Thông tư 44/2021/TT-BGDĐT Quy chế tuyển sinh, bồi dưỡng dự bị đại học ngành Giáo dục Mầm non

Rate this post

Qarkorja 44/2021/TT-BGDĐT

Rregullore për regjistrimin dhe trajnimin parauniversitar në Arsimin e Fëmijërisë së Hershme

Nga data 15 shkurt 2022 ka hyrë zyrtarisht në fuqi Qarkorja 44/2021/TT-BGDĐT e lëshuar nga Ministri i Arsimit dhe Trajnimit. Qarkore për rregulloret për regjistrimin dhe trajnimin parauniversitar; konsideroni transferimin në diploma universitare dhe kolegj në Arsimin e Fëmijërisë së Hershme për studentët parauniversitar.

Po shikoni: Qarkorja 44/2021/TT-BGDDT Rregulloret mbi regjistrimin dhe trajnimin parauniversitar në Arsimin e Fëmijërisë së Hershme

Sipas Rregullores, për të hyrë në sistemin parauniversitar, kandidatët do të rekrutohen me pranim dhe rekrutim të drejtpërdrejtë. Në veçanti, pranimi i drejtpërdrejtë në arsimin parauniversitar zbatohet për lëndët e mëposhtme:

  • Kandidatët nga pakicat etnike që kanë mbaruar shkollën e mesme sipas Dekretit 57/2017/ND-CP për politikat prioritare për regjistrim dhe mbështetje studimore për fëmijët parashkollorë, studentët, nxënësit e pakicave etnike janë shumë pak persona.
  • Kandidatët rekrutohen sipas Dekretit 141/2020/ND-CP për regjimin e rekrutimit për studentët nga pakicat etnike.

MINISTRIA E ARSIMIT DHE TRAJNIMIT
—-

REPUBLIKA SOCIALISTE E VIETNAMIT
Pavarësi – Liri – Lumturi
—————

Nr: 44/2021/TT-BGDĐT

Hanoi, 31 dhjetor 2021

Qarkorja 44/2021/TT-BGDĐT

ÇËSHTJET E REKRUTIMIT, TRAJNIMET E PËRGATITUR UNIVERSITETORE; KONSIDERIM PER TRANSFERIM NE UNIVERSITET DHE KOLEGJE NE ARSIMIN E PARE PER TE PERGATITUR NE UNIVERSITET

Në bazë të Ligjit të Arsimit të datës 14 qershor 2019;

Në bazë të Ligjit për Arsimin e Lartë të datës 18 qershor 2012; Ligji për ndryshimin dhe plotësimin e një numri nenesh të Ligjit për Arsimin e Lartë, datë 19.11.2018;

Në zbatim të Dekretit Nr. 69/2017/ND-CP, datë 25 maj 2017 të Qeverisë për përcaktimin e funksioneve, detyrave, kompetencave dhe strukturës organizative të Ministrisë së Arsimit dhe Trajnimit;

Me propozim të drejtorit të Departamentit të Arsimit Etnik;

Ministri i Arsimit dhe Arsimit nxjerr Qarkoren për nxjerrjen e Rregullores për regjistrimin dhe aftësimin për arsimin parauniversitar; konsideroni transferimin në diploma universitare dhe kolegj në Arsimin e Fëmijërisë së Hershme për studentët parauniversitar.

Neni 1. Të shpallë së bashku me këtë Qarkore Rregulloren për regjistrimin dhe trajnimin parauniversitar; konsideroni transferimin në diploma universitare dhe kolegj në Arsimin e Fëmijërisë së Hershme për studentët parauniversitar.

Neni 2. Kjo qarkore hyn në fuqi nga data 15 shkurt 2022 dhe zëvendëson qarkoren nr. 26/2016/TT-BGDDT datë 30 dhjetor 2016 të Ministrit të Arsimit dhe Arsimit që shpall rregulloren për regjistrimin, nxitjen e organizimit, përzgjedhjen dhe dhënien për të studiuar në nivel universitar. ; fakulteti i pedagogjisë, pedagogji i ndërmjetëm për studentët e sistemit parauniversitar.

Neni 3. Shef i Zyrës, Drejtori i Departamentit të Arsimit Etnik, Udhëheqësit e njësive përkatëse në kuadër të Ministrisë së Arsimit dhe Aftësimit; Drejtor i Departamentit të Arsimit dhe Trajnimit; Drejtor i Departamentit të Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë në provincën Bac Lieu; Drejtorët e universiteteve dhe akademive; Rektori i universitetit; Drejtoresha e Kolegjit të Arsimit të Fëmijërisë së Hershme; Rektori i një shkolle parauniversitare;

Për zbatimin e kësaj Qarkoreje janë përgjegjës drejtorët e shkollës së mesme Viet Bac Highland dhe organizatat dhe individët përkatës./.

Marrësit:

– Zyra e Kongresit;
– Zyra e Qeverisë;
– Këshilli Kombëtar i Arsimit dhe Zhvillimit të Burimeve Njerëzore;
– Komisioni i Kulturës dhe Arsimit i Kuvendit Kombëtar;
– Komiteti Qendror i Propagandës;
– Ministritë, agjencitë e nivelit ministror;
– Ministri (për raportim);
– Departamenti i Ekzaminimit të Dokumenteve Ligjore (Ministria e Drejtësisë);
– Njoftim;
– Si neni 3;
– Portali qeveritar i tregtisë elektronike;
– Portali i Ministrisë së Arsimit dhe Trajnimit;
– Ruaj: VT, Departamenti i PC, Departamenti i Arsimit dhe Trajnimit.

KT. MINISTRI
Zëvendës
Ngo Thi Minh

Tham Khảo Thêm:  Công văn 50/2013/VPCP-ĐMDN Thực hiện Nghị định 99/2012/NĐ-CP và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ

RREGULLORE

REKRUTIMI, KONFERENCA E PËRGATITUR; KONSIDERIM PER TRANSFERIM NE UNIVERSITET DHE KOLEGJE NE ARSIMIN E PARE PER TE PERGATITUR NE UNIVERSITET
(Lëshuar së bashku me qarkoren nr. 44/2021/TT-BGDĐT datë 31 dhjetor 2021 të Ministrit të Arsimit dhe Trajnimit)

Kapitulli I

RREGULLA TË PËRGJITHSHME

Neni 1. Fushëveprimi

Kjo rregullore përcakton regjistrimin dhe trajnimin për arsimin parauniversitar (DBA); konsideroni transferimin në diploma universitare dhe kolegj në Arsimin e Fëmijërisë së Hershme për studentët me nevoja të veçanta.

Neni 2. Subjektet e aplikimit

Kjo rregullore zbatohet për Kolegjin e Arsimit të Lartë; institucionet e arsimit të lartë, institucione të tjera arsimore të licencuara për të ofruar trajnime në nivel universitar dhe kolegje që ofrojnë trajnime në fushën e Arsimit në Fëmijërinë e Hershme (të referuara kolektivisht si institucione trajnimi); organizatat dhe individët përkatës.

Shkolla e mesme Viet Bac Upland kryen detyrën e nxitjes së arsimit të lartë sipas kësaj Rregulloreje.

kapitulli II

REKRUTIMI UNIVERSAL I PËRGATITUR

Neni 3. Mënyrat e regjistrimit, lëndët dhe kushtet për regjistrim

1. Mënyra e regjistrimit: Universiteti regjistron studentët me rekrutim të drejtpërdrejtë dhe përzgjedhje pranimi.

2. Objektet

a) Kandidatët e rekrutuar drejtpërdrejt:

– Kandidatët nga pakicat etnike të cilët kanë mbaruar shkollën e mesme siç parashikohet në Dekretin nr. 57/2017/ND-CP të datës 9 maj 2017 të Qeverisë për politikat prioritare për regjistrimin dhe mbështetjen e studimeve për fëmijët parashkollorë, nxënësit dhe studentët me shumë pak etni. pakicat;

– Rekrutimi i kandidatëve bëhet sipas dispozitave të Dekretit Nr. 141/2020/ND-CP të datës 8 dhjetor 2020 të Qeverisë që rregullon regjimin e rekrutimit të nxënësve dhe studentëve të pakicave etnike.

b) Kandidatët për pranim:

– Kandidatët që janë minoritete etnike me banim të përhershëm për 18 muaj ose më shumë rresht deri në datën e dorëzimit të dokumenteve të regjistrimit në komuna, lagje dhe vendbanime të Rajonit 1 (KV1) siç përcaktohet në Rregulloren e Pranimit Diplomë universitare; regjistrimin e studentëve të nivelit të kolegjit në arsimin e hershëm të fëmijërisë të lëshuar nga Ministri i Arsimit dhe Trajnimit dhe që kanë prindër ose kujdestarë natyralë me banim të përhershëm në këtë zonë;

– Kandidatët që janë popull Kinh kanë banuar përgjithmonë për 36 muaj rresht ose më shumë deri në datën e dorëzimit të dokumenteve të regjistrimit në zona me kushte jashtëzakonisht të vështira socio-ekonomike siç përcaktohen nga autoritetet kompetente dhe kanë prindër ose kujdestarë natyrorë që banojnë përgjithmonë në këtë zonë. . Universiteti i Arsimit të Lartë lejohet të rekrutojë jo më shumë se 5% të kuotës totale vjetore të regjistrimit për kandidatët që janë nga grupi etnik Kinh.

c) Subjektet që janë pranuar një herë dhe janë pranuar në Universitetin e Shkencës dhe Teknologjisë nuk kanë të drejtë të konsiderohen për herë të dytë; lëndët që studiojnë në universitet ose kanë mbaruar universitetin nuk konsiderohen për pranim në universitet.

3. Kushtet e pranimit

a) Kandidatët kanë mbaruar shkollën e mesme;

b) Të jesh mjaftueshëm i shëndetshëm për të studiuar sipas rregulloreve aktuale.

Neni 4. Skema e regjistrimit

1. Në bazë të kësaj Rregulloreje dhe Rregullores për regjistrimin në universitet; Regjistrimi në nivel kolegj në Arsimin e Fëmijërisë së Hershme lëshohet nga Ministri i Arsimit dhe Trajnimit, Universiteti i Arsimit zhvillon një skemë regjistrimi dhe ia paraqet për miratim Ministrisë së Arsimit dhe Trajnimit.

Tham Khảo Thêm:  Quyết định 4377/QĐ-KBNN Quy trình chuyển tiền vào tài khoản tại Kho bạc Nhà nước

2. Skema e regjistrimit të shkollës përfshin këto përmbajtje:

a) Mënyrat e regjistrimit, lëndët dhe kushtet e regjistrimit;

b) kuotat e regjistrimit;

c) Bazat, kombinimi i lëndëve të përdorura për pranim, pragu për të siguruar cilësinë e të dhënave;

d) Prioritet (nëse ka) në procesin e përzgjedhjes për kandidatët që janë minoritete etnike me banim të përhershëm në zona me kushte jashtëzakonisht të vështira socio-ekonomike;

d) Koha e regjistrimit.

3. Kolegjet e arsimit të lartë publikojnë skemën e regjistrimit në faqen e tyre të internetit 15 ditë pune përpara datës së regjistrimit të kandidatit për t’u regjistruar.

Neni 5. Organizimi i regjistrimit dhe thirrja e kandidatëve të suksesshëm

1. Regjistrimi i regjistrimit

Kandidatët që i nënshtrohen dhe plotësojnë kushtet e regjistrimit të përcaktuara në nenin 3 të kësaj rregulloreje, mund të regjistrohen për t’u pranuar në një universitet me një nga metodat e mëposhtme: Të paraqesin aplikimin 01 me postë ose personalisht DBH ose të regjistrohen në sistemin online të regjistrimit të Shkollës DBH. .

2. Aplikimi për regjistrimin e regjistrimit:

a) Për rekrutimin e drejtpërdrejtë, aplikimi përfshin:

– Aplikimi për pranim në arsimin e lartë sipas formularit;

– Kopje e diplomës së shkollës së mesme ose certifikatës së përkohshme të diplomimit;

– Kopje e certifikatës së lindjes;

– Të vendosë të shkojë në shkollë sipas regjimit të rekrutimit të autoritetit kompetent për kandidatët.

b) Për metodën e përzgjedhjes, aplikimi përfshin:

– Formulari i aplikimit për pranim në universitet sipas formularit;

– Një kopje e certifikatës së rezultateve të provimit të përcaktuara në skemën e regjistrimit;

– Kopje e diplomës së shkollës së mesme ose certifikatës së përkohshme të diplomimit;

– Kopje e notave të shkollës së mesme;

– Kopje e certifikatës së lindjes;

– Vërtetim për vendbanimin e përhershëm të kandidatit dhe prindërve ose kujdestarit të tij/saj biologjik.

3. Organizata e rekrutimit

Në bazë të skemës së regjistrimit të miratuar nga Ministria e Arsimit dhe Trajnimit; bazuar në kuotën e miratuar pas zbritjes së numrit të kandidatëve të pakicave etnike që rekrutohen drejtpërdrejt; Në bazë të numrit të aplikimeve për regjistrim, Këshilli i Pranimeve i universitetit do të vendosë për planin e rezultateve kaluese për secilën metodë të përdorimit të provimit pranues, kur të arrihet objektivi.

4. Miraton listën e kandidatëve të suksesshëm

Rektori i Kolegjit të Arsimit miraton listën e kandidatëve të suksesshëm, brenda maksimumit 30 ditë pune nga afati i fundit për paraqitjen e aplikimit për regjistrim, e publikon në faqen e shkollës dhe e poston publikisht në selinë e shkollës listën e kandidatëve të përzgjedhur. .

5. Thirrja e kandidatëve të suksesshëm:

a) Kolegji i Arsimit të Lartë u dërgon kandidatëve të suksesshëm njoftime pranimi;

b) Kandidati për pranim duhet të plotësojë dosjen e regjistrimit dhe të paraqesë origjinalin për krahasim me dokumentet e përcaktuara në pikën 2 të këtij neni; Kandidatët janë përgjegjës për vërtetësinë e informacionit në dokumentet e regjistrimit;

c) Kolegji i Arsimit dhe Formimit organizon ekzaminimin dhe krahasimin e të dhënave të kandidatëve të pranuar sipas rregullores.

Kapitulli III

TRAJNIM I PËRGATITUR UNIVERSITETOR

Neni 6. Programi i trajnimit

1. Përmbajtja e trajnimit

a) Studentëve universitarë nxiten njohuritë kulturore në tre lëndë sipas kombinimit të lëndëve që përdoren për pranim në universitet (lënda 1, lënda 2, lënda 3) dhe anglisht dhe informatikë;

b) Studentët e diplomuar trajnohen në shëndetësi (kujdes shëndetësor) dhe marrin pjesë në aktivitete edukative (veprimtari edukative). Bazuar në gjendjen aktuale të shkollës, nevojat mësimore dhe veprimtaritë e studentëve, Drejtori i Kolegjit të Arsimit të Lartë zgjedh përmbajtjen e duhur të edukimit shëndetësor dhe veprimtarive edukative;

Tham Khảo Thêm:  Từ vựng ôn thi IOE lớp 3, 4 và 5

c) Kolegji i Arsimit dhe Formimit zhvillon në mënyrë aktive një plan mësimor sipas përvijimit të detajuar të lëndëve të përcaktuara nga Ministria e Arsimit dhe Formimit në përputhje me kurrikulën aktuale të arsimit të përgjithshëm.

2. Afati kohor

a) Për kombinime lëndësh që nuk përfshijnë anglishten

Lënda 1 (Matematikë ose Letërsi)

Lënda 2

Lënda 3

anglisht

Teknologjia e informacionit

RLSK dhe aktivitetet e arsimit

Total

9 orë/javë

6 orë mësimi/javë

6 orë mësimi/javë

3 mësime/javë

3 mësime/javë

3 mësime/javë

30 mësime/javë

b) Për kombinimet e lëndëve me lëndën angleze

Lënda 1 (Matematikë ose Letërsi)

Lënda 2

Lënda 3 (Anglisht)

Teknologjia e informacionit

RLSK dhe GDGD

Total

9 orë/javë

6 orë mësimi/javë

9 orë/javë

3 mësime/javë

3 mësime/javë

30 mësime/javë

Për një kombinim të lëndëve me matematikë dhe letërsi në të njëjtën kohë, koha për të studiuar matematikë është 8 periudha/javë, dhe koha për të studiuar Letërsi është 7 periudha/javë.

c) Koha e nxitjes së arsimit të lartë është viti 01 akademik. Drejtori i universitetit vendos planin e vitit shkollor për të siguruar 28 javë të mjaftueshme studimi praktik, kohën e mbetur për të organizuar rishikimin, provimin përfundimtar dhe aktivitete të tjera.

Neni 7. Provimi periodik, provimi përfundimtar, rezultati përfundimtar i kursit

1. Inspektimi periodik

a) Gjatë vitit shkollor, çdo lëndë ka 2 teste periodike në formë me zgjedhje të shumëfishtë ose ese. Koha për të kryer testin në formën e matematikës me shumë zgjedhje është 60 minuta, lëndët e tjera janë 45 minuta. Koha për të kryer testin në formën e vetë-studimit në Matematikë dhe Letërsi është 90 minuta, për lëndët e tjera është 60 minuta;

b) Nxënësi nuk ka pasur mjaftueshëm teste periodike për secilën lëndë, nëse ka një arsye të mirë, shkolla do të shqyrtojë testimin shtesë.

2. Provimi përfundimtar

a) Lëndët e provimit përfundimtar janë tre lëndë sipas kombinimit të lëndëve që përdoren për pranim në universitet dhe të trajnuara në universitet;

b) Nxënësit lejohen të japin provimin përfundimtar kur kanë përfunduar 2 teste periodike dhe nuk mungojnë në shkollë për më shumë se 35 ditë;

c) Provimi përfundimtar në formë me zgjedhje ose ese. Koha për provimin përfundimtar në formën e matematikës me zgjedhje është 90 minuta, për lëndët e tjera është 60 minuta. Koha e provimit në formën e esesë në Matematikë dhe Letërsi është 120 minuta, lëndët e tjera janë 90 minuta;

d) Rektori i Kolegjit të Arsimit vendos krijimin e Këshillit Provues dhe komisioneve ndihmëse për organizimin e provimit përfundimtar.

3. Rezultati përmbledhës i kursit:

a) Shkalla e notimit për testin periodik dhe provimin përfundimtar është 10 pikë. Për testet periodike dhe provimin përfundimtar me metodën me zgjedhje të shumëfishtë mund të përdoret një shkallë tjetër, por rezultati total duhet të jetë i ndryshëm.poshtë. në një shkallë prej 10 pikësh.Në fund të vitit shkollor, çdo lëndë ka një pikë përfundimtare, rezultati përfundimtar i secilës lëndë merret me një numër dhjetor;

…………………………

Ju lutemi shkarkoni skedarin e dokumentit për të parë më shumë përmbajtje të Qarkores

Kategoria: Dokumente – Tekst

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết Thông tư 44/2021/TT-BGDĐT Quy chế tuyển sinh, bồi dưỡng dự bị đại học ngành Giáo dục Mầm non . Đừng quên truy cập Cakhia TV kênh trực tiếp bóng đá số 1 Việt Nam hiện nay để có những phút giây thư giãn cùng trái bóng tròn !

Related Posts

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Lịch sử – Địa lí 4 sách Chân trời sáng tạo

Cùng đọc bài viết với Phòng Giáo dục và Đào tạo Sa Thầy Đáp án bài tập ôn luyện sách Lịch sử – Địa lý 4 Chân…

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Tin học 8 sách Chân trời sáng tạo

Cùng đọc bài viết với Phòng Giáo dục và Đào tạo Sa Thầy Câu trả lời câu hỏi đào tạo khoa học máy tính 8 cuốn sách…

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Lịch sử – Địa lí 8 sách Chân trời sáng tạo

Cùng đọc bài viết với Phòng Giáo dục và Đào tạo Sa Thầy Đáp án câu hỏi rèn luyện Lịch sử – Địa lý 8 sách Những…

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp 8 sách Chân trời sáng tạo

Cùng đọc bài viết với Phòng Giáo dục và Đào tạo Sa Thầy Đào tạo Câu hỏi trắc nghiệm Đáp án về Hoạt động trải nghiệm nghề…

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Giáo dục công dân 8 sách Chân trời sáng tạo

Cùng đọc bài viết với Phòng Giáo dục và Đào tạo Sa Thầy Giáo dục Công dân Huấn luyện Trắc nghiệm Câu trả lời 8 cuốn sách…

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Âm nhạc 8 sách Chân trời sáng tạo

Cùng đọc bài viết với Phòng Giáo dục và Đào tạo Sa Thầy Đáp Án Giáo Trình Đào Tạo Âm Nhạc 8 Cuốn Chân Trời Sáng Tạo….

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *