Thông tư 55/2012/TT-BGDĐT Quy định đào tạo liên thông trình độ cao đẳng, đại học

Rate this post

Thông tư 55/2012/TT-BGDĐT

Quy chế đào tạo liên thông trình độ cao đẳng, đại học

Thông tư 55/2012/TT-BGDĐT quy định đào tạo liên thông trình độ khoa, đại học do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố.

Bạn đang xem: Thông tư 55/2012/TT-BGDĐT Quy chế đào tạo liên thông trình độ cao đẳng, đại học

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
————

Con số: 55/2012/TT-BGDĐT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
độc lập-Tự do-Hạnh phúc

——————————————

Hà Nội, ngày 25 tháng 12 năm 2012

nhà tròn
QUY CHẾ ĐÀO TẠO NỘI BỘ TRONG TRƯỜNG CAO ĐẲNG, ĐẠI HỌC

Căn cứ Luật giáo dục đại học ngày 18 tháng 6 năm 2012;

Căn cứ Nghị định số Nghị định số 36/2012/NĐ-CP ngày 18 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;

Căn cứ Nghị định số Nghị định số 32/2008/NĐ-CP ngày 19 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Nghị định của Chính phủ số Nghị định 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục; Nghị định số Nghị định số 31/2011/NĐ-CP ngày 11 tháng 5 năm 2011 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định Chính phủ số Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục;

Tham Khảo Thêm:  Bài giảng điện tử môn Giáo dục công dân 6 sách Cánh diều (Cả năm)

Sau khi tham khảo ý kiến ​​của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội tại văn bản số

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học,

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố Thông tư quy định về đào tạo liên thông trình độ khoa và trường đại học:

Điều 1. Được công bố kèm theo Thông tư quy định đào tạo liên thông trình độ cao đẳng, đại học.

Điều 2. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 07 tháng 02 năm 2013. Thông tư này thay thế Quyết định số Quyết định số 06/2008/QĐ-BGDĐT ngày 13 tháng 02 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy chế lập kế hoạch đào tạo liên thông trình độ khoa, trình độ đại học; Thông tư liên tịch số Thông tư số 27/2010/TTLT-BGDĐT-BLĐTBXH ngày 28 tháng 10 năm 2010 hợp nhất giữa Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Lao động Thương binh và Xã hội chỉ đạo giáo dục thường xuyên từ trung cấp nghề, cao đẳng nghề và đại học lên cao đẳng. cấp và Điều 2 của Thông tư số. Thông tư số 43/2011/TT-BGDĐT ngày 04 tháng 10 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số Thông tư số 14/2009/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 5 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc công bố Điều lệ trường cao đẳng.

Tham Khảo Thêm:  Thông tư 48/2020/TT-BTC Sửa đổi quy chuẩn kỹ thuật quốc gia xuồng cao tốc dự trữ quốc gia

Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan trong Bộ Giáo dục và Đào tạo, Giám đốc Đại học Quốc gia, Giám đốc Đại học vùng, Học viện; Giám đốc các trường đại học, cao đẳng, cao đẳng chuyên nghiệp, trung học chuyên nghiệp và dạy nghề chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này./.

Người nhận:
– Văn phòng Đại hội;
– Văn phòng Chính phủ;
– Ủy ban Văn hóa Giáo dục và Tài nguyên Môi trường của Quốc hội; (Báo cáo);
– Hội đồng Giáo dục Quốc gia;
– Ban Tuyên giáo Trung ương;
– Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật (Bộ Tư pháp);
– Kiểm soát nhà nước;
– Bộ có trường đại học, cao đẳng;
– UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW (Để thực hiện);
– Như Điều 3;
– Thông báo;
– Website Chính phủ;
– Trang thông tin điện tử của Bộ Giáo dục và Đào tạo;
– Lưu VT, Vụ PC, Vụ GDĐH.

KT. Bộ
TRỢ LÝ

(Đã ký)

Bùi Văn Ga

Chuyên mục: Văn bản – Văn bản

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết Thông tư 55/2012/TT-BGDĐT Quy định đào tạo liên thông trình độ cao đẳng, đại học . Đừng quên truy cập Cakhia TV kênh trực tiếp bóng đá số 1 Việt Nam hiện nay để có những phút giây thư giãn cùng trái bóng tròn !

Related Posts

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Lịch sử – Địa lí 4 sách Chân trời sáng tạo

Cùng đọc bài viết với Phòng Giáo dục và Đào tạo Sa Thầy Đáp án bài tập ôn luyện sách Lịch sử – Địa lý 4 Chân…

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Tin học 8 sách Chân trời sáng tạo

Cùng đọc bài viết với Phòng Giáo dục và Đào tạo Sa Thầy Câu trả lời câu hỏi đào tạo khoa học máy tính 8 cuốn sách…

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Lịch sử – Địa lí 8 sách Chân trời sáng tạo

Cùng đọc bài viết với Phòng Giáo dục và Đào tạo Sa Thầy Đáp án câu hỏi rèn luyện Lịch sử – Địa lý 8 sách Những…

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp 8 sách Chân trời sáng tạo

Cùng đọc bài viết với Phòng Giáo dục và Đào tạo Sa Thầy Đào tạo Câu hỏi trắc nghiệm Đáp án về Hoạt động trải nghiệm nghề…

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Giáo dục công dân 8 sách Chân trời sáng tạo

Cùng đọc bài viết với Phòng Giáo dục và Đào tạo Sa Thầy Giáo dục Công dân Huấn luyện Trắc nghiệm Câu trả lời 8 cuốn sách…

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Âm nhạc 8 sách Chân trời sáng tạo

Cùng đọc bài viết với Phòng Giáo dục và Đào tạo Sa Thầy Đáp Án Giáo Trình Đào Tạo Âm Nhạc 8 Cuốn Chân Trời Sáng Tạo….

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *