Thông tư 57/2020/TT-BTC Quy định mức thu, nộp lệ phí cấp hộ chiếu, giấy thông hành

Rate this post

Thông tư 57/2020/TT-BTC

Quy định thu nộp lệ phí cấp hộ chiếu, giấy phép đi lại

Thông tư 57/2020/TT-BTC quy định thu nộp lệ phí cấp hộ chiếu, giấy tờ đi lại do Bộ Tài chính ban hành ngày 12 tháng 6 năm 2020. Văn bản quy phạm pháp luật này có hiệu lực kể từ ngày công bố đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2020. Dưới đây là nội dung chi tiết của thông tư này, mời các bạn cùng tham khảo.

Bạn đang xem: Thông tư 57/2020/TT-BTC quy định thu nộp lệ phí cấp hộ chiếu, hộ chiếu

TÀI CHÍNH
________

Số: 57/2020/TT-BTC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
độc lập-Tự do-Hạnh phúc
_______________________

Hà Nội, ngày thứ mười hai THÁNG 6 20 năm20

Thông tư 57/2020/TT-BTC

QUY ĐỊNH VỀ THU, NỘP LỆ PHÍ, GIẤY PHÉP QUẬN, GIẤY PHÉP XUẤT CẢNH, NHIỆT ĐỘ AB, LỆ PHÍ GIẤY PHÉP QUẢN LÝ PCCC, LỆ PHÍ GIẤY PHÉP QUẢN LÝ CÔNG, TRẺ EM.

________________

Căn cứ Luật phí và lệ phí ngày 25 tháng 11 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số Nghị định số 87/2017/NĐ-CP ngày 26 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;

Thực hiện Chỉ thị số 11/CT-TTg ngày 04 tháng 3 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp cấp bách tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội ứng phó với dịch bệnh Covid-19;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Chính sách thuế;

Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư quy định mức thu, nộp lệ phí cấp hộ chiếu, giấy phép đi lại, giấy phép xuất cảnh, tem AB, lệ phí cấp giấy phép quản lý vũ khí và lệ phí cấp giấy phép quản lý vũ khí, gas, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ.

Điều 1. Lệ phí cấp, nộp hộ chiếu, giấy thông hành, giấy phép xuất cảnh, tem AB.

Tham Khảo Thêm:  Quyết định 440/2013/QĐ-BNN-ĐMDN Phương án Tái cơ cấu Tổng công ty Chè Việt Nam

Công dân Việt Nam khi làm thủ tục đề nghị cơ quan có thẩm quyền tại Việt Nam cấp các giấy tờ liên quan đến hộ chiếu, đi lại, xuất cảnh nộp lệ phí như sau:

1. Kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2020, nộp mức phí bằng 80% mức phí quy định tại Phần I Biểu mức phí, lệ phí ban hành kèm theo Thông tư số 01/2020/NĐ-CP. 219/2016/. TT-BTC ngày 10 tháng 11 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh, cư trú tại Việt Nam (sau đây gọi là Thông tư số 219/2016/ TT-BTC).

Trong thời gian Thông tư này có hiệu lực, không nộp lệ phí cấp hộ chiếu, giấy thông hành, giấy phép xuất cảnh, tem AB theo mức thu quy định tại phần I Biểu phí và lệ phí ban hành kèm theo Thông tư này. /TT-BTC.

2. Từ ngày 01 tháng 01 năm 2021 trở đi, nộp lệ phí cấp hộ chiếu, giấy tờ đi lại, giấy phép xuất cảnh, tem AB với mức phí quy định tại phần I Biểu phí, lệ phí ban hành kèm theo Thông tư số 219/2016/TT-BTC.

Điều 2. Mức thu, nộp lệ phí cấp giấy phép quản lý pháo hoa, lệ phí cấp giấy phép quản lý vũ khí, vật liệu nổ và khí tài.

Cơ quan, tổ chức được cơ quan Công an có thẩm quyền cho phép quản lý pháo hoa trong và ngoài nước; cấp giấy phép sử dụng, vận chuyển, mua bán, tàng trữ, sửa chữa vũ khí, vật liệu nổ và khí tài chiến tranh nộp lệ phí sau đây:

Tham Khảo Thêm:  Công văn 3284/TCHQ-GSQL Xuất khẩu quân trang theo hợp đồng gia công

1. Kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2020, nộp phí bằng 80% mức phí quy định tại Phần III và Phần IV Điều 1 Thông tư số 11/2020/TT-BTC. 23/2019/TT-BTC ngày. ngày 19 tháng 4 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số Thông tư số 218/2016/TT-BTC ngày 11/10/2016 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định điều kiện trong lĩnh vực an ninh; phí sát hạch cấp chứng chỉ an toàn; lệ phí cấp giấy phép quản lý pháo hoa; lệ phí quản lý cấp phép sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, khí tài (sau đây gọi là Thông tư số 23/2019/TT-BTC).

Trong thời gian Thông tư này có hiệu lực, không nộp lệ phí cấp giấy phép quản lý hoạt động bắn pháo hoa, lệ phí cấp giấy phép quản lý vũ khí, vật liệu nổ và khí tài quân dụng theo mức thu quy định tại Phần III và IV. Điều 1 Thông tư số. 23/2019/TT-BTC.

2. Từ ngày 01 tháng 01 năm 2021 trở đi, nộp lệ phí cấp giấy phép quản lý việc bắn pháo hoa, lệ phí cấp phép quản lý vũ khí, vật liệu nổ và khí tài theo quy định tại Phần III và Phần IV Điều này. 23/2019/TT-BTC.

Điều 3. Điều kiện thực hiện

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 12 tháng 6 năm 2020 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2020.

2. Nội dung phạm vi điều chỉnh và đối tượng thực hiện; tổ chức thu phí; đối tượng miễn học phí; kê khai nộp phí; hoàn phí; quản lý phí; chứng từ thu, công khai chế độ thu lệ phí và các nội dung khác có liên quan không quy định tại Thông tư này sẽ thực hiện theo quy định tại Thông tư số 218/2016/TT-BTC, Thông tư số 2016/TT-BTC. 2016/TT-BTC và Thông tư số. Thông tư số 41/2020/TT-BTC ngày 18 tháng 5 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 219/2016/TT-BTC.

Tham Khảo Thêm:  Nghị định 52/2018/NĐ-CP Mức hỗ trợ xúc tiến thương mại cho cơ sở ngành nghề nông thôn

3. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, đề nghị các tổ chức, cá nhân phản ánh ngay về Bộ Tài chính để nghiên cứu, hướng dẫn./.

Người nhận:
– Văn phòng Trung ương và các Ban Đảng;
– Văn phòng Tổng Bí thư;
– Văn phòng Đại hội;
– Văn phòng Chủ tịch nước;
– Viện KSND tối cao;
– Tòa án nhân dân tối cao;
– Kiểm toán nhà nước;
– Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
– Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
– UBND, Sở Tài chính, Cục Thuế các tỉnh, thành phố do Trung tâm quản lý;
– Thông báo;
– Cổng thông tin điện tử Chính phủ;
– Cục Kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);
– Các đơn vị thuộc Bộ Tài chính;
– Website Bộ Tài chính;
– Lưu: VT, CST (CST5).

KT. Bộ
TRỢ LÝ
Vũ Thị Mai

Chuyên mục: Văn bản – Văn bản

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết Thông tư 57/2020/TT-BTC Quy định mức thu, nộp lệ phí cấp hộ chiếu, giấy thông hành . Đừng quên truy cập Cakhia TV kênh trực tiếp bóng đá số 1 Việt Nam hiện nay để có những phút giây thư giãn cùng trái bóng tròn !

Related Posts

Hướng dẫn cách tạo trạm thời tiết My Weather Station

Cùng đọc bài viết với Phòng Giáo dục và Đào tạo Sa Thầy Hướng dẫn cách tạo trạm thời tiết My Weather Station. Cách tạo trạm thời…

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Hoạt động trải nghiệm 3 sách Chân trời sáng tạo

CÂU 3: Đây là tên các đề tài đã làm trong tháng theo Hoạt động SGK Trải nghiệm 3 – Chân trời sáng tạo: – Tháng 3:…

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Vật lí 10 sách Chân trời sáng tạo

Cùng đọc bài viết với Phòng Giáo dục và Đào tạo Sa Thầy Đáp án bài tập trắc nghiệm vật lý 10 sách Những chân trời sáng…

Đáp án trắc nghiệm tập huấn SGK lớp 11 bộ Chân trời sáng tạo (7 môn)

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Đáp án trắc nghiệm tập huấn SGK lớp 11 bộ Chân trời sáng tạo (7 môn). Đáp án trắc…

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Âm nhạc 11 sách Chân trời sáng tạo

Cùng đọc bài viết với Phòng Giáo dục và Đào tạo Sa Thầy Đáp án bài kiểm tra đào tạo âm nhạc 11 cuốn Chân trời sáng…

Đáp án trắc nghiệm tập huấn SGK lớp 8 bộ Chân trời sáng tạo (6 môn)

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Đáp án trắc nghiệm tập huấn SGK lớp 8 bộ Chân trời sáng tạo (6 môn). Đáp án trắc…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *