Thông tư 56/2020/TT-BTC Quy định mức thu, nộp phí, lệ phí trong lĩnh vực trồng trọt và giống cây lâm nghiệp

Rate this post

Thông tư 56/2020/TT-BTC

Quy định mức thu, nộp phí, lệ phí trong lĩnh vực trồng trọt, lâm nghiệp giống cây trồng

Quy định thu nộp phí, lệ phí trong lĩnh vực giống cây trồng, lâm nghiệp đã được ban hành theo Thông tư 56/2020/TT-BTC của Bộ Tài chính. vào ngày 12/06/2020. Hiệu lực của văn bản này bắt đầu từ ngày ban hành đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2020. Sau đây sẽ là nội dung chi tiết của thông tư này, mời các bạn cùng tham khảo.

Bạn đang xem: Thông tư 56/2020/TT-BTC Quy định mức thu, nộp, lệ phí trong lĩnh vực trồng trọt và giống cây lâm nghiệp

TÀI CHÍNH
__________

Số: 56/2020/TT-BTC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
độc lập-Tự do-Hạnh phúc
_______________________

Hà NộiNGÀY thứ mười hai THÁNG 6 NĂM 2020

Thông tư 56/2020/TT-BTC

QUY ĐỊNH THU, NỘP PHÍ, LỆ PHÍ TRONG LĨNH VỰC CÂY TRỒNG, GIỐNG CÂY LÂM NGHIỆP

_________________

Căn cứ Luật phí và lệ phí ngày 25 tháng 11 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số Nghị định số 87/2017/NĐ-CP ngày 26 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;

Thực hiện Chỉ thị số 11/CT-TTg ngày 04 tháng 3 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp cấp bách tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội ứng phó với dịch bệnh Covid-19;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Chính sách thuế;

Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư quy định mức thu, nộp phí, lệ phí trong lĩnh vực giống cây trồng và giống cây lâm nghiệp.

Điều 1. Mức thu, nộp phí, lệ phí trong lĩnh vực trồng trọt, lâm nghiệp đối với giống cây trồng.

Tham Khảo Thêm:  Thông tư 29/2018/TT-BGDĐT Khối lượng kiến thức tối thiểu của sinh viên cao đẳng sư phạm

1. Tổ chức, cá nhân khi có yêu cầu cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp văn bằng bảo hộ, cấp Giấy chứng nhận đăng ký hợp đồng chuyển giao quyền sở hữu công nghiệp; nộp đơn yêu cầu bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ; Cấp chứng chỉ hành nghề đại diện sở hữu công nghiệp, công bố, đăng ký đại diện sở hữu công nghiệp nộp lệ phí như sau:

a) Từ ngày Thông tư này có hiệu lực đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2020, nộp mức thu bằng 50% mức thu quy định tại mục I Biểu mức thu phí, lệ phí lĩnh vực giống cây trồng và cây rừng. công bố kèm theo Thông tư số 207/2016/TT-BTC ngày 09 tháng 11 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực trồng trọt . giống cây trồng lâm nghiệp (sau đây gọi là Thông tư số 207/2016/TT-BTC).

Trong thời gian Thông tư này có hiệu lực, không nộp phí trong lĩnh vực trồng trọt và giống cây lâm nghiệp theo mức phí quy định tại mục I Biểu mức phí và lệ phí trong lĩnh vực trồng trọt và giống cây lâm nghiệp đã công bố. cùng với thông tư số. 207/2016/TT-BTC.

b) Từ ngày 01 tháng 01 năm 2021 trở đi, thực hiện nộp phí trong lĩnh vực giống cây trồng, giống cây lâm nghiệp theo mức phí quy định tại Mục I Biểu mức phí, lệ phí trong lĩnh vực giống cây trồng, giống cây lâm nghiệp ban hành kèm theo Nghị định thông tư số 207/2016/TT-BTC.

2. Khi nộp đơn yêu cầu bảo hộ giống cây trồng cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền (trong thời gian duy trì hiệu lực của Bằng bảo hộ giống cây trồng), nộp lệ phí như sau:

Tham Khảo Thêm:  Nghị định 37/2020/NĐ-CP Bổ sung Danh mục ngành, nghề ưu đãi đầu tư

a) Từ ngày thông tư này có hiệu lực đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2020

– Trường hợp duy trì hiệu lực Bằng bảo hộ giống cây trồng từ năm thứ 1 đến năm thứ 9 thì nộp phí bằng 80% mức phí quy định tại điểm 3 mục III Biểu phí và lệ phí trong lĩnh vực trồng trọt. giống cây lâm nghiệp công bố kèm theo Thông tư số 207/2016/TT-BTC.

– Trường hợp duy trì hiệu lực Bằng bảo hộ giống cây trồng từ năm thứ 10 cho đến hết thời hạn hiệu lực của Bằng bảo hộ thì nộp lệ phí bằng 70% mức thu quy định tại điểm 3 mục III của biểu. về Phí, lệ phí trong lĩnh vực bảo hộ giống cây trồng Giống cây trồng, giống cây lâm nghiệp công bố kèm theo Thông tư số 207/2016/TT-BTC.

Trong thời hạn hiệu lực của thông tư này, phí bảo hộ giống cây trồng sẽ không được nộp đối với trường hợp duy trì hiệu lực của Bằng bảo hộ giống cây trồng trong phạm vi quy định tại điểm 3 mục III Danh mục phí và lệ phí trong đất. công bố bảo hộ giống cây trồng, giống lâm nghiệp kèm theo Thông tư số 207/2016/TT-BTC.

b) Từ ngày 01 tháng 01 năm 2021 trở đi, nộp phí bảo hộ giống cây trồng đối với trường hợp duy trì hiệu lực Bằng bảo hộ giống cây trồng với số tiền quy định tại điểm 3 mục III Biểu mức phí và lệ phí tại Thông tư này. giống cây trồng, giống cây lâm nghiệp công bố kèm theo Thông tư số 207/2016/TT-BTC.

Điều 2. Hiệu lực

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 12 tháng 6 năm 2020 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2020.

Tham Khảo Thêm:  Thông tư số 21/2012/TT-BGDĐT Quy chế tổ chức và hoạt động của trường mầm non dân lập

2. Nội dung phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng, đối tượng nộp, tổ chức thu, lệ phí thu, kê khai, nộp phí, lệ phí; quản lý và sử dụng phí; chứng từ thu, công khai chế độ thu phí, lệ phí và các nội dung khác có liên quan không quy định tại Thông tư này được thực hiện theo quy định tại Thông tư số 207/2016/TT-BTC.

3. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, đề nghị các tổ chức, cá nhân phản ánh ngay về Bộ Tài chính để nghiên cứu, hướng dẫn./.

Người nhận:
– Văn phòng Trung ương và các Ban Đảng;
– Văn phòng Tổng Bí thư;
– Văn phòng Đại hội;
– Văn phòng Chủ tịch nước;
– Viện KSND tối cao;
– Tòa án nhân dân tối cao;
– Kiểm toán nhà nước;
– Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
– Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
– Ủy ban nhân dân, Sở Tài chính, Cục Thuế, Kho bạc Nhà nước các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
– Thông báo;
– Cổng thông tin điện tử Chính phủ;
– Cục Kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);
– Các đơn vị thuộc Bộ Tài chính;
– Website Bộ Tài chính;
– Lưu: VT, CST (CST5).

KT. Bộ
TRỢ LÝ
Vũ Thị Mai

Chuyên mục: Văn bản – Văn bản

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết Thông tư 56/2020/TT-BTC Quy định mức thu, nộp phí, lệ phí trong lĩnh vực trồng trọt và giống cây lâm nghiệp . Đừng quên truy cập Cakhia TV kênh trực tiếp bóng đá số 1 Việt Nam hiện nay để có những phút giây thư giãn cùng trái bóng tròn !

Related Posts

Kế hoạch dạy học môn Công nghệ 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Công nghệ 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Kế hoạch dạy…

Kế hoạch dạy học môn Giáo dục công dân 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Giáo dục công dân 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Kế…

Kế hoạch dạy học môn Khoa học tự nhiên 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

1 Mở đầu 2% = 3 tiết Bài 1: Sử dụng một số hoá chất, thiết bị cơ bản trong phòng thí nghiệm 3 2 Chương I…

Kế hoạch dạy học môn Lịch sử và Địa lí 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Lịch sử và Địa lí 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống….

Kế hoạch dạy học môn Giáo dục thể chất 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Giáo dục thể chất 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Kế…

Kế hoạch dạy học môn Tin học 8 sách Chân trời sáng tạo

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Tin học 8 sách Chân trời sáng tạo. Kế hoạch dạy học môn Tin…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *