Thông tư 56/2013/TT-BTC Thuế suất thuế xuất khẩu đối với mặt hàng than gỗ rừng trồng thuộc nhóm 44.02 trong Biểu thuế xuất khẩu

Rate this post

Thông tư 56/2013/TT-BTC

Thuế suất thuế xuất khẩu đối với mặt hàng than gỗ rừng thuộc nhóm 44.02 trong Biểu thuế xuất khẩu

Thông tư 56/2013/TT-BTC ngày 06/05/2013 của Bộ Tài chính về việc thay đổi mức thuế suất thuế xuất khẩu đối với mặt hàng than gỗ rừng trồng thuộc nhóm 44.02 trong Biểu thuế xuất khẩu.

Bạn đang xem: Thông tư 56/2013/TT-BTC Thuế suất thuế xuất khẩu mặt hàng than củi của chương 44.02 tại Biểu thuế xuất khẩu

TÀI CHÍNH
———
Con số: 56/2013/TT-BTC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
độc lập-Tự do-Hạnh phúc

————————————

Hà Nội, ngày 06 tháng 05 năm 2013

nhà tròn
THAY ĐỔI MỨC THUẾ XUẤT KHẨU TRƯỜNG HỢP THUẾ LÂM SẢN GIAO THÔNG ĐẶC TRƯNG NHÓM 44.02 THUẾ XUẤT KHẨU

Căn cứ Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu ngày 14 tháng 6 năm 2005;
Căn cứ vào Nghị quyết số 830/2009/UBTVQH12 ngày 17 tháng 10 năm 2009 về việc sửa đổi, hoàn thiện Nghị quyết số nhóm hàng chịu thuế và nhóm thuế suất đối với từng nhóm hàng, biểu thuế NK ưu đãi theo danh mục nhóm hàng chịu thuế và nhóm thuế suất ưu đãi theo danh mục nhóm hàng chịu thuế và mức thuế suất ưu đãi của từng nhóm hàng nhóm hàng hóa và Nghị quyết số. 710/2008/NQ-UBTVQH12 ngày 22 tháng 11 năm 2008 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 295/2007/NQ-UBTVQH12;
Căn cứ Nghị định của Chính phủ số Nghị định số 87/2010/NĐ-CP ngày 13 tháng 8 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu;
Căn cứ Nghị định số Nghị định số 118/2008/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2008 của Chính phủ về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;
Thực hiện Nghị quyết số Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 03 tháng 01 năm 2012 của Chính phủ về những giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội và thẩm định ngân sách năm 2012;
Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Chính sách thuế;
Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư sửa đổi mức thuế xuất khẩu mặt hàng than củi rừng trồng tại Chương 44.02 Biểu thuế xuất khẩu.

Điều 1. Thay đổi thuế suất thuế xuất khẩu
Thay đổi thuế suất thuế xuất khẩu đối với mặt hàng than gỗ rừng thuộc nhóm 44.02 trong Biểu thuế xuất khẩu theo Danh mục mặt hàng chịu thuế quy định tại Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư số 193/2012/TT-BTC Ngày 15/11/2012, Bộ Tài chính công bố Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi theo danh mục mặt hàng chịu thuế như sau:

Tham Khảo Thêm:  Thông tư 125/2018/TT-BTC Quy định mới về cấp chứng chỉ đại lý bảo hiểm

KHÔNG.

Mô tả hàng hóa

Thuộc nhóm hàng, phân nhóm, mã số

Thuế (%)

45

Than củi (kể cả hạt hoặc than hạt), đã hoặc chưa đóng cục

44.02

– Từ tre

4402

mười

00

mười

– Người khác:

– – Than gáo dừa

4402

90

mười

– – Than từ rừng trồng

4402

90

90

5

– – Người khác

4402

90

90

mười

Điều 2. ghi chú nhóm
Sản phẩm than hạt mã 4402.90.90 để được áp dụng mức thuế suất quy định tại Điều 1 phải đáp ứng các tiêu chí kỹ thuật sau:

Tiêu chuẩn

ứng dụng

kiểm tra bên ngoài

Màu đen bóng, không có vết nứt

độ cứng

Cứng rắn, mạnh mẽ

Nội dung của ân sủng

3%

Hàm lượng cacbon cố định (C) – là cacbon nguyên tố, không mùi, không khói khi tiếp xúc với lửa.

≥ 70%

Nhiệt

7000 Kcal/kg

Hàm lượng lưu huỳnh

0,2%

tốc độ tải

4%

Điều 3. Hiệu quả của việc thực hiện
Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 20 tháng 6 năm 2013.

Người nhận:
– Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
– Văn phòng Trung ương và các Ban Đảng;
– Văn phòng Quốc hội, Văn phòng Chủ tịch nước;
– Văn phòng Tổng Bí thư;
– Tòa án, Viện kiểm sát nhân dân Trung Quốc;
– Kiểm soát nhà nước;
– Văn phòng Ban PCTN Trung ương;
– Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
– UBND các tỉnh, thành phố do trung tâm chỉ đạo;
– Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam;
– Cục Kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);
– Cục trưởng Hải quan các tỉnh, thành phố;
– Thông báo;
– Website Chính phủ;
– Website Bộ Tài chính;
– Các đơn vị thuộc Bộ Tài chính;
– Lưu: VT, CST (PXNK).

KT. Bộ
TRỢ LÝ

(Đã ký)

Vũ Thị Mai

Tham Khảo Thêm:  Quyết định số 930/QĐ-TTG Về việc phê duyệt Đề án "Đầu tư xây dựng, cải tạo, nâng cấp các bệnh viện chuyên khoa sử dụng vốn trái phiếu Chính phủ

Chuyên mục: Văn bản – Văn bản

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết Thông tư 56/2013/TT-BTC Thuế suất thuế xuất khẩu đối với mặt hàng than gỗ rừng trồng thuộc nhóm 44.02 trong Biểu thuế xuất khẩu . Đừng quên truy cập Cakhia TV kênh trực tiếp bóng đá số 1 Việt Nam hiện nay để có những phút giây thư giãn cùng trái bóng tròn !

Related Posts

Kế hoạch dạy học môn Công nghệ 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Công nghệ 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Kế hoạch dạy…

Kế hoạch dạy học môn Giáo dục công dân 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Giáo dục công dân 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Kế…

Kế hoạch dạy học môn Khoa học tự nhiên 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

1 Mở đầu 2% = 3 tiết Bài 1: Sử dụng một số hoá chất, thiết bị cơ bản trong phòng thí nghiệm 3 2 Chương I…

Kế hoạch dạy học môn Lịch sử và Địa lí 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Lịch sử và Địa lí 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống….

Kế hoạch dạy học môn Giáo dục thể chất 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Giáo dục thể chất 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Kế…

Kế hoạch dạy học môn Tin học 8 sách Chân trời sáng tạo

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Tin học 8 sách Chân trời sáng tạo. Kế hoạch dạy học môn Tin…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *