Thông tư 47/2019/TT-BTC Lệ phí đăng ký doanh nghiệp giảm mạnh

Rate this post

Qarkorja 47/2019/TT-BTC

Tarifa e regjistrimit të biznesit bie ndjeshëm

Nga data 20 shtator 2019 ka hyrë zyrtarisht në fuqi Qarkorja 47/2019/TT-BTC e lëshuar nga Ministria e Financave më 5 gusht 2019. Qarkorja përcakton shkallën e arkëtimit, mënyrën e arkëtimit, pagesën, menaxhimin dhe përdorimin e tarifës për dhënien e informacionit të ndërmarrjes dhe tarifën për regjistrimin e ndërmarrjes.

Po shikoni: Qarkorja 47/2019/TT-BTC Tarifat e regjistrimit të biznesit ranë

Rrjedhimisht, norma e tarifës së regjistrimit të ndërmarrjes (përfshirë: Lëshimin, rilëshimin, ndryshimin e përmbajtjes së Certifikatës së Regjistrimit të Biznesit dhe Çertifikatës së Regjistrimit të Operimit të degëve, zyrave përfaqësuese dhe vendndodhjeve të degëve, zyrave përfaqësuese dhe lokacioneve). biznes) aplikohet nga 20 shtator 2019 është 50,000 VND/kohë. Për informacion të detajuar, ju lutemi referojuni dhe shkarkoni dokumentin këtu.

FINANCIARE
———

REPUBLIKA SOCIALISTE E VIETNAMIT
Pavarësi – Liri – Lumturi
—————

Numri: 47/2019/TT-BTC

Hanoi, 5 gusht 2019

Qarkorja 47/2019/TT-BTC

DISPOZITAT MBI NIVELET E ARKULLIMIT, RREGULLORET PËR MBLEDHJE, PAGESË, MENAXHIM DHE PËRDORIM TË INFORMACIONIT TË KOMPANISË TË DHËNAT TARISA, TARIFAT E REGJISTRIMIT TË BIZNESIT

Në bazë të Ligjit të 25 nëntorit 2015 për Tarifat dhe Ngarkesat;

Në zbatim të Ligjit të 25 qershorit 2015 për Buxhetin e Shtetit;

Në bazë të Ligjit të 26 nëntorit 2014 për Ndërmarrjet;

Në bazë të Dekretit të Qeverisë Nr. 120/2016/ND-CP të datës 23 gusht 2016 që detajon dhe udhëzon zbatimin e një sërë nenesh të Ligjit për Tarifat dhe Tarifat;

Në bazë të Dekretit të Qeverisë Nr. 78/2015/ND-CP datë 14 shtator 2015 për regjistrimin e biznesit;

Në zbatim të Dekretit Nr. 87/2017/ND-CP, datë 26 korrik 2017 të Qeverisë për përcaktimin e funksioneve, detyrave, kompetencave dhe strukturës organizative të Ministrisë së Financave;

Me propozimin e Drejtorit të Departamentit të Politikave Tatimore,

Ministri i Financave nxjerr një qarkore që përcakton shkallën e arkëtimit, regjimin e arkëtimit, pagesës, menaxhimit dhe përdorimit të tarifave për dhënien e informacionit të ndërmarrjes dhe tarifat e regjistrimit të ndërmarrjeve.

Neni 1. Fusha e rregullimit, subjektet e zbatimit

1. Kjo Qarkore përcakton shkallën e arkëtimit, mënyrën e arkëtimit, pagesën, menaxhimin dhe përdorimin e tarifave për dhënien e informacionit të ndërmarrjes dhe tarifat për regjistrimin e ndërmarrjes.

2. Kjo Qarkore zbatohet për paguesit, organizatat grumbulluese për sigurimin e informacionit të ndërmarrjes, tarifat për regjistrimin e ndërmarrjeve dhe organizatat dhe individët e tjerë që kanë të bëjnë me mbledhjen, pagesën, menaxhimin dhe përdorimin, tarifën për sigurimin e informacionit të ndërmarrjes, tarifën e regjistrimit të ndërmarrjes.

Neni 2. Paguesit e tarifave dhe tarifave

1. Organizatat dhe individët, pas regjistrimit të ndërmarrjes sipas ligjit vietnamez, duhet të paguajnë një tarifë regjistrimi të ndërmarrjes.

2. Organizatat dhe individët, kur përdorin shërbimet e dhënies së informacionit të ndërmarrjes, duhet të paguajnë tarifa për dhënien e informacionit të ndërmarrjes.

Tham Khảo Thêm:  Quyết định số 2114/QĐ-TTG Về việc phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung Thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang nhiệm kỳ 2004 - 2011

Neni 3 Organizimi i mbledhjes së tarifave dhe tarifave

1. Qendra për Mbështetjen e Regjistrimit të Bizneseve nën Administratën e Regjistrimit të Bizneseve (Ministria e Planifikimit dhe Investimeve) është një organizatë që mbledh tarifa për ofrimin e informacionit për ndërmarrjet.

2. Departamentet e Planifikimit dhe Investimeve të provincave dhe qyteteve të drejtuara nga qendra janë organizata që mbledhin tarifat e regjistrimit të ndërmarrjeve dhe tarifat e dhënies së informacionit për ndërmarrjet në provincë.

3. Agjencia e regjistrimit të investimeve nënkupton organizatën që mbledh tarifat e regjistrimit të biznesit nga investitorët e huaj dhe organizatat ekonomike të investuara të huaja në rast të kryerjes së procedurave të regjistrimit ose regjistrimit të investimeve, ndërmarrjet sipas mekanizmit të një ndalese.

Neni 4 Tarifat dhe tarifat

Tarifat për dhënien e informacionit të ndërmarrjes dhe tarifat e regjistrimit të ndërmarrjes duhet të jenë në përputhje me dispozitat e listës së tarifave dhe tarifave të bashkangjitura kësaj Qarkoreje.

Neni 5. Objektet e pranueshme falas dhe me pagesë

1. Ndërmarrjet që plotësojnë ose ndryshojnë informacionin për shkak të ndryshimeve në kufijtë administrativë janë të përjashtuar nga tarifat e regjistrimit të ndërmarrjeve dhe tarifat për zbulimin e regjistrimit të biznesit.

2. Regjistri për shpërbërjen e ndërmarrjes ose pezullimin e biznesit; ndërprerja e funksionimit të degëve, zyrave përfaqësuese, lokacioneve të biznesit përjashtohen nga tarifat e regjistrimit të ndërmarrjeve.

3. Ndërmarrjet që regjistrojnë bizneset e tyre online janë të përjashtuara nga tarifat e regjistrimit të biznesit.

4. Agjencitë shtetërore që kërkojnë dhënien e informacionit në shërbim të administrimit shtetëror mund të ofrojnë informacion për ndërmarrjet pa pagesë.

5. Ndërmarrjet e vogla dhe të mesme të konvertuara nga biznese familjare përjashtohen nga tarifa e regjistrimit të biznesit dhe nga tarifa për dhënien e informacionit të biznesit për herë të parë.

Neni 6. Deklarimi dhe pagesa e tarifave dhe tarifave

1. Jo më vonë se data 5 e çdo muaji, organizata tarifore duhet të depozitojë shumën e arkëtuar të muajit të kaluar në llogarinë e tarifës në pritje të pagesës së buxhetit të hapur në Thesarin e Shtetit.

2. Organizata e mbledhjes së tarifave dhe detyrimeve do të deklarojë dhe paguajë tarifat dhe tarifat e mbledhura në baza mujore dhe të bëjë shlyerjen vjetore sipas udhëzimit në pikën 3, nenin 19 dhe pikën 2, nenin 26 të qarkores nr. 156/2013/. TT -BTC datë 6 Nëntor 2013 i Ministrit të Financave që udhëzon zbatimin e një sërë nenesh të Ligjit për Administratën Tatimore; Ligji për ndryshimin dhe plotësimin e një sërë nenesh të Ligjit për Administratën Tatimore dhe Dekretit Nr. 83/2013/ND-CP datë 22 korrik 2013 të Qeverisë.

Neni 7. Menaxhimi i tarifave dhe tarifave

1. Qendra për Mbështetjen e Regjistrimit të Bizneseve mund të zbresë 85% të tarifës së grumbulluar të informacionit të ndërmarrjes për të shpenzuar në përmbajtjen e specifikuar në nenin 5 të Dekretit nr.120/2016/ND-CP datë 23 gusht 2016 nga Qeveria. shuma e arkëtuar e tarifës në buxhetin e shtetit sipas kapitullit dhe nënseksionit përkatës të Tabelës së Buxhetit aktual.

2. Për organizatën që mbledh tarifat që është Departamenti i Planifikimit dhe Investimeve:

a) Organizata që mbledh tarifat transferon 70% të tarifës së grumbulluar për sigurimin e informacionit të ndërmarrjes në llogarinë e Qendrës Mbështetëse të Regjistrimit të Biznesit. Transferimi bëhet çdo muaj. Pjesa e mbetur prej 30% do të derdhet në buxhetin e shtetit sipas kapitujve dhe nënseksioneve përkatëse të Tabelës së Buxhetit aktual. Burimi i shpenzimeve për mbulimin e kryerjes së punës dhe mbledhjes së tarifave rregullohet nga buxheti i shtetit në vlerësimin e organizatës grumbulluese sipas regjimit dhe normave të shpenzimeve të buxhetit të shtetit.

Tham Khảo Thêm:  Thông tư số 24/2010/TT-BGTVT Quy định về bến xe, bãi đỗ xe, trạm dừng nghỉ và dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ

b) Në rast se organizata e mbledhjes së tarifave është një agjenci shtetërore, ajo ka të drejtë të ndajë shpenzimet operative nga mbledhja e tarifave sipas parashikimeve të pikës 1, nenit 4 të dekretit nr. 120/2016/ND-CP, datë 23 gusht 2016. të Qeverisë.më pas transferoni 70% të tarifës për sigurimin e informacionit të biznesit të mbledhur në llogarinë e Qendrës për Mbështetjen e Regjistrimit të Bizneseve. Transferimi bëhet çdo muaj. Pjesa e mbetur prej 30% do të përdoret për të mbuluar mbledhjen e tarifave siç përcaktohet në nenin 5 të Dekretit Nr. 120/2016/ND-CP datë 23 gusht 2016 të Qeverisë.

c) Shuma e tarifës për dhënien e informacionit të ndërmarrjes e transferuar nga Departamenti i Planifikimit dhe Investimeve në llogarinë e Qendrës për Mbështetjen Profesionale të Regjistrimit të Bizneseve, siç përcaktohet në pikat a dhe b, pika 2 e këtij neni, është përcaktuar 100% dhe ndahet si më poshtë. : Qendra e mbështetjes për regjistrimin e biznesit do të mbajë 85% për të shpenzuar për përmbajtjen e specifikuar në nenin 5 të Dekretit Nr. 120/2016/ND-CP datë 23 gusht 2016 të qeverisë. Paguani 15% në buxhetin e shtetit sipas kapitullit dhe nënseksionit përkatës të Tabelës së Buxhetit aktual.

3. Organizata mbledhëse duhet të paguajë 100% të tarifës së arkëtuar në buxhetin e shtetit sipas kapitujve dhe nënseksioneve përkatëse të katalogut aktual të buxhetit të rregulluar nga buxheti i shtetit në vlerësimin e organizatës së mbledhjes sipas regjimit dhe normave. të shpenzimeve të buxhetit të shtetit.

Neni 8. Organizimi zbatues

1. Kjo qarkore hyn në fuqi nga data 20 shtator 2019.

2. Të anulojë qarkoren nr.215/2016/TT-BTC datë 10.11.2016 të Ministrit të Financave që përcakton normat e arkëtimit, regjimet e mbledhjes, pagesës, menaxhimit dhe përdorimit të tarifave për dhënien e informacionit të sipërmarrjes, tarifën e regjistrimit të biznesit dhe qarkoren. Nr.130/2017/TT-BTC datë 4 dhjetor 2017 që ndryshon dhe plotëson një sërë nenesh të Qarkores së Ministrit nr.215/2016/TT-BTC datë 10.11.2016 Financiare.

3. Përmbajtjet tjera që kanë të bëjnë me mbledhjen, pagesën, menaxhimin, përdorimin, pranimin e faturave, publicitetin e tarifës dhe regjimit të arkëtimit të tarifave që nuk janë përmendur në këtë Qarkore do të jenë në përputhje me dispozitat e Ligjit për Tarifat dhe Tarifat, Dekreti Nr. 120/2016/ND-CP datë 23 gusht 2016 të Qeverisë; Qarkorja nr.156/2013/TT-BTC datë 06.11.2013 e Ministrit të Financave; Qarkorja nr. 303/2016/TT-BTC datë 15 nëntor 2016 e Ministrit të Financave që parashikon shtypjen, lëshimin, menaxhimin dhe përdorimin e dokumenteve për mbledhjen e tarifave dhe tarifave që i përkasin buxhetit të shtetit dhe tekstit të rishikuar, plotësuar ose zëvendësuar. (nëse ndonjë).

4. Gjatë zbatimit, nëse lindin ndonjë problem, kërkohet nga organizatat dhe individët që t’i raportojnë menjëherë Ministrisë së Financave për studime dhe udhëzime të mëtejshme./.

Marrësit:
– Zyra Qendrore dhe Komitetet e Partisë;

– Zyra e Sekretarit të Përgjithshëm;
– Zyra e Kongresit;
– Zyra e Presidentit;
– Prokuroria Popullore e Lartë;
– Gjykata e Lartë Popullore;
– Auditimi shtetëror;
– Ministritë, agjencitë e nivelit ministror, ​​agjencitë pranë Qeverisë;
– Organi qendror i organizatave masive;
– Këshillat Popullore, Komitetet Popullore, Departamentet e Financave, Drejtoritë e Taksave të krahinave dhe qyteteve
nën qendrore;
– Njoftim;
– Faqja e internetit e qeverisë;
– Departamenti i Inspektimit të Dokumenteve (Ministria e Drejtësisë);
– Njësitë në varësi të Ministrisë së Financave;
– Faqja e internetit e Ministrisë së Financave;
– Ruaj: VT, CST (CST5).

KT. MINISTRI
Zëvendës
Vu Thi Mai

Tham Khảo Thêm:  Thông tư 23/2020/TT-BLĐTBXH Điều chỉnh tiền lương tính đóng BHXH từ 01/01/2021

TARIFA DHE TARIFA PËR REGJISTRIMIN E BIZNESIT

(Lëshuar së bashku me Qarkoren Nr. 47/2019/TT-BTC datë 05.08.2019 të Ministrit të Financave)

St

përmbajtja

Njësia

Normat e arkëtimit

së pari

Tarifa e regjistrimit të biznesit (përfshirë: Lëshimin, rilëshimin, ndryshimin e përmbajtjes së Certifikatës së Regjistrimit të Biznesit dhe Certifikatës së Regjistrimit të Veprimtarisë së degëve, zyrave përfaqësuese, vendndodhjeve të biznesit të ndërmarrjeve)

VND/kohë

50,000 fitime

2

Tarifa për dhënien e informacionit të biznesit

a

Siguroni informacion mbi Certifikatën e Regjistrimit të Biznesit; Certifikata e funksionimit të degës, zyrës përfaqësuese, vendndodhjes së biznesit

Dong/kopje

20,000 fitime

b Siguroni informacion në dosjen e regjistrimit të ndërmarrjes; Siguroni raporte financiare të të gjitha llojeve të bizneseve Dong/kopje 40,000 fitime
c Jepni raporte të përgjithshme për bizneset Dong/raport 150,000 fitime
d Njoftimi i përmbajtjes së regjistrimit të biznesit VND/kohë 100,000 fitime
D Jepni informacion biznesi me llogari nga 125 kopje/muaj ose më shumë VND/muaj 4,500,000 fitime

* shënim:

– Tarifat për dhënien e informacionit të sipërmarrjes të përcaktuara në Seksionin 2 të Tabelës së tarifave dhe tarifave për regjistrimin e ndërmarrjeve të shpallur së bashku me Qarkoren nr. 47/2019/TT-BTC datë 5 gusht 2019 të Ministrit të Financave, të zbatueshme vetëm për rastin e duke kërkuar që agjencia e regjistrimit të biznesit të sigurojë informacionin e ndërmarrjes.

– Siguroni një raport të përgjithshëm për regjistrimin e biznesit duke përfshirë: Raportin e përgjithshëm për themeluesin dhe menaxhimin e ndërmarrjes për 3 vjet; Raport i përgjithshëm mbi historinë e biznesit në 03 vjet; Raport i përgjithshëm mbi informacionin më të fundit të regjistrimit të biznesit; Raport statistikor për listën e ndërmarrjeve; Raport i përgjithshëm mbi gjendjen financiare të ndërmarrjes në 03 vjet; Lista e 100 bizneseve sipas kërkesës; Produkte të tjera informacioni janë ndërtuar mbi bazën e nxjerrjes dhe grumbullimit të të dhënave nga Baza Kombëtare e të Dhënave për Regjistrimin e Biznesit.

– Sigurimi i informacionit të biznesit sipas llogarisë: Është dhënia e informacionit të biznesit për një llogari që është e regjistruar paraprakisht në Qendrën Mbështetëse të Regjistrimit të Biznesit nën Administratën e Regjistrimit të Biznesit për të përmbushur nevojat e regjistrimit të biznesit. Kërkesa për të mësuar, shfrytëzuar dhe sintetizuar informacionin e regjistrimit të biznesit në sasi të mëdha për një periudhë të gjatë kohore.

Kategoria: Dokumente – Tekst

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết Thông tư 47/2019/TT-BTC Lệ phí đăng ký doanh nghiệp giảm mạnh . Đừng quên truy cập Cakhia TV kênh trực tiếp bóng đá số 1 Việt Nam hiện nay để có những phút giây thư giãn cùng trái bóng tròn !

Related Posts

Nghị định 157/2018/NĐ-CP Tăng lương tối thiểu vùng từ ngày 1/1/2019

Nghị định 157/2018/NĐ-CP Tăng lương tối thiểu vùng từ 1/1/2019 Ngày 16/11/2018, Chính phủ ban hành Nghị định 157/2018/NĐ-CP quy định mức lương tối thiểu vùng đối…

Nghị định 29/2023/NĐ-CP Quy định mới về tinh giản biên chế

Nghị định 29/2023/NĐ-CP Quy định mới về tinh giản biên chế Ngày 03/6/2023, Chính phủ ban hành Nghị định 29/2023/NĐ-CP quy định về tinh giản biên chế….

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Lịch sử – Địa lí 4 sách Chân trời sáng tạo

Cùng đọc bài viết với Phòng Giáo dục và Đào tạo Sa Thầy Đáp án bài tập ôn luyện sách Lịch sử – Địa lý 4 Chân…

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Tin học 8 sách Chân trời sáng tạo

Cùng đọc bài viết với Phòng Giáo dục và Đào tạo Sa Thầy Câu trả lời câu hỏi đào tạo khoa học máy tính 8 cuốn sách…

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Lịch sử – Địa lí 8 sách Chân trời sáng tạo

Cùng đọc bài viết với Phòng Giáo dục và Đào tạo Sa Thầy Đáp án câu hỏi rèn luyện Lịch sử – Địa lý 8 sách Những…

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp 8 sách Chân trời sáng tạo

Cùng đọc bài viết với Phòng Giáo dục và Đào tạo Sa Thầy Đào tạo Câu hỏi trắc nghiệm Đáp án về Hoạt động trải nghiệm nghề…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *