Thông tư 48/2017/TT-BTC Điểm mới về thu tiền đặt trước khi tham gia đấu giá quyền SDĐ

Rate this post

Thông tư 48/2017/TT-BTC

Điểm mới về thu tiền đặt cọc trước khi tham gia đấu giá quyền SDĐ

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 48/2017/TT-BTC quy định chế độ tài chính trong hoạt động đấu giá tài sản. Theo đó, Thông tư cũng quy định việc quản lý tiền đặt trước của người tham gia đấu giá quyền sử dụng đất như sau:

Bạn đang xem: Thông tư 48/2017/TT-BTC Điểm mới về thu tiền đặt trước khi tham gia đấu giá quyền SDĐ

Tổ chức đấu giá tài sản, Hội đồng đấu giá quyền sử dụng đất phải trả lại tiền đặt trước và tiền lãi cho người không trúng đấu giá trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày cuộc đấu giá kết thúc.

– Trong thời hạn 02 ngày làm việc, tổ chức đấu giá tài sản, Hội đồng đấu giá quyền sử dụng đất phải chuyển nộp ngân sách nhà nước số tiền đặt trước và tiền lãi tính đến ngày người trúng đấu giá quyền sử dụng đất nộp tiền.

BỘ Tài chính
—-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
độc lập-Tự do-Hạnh phúc
—————

Số: 48/2017/TT-BTC

Hà Nội, ngày 15 THÁNG 05 2017

nhà tròn

CÁC QUY TẮC TÀI CHÍNH TRONG HOẠT ĐỘNG ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

Căn cứ Luật đấu giá tài sản ngày 17 tháng 11 năm 2016;

Căn cứ Luật quản lý, sử dụng tài sản nhà nước ngày 03 tháng 6 năm 2008;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số Nghị định số 215/2013/NĐ-CP ngày 23 tháng 12 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý công sản,

Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư quy định chế độ tài chính trong hoạt động đấu giá tài sản.

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Tham Khảo Thêm:  Bài phát biểu 20/11 của học sinh hay nhất (7 mẫu)

Điều 1. Phạm vi

Thông tư này quy định chế độ tài chính đối với hoạt động đấu giá tài sản là quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai và tài sản khác quy định tại khoản 1 Điều 4 của Luật đấu giá tài sản.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

1. Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản, doanh nghiệp đấu giá tài sản (sau đây gọi là tổ chức đấu giá tài sản) và Hội đồng đấu giá tài sản theo quy định của pháp luật.

2. Cơ quan, tổ chức, đơn vị bán đấu giá tài sản hoặc được chỉ định xử lý việc bán đấu giá tài sản.

3. Tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến việc thực hiện chế độ tài chính trong đấu giá tài sản.

Chương II

CHẾ ĐỘ TÀI CHÍNH TRONG HOẠT ĐỘNG ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT
QUYỀN ĐẤT ĐAI

Điều 3. Nguồn kinh phí đấu giá quyền sử dụng đất

1. Dự toán ngân sách nhà nước được giao cho cơ quan làm nhiệm vụ xác định giá ban đầu hoặc làm nhiệm vụ xử lý việc đấu giá quyền sử dụng đất.

2. Tiền bán hồ sơ cho người tham gia đấu giá quyền sử dụng đất:

a) Trường hợp đấu giá quyền sử dụng đất để tặng cho đất ở cho hộ gia đình, cá nhân:

STT

Giá trị quyền sử dụng đất theo giá ban đầu

Thu nhập tối đa (đồng/hồ sơ)

Đầu tiên

Từ 200 triệu đồng trở xuống

100.000 thu nhập

2

Từ trên 200 triệu đồng đến 500 triệu đồng

200.000 yên

3

Trên 500 triệu đồng

thu nhập 500.000

1. b) Trường hợp đấu giá quyền sử dụng đất không thuộc phạm vi quy định tại điểm a khoản 2 Điều này:

STT

bề mặt trái đất

Thu nhập tối đa (đồng/hồ sơ)

Đầu tiên

Từ 0,5 ha trở xuống

1 triệu

2

Từ trên 0,5 ha đến 2 ha

3.000.000 thu nhập

3

Từ trên 2 héc ta đến 5 héc ta

Thu nhập 4.000.000

4

Từ hơn 5 ha

Thu nhập 5.000.000

Tham Khảo Thêm:  Quyết định số 40/2012/QĐ-UBND Về việc bãi bỏ Quyết định số 28/2009/QĐ-UBND ngày 09/01/2009 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc thu phí dự thi, dự tuyển trên địa bàn thành phố Hà Nội

c) Mức thu phí quy định tại điểm a và điểm b khoản 2 Điều này là mức tối đa. Mức thu cụ thể do cơ quan được chỉ định xử lý việc bán đấu giá quyền sử dụng đất quy định; do Hội đồng đấu giá quyền sử dụng đất quyết định đối với trường hợp đấu giá quyền sử dụng đất thông qua Hội đồng.

d) Trường hợp không tổ chức được cuộc đấu giá thì tổ chức, cá nhân đăng ký tham gia đấu giá được trả lại tiền hồ sơ đã nộp trong thời hạn 02 ngày làm việc, kể từ ngày dự kiến ​​tổ chức cuộc đấu giá. Việc hoàn trả hồ sơ sẽ không được hoàn trả đối với tổ chức, cá nhân trong quá trình tổ chức đấu giá có hành vi vi phạm các quy định của pháp luật về đấu giá.

3. Khoản tiền đặt trước của người tham gia đấu giá không phải trả lại theo quy định tại Khoản 6 Điều 39 của Luật đấu giá tài sản.

4. Các nguồn kinh phí hợp lệ khác theo quy định của pháp luật.

Điều 4. Quản lý, sử dụng kinh phí bảo đảm cho hoạt động đấu giá quyền sử dụng đất

1. Trường hợp cuộc đấu giá do tổ chức đấu giá tài sản thực hiện:

a) Tổ chức đấu giá tài sản có trách nhiệm thu tiền mua các tài liệu quy định tại khoản 2 Điều 3 của Thông tư này;

b) Số tiền thu được xác định tại tiết a điểm này sẽ được trừ vào tiền thưởng dịch vụ đấu giá. Phần còn lại (nếu có) chuyển cho cơ quan được chỉ định xử lý việc bán đấu giá quyền sử dụng đất để thanh toán các chi phí còn lại quy định tại điểm 1 và khoản 2 Điều 5 của Thông tư này; nếu có kết dư thì nộp ngân sách nhà nước theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước. Trường hợp số tiền xác định tại điểm a điểm này không đủ để thanh toán phí dịch vụ đấu giá thì số tiền còn thiếu sẽ được sử dụng từ khoản tiền đặt trước quy định tại điểm 3 Điều 3 của Thông tư này và sự thẩm định của cơ quan được chỉ định. xử lý cuộc bán đấu giá. quản lý việc đấu giá quyền sử dụng đất có thu phí quy định tại điểm 1 Điều 3 của Thông tư này.

Tham Khảo Thêm:  Công văn 2711/TCHQ-GSQL Điều chỉnh định mức sau khi xuất khẩu sản phẩm

2. Trường hợp việc đấu giá do Hội đồng đấu giá quyền sử dụng đất thực hiện:

a) Hội đồng đấu giá quyền sử dụng đất có trách nhiệm thu tiền mua hồ sơ quy định tại điểm 2 Điều 3 của thông tư này;

b) Thu nhập quy định tại điểm a điểm này được sử dụng để thanh toán các khoản chi phí quy định tại điểm 3 Điều 5 Thông tư này. Phần còn lại (nếu có) chuyển cho cơ quan được chỉ định xử lý việc bán đấu giá quyền sử dụng đất để thanh toán các chi phí còn lại quy định tại điểm 1 và khoản 2 Điều 5 của Thông tư này; nếu có kết dư thì nộp ngân sách nhà nước theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước. Trường hợp số tiền quy định tại điểm a điểm này không đủ để trang trải các khoản chi phí quy định tại điểm 3 Điều 5 Thông tư này thì số tiền còn thiếu sẽ được sử dụng từ tiền ký quỹ quy định tại điểm 3 Điều 3 Thông tư này và ước tính chi phí. của cơ quan được chỉ định thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất quy định tại điểm 1 Điều 3 của Thông tư này để nộp tiền.

Tài liệu Phòng Giáo dục Sa Thầy để xem nội dung chi tiết hơn.

Chuyên mục: Văn bản – Văn bản

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết Thông tư 48/2017/TT-BTC Điểm mới về thu tiền đặt trước khi tham gia đấu giá quyền SDĐ . Đừng quên truy cập Cakhia TV kênh trực tiếp bóng đá số 1 Việt Nam hiện nay để có những phút giây thư giãn cùng trái bóng tròn !

Related Posts

Kế hoạch dạy học môn Công nghệ 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Công nghệ 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Kế hoạch dạy…

Kế hoạch dạy học môn Giáo dục công dân 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Giáo dục công dân 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Kế…

Kế hoạch dạy học môn Khoa học tự nhiên 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

1 Mở đầu 2% = 3 tiết Bài 1: Sử dụng một số hoá chất, thiết bị cơ bản trong phòng thí nghiệm 3 2 Chương I…

Kế hoạch dạy học môn Lịch sử và Địa lí 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Lịch sử và Địa lí 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống….

Kế hoạch dạy học môn Giáo dục thể chất 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Giáo dục thể chất 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Kế…

Kế hoạch dạy học môn Tin học 8 sách Chân trời sáng tạo

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Tin học 8 sách Chân trời sáng tạo. Kế hoạch dạy học môn Tin…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *