Thông tư 44/2017/TT-BGTVT Quy định mẫu hồ sơ yêu cầu cho thuê khai thác kết cấu hạ tầng bến cảng

Rate this post

Thông tư 44/2017/TT-BGTVT

Quy định về mẫu đơn xin cho thuê kết cấu hạ tầng cảng biển

Ngày 16/11/2017, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành Thông tư 44/2017/TT-BGTVT quy định mẫu hồ sơ yêu cầu, hồ sơ mời thầu cho thuê kết cấu hạ tầng cảng biển, cầu cảng, bến cảng nội địa được đầu tư bằng nguồn vốn nhà nước. Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2018. Dưới đây là nội dung chi tiết, mời các bạn tham khảo.

Bạn đang xem: Thông tư 44/2017/TT-BGTVT quy định mẫu giấy đề nghị cho thuê khai thác sử dụng kết cấu hạ tầng cảng biển

VẬN TẢI
—-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
độc lập-Tự do-Hạnh phúc
—————

Số: 44/2017/TT-BGTVT

Hà Nội, ngày 16 THÁNG 11 2017

nhà tròn
QUY ĐỊNH BIỂU MẪU YÊU CẦU, HỒ SƠ HỢP ĐỒNG HỢP ĐỒNG XÂY DỰNG CHO THUÊ HỘI TRƯỜNG, PHÒNG, PHẠM VIỆN ĐẦU TƯ BẰNG VỐN NHÀ NƯỚC

Căn cứ Bộ luật Hàng hải Việt Nam số. 95/2015/QH13, ngày 25/11/2015;

Căn cứ Luật Đấu thầu số. 43/2013/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Luật Xây dựng số. 50/2014/QH13 ngày 18 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Nghị định của Chính phủ số Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu trong lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Nghị định số Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 5 năm 2015 của Chính phủ về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng;

Căn cứ Nghị định của Chính phủ số Nghị định số 58/2017/NĐ-CP ngày 10 tháng 5 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Bộ luật Hàng hải Việt Nam về quản lý hoạt động hàng hải;

Căn cứ Nghị định số Nghị định số 38/2017/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ về đầu tư xây dựng, quản lý và khai thác cảng nội địa;

Căn cứ Nghị định số Nghị định số 12/2017/NĐ-CP ngày 10 tháng 02 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kết cấu hạ tầng giao thông vận tải và Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam,

Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành Thông tư quy định mẫu hồ sơ đề nghị, hồ sơ đề nghị cho thuê, sử dụng kết cấu hạ tầng cảng biển, cầu cảng, cảng thủy nội địa đầu tư bằng vốn nhà nước.

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng thi hành

Tham Khảo Thêm:  Quyết định 322/QĐ-TTg Về việc phê duyệt quy hoạch tổng thể bảo tồn và phát huy giá trị Khu di tích lịch sử Chiến thắng Bạch Đằng, tỉnh Quảng Ninh

1. Thông tư này quy định mẫu hồ sơ đề nghị, hồ sơ đề nghị cho thuê, sử dụng kết cấu hạ tầng cảng biển, cầu cảng và cảng nội địa được đầu tư bằng vốn nhà nước.

2. Thông tư này áp dụng đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động đấu thầu cho thuê, sử dụng kết cấu hạ tầng cảng biển, cầu tàu, cảng thủy nội địa được đầu tư bằng vốn nhà nước.

Điều 2. Hồ sơ đấu thầu thuê, sử dụng kết cấu hạ tầng cảng biển, cầu cảng, bến thủy nội địa được đầu tư bằng vốn nhà nước.

1. Phiếu yêu cầu quy định tại Phụ lục I của Thông tư này bao gồm:

a) Phần thứ nhất – Hướng dẫn nhà thầu;

b) Phần thứ hai – Các điều khoản và hình thức của hợp đồng sử dụng kết cấu hạ tầng cảng, cầu cảng và nội cảng được quy định tại Phụ lục III Thông tư này.

2. Mẫu hồ sơ mời thầu quy định tại Phụ lục II của Thông tư này bao gồm:

a) Phần thứ nhất – Hướng dẫn nhà thầu;

b) Phần thứ hai – Các điều khoản và hình thức của hợp đồng sử dụng kết cấu hạ tầng cảng, cầu cảng và nội cảng được quy định tại Phụ lục III Thông tư này.

Điều 3. Quy định về việc áp dụng mẫu đơn trong đề nghị cho thuê cảng, bến cảng và kết cấu hạ tầng cảng thủy nội địa được đầu tư bằng vốn nhà nước

Tham Khảo Thêm:  Nghị định 84/2019/NĐ-CP Quy định mới về quản lý phân bón

1. Hồ sơ đăng ký lựa chọn nhà thầu xây dựng và khai thác kết cấu hạ tầng cảng biển, cầu tàu, cảng thủy nội địa đầu tư từ nguồn vốn nhà nước như sau:

a) Phiếu yêu cầu được áp dụng trong trường hợp lựa chọn nhà thầu theo hình thức chỉ định thầu.

b) Mẫu hồ sơ mời thầu được áp dụng trong trường hợp lựa chọn nhà thầu theo hình thức chào hàng rộng rãi, chào hàng hạn chế.

c) Mẫu hợp đồng thuê tài sản được áp dụng cho mọi trường hợp chỉ định thầu, đấu thầu rộng rãi và đấu thầu hạn chế.

2. Các mẫu tài liệu công bố kèm theo Thông tư này chỉ mang tính chất hướng dẫn, minh họa và sẽ do người sử dụng quy định cụ thể căn cứ vào quy mô, tính chất của gói thầu.

3. Khi áp dụng các mẫu văn bản công bố kèm theo Thông tư này, cơ quan, tổ chức, cá nhân căn cứ vào quy mô, tính chất của gói thầu để đưa ra yêu cầu cụ thể phù hợp với quy định hiện hành, bảo đảm tính khả thi và khả thi.

Điều 4. Hiệu lực

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2018.

2. Bãi bỏ Thông tư số 01/2014/TT-BGTVT ngày 24.01.2014 quy định mẫu hồ sơ đề nghị và mời chào giá cho thuê khai thác sử dụng kết cấu hạ tầng cảng biển, cầu cảng đầu tư sử dụng vốn nhà nước .

3. Các hợp đồng sử dụng kết cấu hạ tầng cảng biển, cầu cảng đã được ký kết trước ngày Thông tư này có hiệu lực được tiếp tục thực hiện cho đến hết hiệu lực của hợp đồng.

Tham Khảo Thêm:  Kế hoạch dạy học môn Giáo dục thể chất 3 sách Chân trời sáng tạo

4. Việc tổ chức lựa chọn nhà thầu cho thuê, sử dụng kết cấu hạ tầng cảng biển, cầu cảng và nội cảng được đầu tư bằng nguồn vốn khác do chủ đầu tư quyết định để thực hiện các quy định của Thông tư này và các quy định, quy định khác của pháp luật có liên quan .

Điều 5. Tổ chức thực hiện

1. Cục Hàng hải Việt Nam có trách nhiệm theo dõi, tổng hợp tình hình thực hiện Thông tư này và báo cáo ngay về Bộ Giao thông vận tải những vướng mắc trong quá trình thực hiện để xem xét, giải quyết kịp thời.

2. Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, Vụ trưởng các Vụ, Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam, Cục trưởng Cục Quản lý xây dựng và Chất lượng công trình giao thông, Giám đốc Sở Giao thông vận tải các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này./.

Người nhận:
– Văn phòng Chính phủ;

– Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
– UBND các tỉnh, thành phố do trung tâm chỉ đạo;
– Ủy ban ATGT Quốc gia;
– Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải;
– Cục Kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);
– Thông báo;
– Cổng thông tin thương mại điện tử Chính phủ;
– Cổng thông tin điện tử Bộ GTVT,
– Báo GT, Tạp chí GTVT;
– Lưu: VT, TCTK(Q)MộtN).

Bộ
nguyễn văn thế

Chuyên mục: Văn bản – Văn bản

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết Thông tư 44/2017/TT-BGTVT Quy định mẫu hồ sơ yêu cầu cho thuê khai thác kết cấu hạ tầng bến cảng . Đừng quên truy cập Cakhia TV kênh trực tiếp bóng đá số 1 Việt Nam hiện nay để có những phút giây thư giãn cùng trái bóng tròn !

Related Posts

Truyện Chú mèo Đi Hia (Có file nghe MP3)

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Truyện Chú mèo Đi Hia (Có file nghe MP3). Không biết các bạn nhỏ đã từng được nghe hay…

Truyện Con cóc là cậu ông trời (Có file nghe MP3)

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Truyện Con cóc là cậu ông trời (Có file nghe MP3). “Con cóc là cậu ông GiờiAi mà đánh…

Truyện Sự tích chú Cuội cung trăng (Có file MP3)

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Truyện Sự tích chú Cuội cung trăng (Có file MP3). Chắc hẳn, các bạn nhỏ đã quá quen thuộc…

Truyện Nàng công chúa chăn ngỗng (Có file MP3)

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Truyện Nàng công chúa chăn ngỗng (Có file MP3). Nàng công chúa chăn ngỗng là một câu truyện cổ…

Truyện Chử Đồng Tử và Công chúa Tiên Dung (Có file nghe MP3)

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Truyện Chử Đồng Tử và Công chúa Tiên Dung (Có file nghe MP3). Không biết rằng, các bé có…

Truyện Quả bầu tiên (Có file nghe MP3)

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Truyện Quả bầu tiên (Có file nghe MP3). Các bé đã bao giờ được ông bà, bố mẹ kể…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *