme, dokumentet mbështetëse duhet të kenë edhe dokumente të tjera për të vërtetuar marrëdhënien si: kopje të vendimit. për njohjen e birësimit të fëmijës, vendim për njohjen e babait, nënës dhe fëmijës nga organet kompetente shtetërore…

g.2) Për bashkëshortët, dokumentet mbështetëse përfshijnë:

– Fotokopje e Letërnjoftimit Kombëtar ose Letërnjoftim Kombëtar.

– Një fotokopje e informacionit të certifikatës së vendbanimit ose Njoftimit të numrit personal të identifikimit dhe informacionit në bazën kombëtare të të dhënave për popullsinë ose dokumente të tjera të lëshuara nga agjencia e Sigurisë Publike (që vërtetojnë marrëdhëniet midis dy vendeve). bashkëshorti) ose Kopje e Certifikatës së Martesës .

Në rast se bashkëshorti është në moshë pune, përveç dokumenteve të sipërpërmendura, dosja mbështetëse duhet të ketë edhe dokumente të tjera që vërtetojnë paaftësinë për punë të personit në ngarkim, si fotokopje e certifikatës së aftësisë së kufizuar të parashikuar nga ligji. personat me aftësi të kufizuara për personat me aftësi të kufizuara që janë të paaftë për punë, fotokopje të kartelave mjekësore për personat që vuajnë nga sëmundje të paaftë për punë (si SIDA, kanceri, dështimi kronik i veshkave, ..) .

g.3) Për babanë biologjik, nënën natyrale, vjehrrin, vjehrrën (ose vjehrrin, vjehrrën), njerkun, njerkun, babanë birësues të ligjshëm, nënën adoptuese të ligjshme, dokumentet mbështetëse përfshijnë:

– Fotokopje e Letërnjoftimit Kombëtar ose Letërnjoftim Kombëtar.

– Dokumentet ligjore për përcaktimin e marrëdhënieve të personave në ngarkim me tatimpaguesit si fotokopja e informacionit të certifikatës së vendbanimit ose njoftimi i numrit personal të identifikimit dhe informacioni në bazën kombëtare të të dhënave për popullsinë certifikata e vendbanimit ose letra të tjera të lëshuara nga agjencia e policisë, certifikata e lindjes, vendimi për njohjen. të babait, nënës dhe fëmijës nga një organ kompetent shtetëror.

Nëse jeni në moshë pune, përveç dokumenteve të sipërpërmendura, dokumentet mbështetëse duhet të kenë dokumente shtesë që vërtetojnë se personi është me aftësi të kufizuara dhe të paaftë për punë, si p.sh. fotokopje e certifikatës së aftësisë së kufizuar siç përcaktohet me ligj. për personat me aftësi të kufizuara për personat me aftësi të kufizuara të paaftë për punë, fotokopje e kartelave mjekësore për personat që vuajnë nga sëmundje të paaftë për punë (si SIDA, kanceri, dështimi kronik i veshkave,…).

Tham Khảo Thêm:  Quyết định số 802/QĐ-TTG Về việc phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung Thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La nhiệm kỳ 2004 - 2011

g.4) Për individët e tjerë të udhëzuar në pikën d.4, pika d, pika 1 e këtij neni, dokumentet mbështetëse përfshijnë:

g.4.1) Një kopje të letërnjoftimit kombëtar ose të letërnjoftimit të qytetarit ose të certifikatës së lindjes.

g.4.2) Dokumentet ligjore për përcaktimin e përgjegjësisë për edukimin në përputhje me ligjin.

Në rast se personi në ngarkim është në moshë pune, përveç dokumenteve të sipërpërmendura, dosja mbështetëse duhet të ketë dokumente shtesë që vërtetojnë paaftësinë për punë si fotokopje e certifikatës së aftësisë së kufizuar në përputhje me dispozitat e ligjit të punës. me aftësi të kufizuara për personat me aftësi të kufizuara që janë të paaftë për të punuar, një kopje e të dhënave mjekësore për personat me sëmundje të paaftë për punë (si SIDA, kanceri, dështimi kronik i veshkave,…).

Dokumentet ligjore në pikën g.4.2, pika g, pika 1 e këtij neni janë çdo dokument ligjor që përcakton marrëdhëniet e tatimpaguesit me personat në ngarkim si:

– Fotokopje e dokumenteve që përcaktojnë detyrimin për të edukuar siç përcaktohet me ligj (nëse ka).

– Një fotokopje e informacionit të Certifikatës së Vendbanimit ose Njoftimit të numrit personal të identifikimit dhe informacionit në bazën e të dhënave kombëtare të popullsisë ose dokumente të tjera të lëshuara nga Autoriteti i Sigurisë Publike.

– Vetëdeklarimi i tatimpaguesit i bërë sipas formularit të shpallur së bashku me Qarkoren nr.80/2021/TT-BTC datë 29.09.2021 të Ministrit të Financave që udhëzon zbatimin e një sërë nenesh të Ligjit për Administratën Tatimore dhe Dekretit. Nr. Dekret nr. 126/2020/ND-CP datë 19 tetor 2020 i Qeverisë që detajon një sërë nenesh të Ligjit për Administratën Tatimore, të vërtetuara nga Komiteti Popullor i Komunës ku tatimpaguesi ka vendbanimin, për sa i përket banimit. .

– Vetëdeklarimi i tatimpaguesit i bërë sipas formularit të shpallur së bashku me Qarkoren nr.80/2021/TT-BTC datë 29.09.2021 të Ministrit të Financave që udhëzon zbatimin e një sërë nenesh të Ligjit për Administratën Tatimore dhe Dekretit. Nr. Dekret nr. 126/2020/ND-CP datë 19 tetor 2020 i Qeverisë që detajon një sërë nenesh të Ligjit për Administratën Tatimore të vërtetuara nga Komiteti Popullor i komunës ku banon i varuri në lidhje me personin në ngarkim që banon aktualisht në vend. dhe nuk ka kush të kujdeset për të (në rast se nuk jeton me të).

g.5) Nëse një banor është i huaj, nëse nuk ka dokumente sipas udhëzimeve për çdo rast specifik të përmendur më sipër, duhet të ketë dokumente të ngjashme ligjore si bazë për të provuar personat në ngarkim.

g.6) Për tatimpaguesit që punojnë në organizata ekonomike, agjenci administrative, jo biznese me babanë, nënën, gruan (ose bashkëshortin), fëmijët dhe personat e tjerë që llogariten si persona në ngarkim të deklaruar qartë në rezymenë e tatimpaguesit, dosja që evidenton personin në ngarkim do të respektoni udhëzimet në pikat g.1, g.2, g.3, g.4, g.5, pika g, pika 1, këtë ose thjesht deklaratën e regjistrimit në varësi sipas formularit të shpallur së bashku me qarkoren nr. 80/2021/TT-BTC datë 29.09.2021 të Ministrit të Financave që udhëzon zbatimin e një sërë nenesh të Ligjit të Administratës Tatimore dhe Dekretit Nr.126/2020/ND-CP datë 19 Tetor 2020 të Qeverisë. duke detajuar një sërë nenesh të Ligjit për Administratën Tatimore, të vërtetuara nga titullari i njësisë në anën e majtë të deklaratës.

Përgjegjësi i njësisë përgjigjet vetëm për: emrin e plotë të personit në ngarkim, vitin e lindjes dhe marrëdhënien me tatimpaguesin; përmbajtjet e tjera, vetë tatimpaguesit deklarojnë dhe marrin përgjegjësi.

Tham Khảo Thêm:  Quyết định số 2438/QĐ-TTG Về việc phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung Thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa nhiệm kỳ 2004 - 2011

g.7) Nga data në të cilën organi tatimor njofton përfundimin e lidhjes së të dhënave me bazën kombëtare të të dhënave të popullsisë, tatimpaguesi nuk i kërkohet të paraqesë dokumentet e varura të sipërpërmendura nëse informacioni në këto dokumente ndodhet tashmë në bazën kombëtare të të dhënave të Popullatë.”

Neni 2. Anuloni Qarkoren nr.20/2014/TT-BTC datë 12 shkurt 2014 të Ministrit të Financave që rregullon importin e makinave dhe motoçikletave nën regjimin e pasurisë së luajtshme të shtetasve vietnamezë me banim në Vietnam. Jashtë shtetit, regjistrimi i qëndrimit të përhershëm në Vietnam ka është zgjidhur

1. Anullon të gjithë qarkoren nr. 20/2014/TT-BTC datë 12 shkurt 2014 të Ministrit të Financave që përcakton importin e makinave dhe motoçikletave sipas regjimit të pasurive të luajtshme të shtetasve vietnamezë jashtë shtetit janë vendosur për regjistrim të qëndrimit të përhershëm. në Vietnam.

2. Importi i makinave dhe motoçikletave nën regjimin e pasurive të luajtshme duhet të jetë në përputhje me dispozitat e Qarkores nr. 143/2015/TT-BTC datë 11 shtator 2015 të Ministrit të Financave që parashikon procedurat procedurat doganore dhe menaxhimin e makinave dhe motoçikleta të subjekteve të lejuara për import ose import të përkohshëm për qëllime jotregtare dhe Qarkorja nr.45/2022/TT-BTC datë 27 korrik 2022 të Ministrisë Ministri i Financave ndryshon dhe plotëson Qarkoren nr.143/2015/TT-BTC. datë 11 shtator 2015.

Neni 3. Ndryshimi dhe plotësimi i një sërë formularësh të lëshuar së bashku me Qarkoren nr. 22/2019/TT-BTC datë 16 prill 2019 duke ndryshuar dhe plotësuar një sërë nenesh të Qarkores Nr.12/2015/TT-BTC datë 30 janar 2015 të Ministrit. i Financës duke detajuar procedurat për dhënien e Certifikatës së praktikës profesionale në deklaratën doganore; lëshon dhe revokojë numrat e identifikimit të agjentit të zhdoganimit; urdhrin dhe procedurat për njohjen dhe veprimtarinë e agjentëve të zhdoganimit

02, formulari nr. 03 dhe formulari nr. 11, të lëshuar së bashku me qarkoren nr. 22/2019/TT-BTC, datë 16 prill 2019, në formularin nr. 02, formularin nr. 03 dhe formularin nr. 11 në bashkangjitur Shtojca Kjo qarkore.

Neni 4. Efektiviteti

1. Kjo qarkore hyn në fuqi nga 1 janari 2023.

2. Për zbatimin janë përgjegjës shefi i Ministrisë së Financave, Drejtori i Drejtorisë së Përgjithshme të Doganave, Drejtori i Drejtorisë së Përgjithshme të Tatimeve, drejtuesit e njësive përkatëse në varësi të Ministrisë së Financave dhe organizatat dhe individët përkatës. Kjo qarkore./.

Marrësit:
– Kryeministër; Nënkryetarët e Qeverisë;

– Zyra e Komitetit Qendror të Partisë dhe Komiteteve të Partisë;
– Zyra e Sekretarit të Përgjithshëm;
– Zyra e Kongresit;
– Zyra e Presidentit;
– Gjykata e Lartë Popullore;
– Prokuroria Popullore e Lartë;
– Kontrolli i Shtetit;
– Ministritë, agjencitë e nivelit ministror, ​​agjencitë pranë Qeverisë;
– Komitetet Popullore të provincave dhe qyteteve të drejtuara nga qendra;
– Dhoma e Tregtisë dhe Industrisë së Vietnamit;
– Departamenti i Ekzaminimit të Dokumenteve Ligjore (Ministria e Drejtësisë);
– Departamentet e Doganave të krahinave, ndërkrahinave dhe qyteteve;
– Drejtoritë tatimore të krahinave dhe qyteteve;
– Njësitë në varësi të Ministrisë së Financave;
– Njoftim;
– Faqja e internetit e qeverisë;
– Faqja e internetit e Ministrisë së Financave;
– Faqja e internetit e Drejtorisë së Përgjithshme të Doganave, Drejtorisë së Përgjithshme të Tatimeve;
– Ruaj: VT, TCHQ (133b).

KT. MINISTRI
Zëvendës

Nguyen Duc Chi

………….

Shkarkoni skedarin e dokumentit për të parë më shumë përmbajtje të Qarkores 79/2022/TT-BTC

Kategoria: Dokumente – Tekst

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết Thông tư 79/2022/TT-BTC Hồ sơ chứng minh người phụ thuộc để giảm trừ gia cảnh . Đừng quên truy cập Cakhia TV kênh trực tiếp bóng đá số 1 Việt Nam hiện nay để có những phút giây thư giãn cùng trái bóng tròn !

Related Posts

Kế hoạch dạy học môn Công nghệ 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Công nghệ 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Kế hoạch dạy…

Kế hoạch dạy học môn Giáo dục công dân 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Giáo dục công dân 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Kế…

Kế hoạch dạy học môn Khoa học tự nhiên 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

1 Mở đầu 2% = 3 tiết Bài 1: Sử dụng một số hoá chất, thiết bị cơ bản trong phòng thí nghiệm 3 2 Chương I…

Kế hoạch dạy học môn Lịch sử và Địa lí 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Lịch sử và Địa lí 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống….

Kế hoạch dạy học môn Giáo dục thể chất 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Giáo dục thể chất 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Kế…

Kế hoạch dạy học môn Tin học 8 sách Chân trời sáng tạo

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Tin học 8 sách Chân trời sáng tạo. Kế hoạch dạy học môn Tin…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *