Thông tư 53/2017/TT-BYT Quy định thời hạn bảo quản hồ sơ tài liệu chuyên môn nghiệp vụ ngành y tế

Rate this post

Thông tư 53/2017/TT-BYT

Quy định về thời hạn lưu trữ tài liệu nghiệp vụ y tế

Ngày 29/12/2017, Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Thông tư 53/2017/TT-BYT quy định thời hạn thực hiện việc lưu trữ dữ liệu, tài liệu chuyên môn, nghiệp vụ trong ngành y tế. Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 02 năm 2018. Dưới đây là nội dung chi tiết, mời các bạn tham khảo và tải về Thông tư tại đây./.

Bạn đang xem: Thông tư 53/2017/TT-BYT Quy định thời hạn lưu trữ tài liệu chuyên môn ngành y tế

BỘ Y TẾ
—-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
độc lập-Tự do-Hạnh phúc
—————

Số: 53/2017/TT-BYT

Hà Nội, ngày 29 THÁNG thứ mười hai năm 2017

nhà tròn
QUY ĐỊNH VỀ THỜI HẠN LƯU TRỮ TÀI LIỆU CHUYÊN NGÀNH, TÀI LIỆU NGÀNH Y TẾ

Căn cứ Luật Lưu trữ số 01/2011/QH13 ngày 11 tháng 11 năm 2011;

Căn cứ Nghị định của Chính phủ số Nghị định số 01/2013/NĐ-CP ngày 03 tháng 01 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lưu trữ;

Căn cứ Nghị định số Nghị định số 75/2017/NĐ-CP ngày 20/6/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;

Xét đề nghị của Chánh Văn phòng Bộ Y tế;

Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Thông tư quy định thời hạn lưu trữ hồ sơ, tài liệu chuyên môn nghiệp vụ ngành y tế.

Điều 1. Lĩnh vực điều chỉnh, đối tượng thực hiện

1. Thông tư này quy định thời hạn lưu trữ hồ sơ, tài liệu chuyên môn nghiệp vụ ngành y tế.

2. Thông tư này áp dụng đối với các cơ sở y tế thuộc các Vụ, Cục, Văn phòng Bộ, Thanh tra Bộ, các đơn vị thuộc Bộ, Sở Y tế tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Bộ Y tế. và các cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan

Điều 2. Giải thích từ ngữ

Trong thông tư này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

1. Tài liệu nghiệp vụ ngành y tế là vật mang tin được hình thành trong quá trình xử lý công việc tại nơi làm việc phục vụ cho hoạt động chuyên môn y tế của cơ quan, đơn vị.

2. Hồ sơ chuyên môn ngành y tế là văn bản được hình thành trong hoạt động chuyên môn y tế có tính chất chung hoặc liên quan đến một vấn đề, sự kiện, đối tượng nhất định hoặc có tính chất chung.

Điều 3. Thời hạn lưu trữ hồ sơ, tài liệu

Tham Khảo Thêm:  Công văn 691/TCT-CS Chính sách thu tiền thuê đất

Ban hành kèm theo Thông tư này thời hạn lưu trữ số liệu, tài liệu chuyên môn trong ngành y tế, bao gồm các nhóm sổ, tài liệu sau:

1. Nhóm 01. Hồ sơ khám bệnh, chữa bệnh, phục hồi chức năng.

2. Nhóm 02. Tài liệu dược mỹ phẩm.

3. Nhóm 03. Tài liệu cho trang thiết bị y tế.

4. Nhóm 04. Tài liệu về y dược học cổ truyền.

5. Nhóm 05. Tài liệu về y tế dự phòng.

6. Nhóm 06. Tài liệu cho môi trường y tế.

7. Nhóm 07. Hồ sơ an toàn thực phẩm.

8. Nhóm 08. Dữ liệu dân số

9. Nhóm 09. Tài liệu sức khỏe bà mẹ trẻ em.

10. Nhóm 10. chứng từ BHYT.

Điều 4. Hướng dẫn thực hiện lịch lưu trữ hồ sơ, tài liệu

1. Biểu lưu trữ hồ sơ, tài liệu chuyên môn nghiệp vụ ngành y tế là cơ sở để xây dựng Danh mục hồ sơ, tài liệu của đơn vị và xác định thời hạn lưu trữ hồ sơ, tài liệu.

2. Đối với hồ sơ, tài liệu đã hết thời hạn lưu trữ, Hội đồng xác định giá trị tài liệu sẽ do cơ quan, đơn vị xem xét, thẩm định để xử lý theo quy định của pháp luật về lưu trữ hoặc gia hạn nếu cần thiết.

Điều 5: Điều khoản thi hành

Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 02 năm 2018.

Điều 6. Tổ chức thực hiện

Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, Vụ trưởng, Tổng cục thuộc Bộ Y tế, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ, Giám đốc Sở Y tế tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Thủ trưởng của các cơ quan. Cơ quan y tế các Bộ, ngành chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này.

Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị các cơ quan, tổ chức, cá nhân phản ánh ngay về Bộ Y tế để xem xét, giải quyết./.

Người nhận:
– Ủy ban Về các vấn đề xã hội của Quốc hội (tại b/c);
– Văn phòng Chính phủ (Công báo, Cổng TTĐT Chính phủ);
– Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
– Bộ trưởng (bằng b/c);
– Thứ trưởng Bộ Y tế (biết);
– Bộ Tư pháp (Cục Kiểm tra VBQPPL);
– Bộ Nội vụ (Cục Văn thư Nhà nước);
– UBND các tỉnh, thành phố do trung tâm chỉ đạo;
– Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc trung tâm;
– Bộ, ngành y tế;
– Lưu: VT, VPB, PC.

KT. Bộ
TRỢ LÝ
nguyễn việt tiến

BẢNG TÀI LIỆU CHUYÊN MÔN VÀ TÀI LIỆU NGHỀ NGHIỆP CỦA NGÀNH Y TẾ

Tham Khảo Thêm:  Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Mĩ thuật 3 sách Cánh diều

(Ban hành kèm theo Thông tư số 53/2017/TT-BYT ngày 29 tháng 12 nHuh?m 2017 của Bộ Y tếkhông bán được)

TT

Tên tập dữ liệu, tài liệu

Lần cuối cùngN SỰ BẢO ĐẢMN

Các

Nhóm 01. Hồ sơ khám bệnh, chữa bệnh, phục hồi chức năng

Đầu tiên

Hồ sơ kiểm tra, hướng dẫn nghiệp vụ bệnh viện công nghiệp

mãi mãi

2

Lịch sử của Trung tâm y tế

mãi mãi

3

Hồ sơ thẩm định và cho phép cơ sở khám bệnh, chữa bệnh áp dụng kỹ thuật mới, phương pháp mới lần đầu tiên thực hiện tại Việt Nam theo quy định của pháp luật

mãi mãi

4

Xây dựng hồ sơ phân loại phẫu thuật, thủ thuật

mãi mãi

5

Hồ sơ xây dựng quy trình kỹ thuật bệnh viện

mãi mãi

6

Tư liệu về công tác chỉ đạo, điều hành sử dụng thuốc an toàn, hợp lý, hiệu quả trong điều trị

mãi mãi

7

Hồ sơ xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện dự trữ quốc gia về thuốc, hóa chất, trang thiết bị y tế, phương tiện phòng, chống dịch bệnh, thiên tai theo danh mục dự trữ quốc gia đã được Chính phủ quyết định phê duyệt và theo quy định của pháp luật. với quy định của pháp luật

50 năm

số 8

Hồ sơ xây dựng phác đồ điều trị bệnh không lây nhiễm, hướng dẫn thực hiện, kiểm tra, giám sát các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trong việc tổ chức điều trị bệnh không lây nhiễm và tham gia truyền thông về phòng, chống bệnh bệnh không lây nhiễm

50 năm

9

Số liệu đầu tư nước ngoài vào khám chữa bệnh

50 năm

mười

Hồ sơ chỉ đạo, chỉ đạo thực hiện và kiểm tra việc sử dụng thuốc hợp lý, an toàn, hiệu quả trong khám bệnh, chữa bệnh, kê đơn và sử dụng thuốc, kiểm soát công tác phòng, chống kháng thuốc.

30 năm

11

Hồ sơ chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức thực hiện và kiểm tra, giám sát thực hành dược trên lâm sàng; tư vấn, thông tin về sử dụng thuốc và cảnh giác dược trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh

30 năm

thứ mười hai

Hồ sơ quản lý cơ sở khám bệnh, chữa bệnh phục vụ công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ cấp trung, cấp cao, công tác y tế phục vụ hội nghị, sự kiện quan trọng của nhà nước

30 năm

13

Hồ sơ cấp, cấp lại, thu hồi chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh và cấp, cấp lại, điều chỉnh, thu hồi giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh theo quy định của pháp luật

20 năm

14

Hồ sơ thẩm định nội dung chuyên môn của hồ sơ đăng ký quảng cáo hoạt động khám bệnh, chữa bệnh

20 năm

15

Hồ sơ phối hợp với các Bộ, ngành liên quan trong công tác quản lý nhà nước về giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh theo quy định của pháp luật

20 năm

16

Số liệu phối hợp với các cơ quan liên quan trong phòng, chống, sơ cứu, cứu chữa người bị nạn trong thiên tai, thảm họa

20 năm

17

Dữ liệu lấy mẫu bệnh nhân

20 năm

18

Dữ liệu quản lý chất lượng bệnh viện

20 năm

19

Sổ sách, cấp phát vật tư, hóa đơn xuất nhập thuốc

20 năm

20

Dữ liệu y tế cho:

– Bệnh nhân tử vong;

– Người bị bệnh tâm thần;

– Tai nạn lao động, tai nạn sinh hoạt;

– Bệnh nhân thường và bệnh nhân ngoại trú.

30 năm

20 năm

15 năm

10 năm

21

Hồ sơ triển khai các hoạt động phòng, chống tác hại của thuốc lá

20 năm

22

Phiếu khảo sát sự hài lòng của bệnh nhân và nhân viên y tế

5 năm

23

Tệp cuối cùng về kết quả giám định pháp y và pháp y tâm thần

mãi mãi

24

Dữ liệu khám bệnh

70 năm

25

Hồ sơ chỉ đạo, điều phối và tổ chức thực hiện các dự án hợp tác quốc tế trong lĩnh vực khám bệnh, chữa bệnh, pháp y, pháp y tâm thần

20 năm

26

Hồ sơ xây dựng tiêu chí chất lượng thuốc trong danh mục thuốc dự trữ quốc gia

mãi mãi

27

Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện các dự án chiến lược, dự án quy hoạch phát triển ngành dược

mãi mãi

28

Xây dựng dữ liệu và quản lý cơ sở dữ liệu công tác dược mỹ phẩm

mãi mãi

29

File hướng dẫn thực hiện quy chế thử thuốc trên lâm sàng

mãi mãi

30

File hướng dẫn thực hiện quy chế kinh doanh dược và hành nghề dược

mãi mãi

Tham Khảo Thêm:  Công văn 181/GSQL-GQ1 Nhập khẩu xe ô tô đầu kéo đã qua sử dụng

Tài liệu Phòng Giáo dục Sa Thầy để xem nội dung chi tiết hơn.

Chuyên mục: Văn bản – Văn bản

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết Thông tư 53/2017/TT-BYT Quy định thời hạn bảo quản hồ sơ tài liệu chuyên môn nghiệp vụ ngành y tế . Đừng quên truy cập Cakhia TV kênh trực tiếp bóng đá số 1 Việt Nam hiện nay để có những phút giây thư giãn cùng trái bóng tròn !

Related Posts

Hướng dẫn cách tạo trạm thời tiết My Weather Station

Cùng đọc bài viết với Phòng Giáo dục và Đào tạo Sa Thầy Hướng dẫn cách tạo trạm thời tiết My Weather Station. Cách tạo trạm thời…

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Hoạt động trải nghiệm 3 sách Chân trời sáng tạo

CÂU 3: Đây là tên các đề tài đã làm trong tháng theo Hoạt động SGK Trải nghiệm 3 – Chân trời sáng tạo: – Tháng 3:…

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Vật lí 10 sách Chân trời sáng tạo

Cùng đọc bài viết với Phòng Giáo dục và Đào tạo Sa Thầy Đáp án bài tập trắc nghiệm vật lý 10 sách Những chân trời sáng…

Đáp án trắc nghiệm tập huấn SGK lớp 11 bộ Chân trời sáng tạo (7 môn)

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Đáp án trắc nghiệm tập huấn SGK lớp 11 bộ Chân trời sáng tạo (7 môn). Đáp án trắc…

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Âm nhạc 11 sách Chân trời sáng tạo

Cùng đọc bài viết với Phòng Giáo dục và Đào tạo Sa Thầy Đáp án bài kiểm tra đào tạo âm nhạc 11 cuốn Chân trời sáng…

Đáp án trắc nghiệm tập huấn SGK lớp 8 bộ Chân trời sáng tạo (6 môn)

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Đáp án trắc nghiệm tập huấn SGK lớp 8 bộ Chân trời sáng tạo (6 môn). Đáp án trắc…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *