Thông tư 56/2018/TT-BTC Biểu mức thu phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường

Rate this post

Thông tư 56/2018/TT-BTC

Biểu phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường

Kể từ ngày 10/08/2018, Thông tư 56/2018/TT-BTC do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành ngày 25/06/2018 chính thức có hiệu lực.

Bạn đang xem: Thông tư 56/2018/TT-BTC Biểu phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường

Thông tư quy định mức thu, phương thức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường do cơ quan trung ương thẩm định. Dưới đây là nội dung chi tiết, mời bạn đọc cùng tham khảo.

Nội dung Thông tư 56/2018/TT-BTC

BỎÔi chúa ơi Tài chính
—-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
độc lập-Tự do-Hạnh phúc
—————

Số: 56/2018/TT-BTC

Hà Nội, ngày 25 THÁNG 06 NĂM 2018

nhà tròn
QUY ĐỊNH VỀ MỨC THU, QUY ĐỊNH THU, NỘP, QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG PHÍ ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ CỦA CƠ QUAN TRUNG ƯƠNG

Căn cứ Luật phí và lệ phí ngày 25 tháng 11 năm 2015;

Căn cứ Luật bảo vệ môi trường ngày 23 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 18/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ quy định quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường trường học;

Căn cứ Nghị định của Chính phủ số Nghị định số 120/2016/NĐ-CP ngày 23 tháng 8 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật phí và lệ phí;

Căn cứ Nghị định số Nghị định số 87/2017/NĐ-CP ngày 26 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Chính sách thuế,

Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư quy định mức thu, phương thức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường do cơ quan trung ương thẩm định.

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng thi hành

1. Thông tư này quy định mức thu, phương thức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường do cơ quan trung ương tổ chức thẩm định.

2. Thông tư này áp dụng đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân nộp lệ phí; tổ chức thu phí; Tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến việc thu, nộp phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường.

Điều 2. Người nộp lệ phí và tổ chức thu lệ phí

1. Đối tượng nộp phí là cơ quan, tổ chức, cá nhân đề nghị cơ quan trung ương thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường. Người nộp phí thẩm định nộp phí thẩm định kể từ thời điểm nộp hồ sơ yêu cầu giám định, giám định lại cho đến trước thời điểm Hội đồng thẩm định họp. Lệ phí nộp trực tiếp cho tổ chức thu lệ phí hoặc nộp vào tài khoản của tổ chức thu lệ phí chờ nộp ngân sách mở tại Kho bạc Nhà nước.

Tham Khảo Thêm:  Thông tư 08/2018/TT-BXD Hướng dẫn hoạt động xây dựng đối với nhà thầu nước ngoài

2. Tổ chức thu lệ phí bao gồm:

a) Tổng cục Môi trường thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường;

b) Cơ quan được Bộ, cơ quan ngang Bộ chỉ định thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường.

Điều 3. Biểu thuế

Phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường được quy định tại biểu phí ban hành kèm theo Thông tư này.

Điều 4. Khai và nộp lệ phí

1. Chậm nhất là ngày 05 hàng tháng, tổ chức biểu thuế phải nộp số tiền đã thu của tháng trước vào tài khoản biểu giá chờ nộp ngân sách mở tại Kho bạc Nhà nước.

2. Tổ chức thu lệ phí kê khai nộp số tiền thu lệ phí hàng tháng và quyết toán nộp lệ phí hàng năm theo hướng dẫn tại điểm 3 Điều 19 và điểm 2 Điều 26 Thông tư số 11/2015/NĐ-CP. 156/2013/TT-. BTC ngày 11/6/2013 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật quản lý thuế và Nghị định số Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ. Tổ chức thu lệ phí nộp lệ phí vào ngân sách nhà nước (NSTW) theo mức quy định tại Điều 5 Thông tư này, theo các chương, mục, tiểu mục của Biểu ngân sách nhà nước.

Điều 5. Quản lý và sử dụng phí

1. Tổ chức thu phí nộp 100% số phí thu được vào ngân sách nhà nước. Nguồn chi phí thẩm định và thu phí do ngân sách nhà nước xác định trong quá trình thẩm định của tổ chức thu phí theo chế độ, mức chi ngân sách nhà nước phù hợp với quy định của pháp luật.

2. Trường hợp tổ chức thu phí là cơ quan nhà nước có quyền khoán kinh phí hoạt động thu phí quy định tại khoản 1 Điều 4 Nghị định số 11 của Chính phủ. 120/2016/NĐ-CP, ngày 23 tháng 8 năm 2016. Trường hợp Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật phí và lệ phí thì 90% tổng số tiền phí thẩm định hiện hành thu được sẽ được sử dụng cho công tác thẩm định và hoạt động thu lệ phí nộp 10% vào Ngân sách Nhà nước. Số phí còn lại được quản lý và sử dụng theo quy định tại Điều 5 Nghị định số 120/2016/NĐ-CP ngày 23 tháng 8 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật phí và lệ phí. phí; trong đó, các khoản chi khác liên quan đến việc thực hiện công việc, dịch vụ và thu phí, bao gồm: chi phí kiểm tra, đánh giá tại cơ sở, tại địa điểm thực hiện dự án và họp hội đồng thẩm định báo cáo đánh giá tác động trong môi trường (chỉ dùng cho nhận xét, nhận xét đánh giá, báo cáo đánh giá); mức chi quy định tại thông tư số. Thông tư số 02/2017/TT-BTC ngày 06 tháng 01 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn quản lý kinh phí sự nghiệp bảo vệ môi trường và các văn bản thay đổi, bổ sung, thay thế (nếu có).

Tham Khảo Thêm:  Phiếu góp ý sách giáo khoa lớp 8 môn Lịch sử – Địa lí (3 bộ sách)

Điều 6. Tổ chức thực hiện và thời hạn thực hiện

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10 tháng 8 năm 2018 và thay thế Thông tư số 195/2016/TT-BTC ngày 08 tháng 11 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí để đánh giá. báo cáo đánh giá tác động môi trường, đề án bảo vệ môi trường chi tiết do cơ quan trung ương thẩm định.

2. Các nội dung khác liên quan đến việc thu, nộp, quản lý, sử dụng, mức thu, công khai chế độ thu phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường không đề cập tại Thông tư này phải thực hiện theo quy định tại Thông tư này. thông tư quy định tại Luật phí và thuế. ; Nghị định số Nghị định số 120/2016/NĐ-CP ngày 23 tháng 8 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật phí và lệ phí; Thông tư số Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06 tháng 11 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật quản lý thuế và Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ; Thông tư số Thông tư số 303/2016/TT-BTC ngày 15/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn việc in, phát hành, quản lý, sử dụng phiếu thu phí, lệ phí thuộc ngân sách nhà nước và các thay đổi, bổ sung, thay thế (nếu có) .

3. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, đề nghị các tổ chức, cá nhân phản ánh ngay về Bộ Tài chính để nghiên cứu, hướng dẫn./.

Người nhận:
– Văn phòng Trung ương và các Ban Đảng;
– Văn phòng Tổng Bí thư;
– Văn phòng Đại hội;
– Văn phòng Chủ tịch nước;
– Viện KSND tối cao;
– Tòa án nhân dân tối cao;
– Kiểm toán nhà nước;
– Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
– Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
– Ủy ban nhân dân, Sở Tài chính, Cục Thuế, Kho bạc Nhà nước các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
– Thông báo;
– Trang web của chính phủ;
– Cục Kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);
– Các đơn vị thuộc Bộ Tài chính;
– Website Bộ Tài chính;
– Lưu: VT, CST (CST5).

KT. Bộ
TRỢ LÝ
Vũ Thị Mai

Tham Khảo Thêm:  Công văn 4267/VPCP-KGVX Hội nghị sơ kết 2 năm thực hiện Nghị định 115/2010/NĐ-CP

LỊCH TRÌNH CẤP quần quèbạn PHÍ THẨM ĐỊNH NHỎ
BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG

(Kèm theo Thông tư số 56/2018/TT-BTC ngày 25/6/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

Con số ttt Tổng mức đầu tư(tỷ đồng) Chi phí cho các nhóm dự án (triệu đồng)
Đầu tiên 2 3 4 5 6
Đầu tiên Cho đến 10 8,0 8.6 8,8 9.2 9,6 6,0
2 Trên 10 đến 20 12,5 13,0 13,5 14,0 15,0 9,0
3 Trên 20 đến 50 21,0 22,0 22,5 23,0 24,0 15,0
4 Trên 50 đến 100 37,5 38,0 39,0 41,0 43,0 27,0
5 Trên 100 đến 200 41,5 42,0 43,0 45,0 47,0 30,0
6 Trên 200 đến 500 54,0 55,0 56,0 59,0 62,0 39,0
7 Trên 500 đến 1000 yên 61.0 62,0 63,5 66,0 69.0 44,0
số 8 Trên 1000 đến 1500 yên 65,0 67,0 68,5 72.0 75,0 48,0
9 Trên 1500 đến 2000 yên 67,0 68,0 70,0 73,5 76,5 49,0
mười Trên 2.000 đến 3.000 yên 70,0 71.0 73.0 76.0 79.0 51,0
11 Hơn 3.000 đến 5.000 trận thắng 72,5 74.0 76.0 79.0 82,0 53,0
thứ mười hai Hơn 5.000 đến 7.000 thu nhập 77.0 78.0 80,0 84,0 87,0 56,0
13 Hơn 7000 thu nhập 84,0 86,0 88,0 92,0 96,0 61.0

Ghi chú:

1. Phí thẩm định lại báo cáo đánh giá tác động môi trường bằng 50% mức phí thẩm định lần đầu tương ứng tại bảng trên.

2. Nhóm dự án

a) Nhóm 1. Đồ án kỹ thuật xây dựng.

b) Nhóm 2. Dự án hạ tầng kỹ thuật (trừ dự án giao thông).

c) Nhóm 3. Công trình nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản, thủy lợi.

đ) Nhóm 4. Dự án giao thông.

e) Nhóm 5. Công trình công nghiệp.

g) Nhóm 6. Dự án xử lý chất thải, cải thiện môi trường và các dự án khác (không thuộc nhóm 1, 2, 3, 4, 5 nêu trên).

Đối với dự án thuộc nhóm 02 trở lên thì áp dụng mức thu của nhóm có mức thu cao nhất.

Chuyên mục: Văn bản – Văn bản

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết Thông tư 56/2018/TT-BTC Biểu mức thu phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường . Đừng quên truy cập Cakhia TV kênh trực tiếp bóng đá số 1 Việt Nam hiện nay để có những phút giây thư giãn cùng trái bóng tròn !

Related Posts

Kế hoạch dạy học môn Công nghệ 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Công nghệ 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Kế hoạch dạy…

Kế hoạch dạy học môn Giáo dục công dân 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Giáo dục công dân 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Kế…

Kế hoạch dạy học môn Khoa học tự nhiên 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

1 Mở đầu 2% = 3 tiết Bài 1: Sử dụng một số hoá chất, thiết bị cơ bản trong phòng thí nghiệm 3 2 Chương I…

Kế hoạch dạy học môn Lịch sử và Địa lí 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Lịch sử và Địa lí 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống….

Kế hoạch dạy học môn Giáo dục thể chất 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Giáo dục thể chất 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Kế…

Kế hoạch dạy học môn Tin học 8 sách Chân trời sáng tạo

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Tin học 8 sách Chân trời sáng tạo. Kế hoạch dạy học môn Tin…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *