Thông tư 46/2012/TT-BGDĐT Chương trình Bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho người tốt nghiệp đại học

Rate this post

Thông tư 46/2012/TT-BGDĐT

Chương trình đào tạo sư phạm cho sinh viên tốt nghiệp

Thông tư 46/2012/TT-BGDĐT về Chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho người tốt nghiệp có nguyện vọng làm giáo viên trung học

Bạn đang xem: Thông tư số. 46/2012/TT-BGDĐT Chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho sinh viên tốt nghiệp đại học

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
—————————

Con số: bốn mươi sáu/2012/TT-BGDĐT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
độc lập-Tự do-Hạnh phúc
——————————————

Hà Nội, ngày 04 tháng 12 năm 2012

nhà tròn
THÚC ĐẨY CHƯƠNG TRÌNH LỢI ÍCH GIÁO VIÊN NGỦ

Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2005; Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện một số điều của Luật giáo dục ngày 25 tháng 11 năm 2009;

Căn cứ Nghị định số Nghị định số 36/2012/NĐ-CP ngày 18 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;

Căn cứ Nghị định số Nghị định số 32/2008/NĐ-CP ngày 19 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ kết quả thẩm định của Hội đồng thẩm định Chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho học sinh tốt nghiệp THPT có nhu cầu làm giáo viên THCS họp ngày 29 tháng 7 năm 2011;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học;

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố Thông tư công bố Chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho người tốt nghiệp có nguyện vọng làm giáo viên trung học cơ sở,

Tham Khảo Thêm:  Bài giảng điện tử An toàn giao thông lớp 4 (Cả năm)

Điều 1. Chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho học sinh tốt nghiệp trung học phổ thông có nhu cầu làm giáo viên trung học được công bố kèm theo Thông tư này.

Điều 2. Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 20 tháng 01 năm 2013.

Điều 3. V/v: Tổ chức thực hiện Thông tư này, các Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo và Thủ trưởng các cơ sở giáo dục đại học được giao nhiệm vụ bồi dưỡng sư phạm kỹ năng chịu trách nhiệm.

Người nhận:
– Văn phòng Tổng Bí thư;
– Văn phòng Chủ tịch nước;
– Văn phòng Chính phủ;
– Văn phòng Đại hội;
– Ủy ban Văn hóa, Giáo dục và Tài nguyên Môi trường của Quốc hội;
– Ban Tuyên giáo Trung ương;
– Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
– Kiểm soát nhà nước;
– Website Chính phủ;
– Trang thông tin điện tử của Bộ Giáo dục và Đào tạo;
– Bộ Tư pháp (Vụ Pháp chế);
– Trang thông tin điện tử của Bộ Giáo dục và Đào tạo;
– Thông báo;
– Như Điều 3 (để thực hiện);
– Lưu VT, PC, Vụ GDĐH.
KT.BỘ TRƯỞNG BỘ
TRỢ LÝ

(Đã ký)


nguyễn vinh hiển

Chuyên mục: Văn bản – Văn bản

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết Thông tư 46/2012/TT-BGDĐT Chương trình Bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho người tốt nghiệp đại học . Đừng quên truy cập Cakhia TV kênh trực tiếp bóng đá số 1 Việt Nam hiện nay để có những phút giây thư giãn cùng trái bóng tròn !

Tham Khảo Thêm:  Quyết định 2052/QĐ-TTg Về phê duyệt biên chế công chức hưởng lương từ ngân sách nhà nước

Related Posts

Kế hoạch dạy học môn Công nghệ 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Công nghệ 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Kế hoạch dạy…

Kế hoạch dạy học môn Giáo dục công dân 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Giáo dục công dân 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Kế…

Kế hoạch dạy học môn Khoa học tự nhiên 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

1 Mở đầu 2% = 3 tiết Bài 1: Sử dụng một số hoá chất, thiết bị cơ bản trong phòng thí nghiệm 3 2 Chương I…

Kế hoạch dạy học môn Lịch sử và Địa lí 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Lịch sử và Địa lí 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống….

Kế hoạch dạy học môn Giáo dục thể chất 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Giáo dục thể chất 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Kế…

Kế hoạch dạy học môn Tin học 8 sách Chân trời sáng tạo

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Tin học 8 sách Chân trời sáng tạo. Kế hoạch dạy học môn Tin…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *