Thông tư 77/2016/TT-BQP hướng dẫn mức lương cơ sở đối với các đối tượng đang hưởng lương phụ cấp quân hàm Lương và phụ cấp trong Quân đội năm 2017

Rate this post

Thông tư 77/2016/TT-BQP quy định mức lương cơ sở đối với đối tượng hưởng phụ cấp quân hàm

Chế độ lương, phụ cấp trong quân đội năm 2017

Thông tư 77/2016/TT-BQP hướng dẫn thực hiện mức lương cơ sở đối với đối tượng hưởng lương, phụ cấp quân hàm từ ngân sách nhà nước trong cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng Thông tư dự kiến ​​công bố thang lương, chế độ nâng lương và các khoản phụ cấp, phụ cấp của cấp bậc quân hàm hạ sĩ quan, binh sĩ và học viên sĩ quan, tiền lương của quân nhân chuyên nghiệp và chuyên môn kỹ thuật số.

Bạn đang xem: Thông tư 77/2016/TT-BQP hướng dẫn mức lương cơ sở đối với đối tượng hưởng phụ cấp quân hàm Chế độ lương, phụ cấp tại ngũ 2017

Theo đó, thang lương, các chế độ nâng lương và phụ cấp được ban hành như sau:

– Tiền lương các ngạch sĩ quan, quân hàm (Đại tướng 12.584.000 đồng/tháng, Trung tướng 11.858.000 đồng/tháng, Trung tướng 11.132.000 đồng/tháng, Thiếu tướng 10.406.00 đồng/tháng…).

– Nâng lương các ngạch sĩ quan, quân hàm (Thượng tướng 13.310.000 đồng/tháng, Thượng tướng 12.584.000 đồng/tháng, Trung tướng 11.858.000 đồng/tháng, Thiếu tướng 11.010 đồng…).

– Phiếu bổ sung chức danh lãnh đạo (bổ sung chức danh lãnh đạo Quân đội nhân dân và phiếu bổ sung chức danh lãnh đạo kỹ thuật số).

– Tiền bồi dưỡng hạ sĩ quan, chiến sĩ, học viên sĩ quan.

– Lương chuyên nghiệp quân sự và chuyên môn kỹ thuật số.

Nội dung Thông tư 77/2016/TT-BQP

BỘ QUỐC PHÒNG
—-

Số: 77/2016/TT-BQP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
độc lập-Tự do-Hạnh phúc
———————

Hà Nội, ngày 8 tháng 6 năm 2016

nhà tròn

HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN TIỀN LƯƠNG CƠ SỞ ĐỐI VỚI ĐỐI TƯỢNG HƯỞNG TIỀN LƯƠNG, TIỀN LƯƠNG
QUÂN SỰ TỪ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC ĐẾN CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ CỦA BỘ QUỐC PHÒNG

Căn cứ Nghị định của Chính phủ số Nghị định 204/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang;

Căn cứ Nghị định của Chính phủ số Nghị định số 47/2016/NĐ-CP ngày 26 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang;

Căn cứ Nghị định số Nghị định số 35/2013/NĐ-CP ngày 22 tháng 4 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Quốc phòng.

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Tài chính, Bộ Quốc phòng,

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành Thông tư hướng dẫn thực hiện mức lương cơ sở đối với đối tượng hưởng lương, quân hàm bổ sung từ ngân sách nhà nước trong các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng.

Điều 1. Phạm vi

Thông tư này hướng dẫn thực hiện mức lương cơ sở đối với các đối tượng hưởng lương, phụ cấp quân hàm từ ngân sách nhà nước trong các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

1. Sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sĩ quan, chiến sĩ, công nhân và viên chức quốc phòng.

Tham Khảo Thêm:  Quyết định 2722/QĐ-BTC Quy định về xử lý hệ thống dữ liệu điện tử hải quan gặp sự cố

2. Người thực hiện công việc số không phải là quân nhân, Công an nhân dân; người làm công tác khác trong tổ chức cơ yếu và học viên cơ yếu được hỗ trợ sinh hoạt phí (sau đây viết tắt là học viên cơ yếu).

3. Người làm việc theo chế độ hợp đồng làm việc hưởng lương theo Nghị định số 11 của Chính phủ. Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang (sau đây: như Nghị định số 204/2004/NĐ-CP).

Điều 3. Cách tính lương và các khoản phụ cấp, trợ cấp

Mức lương, phụ cấp quân hàm (kể cả hệ số chênh lệch được bảo lưu, nếu có) và các khoản phụ cấp, trợ cấp của đối tượng quy định tại điểm 1 điều này.

Điều 2 Thông tư này kể từ ngày 01 tháng 5 năm 2016 được tính như sau:

1. Công thức tính bậc lương

a) Công thức tính lương

Lương từ 01/05/2016 = Lương cơ bản 1 210 000 VND/tháng x Mức lương thực tế

b) Công thức tính chế độ phụ cấp cho hạ sĩ quan, chiến sĩ, học viên

Mức bổ sung quân hàm có hiệu lực từ ngày 01 tháng 5 năm 2016 = Lương cơ bản 1 210 000 VND/tháng x Hệ số cộng cấp bậc quân hàm hiện nay

2. Công thức tính mức hệ số chênh lệch bảo lưu (nếu có)

Biện pháp tỷ lệ dự trữ chênh lệch có hiệu lực vào ngày 1 tháng 5 năm 2016 = Lương cơ bản 1 210 000 VND/tháng x Tỷ lệ chênh lệch dự trữ hiện hành (nếu có)

3. Công thức tính phụ cấp lương

a) Đối với các khoản phụ cấp tính theo mức lương cơ sở

– Đối với người làm công ăn lương

Mức hỗ trợ có hiệu lực từ ngày 01 tháng 5 năm 2016 = Lương cơ bản 1 210 000 VND/tháng x Hệ số phụ cấp được hưởng theo quy định

– Đối với hạ sĩ quan, chiến sĩ, học viên

Mức hỗ trợ có hiệu lực từ ngày 01 tháng 5 năm 2016 = Mức trợ cấp quân hàm của quân nhân tính theo mức lương cơ sở 1.210.000 đồng/tháng. x Hệ số phụ cấp được hưởng theo quy định

b) Tỷ lệ phụ cấp

– Đối với người làm công ăn lương

Mức hỗ trợ có hiệu lực từ ngày 01 tháng 5 năm 2016 = Mức lương sẽ được áp dụng từ ngày 1 tháng 5 năm 2016 + Phụ cấp thâm niên sẽ được áp dụng từ ngày 1 tháng 5 năm 2016 + Mức phụ cấp thâm niên sẽ bị vượt quá từ ngày 1 tháng 5 năm 2016 x Tỷ lệ phụ cấp được hưởng theo quy định

– Đối với hạ sĩ quan, chiến sĩ, học viên

Mức hỗ trợ có hiệu lực từ ngày 01 tháng 5 năm 2016 = Mức phụ cấp quân hàm hiện hưởng cộng phụ cấp chức vụ quản lý (nếu có) được tính trên mức lương cơ sở 1.210.000 đồng/tháng x Tỷ lệ phụ cấp được hưởng theo quy định

4. Công thức tính trợ cấp theo lương cơ bản

Mức hỗ trợ có hiệu lực từ ngày 01 tháng 5 năm 2016 = Lương cơ bản 1 210 000 VND/tháng x Số tháng để nhận được bồi thường như mô tả
Tham Khảo Thêm:  Quyết định số 2276/QĐ-TTG Về việc phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh nhiệm kỳ 2004 - 2011

5. Các khoản phụ cấp, trợ cấp được quy định cụ thể và giữ nguyên theo quy định hiện hành.

6. Tiền lương, phụ cấp chức vụ, phụ cấp quân hàm của sĩ quan, quân hàm, quân nhân chuyên nghiệp, quân nhân, hạ sĩ quan, binh sĩ, học vụ được tính theo cách tính quy định tại điểm 1 điểm 2 điểm 3 Điều này. Danh mục thang lương, bậc lương và phụ cấp quy định tại Phụ lục 1 ban hành kèm theo Thông tư này.

Đối với công nhân viên chức quốc phòng, người làm công việc khác trong tổ chức số và người làm việc theo chế độ hợp đồng hưởng lương quy định tại Nghị định số 204/2004/NĐ-CP thì việc áp dụng sẽ được thực hiện. tiền bồi thường và mức hưởng hệ số chênh lệch bảo lưu (nếu có) theo quy định tại điểm a, điểm 1, điểm 2 và điểm 3 Điều này hoặc theo Thông tư hướng dẫn thực hiện mức lương cơ sở ban hành của Bộ Nội vụ.

Điều 4. Tổ chức thực hiện

1. Căn cứ hướng dẫn tại Thông tư này, các cơ quan, đơn vị lập danh sách chi lương, phụ cấp cho các đối tượng.

Trường hợp các đối tượng quy định tại điểm 1 và khoản 2 Điều 2 của thông tư này quyết định chuyển công tác đến cơ quan, đơn vị khác trước ngày thông tư này có hiệu lực thì cơ quan, đơn vị tiếp nhận căn cứ vào hồ sơ, thành phần được quy định trong “Bản trình bày cung cấp tài chính” hoặc “Thư chấm dứt lương” của đơn vị cũ, hãy lập danh sách các khoản thanh toán và truy thu đối với phần chênh lệch được xác định từ ngày 1 tháng 1 năm 2016.

2. Doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp tự chủ tài chính và doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh, dịch vụ đang thực hiện thang lương, bảng lương và chế độ trả lương do Nhà nước quy định tại Nghị định số 11/2011/NĐ-CP. 204/2004/NĐ-CP, Nghị định số. 205/2004. /NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ quy định hệ thống thang lương, bảng lương và chế độ bổ sung tiền lương trong công ty nhà nước thì áp dụng mức lương cơ sở quy định tại Điều 3 Nghị định số 47/2016 của Chính phủ / N.Đ. – KP ngày 26/5/2016 quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và Lực lượng vũ trang. trang, để tính các mức lương trong hệ thống thang lương, bảng lương và mức bổ sung lương làm căn cứ tính đóng, hưởng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và các chế độ khác theo quy định của pháp luật, bảo đảm việc làm cho các đối tượng.

3. Khi phát lương cho người hưởng, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp phải truy thu các nghĩa vụ phải nộp theo quy định của pháp luật hiện hành (bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và thuế thu nhập cá nhân – nếu có). Lập các báo cáo quy định tại Phụ lục 2 Thông tư này gửi Bộ Quốc phòng (qua Cục Tài chính Bộ Quốc phòng) trước ngày 30 tháng 6 năm 2016.

Tham Khảo Thêm:  Thông tư 59/2013/TT-BTC Hướng dẫn thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan đối với hàng hóa kinh doanh tạm nhập tái xuất, chuyển khẩu và gửi kho ngoại quan

Điều 5. Hiệu lực

1. Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 25 tháng 7 năm 2016, thay thế Thông tư số 129/2013/TT-BQP ngày 18 tháng 7 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng hướng dẫn thực hiện mức lương cơ sở đối với các đối tượng hưởng lương hoặc quân đội. liệt kê các khoản bổ sung từ ngân sách nhà nước cho các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng.

2. Các chế độ quy định tại Thông tư này được thực hiện kể từ ngày 01 tháng 5 năm 2016.

3. Đối với công nhân, viên chức quốc phòng, người làm công việc khác trong tổ chức số và người làm việc theo chế độ hợp đồng hưởng lương theo Nghị định số 11/2015/NĐ-CP. 204/2004/NĐ-CP, đối tượng hưởng lương từ ngân sách nhà nước tùy Bộ. quốc phòng có hệ số lương từ 2,34 trở xuống được hưởng tiền lương tăng thêm quy định tại Nghị định số 17/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ quy định mức lương tăng thêm đối với cán bộ, công chức, viên chức. và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang có hệ số lương từ 2,34 trở xuống (sau đây viết tắt là Nghị định số 17/2015/NĐ-CP) nếu tính tổng mức lương theo ngạch, bậc, chức vụ, chức danh cộng với các khoản phụ cấp lương (nếu có) theo mức lương cơ sở 1.210.000 đồng/tháng tại thời điểm tháng 5 năm 2016 thấp hơn tổng mức lương theo ngạch, bậc, chức vụ, chức danh, các khoản bổ sung lương (nếu có) và mức lương bổ sung theo Nghị định số 11/2016/NĐ-CP. 17/2015/NĐ-CP tính trên mức lương cơ sở 1.150.000 đồng của tháng 4/2016 được hưởng: Phần chênh lệch bằng tổng tiền lương thực hiện của tháng 4/2016. Phần chênh lệch này không dùng để tính đóng BHXH, BHYT. bảo hiểm, bảo hiểm thất nghiệp và phụ cấp lương..

Điều 6. Điều khoản tham chiếu
Trường hợp các văn bản quy phạm pháp luật có điều khoản viện dẫn thi hành tại Thông tư này (bao gồm cả Phụ lục kèm theo) được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế bởi văn bản quy phạm pháp luật mới thì nội dung nói trên được áp dụng theo văn bản quy phạm pháp luật mới đó.

Điều 7. Trách nhiệm thi hành

1. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này.

2. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, các cơ quan, đơn vị phản ánh về Cục Tài chính để nghiên cứu, báo cáo Bộ trưởng Bộ Quốc phòng./.

KT. Bộ
TRỢ LÝ

Trung tướng Trần Đơn

Chuyên mục: Văn bản – Văn bản

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết Thông tư 77/2016/TT-BQP hướng dẫn mức lương cơ sở đối với các đối tượng đang hưởng lương phụ cấp quân hàm Lương và phụ cấp trong Quân đội năm 2017 . Đừng quên truy cập Cakhia TV kênh trực tiếp bóng đá số 1 Việt Nam hiện nay để có những phút giây thư giãn cùng trái bóng tròn !

Related Posts

Kế hoạch dạy học môn Công nghệ 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Công nghệ 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Kế hoạch dạy…

Kế hoạch dạy học môn Giáo dục công dân 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Giáo dục công dân 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Kế…

Kế hoạch dạy học môn Khoa học tự nhiên 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

1 Mở đầu 2% = 3 tiết Bài 1: Sử dụng một số hoá chất, thiết bị cơ bản trong phòng thí nghiệm 3 2 Chương I…

Kế hoạch dạy học môn Lịch sử và Địa lí 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Lịch sử và Địa lí 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống….

Kế hoạch dạy học môn Giáo dục thể chất 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Giáo dục thể chất 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Kế…

Kế hoạch dạy học môn Tin học 8 sách Chân trời sáng tạo

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Tin học 8 sách Chân trời sáng tạo. Kế hoạch dạy học môn Tin…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *