Thông tư 53/2020/TT-BTC Quy định về kinh phí giám sát, giáo dục người dưới 18 tuổi phạm tội

Rate this post

Qarkorja 53/2020/TT-BTC

Rregullore për financimin e mbikëqyrjes dhe edukimit të shkelësve nën 18 vjeç

Rregulloret për financimin e mbikëqyrjes dhe edukimit të shkelësve nën 18 vjeç janë shpallur nga Ministria e Financave në Qarkoren 53/2020/TT-BTC. më 10/06/2020. Ky dokument ligjor do të hyjë në fuqi nga data 1 gusht 2020. Këtu ju ftojmë t’i referoheni përmbajtjes së detajuar të kësaj qarkoreje.

Po shikoni: Qarkorja 53/2020/TT-BTC Rregulloret mbi financimin për mbikëqyrjen dhe edukimin e shkelësve nën 18 vjeç

FINANCIARE

—-

Numri: 53/2020/TT-BTC

REPUBLIKA SOCIALISTE E VIETNAMIT
Pavarësi – Liri – Lumturi
—————

Hanoi, datë dhjetë muaj 6 vjet 2020

Qarkorja 53/2020/TT-BTC

Udhëzime për vlerësimin, menaxhimin, përdorimin dhe finalizimin e fondeve për mbikëqyrjen dhe edukimin e shkelësve nën 18 vjeç të cilët janë të përjashtuar nga përgjegjësia penale

Në zbatim të Ligjit për Buxhetin e Shtetit 2015;

Zbatimi i Rezolutës Nr. 27-NQ/TW datë 21 maj 2018 të Konferencës së Shtatë të Komitetit Qendror të 12-të për reformimin e politikës së pagave për faqet dhe punonjësit në ndërmarrje për kuadrot, nëpunësit civilë, punonjësit publikë dhe forcat e armatosura;

Në zbatim të Dekretit Nr. 163/2016/ND-CP të datës 21 dhjetor 2016 të Qeverisë që detajon zbatimin e një sërë nensh të Ligjit për Buxhetin e Shtetit;

Në zbatim të Dekretit Nr. 37/2018/ND-CP, datë 10 mars 2018 të Qeverisë, që detajon zbatimin e masave për mbikëqyrjen dhe edukimin e shkelësve nën moshën 18 vjeç, të cilët janë të përjashtuar nga përgjegjësia penale;

Në zbatim të Dekretit Nr. 87/2017/ND-CP, datë 26 korrik 2017 të Qeverisë për përcaktimin e funksioneve, detyrave, kompetencave dhe strukturës organizative të Ministrisë së Financave;

Me propozim të Drejtorit të Departamentit të Financave dhe Administratës;

Ministri i Financave nxjerr një qarkore që udhëzon për vlerësimin, menaxhimin, përdorimin dhe shlyerjen e fondeve për mbikëqyrjen dhe edukimin e shkelësve nën 18 vjeç, të cilët janë të përjashtuar nga përgjegjësia penale.

Neni 1. Fusha e rregullimit, subjektet e zbatimit

1. Gama e rregullimit

Kjo qarkore parashikon vlerësimin, menaxhimin, përdorimin dhe finalizimin e fondeve për mbikëqyrjen dhe edukimin e shkelësve nën 18 vjeç, të cilët janë të përjashtuar nga përgjegjësia penale sipas përcaktimeve të Dekretit nr.37/2018./ND-CP datë 10.03.2018 i Qeverisë që detajon zbatimin e masave për mbikëqyrjen dhe edukimin e personave nën moshën 18 vjeç që kryejnë krime dhe janë të përjashtuar nga përgjegjësia penale (në tekstin e mëtejmë: Dekreti nr. 37/2018) /ND-CP datë 10 mars 2018 i Qeveria).

2. Subjektet e aplikimit

Kjo qarkore zbatohet për personat e caktuar për të mbikëqyrur dhe arsimuar drejtpërdrejt shkelësit nën 18 vjeç, të cilët janë të përjashtuar nga përgjegjësia penale, Komitetet Popullore të komunave, lagjeve dhe bashkive (më tej të referuar si Komitetet Popullore të komunave, lagjeve dhe bashkive). nivel komune ) dhe agjencitë, organizatat dhe individët e tjerë të përfshirë në zbatimin e masave për mbikëqyrjen dhe edukimin e personave nën 18 vjeç që kryejnë krime, përjashtohen nga përgjegjësia penale sipas dispozitave të Dekretit Nr. 37/2018/ND-CP, datë 10 mars, 2018 të Qeverisë.

Neni 2. Përmbajtja dhe nivelet e shpenzimeve për mbikëqyrjen dhe edukimin e shkelësve nën 18 vjeç të cilët janë të përjashtuar nga përgjegjësia penale

Tham Khảo Thêm:  Mẫu thẻ Căn cước công dân gắn chip Căn cước công dân gắn chip

Përmbajtja dhe niveli i shpenzimeve përcaktohen në nenin 5 të Dekretit Nr. 37/2018/ND-CP, datë 10.03.2018 të Qeverisë; Kjo qarkore udhëzon në mënyrë specifike një sërë përmbajtjesh dhe nivelesh shpenzimesh si më poshtë:

1. Shpenzimet për përgatitjen e dosjeve fillestare; të bëjë dhe menaxhojë dosjet e zbatimit të masave të mbikëqyrjes dhe edukimit; kryejnë procedurat për të kërkuar ndërprerjen e afatit të arsimit në komunë, lagje ose qytezë

a) Shpenzimet për kancelari, komunikim, poste, printim të dokumenteve dhe formularëve në shërbim të punës: Përgatitni dosjet fillestare; mbikëqyrja e planifikimit, edukimi; të bëjë dhe menaxhojë dosjet e zbatimit të masave të mbikëqyrjes dhe edukimit; të kryejë procedurat për kërkesën e ndërprerjes së arsimit në komuna, lagje ose bashki. Nivelet e shpenzimeve bazohen në fatura dhe dokumente të ligjshme dhe brenda vlerësimit të miratuar nga autoritetet kompetente;

b) Shpenzimet për shpenzimet e udhëtimit për zyrtarët për mbledhjen e informacionit, verifikimin e informacionit (nëse ka) mbi identitetin personal, kushtet dhe rrethanat e personit që mbikëqyret ose arsimohet me qëllim të krijimit të dosjeve fillestare ose mbledhjes së dokumenteve financiare, të dhëna plotësuese; paguaj shpenzimet e udhëtimit për personin e mbikqyrur drejtpërdrejt për të takuar personin e mbikëqyrur, për të edukuar, prind ose kujdestar dhe njerëz të tjerë për të mbledhur informacione në lidhje me identitetin personal, shëndetin, psikologjinë, rrethanat familjare, kushtet e jetesës, miqësitë dhe shkeljet e ligjit të personit të mbikëqyrur dhe të arsimuar. : Përmbajtja dhe nivelet e shpenzimeve janë në përputhje me dispozitat e Qarkores Nr. 40/2017/TT-BTC datë 28 Prill 2017 të Ministrisë së Financave që parashikon regjimin e udhëtimeve të punës dhe shpenzimeve të konferencave (në tekstin e mëtejmë Qarkorja nr. 40 /2017/TT-BTC datë 28 Prill 2017 të Ministrisë së Financave).

2. Shpenzimet për organizimin e konferencave dhe seminareve për zbatimin e masave për mbikëqyrjen dhe edukimin e personave nën 18 vjeç që kryejnë krime që përjashtohen nga përgjegjësia penale: Përmbajtja dhe niveli i shpenzimeve duhet të jenë në përputhje me rregulloret për regjimet e shpenzimeve.konferenca e specifikuar në qarkore Nr.40/2017/TT-BTC datë 28.04.2017 të Ministrisë së Financave.

Për takimet për zbatimin e masave të tjera të mbikëqyrjes dhe edukimit: Përmbajtja e shpenzimeve duhet të jetë në përputhje me pikën 1, pikën 2, pikën 5, nenin 11 të qarkores nr. 40/2017/TT-BTC datë 28 prill 2017 të Ministrisë së Financave dhe sipas niveli korrespondues i shpenzimeve të përcaktuar në nenin 12 të qarkores nr.40/2017/TT-BTC datë 28 Prill 2017 të Ministrisë së Financave.

3. Shpenzimet për trajnimin dhe nxitjen e aftësive, njohurive dhe përvojës për personat që mbikëqyrin dhe edukojnë drejtpërdrejt personat nën 18 vjeç që kryejnë krime për t’u përjashtuar nga përgjegjësia penale ose për të caktuar dikë që të mbikëqyrë dhe edukojë drejtpërdrejt pjesëmarrësit Pjesëmarrës në programet përkatëse të trajnimit të organizuara nga në nivel qarku ose krahine për kryerjen e detyrave: Përmbajtja dhe nivelet e shpenzimeve përputhen me dispozitat e Qarkores nr.36/2018/TT-BTC datë 30 mars 2018 të Qeverisë. Ministria e Financave do të udhëheqë vlerësimin, menaxhimin dhe përdorimin e fondeve. për trajnimin dhe rikualifikimin e kuadrove, nëpunësve civilë dhe punonjësve publikë.

Tham Khảo Thêm:  Quyết định 89/2012/QĐ-UBND Quy định quyết toán kinh phí bảo đảm cho công tác xây dựng và hoàn thiện văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Nghệ An

4. Ekipi i anketimit për mbikëqyrjen dhe edukimin e personave nën 18 vjeç që kryejnë krime janë të përjashtuar nga përgjegjësia penale në vend: Përmbajtja dhe nivelet e shpenzimeve janë në përputhje me dispozitat e Qarkores Nr. 40/2017/TT- BTC datë 28 Prill 2017 të Ministria e Financave.

5. Shpenzimet për punën e natës dhe jashtë orarit: Respektoni dispozitat e Kodit të Punës Nr. 10/2012/QH13 datë 18 qershor 2012 dhe qarkores së përbashkët nr. 08/2005/TTLT-BNV-BTC datë 05 janar 2005 të Ministrisë së Punëve të Brendshme dhe Ministrisë së Financave që udhëzon zbatimin e regjimit të pagesës së pagave për punën e natës dhe jashtë orarit për zyrtarët, nëpunësit publikë dhe punonjësit publikë.

6. Shpenzimet për shpërblime dhe shpërblime për kolektivë dhe individë me arritje në mbikëqyrjen dhe edukimin e shkelësve nën 18 vjeç që përjashtohen nga përgjegjësia penale: Respektoni dispozitat e Dekretit Nr.91/2017/ND-CP datë 31 korrik, 2017 të Qeverisë duke detajuar zbatimin e një sërë nenesh të Ligjit për Përmirësim dhe Lavdërim.

7. Shpenzimet për mbështetjen e personave që mbikëqyrin dhe arsimojnë drejtpërdrejt sipas përcaktimeve të pikës b, pikës 1 dhe pikës 3, nenit 5 të dekretit nr.37/2018/ND-KP, datë 10.03.2018 të Qeverisë.

8. Shpenzime të tjera të nevojshme për mbikëqyrjen dhe edukimin e shkelësve nën 18 vjeç të cilët janë të përjashtuar nga përgjegjësia penale: Shpenzimet sipas faturave dhe kuponave të ligjshme sipas rregulloreve aktuale dhe në kuadër të përgjegjësisë penale.mikrovlerësimet e caktuara nga autoritetet kompetente.

Neni 3. Burimet e financimit për mbikëqyrjen dhe edukimin e shkelësve nën 18 vjeç të cilët janë të përjashtuar nga përgjegjësia penale.

Burimet e financimit për sigurimin e aktiviteteve gjatë zbatimit të masave për mbikëqyrjen dhe edukimin e personave nën 18 vjeç që kryejnë krime që përjashtohen nga përgjegjësia penale duhet të jenë në përputhje me dispozitat e pikës 2, nenit 5 të dekretit nr.37/2018./ND -KP e datës 10 Mars 2018 të Qeverisë.

Neni 4. Vlerësimi, realizimi i vlerësimeve, menaxhimi, përdorimi dhe shlyerja e fondeve për mbikëqyrjen dhe edukimin e shkelësve nën 18 vjeç të cilët janë të përjashtuar nga përgjegjësia penale.

Vlerësimi, ekzekutimi i vlerësimeve, menaxhimi, përdorimi dhe finalizimi i fondeve për të siguruar mbikëqyrjen dhe edukimin e shkelësve nën 18 vjeç, të cilët janë të përjashtuar nga përgjegjësia penale, duhet të jetë në përputhje me dispozitat e ligjit aktual për buxhetin e shtetit dhe ligjin për kontabilitetin. Kjo qarkore udhëzon një sërë përmbajtjesh specifike si më poshtë:

1. Bëni një vlerësim

a) çdo vit, në momentin e bërjes së vlerësimit, në bazë të detyrës së mbikëqyrjes dhe edukimit të shkelësve nën 18 vjeç, përjashtohen nga përgjegjësia penale; Në zbatim të dispozitave të Dekretit Nr. 37/2018/ND-CP datë 10 mars 2018 të Qeverisë, rregulloreve të Këshillave Popullore të provincave dhe qyteteve të drejtuara nga qendra në nivelin e mbështetjes për mbikëqyrësit e drejtpërdrejtë, edukimin e të rinjve nën 18 vjeç që angazhohen krimet që përjashtohen nga përgjegjësia penale (nëse ka) dhe të parashikuara në këtë qarkore, Komitetet Popullore në nivel komune drejtojnë bërjen e vlerësimeve buxhetore për veprimtaritë e zbatimit të masave të mbikëqyrjes, mbikëqyrin, edukojnë, përmbledhin në parashikimet e shpenzimeve të buxhetit të komunës. , t’u dorëzojë autoriteteve kompetente për miratim sipas decentralizimit buxhetor aktual;

Tham Khảo Thêm:  Công văn 972/2013/TCHQ-TXNK Vướng mắc về thu lệ phí cà phê xuất khẩu năm 2013

b) Në bazë të vlerësimit të buxhetit për mbikëqyrjen dhe arsimin, i cili përpilohet nga buxheti i nivelit më të ulët dhe i dërgohet Departamentit të Financës, Shërbimi i Financave e grumbullon atë në vlerësimin e shpenzimeve vendore dhe ia raporton për paraqitje Komitetit Popullor të Krahinës. Komitetit Popullor Krahinor.Këshillat Popullore të nivelit krahinor për miratim në përputhje me ligjin për buxhetin e shtetit;

c) Buxheti qendror mbështet buxhetet e lokaliteteve që nuk kanë mundur të balancojnë buxhetet e tyre vendore për këtë veprimtari, në përputhje me ligjin për buxhetin e shtetit.

2. Kontabiliteti

Mjetet për mbikëqyrjen dhe edukimin e kundërvajtësve nën 18 vjeç të cilët janë të përjashtuar nga përgjegjësia penale regjistrohen në katalogun buxhetor të zërave përkatës të shpenzimeve sipas dispozitave të sistemit aktual të katalogimit buxhetor.

Neni 5. Organizimi zbatues

1. Kjo qarkore hyn në fuqi nga data 1 gusht 2020.

2. Regjimet e kujdesit të kuadrove, nëpunësve civilë, nëpunësve publikë dhe punonjësve të agjencive dhe njësive të përcaktuara në këtë qarkore, anulohen në zbatimin e regjimit të pagave, sipas rezolutës nr. Konferenca e Komitetit Qendror të 12-të të Partisë Komuniste të Vietnamit për reformimin e politikës së pagave për kuadrot, nëpunësit civilë, punonjësit publikë, forcat e armatosura dhe punonjësit në ndërmarrje.

3. Kur dokumentet ligjore të referuara për aplikim në këtë Qarkore ndryshohen, plotësohen ose zëvendësohen me dokumente të reja, zbatohen dokumentet e ndryshuar, plotësuar ose zëvendësuar.

4. Gjatë zbatimit, nëse lindin ndonjë problem, ato duhet të raportohen menjëherë në Ministrinë e Financave për studim dhe zgjidhje./

Marrësit:
– Sekretariati i KQ të Partisë;
– Kryeministri, zëvendëskryeministrat;
– Zyra e Sekretarit të Përgjithshëm; zyra e Kongresit;
– Zyra e Presidentit;
– Zyra e Qeverisë;
– Zyra Qendrore dhe Komitetet e Partisë;
– Prokuroria Popullore e Lartë;
– Gjykata e Lartë Popullore, Kontrolli i Shtetit;
– Ministritë, agjencitë e nivelit ministror, ​​agjencitë pranë Qeverisë;
– Komitetet Popullore të provincave dhe qyteteve të drejtuara nga qendra;
– Organi qendror i shoqatave dhe sindikatave;
– Departamentet e Financave, Thesari i Shtetit të provincave dhe qyteteve të drejtuara nga qendra
infermieri;
– Departamenti i Ekzaminimit të Dokumenteve – Ministria e Drejtësisë;
– Gazeta Zyrtare, Portali Qeveritar;
– Faqja e internetit e Ministrisë së Financave;
– Njësitë BTC;
– Ruaj: VT, Departamenti i Procedurave Administrative (220 kopje).

KT. MINISTRI
Zëvendës
Bëni Hoang Anh Tuan

Kategoria: Dokumente – Tekst

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết Thông tư 53/2020/TT-BTC Quy định về kinh phí giám sát, giáo dục người dưới 18 tuổi phạm tội . Đừng quên truy cập Cakhia TV kênh trực tiếp bóng đá số 1 Việt Nam hiện nay để có những phút giây thư giãn cùng trái bóng tròn !

Related Posts

Kế hoạch dạy học môn Công nghệ 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Công nghệ 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Kế hoạch dạy…

Kế hoạch dạy học môn Giáo dục công dân 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Giáo dục công dân 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Kế…

Kế hoạch dạy học môn Khoa học tự nhiên 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

1 Mở đầu 2% = 3 tiết Bài 1: Sử dụng một số hoá chất, thiết bị cơ bản trong phòng thí nghiệm 3 2 Chương I…

Kế hoạch dạy học môn Lịch sử và Địa lí 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Lịch sử và Địa lí 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống….

Kế hoạch dạy học môn Giáo dục thể chất 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Giáo dục thể chất 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Kế…

Kế hoạch dạy học môn Tin học 8 sách Chân trời sáng tạo

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Tin học 8 sách Chân trời sáng tạo. Kế hoạch dạy học môn Tin…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *